Elm sahələri üzrə dissertasiyalar:

Bütün dissertasiyalar


Adı Pdf forması Müəllif Elmi rəhbər Elm sahəsi Bölmə
HİPERPLASTİKLƏŞDİRİCİLƏRİN TƏTBİQİ İLƏ ƏHƏNGPUSSOLAN YAPIŞDIRICISININ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI Yusubova Əsmər Elxan QUVALOV A.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
ÇOVDAR DAŞININ AKTİV-MİNERAL ƏLAVƏ KİMİ TƏDQİQİ YUSİFLİ GÜNAY İNTİQAM Abbasova S.İ. Texniki elmlər İctimai elmlər
ENERJİYƏ QƏNAƏT OLUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ BİNALARIN REKONSTRUKSİYASI ZAHİROV RAVİL ŞIXMƏHƏMMƏD Əsədov N.Ş. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ÇOXFUNKSİYALI İDMAN KOMPLEKSLƏRİ SƏMƏDZADƏ GÜNEL SAHİB Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
UCA MƏRTƏBƏLİ BİNALARDA TİRSİZ MƏRTƏBƏARASI ÖRTÜKLƏRİN TƏTBİQİ VƏ TƏDQİQİ XƏLİLOV ŞAHSUVAR XƏQANİ XƏLİLOV H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Sadə texnoloji proseslər səviyyəsində aparılan tikinti - quraşdırma işləri üzrə təqvim planlaşdırma üsullarının təkmilləşdirilməsi. Yusifli Vasif Vaqif Bayramov R.Q. Texniki elmlər İctimai elmlər
ESTAKADALARIN SVAY DAYAQLARININ STATİKİ VƏ DİNAMİKİTƏSİRLƏRƏ HESABLANMA METODİKALARI ABBASOVA LEYLİ ADİL Məmmədova V.V. Texniki elmlər İctimai elmlər
AĞAC EMALI PROSESLƏRİNDƏ İNTELLEKTUAL İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ ABDULLAYEVA ÜLKƏR İSMAYIL Abdullayeva G.G. Texniki elmlər İctimai elmlər
Qobustane məsaməli beton bloklardan hörülmüş arakəsmə konstruksiyaların hörülməsi xüsusiyyətlərinin tədqiqi ALLAHVERDİYEV ELVİN ƏMRAH Bəlıgözov Ə.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Şamaxı rayonu şəraiti üçün suya qənaət edən suvarma texnika və texnologiyalarının tədqiq ASLANOV RAHİB ŞAHİN Əliyev B.H Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ YERALTI QURĞULARIN ÖZÜLLƏRİNİN DAYANIQLIĞININ TƏDİQİ ATAY MUSTAFA TOLQA METİN HÜSEYİN Naqdiyev Ə.Ö. Texniki elmlər İctimai elmlər
DAİRƏVİ EN KƏSİSKLİ SIXILAN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN YÜK GÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏYİNİ AYVAZOV İLKİN XIDIR Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QEYRİ-XƏTTİ DEFORMASİYA DİAQRAMLARININ TƏTBİQİ İLƏ DƏMİR-BETON TİRLƏRİN HESABLAMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ AĞALI MURAD İSLAM Eminov Y.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN QAZ TƏCHİZATI SİSTEMİNİN VƏ QURĞULARININ REKONSTRUKSİYASI VƏ TEXNİKİ İSTİSMARI BABAYEV HÜSEYN SƏDRƏDDİN İsayev A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
TƏBRİZ VİLAYƏTİNDƏ TURİZM KOMPLEKSLƏRİNİN FORMALAŞMA VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ BABƏK DEHQANIAN MƏHƏMMƏD Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində inzibati binaların memarlıq-planlaşdırma təşkili Bayramlı Hərgül Rizvan Həsənova-Fərəcova Kəklik Texniki elmlər Memarlıq
SAHILYANI DHTQ MÜXTƏLİF YÜKLƏRİNİN TƏSİRİNƏ HESABLANMASININ TƏDQİQİ BAYRAMOV MƏTLƏB RƏŞİD Musayev Z.S. Texniki elmlər İctimai elmlər
Azərbaycanda istifadə olunan su anbarları hidroqovşağının konstruksiyaları və onların iş rejiminin araşdırılması. Bayramov Sərxan Şəmistan Paşayev E.R. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ABŞERON YARIMADASININ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİNİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ BAĞIRLI TALIB BARAT Məmmədova L.H. Texniki elmlər İctimai elmlər
Klinkerin alınması texnoloji prosesinin idarəetmə alqoritminin işlənməsi. Bağırova Ülkər Zahid Şahmuradov H.B. Texniki elmlər İctimai elmlər
EFFEKTİV ASFALT-BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ BİNNƏTOV ASİF HAFİZ Qurbanova R. Texniki elmlər İctimai elmlər
Azəzbaycanda zəlzələlərin təhlili və nəticələrinin aradan qaldırılması texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi Cəfərov Böyükağa Müşviq Hacımətov.Q.N Texniki elmlər İctimai elmlər
İsti su təchizatı sistemlərində ərplənmə prosesinin azaldılmasının tədqiqi Cəlilova Aytən Mərdan Haciyev Y.Z. Texniki elmlər İctimai elmlər
DEFORMASiYA MODELi ƏSASINDA SƏRT ARMATURLU DƏMiRBETON ELEMENTLƏRĠN ƏYiLMƏDƏ YÜKGÖTÜRMƏ QABiLiYYƏTiNiN TƏDQiQi HACIYEV KAMAL AYDIN Eminov Y.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
ZAQATALA ŞƏHƏRİNİN KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏSİNİN REKONSTRUKSİYASI HACIYEV İMRAN VƏLƏD İbadullayev F.Y. Texniki elmlər İctimai elmlər
Televiziya kanallarının proqramlarının reytinqlərinin bir biri ilə müqayisə sisteminin proqramlaşdırma dili vasitəsi ilə yaradılması və Excel faylına inteqrasiyası HACIYEVA LƏMAN USUB Səttarova Ü.E. Texniki elmlər İctimai elmlər
ABŞERON İNZİBATİ RAYONU YER EHTİYATLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN TƏDQİQİ HACIZALOVA ARZU NAZiM Qurbanov E. Texniki elmlər İctimai elmlər
Binaların enerji effektivliyinin idarə olunması Hacıbəyli Ərşad Fuad Məmmədov N.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Sumqayıt şəhərinin yaşıllıq sisteminin təkamülü. Hacıyeva Həbibə Zakir Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
XÜSUSİ QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI BİNASININ ÖZÜLÜNÜN TƏDQİQİ HÜSEYNLĠ MĠRĠSLAM MĠRBABA Naqdiyev Ə.Ö. Texniki elmlər İctimai elmlər
DAİMİ VƏ MÜVƏQQƏTİ YÜKLƏRİN TƏSİRİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA YANALMA HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMASI HÜSEYNOV TURAL XUDAT Piriyev A.Y. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
KEİMİŞ BAKI YOD ZAVODUNUN İSTEHSALAT SAHƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ HÜSEYNOV İSMƏT KAMİL HACIZADƏ F.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
KÜR ÇAYI ÜZƏRİNDƏ ŞƏMKİR SES SU ANBARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ HÜSEYNOVA NİSƏ AĞAƏLƏKBƏR Qənbərov E.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DEFORMASİYA MODELİ ƏSASINDA DÜZBUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİR-BETON ELEMENTİN UZUNMÜDDƏTLİ YÜKLƏMƏDƏ ƏYİLMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ HÜMBƏTOV KAMRAN KAMİL Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
KORRELYASİYA VƏ SPEKTRAL METODLARDAN İSTİFADƏ İLƏ TİKİLƏN OBYEKTLƏRİN GEOTEXNİKİ MONİTORİNQİ VƏ İNŞAAT TİKİNTİLƏRİN VƏZİYYƏTİNİN DİAQNOSTİKASI HÜSEYNLİ ŞƏBNƏM MAARİF Əliyev T.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Kombinə edilmiş özü-özünü öyrənən idarəetmə sisteminin işlənməsi Hüseynov Rüstəm Mübariz Qədimov R.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Adaptiv qeyrisəlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və istehsal proseslərinin idarə olunmasında tətbiq olunması Hüseynov Rüstəm Mübariz Əzizov S.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müasir çoxmərtəbəli binaların isitmə sistemlərinin Həsənova Mətanət Sabir Məmmədov N.Y. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şirvan-Abşeronun xatirə tikililərinin mühafizə problemləri Kazımova Türkan Samir Hacıyeva S.X. Texniki elmlər Memarlıq
CİS VƏ PEYK GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA ƏTRAF MÜHİTİN MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ VƏ XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏ KƏRİMOV RÖVŞƏN ELŞƏN Gərayzadə A.P. Texniki elmlər İctimai elmlər
Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması Kərimli Aytən Abbas Axundova S.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
İKİKƏMƏRLİ ASMA ÖRTÜKLƏRİN HESABLANMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ KƏRİMLİ ELVİN BƏHRAM Əsgərov C.V. Texniki elmlər İctimai elmlər
MÜASİR İRİ YAŞAYIŞ KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ - PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ Mehdiyev Rəşad Rafiq o Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ ƏLİYEVA FİDAN ŞAMİL Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
MOBİL KONSTRUKSİYALARININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ Mirzəyeva Fatimə Nazim Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Otel binalarının memarlıq-planlaşdırma təşkili (Bakı şəhərin timsalında) Murat Saydam Hasan Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
AVTOMOBİL YOLLARININ SÜRÜŞMƏ TƏHLÜKƏSİ OLAN YERLƏRİNDƏ YAMACIN DAYANIQLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİ MİRZƏYEV VÜSAL BİLAL Qasımov N.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜASİR RUS İNŞAAT NORMALARI ƏSASINDA SIXILAN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİNİN HESABLANMASI METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ MƏHƏRRƏMOV ELXAN ƏFQAN Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Effektiv quru inşaat qarışığının tərkibinin seçilməsi və хassələrin tədqiq edilməsi MƏMMƏDОV RUSLAN İLHAM Qurbanоva R.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKININ YASAMAL RAYONUNUN YAŞILLIQ SİSTEMİNİN PERSPEKTİVİ Məlikbəyli Günel Soltan Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Qruntun regenerativ enerjisindən istifadənin tətqiqi Məmmədli Elvin Yusif Cəlilov M.F. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Abşeronda XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aid məscidlərin qorunması və istifadəsi Məmmədzadə Elman Kamaləddin Əmənzadə R. Texniki elmlər Memarlıq
Verilmiş tikinti kompleksinin şəbəkəli modelinin resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi. Nuriyev Abdul Mustafa Bayramov R.Q. Texniki elmlər İctimai elmlər
Dəmir-beton məmulatları istehsalının informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Nüsrətli Ləman Mahir Həsənov A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİ QALA – PİRALLAHI AVTOMOBİL YOLUNUN TİKİNTİSİNDƏ ƏHƏNGDAŞI MATERİALININ TƏTBİQİNİN TƏDQİQİ NƏSİROV ORXAN CAVANGİR MƏMMƏDOV A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ BİNANIN GƏRGİNLİKLİ DEFORMASİYA HALININ TƏDQİQİ NƏSİRZADƏ CƏMİL RASİM Xəlilov H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QƏRB ZONASINDA (GƏNCƏ-GƏNCƏBASAR) ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA MÜASİR MEMARLIĞIN ROLU Nəsibov Nicat Fəxrəddin Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
PRİZMATİK VƏ SİLİNDRİK FORMALI DƏRİN SVAY DAYAQLARININ DİNAMİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMASI QASIMOV ELŞAD ELXAN MürsəlovA.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
İçəri şəhərin məhəllə məscidlərinin qorunması və istifadə edilmə yolları Qasımova Vüsalə Zeynal Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
ELEKTRON KARGÜZARLIQ SISTEMİNİN YARADILMASI QAZIZADƏ PƏRVİZ İSMAYIL Musayeva N.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
Çoxmərtəbəli monolit-dəmir beton yaşayış evinin tikintisinin təşkilati-texnoloji modelinin araşdırılması Quliyeva Ülkər Elçin Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT-YAĞ SƏNAYE TULLANTISI ƏLAVƏLİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ QƏLƏVİ-MİNERAL YAPIŞDIRICILARI” Quluzadə Fidan Fərhad Haqverdiyeva.T.A Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ KÖHNƏ ASFALT – BETONUN TƏKRAR İSTİFADƏSİ VƏ REGENERASİYASI QULİYEV ORXAN LƏTİF Yusifzadə E. N. Texniki elmlər İctimai elmlər
VİLƏŞÇAY SU ANBARININ TƏSİR ZONASINDAKI TORPAQLARIN EKOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİNİN ARAŞDIRILMASI QƏDİROVA NURANƏ MİRZƏMMƏD Xəlilova A.Ə. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Quba rayonunda ehtimal olunan torpaq sürüşmələrinin riskinin azaldılması məqsədilə mühafizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi‖ Qəhrəmanov Bəxtiyar Baləhməd Danyalov Ş.D Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Müşahidə quyularında geotermik tədqiqatlar zamanı parametrlərin ölçülmə prosesinin idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması RƏCƏBOV İSLAM FAZIL Səttarova Ü.E. Texniki elmlər İctimai elmlər
ARALIQ İSTİFADƏ XAMMALINDAN PARKET MƏMULATLARININ HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ RƏFİLİ ŞAHMAR FİRQƏT YƏHYAYEV A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
PLANDA DÜZBÜCAQLI DƏMİR-BETON YATIQ QABIQLARIN YÜKGÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏDQİQİ RƏFİYEV RAHİB AĞAMİR Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏLAVƏLƏRİN QURU İNŞAAT QARIŞIĞININ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ RƏSULOV İLKNUR CÜMAYƏDDİN Şahmarov V.U. Texniki elmlər İctimai elmlər
SUPERPLASTİKLƏŞDİRİCİ ƏLAVƏNİN TƏTBİQİ İLƏ BETONUN RADİASİYAYA TƏSİRLƏRİNƏ DAYANIQLIİININ ÖYRƏNİLMƏSİ RƏSULZADƏ NİGAR ELDAR Əkbərova S.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron villaların nümunəsində yaşayış interyeri məkanında bədii obraz xüsusiyyətləri Rəsulova Nilgün Zahir Dadaşova S.X. Texniki elmlər Memarlıq
Muzey binalarının memarlıq-planlaşdırma təşkili (Bakı şəhərin timsalında) Sadeghzadeh Asghar Bahman Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
Şəmkirçay su anbarının bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına və ekoloji mühitə təsirinin araşdırılması Salmanova Səbinə Zakir Həsənov F.H. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARDA VERTİKAL VƏ ÜFİQİ ELEMENTLƏRİN BİRLƏŞMƏ DÜYÜNLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI SOLTANOV ÇİNGİZ ŞƏRAFƏDDİN Xəlilov H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
TƏBII ХAMMAL VƏ SƏNAYE TULLANTILARININ ISTIFADƏSI ILƏ BETОN TƏRKIBININ SEÇILMƏSI VƏ ОNUN BƏZI ХASSƏLƏRININ ÖYRƏNILMƏSI SULTANОV BƏHRUZ MAIS О Qurbanоva R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ŞİRVAN TORPAQLARININ TƏMİZLƏNMƏSİ Suvarov Nurlan Elşad Xəlilova N.X. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
ŞƏMKİRÇAY SU ANBARI QURGULARININ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ,SÜNĠ VƏ TƏBİİ YAMACLARININ DAYANIQLIĞA YOXLANMASI SÜLEYMANOV XƏYAL NAZİM İsmayılov F.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TERMİK AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ VULKAN KÜLÜ ƏSASINDA QƏLƏVİ- MİNERAL YAPIŞDIRICLARI SÜLEYMANOVA SƏKURƏ QURBƏT Haqverdiyeva T.A Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
ABŞERON YARIMADASINDA QİSMƏN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ VƏ SU-DUZ REJİMİ POZULMUŞ TORPAQLARIN YARARLI HALA SALINMASI PRİNSİPLƏRİ SƏMƏDZADƏ GÖZƏL ƏZƏMİ QƏHRƏMANLI Y.V. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SVETOFOR SİQNALLARININ İDARƏ OLUNMASI ALQORİTMLƏRİNİN TƏDQİQİ Səmədbəyli Samuran Cəsarət Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏSİNİN LANDŞAFT MEMARLIĞI (LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ) Abbaslı Rəşad Mübariz Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
AŞAĞI UCU GENİŞLƏNDİRİLMİŞ VƏ SABİT EN KƏSİKLİ QAZMA-TÖKMƏ SVAY DAYAQLARININ YÜKGÖTÜRMƏYƏ VƏ DEFORMASİYAYA HESABLANMASI ABBASOV AĞA NAMƏDDİN Qənbərov E.S. Texniki elmlər İctimai elmlər
Tikinti istehsalatı məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi ücün texnoloji proseslərin göstəricilərinin təhlili. Abbasova Gülbadə Siyasət Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Məsaməli beton bloklarla inşa edilən azmərtəbəli yaşayış evlərinin tikintisinin texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. İbadbəyli Orxan Vilayət Qəhrəmanov C.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
GƏNCƏ ŞƏHƏRİNDƏ ATMOSFER HAVASININ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TULLANTILARI İLƏ ÇİRKLƏNMƏSİ PROBLEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İBADLI ƏFSANƏ SƏFƏR Xəlilova N.X. Texniki elmlər İctimai elmlər
RİGELLİ VƏ RİGELSĠİ BİNALARDA LÖVHƏ KONSTRUKSİYALARININ İŞİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İBRAHİMOV RÜFƏT ATAKİŞİ SEYİDOV N.H. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDA YER EHTİYATLARINDAN TİKİNTİDƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİNİN TƏDQİQİ İBRAHİMOVA CƏMALƏ MƏQSƏD Qurbanov E.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
KOSMİK GEODEZİYADA PEYKLƏRİN TƏLATÜMSÜZ HƏRƏKƏTİNİN TƏDQİQİ İsgəndərov Xəlil İlham Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Kür çayının Azərbaycan hissəsində daşqın, sel hadisələri və onların hövzənin müasir landşaftına təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi İsgəndərova Xanım Xankərəm Aslanov H.Q. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Xüsusi geodeziya şəbəkələrinin təhlili İSLAMOV TURAL SABİR Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müəssisənin informasiya təminatının ZigBee 802.15.4sensor sistemində işlənməsi Şirinbəyli Cavid Seymur Abdullayeva G.G. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
XUDAFƏRİN SU ANBARININ DAYANIQLIGA HESABLAMNA METODİKASI VƏ ONUN EKOLOJİ MÜHİTƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ Şirinova Nigar Elçin Musayev Z.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ALMANİYA NORMALARI ÜZRƏ ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN DƏMİRBETON ELEMENTLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ ŞÜKÜROV TURAN SEYMUR Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ TƏKRAR EMALI VƏ ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ ŞİRİNOVA NURANƏ VİDADİ Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
BAKININ YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ ŞƏRİFOV RACİ KAZIM Ağazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCAN XALÇA SƏNƏTİNİN QURULUŞ PRİNSİPLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI ƏHMƏDLİ ADİL HİKMƏT Siyavuş Dadaş Texniki elmlər Memarlıq
MİKAYIL USEYNOVUN MEMARLIQ İRSİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ Əkbərli Aytac Sədrəddin Hacıyeva S.X. Texniki elmlər Memarlıq
Məsaməli beton blokları ilə aparılan tikinti istehsalının səmərəliliyini zəruri edən amillərin tədqiqi Əlibəyova Nərgiz Oruc Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT MƏHSULLARININ SAXLANILMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN TUTUM APARATLARININ GƏRGİNLİKLİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV VALEH MURADXAN Aslanov L.F. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
AZƏRBAYCAN KARVANSARA TİKİLİLƏRİNİN MÜHAFƏZƏ PROBLEMLƏRİ Əlizadə Əmir Fərman Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
BÖYÜK QAFQAZIN BULANIQ ÇAY SULARININ MEXANİKİ QARIŞIQLARDAN İLKİN TƏMİZLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV NİCAD NATİQ Həsənov R.N Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ELASTİK ƏSAS ÜZƏRİNDƏ LENTVARİ DƏMİR-BETON TİRLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ ƏLİYEV RAHİL SÜLEYMAN Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN SƏNƏTİNDƏ RƏNG MƏDƏNİYYƏTİNİN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ ƏLİYEVA AYSEL RAUF Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
DURULDUCULARIN KONSTRUKSİYASI, DAYANIQLIĞI VƏ ONUN HİDRAVLİKİ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEVA AYTƏN ƏVƏZ Musayev Z.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Geodeziya kəsdirmələri dəqiqliyinin təhlili Abdurahmanoca Cavahir Musa Eminov R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN KARVANSARAYLARI VƏ ONLARIN REABİLİTASİYASI (ABŞERON, ŞƏKİ, GƏNCƏ KARVANSARAYLARI NÜMUNƏSİNDƏ) AĞAKİŞİYEVA AYTAC ŞAHİN Məmmədova Z.G. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN XIX ƏSR BİNALARININ BƏDİİ- MEMARLIQ HƏLLƏRİNİN TƏDQİQİ Cavadov Bəhram Ağazadə R. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCANDA TURİZM NÖVLƏRİNİN İNKİŞAFI CƏFƏROV RÜFƏT VAQİF Əliyeva A.S. Texniki elmlər Memarlıq
QALA QƏSƏBƏSİNDƏ TARİXİ MÜHİTİN TƏHLİLİ CƏFƏROVA AYTƏN ADİL Həsənov R. Texniki elmlər Memarlıq
Metropoliten işlərində aparılan geodeziya metodlarının analizi Hacıyev Xaliq Qabil Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
SAĞLAMLIQ İSTİRAHƏT OBYEKTLƏRİNİN MÜHİT DİZAYNI Hüseynli Rasim Vaqif Vəkilova Ə.Z. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİNİN YAŞILLIQ İNKİŞAFI KAMİL HƏSƏNLİ ƏLİYEVA A.S. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN ÇOXFUNKSİYALI KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ MUSTAFAYEVA FİDAN VAQİF HÜSEYNOV E. Texniki elmlər Memarlıq
KADASTR İŞLƏRİNDƏ İKİTEZLİKLİ GPS QƏBULEDİCİLƏRİNDƏN ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN KOMPLEKS EMALI VƏ ANALİZİ MİRZƏ VALEH NİZAMİ Eminov R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ ŞƏHƏRSALMADA TƏŞKİLİ MƏHƏRRƏMOV ELŞAD ATAMOGLAN Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
GENİŞLƏNƏN YER FİQURUNUN PARAMETRLƏRİNİN TƏDQİQİ MƏMMƏDƏLİZADƏ ÖMƏR MÜBARİZ Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRİN ƏRDƏBİL ŞƏHƏRİNİN MƏRKƏZİ MÜHİTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ Negahdar Bəhrouz Qərib Abdullayeva N . Texniki elmlər Memarlıq
XIX-XX ƏSR BAKI ŞƏHƏRİNİN MÜLK BİNALARININ İNTERYERLƏRİNİN TƏDQİQİ QURBANOVA SƏİDƏ SƏMƏD Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
19-CU ƏSRDƏ CƏNUBİ QAFQAZDA APARILAN GEODEZİ İŞLƏRİN TƏDQİQİ QƏDİROV RAMİL RƏCƏB Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müasir konstruksiyalar və materiallar Rəhmanova Nurana Rəhman Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
TÜRK VİZUAL ƏNƏNƏSİ ƏSASINDA ƏŞYA DİZAYNININ KONSEPSİYASI SADIQOVA SEVİNC FUAD Dadaşov S.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziya sıxlaşdırma şəbəkələrinin qurulması dəqiqliyinin təhlili Şirazov Rəşad Aslan Eminov. R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
ABŞERON YARIMADASINDA SƏNAYE KOMPLEKSLƏRİNİN İNKİŞAF HƏLLƏRİ Şirinov Emin Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində otellər sisteminin şəhərsalma təşkili (mühitin bədii təşkili baxımından) Əliyev Sadiq Həsən Orucov S. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin böyük ədədlər qanunu ilə paylanmasının tədqiqi Abdullazadə Günay İslam Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
BÖYÜK QAFQAZIN FISTIQ AĞACLIQLARININ SORTİMENT TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ ABİYEV YUSİF TAHİR Yəhyayev A. B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Məsafədən zondlama verilənlərindən istifadə etməklə tədqiqat ərazisinin rəqəmli elektron xəritələrinin yaradılması və yeniləşdirilməsi ƏLİYEVA AYGÜN İLQAR Mütəllibova Ş.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
AMORF MAQNİTYUMŞAQ ƏRİNTİLƏRİNİN MAQNİT VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ ARASINDA ƏLAQƏ BAYRAMOV ELDAR HİKMƏT PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
NİZAMLANAN Ni 3Fe ƏRİNTİSİNİN FAZA KEÇİDİNDƏ İSTİLİK TUTUMU VƏ ELEKTRİK MÜQAVİMƏTİNƏ NİOBİUM VƏ TİTANIN TƏSİRİ CƏBRAYILOVA RƏNA FƏXRƏDDİN PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
BAKI ŞƏHƏRİNİN METRO STANSİYALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA PRİNSİPLƏRİ Heydərova Günel Yaqub Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma parametrlərinin statistik təqdiri Həbibov Rahim Şirməmməd Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin hipotezlərinin statistik analizi Həmidova Aynurə Cabir Mütəllimov A.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONUNUN KADASTR XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ VƏ ONUN TƏTBİQİ YOLLARININ TƏDQİQİ MEHDİYEVA ZEYNƏB RASİM Qurbanov E. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAĞ RAYONLARI QORUQLARININ LANDŞAFTI (ZAQATALA, QAX) MƏHƏMMƏD SADİQ NOVRUZƏLİ ƏLİYEVA A.S. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun torpaqlarından səmərəli istifadənin elmi tədqiqi məqsədi ilə kadastr xəritəsinin tərtibi Məmmədov Əli Nizami Qurbanov E.A. Humanitar elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNİN ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARININ KADASTRININ YARADILMASI (SURAXANI RAYON TİMSALINDA) ORUCOV MURAD SOYDA Məmmədov Q.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
NEFT EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TULLANTI SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİNİN SƏMƏRƏLİYİNİN TƏDQİQİ Oruczadə Orxan Fəxrəddin Danyalov Ş.D Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRININ YAŞAYIŞ BINALARINDA YAŞIL MEMARLIĞIN TƏTBIQI SAEIDAN BORZU ƏSGHAR Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
TORPAQ YATAĞI KONSTRUKSİYALARININ GEOSİNTETİK (POLİMER-RULON) MATERİALLARLA ARMATURLANMASININ ÖZƏLLİKLƏRİ ƏLİYEV ANAR SALEH Piriyev Y.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ŞIRVANŞAHLAR SARAY KOMPLEKSİNİN MÜHİT-DİZAYN KONSEPSİYASI Abduyev Ruslan Zakir Orucov S.H. Texniki elmlər Memarlıq
XIRDALAN ŞƏHƏRİNİN ƏRAZISINDƏKİ TORPAQLARIN İQTISADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TORPAQ KADASTR XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ BAYRAMOV KAMAL GƏRAY Məmmədov Q.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
NƏQLİYYAT QOVŞAQLARININ YOL KƏSİŞMƏLƏRİ VƏ BİTİŞMƏLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİNİN TƏDQİQİ Cəbiyev Sənan Mehbala BAYRAMOV R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
QƏBƏLƏ ŞƏHƏRİNİN YAŞILLAŞDIRMA SİSTEMİ Dede Semih Adnan Əliyeva R. Texniki elmlər Memarlıq
NİZAMLANAN (CoFe)1-x Si ƏSASLI KRİSTALLİK VƏ AMORF ƏRİNTİLƏRİN MAQNİT VƏ MAQNİTOOPTİK XASSƏLƏRİ EMİNOV ÜLFƏT DƏRDAYIL PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
MÜRƏKKƏB TƏBİƏTLİ ŞƏRAİTLƏRDƏ AVTOMOBİL YOLLARININ NƏQLİYYAT – İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ KƏRƏMOV ZÜMÜ FİRDUSİ MƏMMƏDOV A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İslam Şəhərlərində Yaşayiş Mühitinin Müasirləşməsi (Azərbaycan və İran Şəhərlərinin Timsalinda) Mollazadə Sara Əqdəm Hasən Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
CİS və məsafədən zondlama verilənləri əsasında magistral neft – qaz kəmərlərində geotexniki diaqnostika metodunun tətbiqi Muxtarova Mədinə Şahin qızı Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
XƏZƏR RAYONU TORPAQLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EKOLOJİ YAXŞILAŞDIRILMASI ÜSULLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ MƏHƏRRƏMLİ ZAUR SƏRDAR Qurbanov E.A. Təbiət elmləri İctimai elmlər
Abşeron yarımadası torpaq örtüyünün iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları MƏMMƏDOVA VƏFA TELMAN Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANIN KİÇİK ŞƏHƏRLƏRİNDƏ YAŞILLIQ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI (TOVUZ RAYONU TİMSALINDA) Məhərrəmov Müzəffər Yusif Cəfərov N.N. Texniki elmlər Memarlıq
Binəqədi rayonu ərazisində tikintidən səmərəli istifadə məqsədilə torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinin tədqiqi Məmmədov Ayaz Xanlar Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kür kənarı şəhərlərdə çoxfunksiyalı komplekslərin bədii-tərtibat xüsusiyyətləri (Mingəçevir, Şirvan, Salyan) Məmmədova Günel Əmir Vəkilova Ə.Z. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN AVTOMOBİL YOLLARINDA REVERSİV HƏRƏKƏTİN TƏŞKİLİ MEYARLARININ TƏDQİQİ ORUCOV ŞAHIN ƏLİBALA QuliyevT. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Rzayev Ramin İlham Danyalov Ş.D Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCANIN MÜASİR TİKİLİLƏRİNDƏ ENERJİ PROBLEMİNİN EKOLOJİ HƏLLİ SADIQLI ARAZ BƏHRUZ Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
XAÇMAZ ŞƏHƏRİNDƏ LANDŞAFT MEMARLIĞININ İNKİŞAFI SƏLİMOV İLKİN SALAMİ Cəfərov N.N. Texniki elmlər Memarlıq
TARİXİ ŞƏHƏR MÜHİTİNİN FUNKSİONAL TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ (BAKI TİMSALI) Tahirə Həğayeği Nosrəti Həsən Haciyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Kiçik bağların Bakı şəhərinin planlaşma strukturunda yeri ZEYNALOVA NAHİDƏ SOKRAT Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
AVTOMOBİL YOLU ÜZƏRİNDƏ DƏMİR BETON KÖRPÜLƏRİN MONOLİT BETON QORUYUCU İSTİNAD DİVARININ FƏRDİ KONSTRUKSİYALI LAYİHƏSİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI İMAMQULİYEV VÜQAR SƏFİYAR CƏFƏROV F.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKININ “İÇƏRI ŞƏHƏRIN”IN LANDŞAFT MÜHITININ HƏLLI PROBLEMLƏRI İsayev Nicat Musa Şərifli V.A. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT OCAQLARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA PROBLEMLƏRİ ƏBDÜLOV MƏMMƏDPAŞA ASLAN Əzizov A.M. Texniki elmlər Memarlıq
NƏQLİYYAT AÇILMALARININ HƏRƏKƏTİ BURAXMA QABİLİYYƏTİNİN TƏDQİQİ ƏHMƏDZADƏ TURAL ƏHMƏD Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
UTİLLƏŞDİRİLMİŞ METALKORDLU AVTOMOBİL TƏKƏRLƏRİNİN İSTİFADƏSİ İLƏ ERROZİYAYA QARŞIQURĞULARIN İŞLƏNMƏSİ Əkbərov Ramin Yaqub Həbibov F.H. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
YOL-NƏQLİYYAT KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI ÜÇÜN MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ ƏMİRASLANOV TURAL İBADULLA OĞLU Dos.Gözəlov S.K Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Monolit beton konstruksiyalı şəhər tipli avtomobil yolu tunelinin layihələndirilməsi xüsusiyyətləri Abbaslı Sənan Əliyar Qasımov N.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Küçə-yol şəbəkəsində müxtəlif faktorların YNH-nin sayına təsirinin öyrənilməsi Abbasov Tural Vidadi Gözəlov S.K. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Sumqayıt şəhəri ərazisinin torpaqlarının normativ qiymətləndirilməsi və ekoloji vergilərin müəyyənləşdirilməsinin tədqiqi Abdullayev Nurlan Elçin Qurbanov E.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Peyk geodeziyasında fotoqrafik müşahidə metodlarının tədqiqi ABDULLAYEV TURAL HABİL Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Ətraf mühitin çirklənməsinin qiymətləndirilməsi və xəritələşdirilməsində CİS texnologiyasından istifadə http://192.168.100.10/library/2017%20magistr.dis/ABDULLAYEV%20TURAL%20HAB%C4%B0L.pdf Mütəllibova Ş.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
VULKAN KÜLÜNÜN TƏTBİQİ İLƏ KOMPOZİSİYA YAPIŞDIRICILARININ ALINMASI MİRZƏYEVA VÜSALƏ RAMİZ QUVALOV A.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ QANUNSUZ PARKLANMANIN YARATDIĞI FƏSADLARIN TƏHLİLİ CABBAROV ÜLVİ HABİL Şobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
PLAGİOQRANİT SÜXURUNUN KERAMİK MATERİALLARIN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ CƏBRAYILOVA CƏMALƏ CƏMALƏDDİN Sərdarov B.S. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
The comparative calculation of high-rise buildings on the base of Japan and Azerbaijan construction norms Asanli Ulvi Latif Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NANO-HİSSƏCİKLƏRİN QƏLƏVİ-MİNERAL KOMPOZİSİYALI YAPIŞDIRICILARININ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ DƏDƏYEVA AYTƏM ƏLÖVSƏT Haqverdiyeva T.A Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Azərbaycanda infrastruktur obyektləri tikintisinin geodezi təminatı üçün müasir texnologiyaların imkanlarından istifadə MAHMUDZADƏ FİDAN YUSİF Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BINALARIN MEMARLIQ KOMPOZİSİYASININ HƏLLİNDƏ GÜNƏŞ ENERJİSİNİN ROLU Hassani Mokarram Mohsen Mohammad Əbdülrəhimov R.H. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəki şəhərinin kadastrı və onun əsas xüsusiyyətləri Musayeva Fərzanə Fərhad İsmayılov A.İ Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı metropoliteninin "Nəsimi" stansiyasının inşaat konstruksiyalarının kompleks müayinəsi MUSTAFA ALTINBAŞ CEMAL Həsənova T.C. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ AVTOBUS SƏRNİŞİN DAŞIMALARINDA İNTELLEKTUAL SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ Mustafayev Vüsal Salehzadə Ü. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ÜMUMİ İSTİFADƏLİ MARŞRUT NƏQLİYYATININ HƏRƏKƏTİ ÜÇÜN ZOLAQLARIN AYRILMASININ ƏSASLANDIRILMASI MƏMMƏDOV AMİL ARİF Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ MEMARLIQ-LANDŞAFT LAYİHƏLƏNDİRMƏ METODLARI MƏMMƏDOV ELNUR HİKMƏT Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
ŞƏHƏRİN YAŞILLIQ SİSTEMİNİN LANDŞAFT DİZAYN HƏLLİ MƏMMƏDOVA LALƏ ELDAR Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Körpü tikintisində innovativ dayaq hissəsi konstruksiyalarının tədqiqi Məmmədova Zəhra Həsən Yusifzadə.E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI – QUBA – RUSİYA SƏRHƏDİ SEMENTBETON ÖRTÜKLÜ AVTOMOBİL YOLUNUN SİYƏZƏN RAYONU ƏRAZİSİNDƏ BAŞ VERƏN DEFORMASİYA VƏ DAĞILMALARIN TƏHLİLİ VƏ MÜVAFİQ TƏKLİFLƏRİN HAZIRLANMASI NƏSRULLAYEV RƏŞAD RƏŞİD YUSİFZADƏ E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
SIX ARMATURLANMIŞ KONSTRUKSİYALAR ÜÇÜN ÖZÜYERLƏŞƏN QARIŞIQLARDAN HAZIRLANMIŞ YÜKSƏKMÖHKƏMLİKLİ BETONLARIN TƏDQİQİ PÜRZƏLİYEV RÖVŞƏN CƏMALƏDDİN QUVALOV A.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
KÜR ÇAYININ SUYUNUN KEYFİYYƏTİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ İNSANLARA TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ QASIMOV AĞASİ ARİF Mustafayev İ. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
GPS ölçmələrinin artırılması məqsədi ilə Azərbaycanda baza stansiyaları şəbəkəsinin yaradılması Ramazanova Xatın Mərdan Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Səbail ərazisinin kadastrı və səmərəli istifadə məqsədi ilə normativ qiymətləndirilməsi Sadıqov Sahil Mütəllim Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Peyk geodeziyasında television, lazer texnikası və radiotexnik metodların tədqiqi SALAHOV RƏVAN RIZVAN İsmayılov A.İ Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Superfosfat istehsalında həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin tədqiqi Cəfərov Sənan Nəriman Hümbətov M.O. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kürmük və Hamam çaylarında sel riskinin qarşısının alınması üçün dayanıqlı tədbirlərinin işlənməsi və təkmilləşdirilməsi Heydərov Etibar Vaqif Danyalov Ş.D Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BİNƏQƏDİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ TİKİNTİDƏN SƏMƏMRƏLĠ ĠSTĠFADƏ ÜÇÜN TORPAQLARIN KADASTRI BABAYEV CAVİD FƏXRƏDDİN Qurbanov E. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BİNƏQƏDİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ TİKİNTİDƏN SƏMƏMRƏLĠ ĠSTĠFADƏ ÜÇÜN TORPAQLARIN KADASTRI BABAYEV CAVİD FƏXRƏDDİN Qurbanov E. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI VƏ ABŞERON TARİXİ BAĞLARININ DİZAYN HƏLLİ PROBLEMLƏRİ EHTİBAROVA ZEYNƏB MƏRDAN Əliyeva R. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN TARİXİ ŞƏHƏRLƏRİNDƏ YAŞILLIQ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI Namazəliyev Səid Nizami Cəfərov N.N. Texniki elmlər İctimai elmlər
Xəzər rayonu torpaq kadastr qiymətləndirilməsi RƏSULZADƏ VÜSALƏ RƏSUL Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kosmik təsvirlər əsasında şəhər infrastrukturunun yerüstü komponentlərinin dinamikasının qiymətləndirilməsi SƏFƏRLİ TÜRKAN SAQİF Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ODUNCAĞIN ŞİŞMƏ TƏZYİQİNİN TƏDQİQİ TELLİYEV SAMİR NOVİL Ağabəyli N.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Vəlizadə Evren Sahib NƏQLİYYAT AXINLARININ ƏSAS PARAMETRLƏRİNİN DƏYİŞMƏ QANUNAUYĞUNLUQLARININ TƏDQİQİ Bayramov R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AZƏRBAYCANIN SƏNAYE ŞƏHƏRLƏRİNDƏ LANDŞAFT MÜHITİNİN İNKIŞAFI (BAKI ŞƏHƏRİ) Xəlilov Mahmud Qurban Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın qoruq kəndlə rinin memarlıq xüsusiyyətləri və reabilitasiya problemləri (tarixi İLİSU kəndinin nümunəsi) XƏLİLOV NİCAT XƏLİL Axundova S.Ə Texniki elmlər Memarlıq
ABŞERON QƏSRLƏRİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ İsgəndərov Bəhruz İsa Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLI POLAD KARKAS BİNALARIN SƏMƏRƏLİ KONSTRUKTİV SXEMİNİN SEÇİLMƏSİ METODUNUN İŞLƏNMƏSİ İSMAYILOV İBRAHİM BƏHMƏN Rzayev R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İSTİSMAR OLUNAN TİR SİSTEMLİ KÖRPÜLƏRİN MÜAYİNƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ƏHMƏDOV ŞAMXAL HİKMƏT İsayev Ə.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Bakı şəhərində yol hərəkətinin operativ təşkilinin tədqiqi Əkbərov Elmir Rafiq Quliyev T.C Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Peyk trianqulyasiyasının qurulma metodlarının tədqiqi Əlimova Aksana Arif Mütəllimov A.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
NƏQLİYYAT AXINLARININ DOYMA HƏDLƏRİNİN TƏDQİQİ Əlizadə Kamal Zahid Bayramov R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ KİNO-TEATR BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA HƏLLİ ƏLİMƏMMƏDOVA PƏRİ MƏZAHİR Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
KAOLİNLƏŞDİRİLMİŞ SÜXURLARIN ÖZÜYERLƏŞƏN BETONLARDA NARIN DİSPERS DOLDURUCU KIMI TƏDQİQİ ƏLİYEV CEYHUN VAQİF Abbasova S.İ. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
Ticarət mərkəzlərinin memarlıq xüsusiyyətləri (Bakı şəhəri timsalında) Baxşəlizadə Aytac İlham Səlimov A.T. Texniki elmlər Memarlıq
Dayaq bloklarının nəql olunmasının əlverişli üsulunun seçilmə metodikasının işlənməsi Əliyev Elçin Şükür Zərbəliyev M.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Bakının yüksək mərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma xüsusiyyətləri Şərifov Raci Kazım Ağazadə Rüfət Rüfət Texniki elmlər Memarlıq
Kartoqrafik proeksiyaların işlənməsində tətbiq olunan geodeziya məsələlərinin təhlili İsmayılov Zahid Nəvazi R.Ə.Eminov Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
Keramiki üzlük plitələr informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Hacızadə Şəhriyar Müzəffər Həsənov Allahverdi Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Dəniz neft-qaz qurğularında tətbiq olunan dayaq konstruksiyaları və onların hesablanma üsulları Muradov Sərdar Akif K.M.Məmmədov Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Axın üsulu ilə təşkil olunmuş tikinti obyektinin təqvim planının fəhlələrin hərəkət qrafikinə görə optimallaşdırılması Rzayev Şirməmməd Gümrah Bayramov Rasim Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCANDA TAMAŞA BINALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSIYYƏTLƏRI (BAKININ TIMSALINDA) SÜMER YASEMIN ALI Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
İstilik şəbəkələri üçün suyun axıntısız üsulla emalı prosesinin tədqiqi Abasov Yavər Rahib Cəlilov Mərdan Fərəc Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İstilik şəbəkələri üçün suyun axıntısız üsulla emalı prosesinin tədqiqi Abasov Yavər Rahib oğlu t.e.d., professor, Cəlilov Mərdan Fərəc oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
BAKI ŞƏHƏRİNİN YASAMAL RAYONUNDA NƏQLİYYAT LƏNGİMƏLƏRİNİN MİNİMUMLAŞDIRILMASI ƏSASINDA HƏRƏKƏTİN TƏŞKİLİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ Abdullayev Nurlan Azəri oğlu t.e.n., dos. R.P. Bayramov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKININ OBRAZINDA DƏYİŞƏN VİZUAL KONTEKST Abdullazadə Ləman Professor, Orucov Sabir Hidayət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
QUBA-XAÇMAZ ZONASINDA SUVARILAN TORPAQLARIN EKOMELİORATİV VƏZİYYƏTİNIN TƏDQİQİ AĞANƏNƏ ƏBÜLFƏZ QIZI ABIYEVA Texniki elimləri namizədi, Dosent E.S. Qənbərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSTEHSALAT PROSESLƏRİNİN ADOBE PREMIERE PRO PROQRAMI VASİTƏSİ İLƏ VİZUALİZASİYASI ADIGÖZƏLOV ELNUR MEHDİ oğlu t.e.f.d., dosent Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
POLİVİNİLXLORİD İSTEHSALINDA HƏYAT FƏALİYYƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏDQİQİ Alıyev Vüsal Valeh oğlu t.e.n.,dos. Hümbətov M.O. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ SVAY ÖZÜLLƏRİN TƏDQİQİ ARICI ERCAN NUREDDİN oğlu t.e.d., prof. Eyyubov Y.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT EMALI SƏNAYESİNİN ƏTRAF MÜHİT OBYEKTLƏRİNƏ TEXNOGEN TƏSİR FAKTORLARININ TƏDQİQİ ASLANLI ORXAN ORUC OĞLU prof. A.M. Əzizov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ÖZÜLÜN BÜNÖVRƏSİNDƏ YARANAN KONTAKT GƏRGİNLİKLƏR AXUNDOVA AYİŞƏ ELDƏNİZ QIZI dos.Eyyubov Y.A Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Binalarda mühəndis sistemlərinin enerji effektivliyinin artırılması yollarının araşdırılması AYDINLI PƏRVİZ QURBAN oğlu t.e.n. dos. N.Y.Məmmədov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DƏMİR-BETON KARKAS BİNALARDA AZ SƏRTLİKLİ ŞAQULİ ELEMENTLƏRDƏ GƏRGİNLİK DEFORMASİYA HALININ ARAŞDIRILMASI VƏ LAYİHƏ TƏKLİFLƏRİNİN VERİLMƏSİ AĞAYAROV İSMAYIL MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU Texnika elmləri namizədi, dosent Hüseyn Artık oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏLAVƏLƏRİN GİPS BETONUN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ BAYRAMOV FUAD BAYRAM ОĞLU Teхnika üzrə fəlsəfə doktoru, dоsent V.U.Şahmarov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ LAFARGEHOLCIM AZƏRBAYCAN SEMENT ZAVODUNDA TƏTBİQİ BAYRAMOVA SEVİNC ELDAR qızı t.e.f.d., dosent Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ LAFARGEHOLCIM AZƏRBAYCAN SEMENT ZAVODUNDA TƏTBİQİ BAYRAMOVA SEVİNC ELDAR qızı t.e.f.d., dosent Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BORUBETON ELEMENTLƏRİN SIXILMADA HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ BAKİROV GASAN MUTALLİF OĞLU Müxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AQRESSİV MÜHİTDƏ DƏMİRBETON KONSTRUKSİYALARIN MÖHKƏMLİYİ VƏ DEFORMASİYALILIĞI BƏŞİRZADƏ SEYMUR RAZİM OĞLU Texnika elmləri doktoru, professor Müxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏKİ ŞƏHƏRİNDƏ YAŞAYIŞ MEMARLIĞININ XÜSUSUİYYƏTLƏRİ CABBARLI ELNUR ELŞAD OĞLU dos.S.Ə.Axundova Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN ŞEÇİLMİŞ TƏDQİQAT ƏRAZİSİ ÜÇÜN TORPAQ-BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN TƏDQİQ EDİLMƏSİNİN TOPOQRAFİK-GEODEZİ ƏSASLARI VƏ KADASTR XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ Cahangirli Rəsul Muradin oğlu Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.F. Müttəlibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Orta əsrlərdə islam alimlərinin geodeziya və xəritəçilik sahəsindəki işlərinin tədqiqi Cavadlı Malik Müşfiq oğlu f.r.e.f.d. S.A.Qəniyeva Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
SIĞORTA SİSTEMİNDƏ REKLAM FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ SAMİR CAVADLI VÜQAR oğlu i.ü.f.d., dos. Yusifov E.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətiniin səmərəliliyinin formalaşması və inkişafı CƏFƏRLİ CƏFƏR ƏLİ OĞLU t.e.d, i.e.d, nəqliyyat dokturu, Professor Əliyev Ə.B. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Tullantı sularını təmizləyən məntəqədə yaranan çöküntülərin təkrar istifadəsini təmin edən müasir üsullar ELDAROVA GÜNEL ƏLİ QIZI t.ü.f.d., G.S.Mirzə Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
BAKIDA İRİ HƏCMLİ MÜASİR İCTİMAİ BİNA VƏ QURĞULARIN FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ (İdman kompleksləri, Konsert salonları, Mədəniyyət mərkəzləri) Fatma Ataşkaya Hamza Qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Sement istehsalında texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tədqiqi və işlənməsi Feyzullayev Elvin Natiq oğlu t.e.n.,dosent Qədimov.R.M Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ÇOXMƏRTƏBƏLİ KARKAS BİNALARIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ FƏTALIYEV NAHİD NAZİM OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent H.S.Məmmədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AVTOMOBİL YOLLARINDA TORPAQ YATAĞI (İŞÇİ LAYIN) KİPLƏŞDİRİLMƏ DƏRƏCƏSİNİN YOL GEYİMİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ GÖZƏLOV ELVİN HƏSƏNAĞA OĞLU Texnika elmləri namizədi, dosent Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İşlənmiş regenerasiya məhlulunun bilavasitə emal prosesində utilizasiya etməklə suyun axıntısız yumşaldılma üsulları Hacıyeva Bahar Elşən qızı t.e.n., dosent, Feyziyeva Gülnar Həsən qızı Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YANACAQDOLDURMA STANSİYALARININ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ HEYBƏTOVA FİDAN ƏDALƏT QIZI t.e.n., dosent Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
DAŞ TOZUNUN İSTİFADƏSİ İLƏ SƏMƏRƏLİ AXARLI BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ HEYDAROVA ELNARƏ ASİF QIZI t.e.d. prof əvəzi Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat sahibkarlığında dövlət tənzimlənməsinin rolu və əhəmiyyəti HÜSEYNOV NATİQ ŞAHNİYAR OĞLA iqtisad elmləri namizədi, dosent, T.T.Aslanova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycanda Memarlıq Abidələrinin Mühafizə zonalarının yaradılması Hüseynova Səlimə Hüseyn qızı Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Bayramov Rizvan Texniki elmlər Memarlıq
ZƏLZƏLƏ TƏHLÜKƏLİ GEODİNAMİKİ PROSESLƏRİN GEODEZİ MONİTORİNQİ, KOMPUTER MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ RAYONLAŞDIRMA XƏRİTƏLƏRİNİN YARADILMASI (ŞƏRQİ ABŞERON) Həmzəyev Seymur Oruc oğlu Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.F. Mütəllibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MÜXTƏLİF TƏSİRLƏRİ NƏZƏRƏ ALMAQLA VİBRASİYA İLƏ İŞLƏYƏN QURĞUNUN YERLƏŞDİYİ MEYDANÇANIN TƏDQİQİ HƏSƏNLİ RAMİN VİDADİ oğlu t.е.n., dos. L.F. Aslanov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ƏNƏNƏVİ AZƏRBAYCAN HAMAMLARININ BƏDİİ DİLİ Həsənli Sevinc Fəxrəddin qızı Dizayn kafedrasının dosenti, m.ü.f.d.Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində 10 mərtəbəli 2 bloklu yaşayış evinin tikintisinin təşkilinin bəzi məsələlərinin araşdırılması Həsənov Lətif Eldar oğlu dos. Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müxtəlif konstruksiyalı mərkəzi kondisioner sistemlərində havanın emalı prosesinin qiymətləndirilməsi Həsənov Şəhriyar İlham oğlu dos., f.r.e.n, Hacıyev Y.Z. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ÇOXMƏRTƏBƏLİ KARKAS BİNALARIN HESABLANMASINDA SEYSMİK YÜKLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI HƏSƏNOV ƏSGƏR ASLAN OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent RAMİZ DADAŞ OĞLU ƏLİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
TƏBRİZ DÜZƏNLİYİNİN EKOLOJİ BAXIMDAN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ HƏSƏNOVA QƏMƏR RƏŞİD QIZI texniki elmlər namizədi, dos. Z.S. Musayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
XƏZƏR RAYONU YER EHTİYYATLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏNİN NƏZƏRİ TƏDQİQİ VƏ MONİTORİNQİ Həşimov Elşən Xanbala oğlu dosent E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
TARİXİ ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ AÇIQ MƏKANLARIN DİZAYN PROBLEMLƏRİ Kazımbəyova Salehə Taleh qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
TAXTAKÖRPÜ SU ANBARININ ƏTRAF MÜHİTƏ EKOLOJİ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ TƏRANƏ ŞAHİN qızı KAZIMİ Texnika elmləri namizədi, dosent F.M. İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ŞİRVAN ŞƏHƏRİ ƏRAZININ ZONAL TƏŞKILI VƏ KADASTRININ YARADILMASININ ELMI ƏSASLARI Kərimli Leyla İlqar qızı dosent E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QARAJ VƏ AVTOMOBİL PARKLARININ MEMARLIQ TİPOLOGİYASI (BAKI ŞƏRAİTİNDƏ) KƏRİMLİ ƏSLİ RAUF QIZI memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Müasir şəraitdə investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və risklərdən müdafiə yolları Kərimov Cavid Sənan oğlu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
ENERJİYƏ QƏNAƏT OLUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ BİNALARIN REKONSTRUKSİYASI KƏRİMOV RƏŞAD ELŞƏN OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru dosent İ.Q.Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MUĞAN DÜZÜNDƏ MELİORASİYA SAHƏSİNDƏ HƏYATA KEÇİRİLMİŞ LAYİHƏLƏRİN RAYONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ KƏRİMOV TURAL ƏHLİMAN OĞLU Texnika elmlər namizədi dos. F.H.Həsənov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATİNDA XARİCİ İNVESTİSİYALARIN ROLU VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ Kərimova Günay Hacıağa qızı iqtisad elmləri namizədi, dosent, T.T.Aslanova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRDƏ TƏDQİQİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAFDA ROLU KƏRİMOVA ÇİNARƏ SALEH QIZI Prof.Əliyev Fəqan Qəmbər Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ DƏMİRBETON TİRLƏRİN HESABLANMASININ DEFORMASİYA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ MANAFOV TƏBRİZ ORUC OĞLU Texnika elmləri doktoru, dosent Xalid Məhəmməd oğlu Nəcəfov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Qobustane məsaməli beton bloklarından hörülmüş yerləşkələrin tamamlama işlərinin təşkilati-texnoloji işlərinin tədqiqi MEHDİYEV NAİB ZÜLFİQAR OĞLU Tехnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bələgözov Əhməd Məmməd oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron yarımadasında sənaye tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların ekoloji vəziyyəti və onların yaxşılaşdırılması tədbirlərinin araşdırılması MEHDİYEVA SƏADƏT FAZİL qızı a.e.ü.f.d.., dosent A.Ə. Xəlilova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ BİNALARDA ŞAQULİ ELEMENTLƏRİN ÖZÜLƏ BİRLƏŞMƏ YERLƏRİNDƏ GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA HALLARININ ARAŞDIRILMASI VƏ TƏKLİFLƏRİN VERİLMƏSİ MİRZƏYEV HİKMƏT HÜMMƏT OĞLU Texnika elmləri namizədi , dosent Hüseyn Artık oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
TİKİNTİ TƏŞKİLATLARININ İSTEHSAL FƏALİYYƏTLƏRİNİN ARAŞDIRILMASINDA TƏŞKİLATİ-TEXNOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİN TƏDQİQİ Mirzəzadə Cavid Fəxrəddin oğlu Tехnika elmləri üzrə professor Salahov Muğan Ədil oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dəniz neft-qaz mədən tikintisində tətbiq olunan sabit və dəyişən en kəsikli dərin salınan dayaqların statiki və dinamiki yük təsirlərinə hesablanma üsullarının tətqiqi MIRZƏZADƏ PƏRVIN LAZIM OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru , prof.,K.M.Məmmədov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İnşaat materiallarında zərərli komponentlərin tədqiqi və proflaktik təhlükəsizlik tədbirləri MUSAYEV TƏBRİZ KALBALI oğlu Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
İnşaat maşınının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi və tədqiqi Musayeva Aysel Novruz qızı t.e.n.,dosent Qədimov R.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SƏRT OLMAYAN YOL GEYİMLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN ASFALTBETONUN DEFORMATİV XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ MUSTAFAYEV RÜFƏT İLQAR OĞLU t.e.n. Qasımov.N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AVTOMOBİLLƏRİN VƏ İQLİM AMİLLƏRİNİN TƏSİRİNDƏN YOL GEYİMLƏRİNİN VƏ TORPAQ YATAĞININ DEFORMASİYALARI Mustafazadə Elnur Sahib oğlu T.e.n., dosent Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İSTİNAD DİVARLARINA QRUNTLARIN TƏZYİQİNİN TƏYİNİ MÖVSÜMLÜ İBRAHİM XALİD OĞLU t.e.n.NaqdıyevƏ.Ö. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ZƏLZƏLƏ YÜKLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏ METODLARININ TƏDQİQİ MÜRSƏLOV ORXAN ELXAN OĞLU prof.Əliyev Telman Xurşud oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Köhnəlmiş və istifadəsi qadağan olunmuş pestisidlərin risklər və Azərbaycanda pestisidlərin idarə olunması Məmmədli Kənan Azər oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
NEFT-QAZ KOMPLEKSİNİN İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ TƏHLİLİ MƏMMƏDOV CEYHUN ƏLƏDDİN OĞLU NEFT-QAZ KOMPLEKSİNİN İSTEHSAL Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının idarə edilməsində dövlət proqramlarının rolu və dəyərləndirilməsi Məmmədov Rza Aqil oğlu i.e.n., dos.Ağayeva K.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
ƏLAVƏ AERASIYA QURĞUSU TƏTBİQ ETMƏKLƏ ŞƏHƏR ÇİRKLİ SULARININ TƏMİZLƏMƏ EFEKTLİYİNİN ARTIRILMASININ NƏZƏRİ TƏDQİQİ MƏMMƏDOV YUSİF VİDADİ oğlu t.e.n.,dos.N.İ.Əliyev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MÜXTƏLİF LAYLI QRUNTLARDA DƏNİZ MÜHİTİNİN TƏSİRİNİ DƏ NƏZƏRƏ ALMAQLA SVAYLARIN STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMA ÜSULLARI KÖNÜL ƏMİR qızı MƏMMƏDOVA dosent A.Ə.Mürsəlov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DİZAYNDA FORMAYARANMAYA ƏNƏNƏVİ İNCƏSƏNƏTİN TƏSİRİ MƏMMƏDOVA LƏMAN NAZİM QIZI m.ü.f.d.Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
«SAMUR-ABŞERON SUVARMA SİSTEMİNİN BÖLGƏNİN İQTİSADİ İNKİŞAFINA TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI MƏMMƏDOVA SƏBİNƏ AĞAZAMAN QIZI a.e.d., prof. H.Q.Aslanov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
KOMPLEKS MODİFİKATORLARIN BETON QARIŞIĞININ REOLOJİ VƏ BETONUN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏMMƏDOVA ÇİNARƏ ELXAN QIZI dosent Sərdarova Nailə Əşrəf qızı Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN SƏNAYE MEMARLIĞINDA MİLLİ XÜSUSİYYƏTLƏR,YERLİ TƏBİƏT, İQLİM FAKTORLARI Məmmədrzayeva Aybəniz Cavanşir qızı dosent Ömər Qoçulu Məmməd oğlu Texniki elmlər Memarlıq
SABİT VƏ DƏYİŞƏN EN KƏSİKLİ DƏRİN SALINAN SƏRT SVAY DAYAQLARININ DEFORMASİYAYA HESABLANMA ÜSULLARI NAİM KƏRƏMOĞLU dosent A.Ə. Mürsəlov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Sugeno tipli qeyrisəlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və keramiki plitələr istehsalının yanma sobasının idarə olunmasında tətbiq olunması Niftəliyeva Gülnar İmran qızı Dos.Əzizov S.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ ƏYİLƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN GƏRGİNLİKLİ VƏZİYYƏTİNİN ANALİZİ MİRŞƏN NOVRUZLU MURAD oğlu dosent Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Novxanı qəsəbəsinin yaşayış binalarının memarlığında milli xüsusiyyətlər Novruzova Günel Nazim qızı dosent Ömər M.Qoçulu Texniki elmlər Memarlıq
DAYAZ QOYULUŞLU METROPOLİTEN STANSİYALARININ DƏMİRBETON KONSTRUKSİYALI LAYİHƏLƏNDİRMƏ ÜSULLARININ TƏDQİQİ Nurəliyev İdrak Mehdi oğlu T.e.n., dosent Əhmədov T.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Divar konstruksiyalarının istilik- nəmlik rejimlərinin binanın enerji effektivliyinin artırılmasına təsirinin tədqiqi Nəbiyev Elnur Kərim oğlu t.e.n., dosent Quliyev Ə.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
DAYAQLARIN ÇÖKMƏSİNİN ASMA ÖRTÜKLƏRİN GƏRGİNLİKLİ DEFORMASİYA HALINA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ RAMİN FİRDOVSİ oğlu ORUCOV Dosent CAHANGİR VƏLİ oğlu ƏSGƏROV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YOL ƏSASLARININ TİKİNTİSİNİN MÜASİR OPTİMALLAŞDIRILMA ÜSULLARI Paşayev Elgün Əvəz oğlu T.e.n., dosent Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
NƏQLİYYAT AÇILMALARINDA NƏQLİYYAT LƏNGİMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ Paşayev İbrahim Qivami oğlu h.e.n., dosent Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
KOSMİK GEODEZİYADA DİNAMİK MƏSƏLƏLƏRİN TƏDQİQİ Paşayev İsmayıl Qivami oğlu dosent A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSTİFADƏYƏ YARARSIZ BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ UTİLİZASİYASI POLADOV VÜSAL AZƏR oğlu t.e.d., prof. F.Q.Əliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Tikinti materiallarının istehsal texnologiyasının effektliyini yüksəldən intellektual informasiya-ölçmə sistemi və onun informasiya təminati Qardaşbəyov Nicat Məsud oğlu t.e.n., dos. İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SURAXANI RAYONU ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARININ YARADILMASININ ELMİ ƏSASLARI VƏ MONİTORİNQİ Qayxılı Aytac Məzahir qızı dosent E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN ZİRZƏMİ MƏRTƏBƏSİNDƏ QARAJLARIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ QOCAYEV CEYHUN CƏMİL OĞLU dosent HÜSEYN ARTIK OĞLU XƏLİLOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BETONUN SIXILMADA TAM DİAQRAMININ TƏTBİQİ ILƏ ƏYİLƏN VƏ SIXILAN ELEMENTLƏRİN HESABLANMASI QULİYEV ALLAHVERDİ ÇİNGİZ OĞLU professor Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müasir dövrdə bazarın inkişafında konsaltinq xidməti bazarının xüsusiyyətləri Quliyev Arif Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
BAKI METROPOLİTENİNİN “DƏRNƏGÜL” STANSİYASININ İNŞAAT KONSTRUKSİYALARININ KOMPLEKS MÜAYİNƏSİ QULİYEV ELVİN ƏDALƏT OĞLU dosent N.Ş.Əsədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Anionitlərdən istifadə etməklə istilik şəbəkələri üçün qidalandırıcı suyun hazırlanması texnologiyasının işlənilməsi Quliyev Rövşən Çingiz oğlu t.e.n., dosent, Feyziyeva Gülnar Həsən qızı Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SAHİLBOYU İSTİRAHƏT ZONALARINDA TƏBİİ LANDŞAFTIN QORUNMASI PROBLEMLƏRİ Quliyev Vaqif Nəsimi oğlu professor A.Ə.Həsənova Texniki elmlər Memarlıq
GEODEZİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN REFRAKSİYANIN TƏDQİQİ Quliyev İnşallah Qabil oğlu dosent A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AVTOMOBİL YOLLARINDA HƏRƏKƏT ŞƏRAİTİNƏ GÖRƏ SÜRƏTİN SEÇİLMƏSİNİN TƏDQİQİ Quluzadə Cavid Tofiq oğlu t.e.n., dosent Quliyev T.C. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ABŞERON YARIMADASINDA ATMOSFERƏ ATILAN TULLANTILARIN TƏDQİQİ QURBANOVA AYŞƏN SƏRXAN QIZI prof. F.Q.ƏLİYEV Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yaşayış kompleksləri arası intellektual idarəetmə sisteminin işlənməsi Qurbanova Həlimə Elşən qızı t.e.n., dos. Əliyev Namiq Süleyman oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Müasir şəraitdə mənzil tikintisinin inkişafı və onun səmərəliliyinin artırılması yolları RAMAZANOV ALLAHVERDİ BAYRAMƏLİ OĞLU i.e.n dos. T.T.Eyniyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Xarici divarların mühafizəsində məsaməli beton bloklardan istifadənin əsas xüsusiyyətləri Rzayev Azər Şəmsəddin oğlu dosent Qəhrəmanov Cahandar Quzu oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
DƏMİR BETON ÖRTÜKLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ RZAYEV TƏHMİRAZ FƏRƏMƏZ OĞLU dosent CAHANGİR AĞAƏMİ OĞLU QULİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İSMAYILLI RAYONU İVANOVKA KƏNDİNİN TARİXİ HİSSƏSİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI RƏHİMOVA GÜNEL ƏLİPAŞA QIZI dosent Bayramov R.M. Texniki elmlər Memarlıq
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARIN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN REKONSTRUKSİYASI RƏHİMZADƏ NEMƏT ƏJDƏR OĞLU dosent N.S.Əsədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Sığorta Fəaliyyətinin Dövlət Tənzimlənməsinin İstiqamətləri RƏSULOV TOĞRUL ƏLİFƏDDİN OĞLU professor Xəlilov Həmzə Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Tikinti müəssisələrində qiymətlərin formalaşması və tənzimlənməsi istiqamətləri Rəsulzadə Elmar Cəlal Dosent Səfərov A.N. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Çoxmərtəbəli tikinti kompleksinin təqvim planının resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi Sadiqova Əfruzə Yaşar qızı dosent Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yuxarı Mil kanalının bölgənin iqtisadi inkişafına və ətraf mühitə təsirinin tədqiqi Seyidnurova Nərmin Tərlan qızı T.e.n. dos. Həsənov F.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
KİMYA TƏHLÜKƏLİ OBYEKTLƏRDƏ BAŞ VERƏN QƏZALARIN ARADAN QALDIRILMASININ METODOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ SEYİDOV MƏHƏMMƏD FƏRHAD OGLU k.e.n.,dos. Gözəeov S.S. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
TURİZM MÜHİTİNDƏ “BUTİK OTEL” MƏKANLARININ ROLU Süleymanova Firuzə Rafiq qızı dos.Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
Su təchizatının informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Səmədbəyli Sərxan Cəsarət oğlu t.е.d., professor Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
YOL ÖRTÜKLƏRİ İLƏ AVTOMOBİL ŞİNLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ VƏ ÖRTÜKLƏRİN İLİŞMƏ KEYFİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Səmədli Bəhruz Daşqın oğlu T.e.n., dosent Qasımov N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Mamdani tipli üç girişli qeyri-səlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və keramiki plitələr istehsalının qurutma sobasının idarə olunmasında tətbiq olunması Talıbzadə Sərxan Şirhəsən oğlu Dos.Əzizov S.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MÜƏSSİSƏYƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ TARİVERDİYEV SAVALAN QORXMAZ oğlu t.e.d., professor Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
KÜR ÇAYINDAKI DAŞQINLARIN SALYAN VƏ NEFTÇALA RAYONLARINA VURDUĞU TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ BAHAR QƏNBƏR QIZI TAĞILI dosent E.S. Qənbərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA BÖYÜK SU ANBARLARINDA YARANAN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN TƏDQİQİ TAĞIYEVA AYTAC QAYIB QIZI dosent F.M. İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ADAPTİV NİZAMLAMANIN TƏTBİQ OLUNDUĞU İDARƏETMƏ ÜSULLARININ TƏDQİQİ Vahabzadə Əmrah Nizami oğlu m.f.d., baş müəllim Allahverdiyev R.Ə. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
PEYK METODLARINDAN İSTIFADƏ ETMƏKLƏ HAVA LIMANLARINDA YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ GEODEZİ ƏSASIN YARADILMASI VƏLİYEV MURAD QABİL OĞLU dos. Ş.F.Müttəlibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA İPOTEKA MƏNZİL TİKİNTİSİNDƏ MALİYYƏ RESURSLARINDAN İSTİFADƏNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ Vəliyev Tural Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
KERAMİK KƏRPİC İSTEHSALI ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KÜTLƏ TƏRKİBİNİN İŞLƏNİLMƏSİ XATINOV MUSA ALI OĞLU k.e.n S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏR İNTENSİV NƏQLİYYAT HƏRƏKƏTLİ YOLLAR KƏSİŞMƏSİNDƏ MÜXTƏLİF SƏVİYYƏLİ YOL QOVŞAĞININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏ ÜSULLARININ TƏDQİQİ XUDABAXIŞOV ELGÜN CƏMALƏDDİN OĞLU dosent Əhmədov T.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
KÖRPÜ MEMARLIĞINDA BƏDİİ FORMANIN TƏKAMÜLÜ Xəlilzadə Leyla Adil qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Siyavuş Dadaş Texniki elmlər Memarlıq
Dizel mühərriklərinin diaqnostikasının təşkili və diaqnostik parametrlərinin tədqiqi Yolçuyev Əflatun Bərzuyyə oğlu Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
POLİMER LİFLƏRLƏ ARMATURLANMIŞ FİBROBETON TƏRKİBLİ BETON ƏSASINDA MƏMULATIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ YUSİFOV VÜSAL ZAHİD OĞLU t.e.d professor T.A.Haqverdiyeva Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Uşaq məkanlarının memarlıq mühitinin modelləşdirilməsi YUSİFOVA AYTƏN ELXAN QIZI dossent Dadaşova S.X Texniki elmlər Memarlıq
BAŞ MIL-MUĞAN KOLLEKTORUNUN ONUN TƏSIR ZONASINDAKI TORPAQLARIN EKOLOJİ-MELIORATIV VƏZIYYƏTINƏ TƏSIRININ ARAŞDIRILMASI YUSİFOVA GÜLNAR YUSİF QIZI t.e.n., dos QƏHRƏMANLI YAŞAR VƏLİ OĞLU Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TİKİNTİ MƏMULATLARI İSTEHSALINDA TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN ÇOXPARAMETRLİ İNFORMASİYA-UÇOT SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ YƏHYƏYEVA LALƏ AĞA qızı Dosent İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
AZƏRBAYCANDA PALÇIQ VULKANLARI VƏ ONLARIN TURİZMİN İNKİŞAFINDA ROLU Rəşad Zalov Yusif oğlu memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Kərimov F.Z. Texniki elmlər Memarlıq
İstilik təchizatı sisteminin informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Zərbəliyev Tural Ramiz oğlu t.e.d., professor Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
İNŞAAT OBYEKTLƏRİNDƏ XROMATOQRAFİQ ANALİZİN İİS – İN İŞLƏNMƏSİ Ömərov Qoşqar Səxavət oğlu t.e.n., dos. Əliyev Namiq Süleyman oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ASFALTBETON ÖRTÜKLƏRİNİN YEYİLMƏYƏ DAYANIQLIĞININ TƏDQİQİ İBİŞOV ELVİN YAŞAR oğlu dosent Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
XX ƏSR BƏDİİ MƏDƏNİYYƏTƏ ABSTRAKT İNCƏSƏNƏTİN TƏSİRİ İbrahimli Bəsurə Xəlifə qızı Dosent Dadaşova Sevda Xanbala qızı Texniki elmlər Memarlıq
SEYSMOİZOLYASİYA QURĞUSU OLAN BİNANIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ İBRAHİMLİ ELNUR ƏLİ OĞLU dosent T.C.Həsənova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU MƏİŞƏT TULLANTILARININ İDARƏ OLUNMASININ İNNOVATİV TEXNOLOGİYASI İBRAHİMOVA KÜBRA RÖVŞƏN QIZI t.e.n E.R.Dadaşov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Tikintidə regional inkişaf siyasəti və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yolları İmamverdiyev Cavad Elxan oğlu dosent, T.T.Aslanova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İLİSU KƏNDİNİN TARİXİ ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI İmaməliyeva Fidan Cəfər qızı dosent Bayramov Rizvan Mustafa oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın sənaye memarlığına yerli (təbii) amillərin təsiri İmaşlı Zaur İlqar oğlu dos.Ö.Qoçulu Texniki elmlər Memarlıq
ŞAQULİ XƏTTLƏRİN SAPMALARININ TOPOQRAFİK VƏ MÜHƏNDİS-GEODEZİ İŞLƏRƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ İSMAYILOV ELVİN İLQAR OĞLU dosent Ş.F.Müttəlibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
KÜR ÇAYINDA DAŞQINLARIN İDARƏ OLUNMASI İSMAYILOV KAMRAN YASİN OĞLU dosent. Hacımətov Qayıbəli Narulla oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ DƏMİR BETON KONSTRUKSİYALARIN HESABLANMASININ DEFORMASİYA MODELİ ŞİRAZİ AZAD oğlu İSMAYILOV dosent Xalid Məhəmməd oğlu Nəcəfov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
SƏVİYYƏQALDIRAN (SUTULLAYAN) QURĞULARIN HİDRAVLİKİ VƏ STATİKİ İŞİNİN TƏDQİQİ İZAVƏDDİNLİ SALATIN MAYIL qızı dosent N.A.Səfərova Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MİNERAL AKTİV ƏLAVƏLƏRİN BETONUN BƏZİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ ŞAHMAROV SAMİD SÖHBƏT OĞLU t.e.n., dosent Qurbanova R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NƏQLİYYAT TUNELLƏRİNDƏ VENTİLYASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏDBİQİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ Şindiyev Dərya Bəşir oğlu Əhmədov T. M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
KÜR-ARAZ DÜZƏNLİYİNİN EKOLOJİ BAXIMDAN YAXŞILAŞDIRILMASINDA DRENAJIN ROLU ŞÜKÜRLÜ QUMRU ELMAN qızı dos. Musayev Z. S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ƏYİLƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRDƏ MAİLİ KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYƏ QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRMƏNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ FUAD ŞÜKÜROV BƏHRƏM oğlu dosent Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ABŞERON YARIMADASINDA UŞAQ_SAĞLAMLIQ MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ PLANLAŞDIRMA XÜSÜSİYYƏTLƏRİ Şəfiyi Nəsrin Hüseyn qızı dosent .Səlimova.A Texniki elmlər Memarlıq
Tikinti sənayesi müəssisələrində resurslardan səmərəli istifadənin əsas istiqamətləri Əhmədli Fərid Vahid oğlu i.e.n., prof.Əliyev Ə.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN TORPAQ EHTİYATLARININ KADASTR MƏLUMATLARI ƏSASINDA TƏDQİQİ Əhmədov Aqil Şavələd oğlu dosent S.X.Ömərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ŞÜŞƏ MƏMULATLARI İSTEHSALI İNFORMASİYA SİSTEMİNİN RİYAZİ VƏ PROQRAM TƏMİNATININ YARADILMASI ƏHMƏDOVA ARZU HÜSEYN qızı t.e.d., professor Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ARAN BÖLGƏSİNDƏ QISA MÜDDƏTLİ REKREASİYA MƏRKƏZLƏRİNİN YARADILMASI Aysel Xalid qızı Əhmədova dosent R.Ş. Əliyeva Texniki elmlər Memarlıq
Müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə Mingəçevir şəhərinin Elektron Kadastr Məlumat (EKM) bazasının yaradılması ı ƏKBƏROV TƏBRİZ HƏMZƏ oğlu f.r.e.f.d. Babayev E.Z. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
NOV BAŞLIQLI SUTULLAYAN QURĞULARIN İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV SƏNAN VİDADİ oğlu dosent M.S.Zərbəliyev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Azərbaycanın Goranboy rayonu şəraitində suya qənaət edən mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının araşdırılması ƏLİYEV ZİYADXAN NÜSRƏD oğlu t.e.d., prof. Əliyev B.H Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YAĞIŞ KANALİZASİYASININ MÖVCUD KOLLEKTORLARININ SUBURAXMA QABİLİYYƏTİNİN KOMPYÜTERLƏ HƏLLİ METODLARININ TƏDQİQİ ƏLİYEV ÖZAL YAŞAR OĞLU t.e.d., prof. əvəzi Quliyev F.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şirvan düzündəki irriqasiya və kollektor-drenaj sistemlərinin bölgə torpaqlarının ekoloji-meliorativ şəraitinə təsirinin qiymətləndirilməsi ƏLİYEVA HƏCƏR ARZU QIZI t.e.n., dos. Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Neft emalı müəssisələrində iş yerlərinin attestasiyası və təhlükəsizlik texnikasının təmin olunması Əliyeva Nəzakət Fuad qız dosent H.M.Mahmudov Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
SMAYILLI RAYONU BASQAL QƏSƏBƏSİNİN TARİXİ HİSSƏSİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI ƏLİZADƏ FİDAN NƏZƏR QIZI dosent Bayramov Rizvan Mustafa oğlu Texniki elmlər Memarlıq
ABŞERON YARIMADASI TORPAQLARININ EKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ Əlizadə Natəvan Niftəli qızı professor R.M.Quliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərini isti su ilə təmin etmək üçün günəş suqızdırıcı qurğunun işlənməsi və tədqiqi ƏMİRASLANOV ANAR ARİF OĞLU f.-r.e.n., dosent Salamov O.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ENERJİ EFFEKTLİ BİOKLİMATİK YAŞAYIŞ BİNALARININ MEMARLIQ - PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ ABŞERON YARIMADASI TİMSALINDA Ənvərbəyli Seymur Teymur oğlu dosent Səlimova Aytən Taryel qızı Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziya ölçmələrinin dispersiya və korrelyasiya təhlili Əzimova Aydan Rafael qızı professor A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI MƏRKƏZİ KOMANDA SİSTEMİNİN işlənməsi AYNUR İBRAHİM qızı ƏZİMOVA Dosent Danyalov Ş. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
RİGELLİ VƏ RİGELSİZ BİNALARDA LÖVHƏ KONSTRUKSİYALARININ İŞİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ RÜFƏT ATAKİŞİ oğlu İBRAHİMOV N.H.SEYİDOV Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
Architectural planning principles of the formation of co-working centers in Baku Babayev Zaur Azim Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
Influence of modern residential buildings on the architectural environment in the central part of Baku Hasanli Aygul Niyazi Isbatov I.A. Texniki elmlər Memarlıq
Comparative calculation of high-rise buildings based on Azerbaijan and British council construction norms Hashimli Ibrahim Elman Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
The comparative calculation of high - rise buildings on the base of Eurocode and Azerbaijan construction norms Khalilov Surkhay Fikrat Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Investigation of stressed condition on braces of single braced open web shear walls Taghizade Nahmat Balagha Najafov Kh.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Comparative calculation of multi-storey buildings according to Azerbaijani and Turkish norms Sharifov Vugar Ismayil Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Comparative calculation of multi-storey buildings according to Azerbaijani and Turkish norms Sharifov Vugar Ismayil Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Environmental impact assessment of small hydropower stations in Azerbaijan Republic and its role in renewable energy development Jafarli Kamila Ahliman Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Environmental impact assessment of small hydropower stations in Azerbaijan Republic and its role in renewable energy development Jafarli Kamila Ahliman Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Architectural adaptation of Baku residential buildings of industrial housing period to modern conditions (1950-80) Dorsay Fard Davoud Qahramanova Sh. Texniki elmlər Memarlıq
Prospects of development of eco-cities in Azerbaijan Mammadova Aytan Ilqar Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DEVELOPMENT OF PUBLIC SPACES IN INDUSTRIAL CITIES. Presence of Local and Global References in Public Spaces Mammadzade Afat Jeyhun Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
Parametric modelling on multifunctional buildings in Azerbaijan Sahand, Latifi Mirmohammad Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
“Research of the Current Situation of the Oil Industrial Wastes in Baku Saadatova Leyla Ilqar Mammadova L.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Analyse of oil refining industry's impact assessments to the environment Safarova Saida Safar Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Organization of planning of energy-efficient residential buildings in Nakhchivan City Ismayilzada Leyla Novruz Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
İSMAYILLI RAYONU İVANOVKA KƏNDİNİN TARİXİ HİSSƏSİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI Rəhimova Günel Əlipaşa qızı Bayramov R.M. Texniki elmlər Memarlıq
İnvestisiya resursları bazarı və onun tənzimlənməsi istiqamətləri Əlisoy Nigar Şakir qızı Məmmədov M.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
SU ANBARI HİDRODÜYÜNÜ QURĞULARININ AŞAĞI BYEFİNDƏ YERLƏŞƏN HİSSƏLƏRİNİN İŞ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ QASIMZADƏ ORXAN YAŞAR OĞLU Fail Məmmədxan oğlu İsmayılov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Azərbaycanda inşaat sektorunda investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsi və səmərəliliyi Məmmədzadə Rövşanə Rövşən qızı Abasova Aytən Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Makroiqtisadi tənzimləmədə pul-kredit siyasətinin yeri və rolu Nuriyeva Roza Rasim qızı H.A.Xəlilov Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Sənaye müəssisələrində maliyyə şəfafliğinin təmin edilməsində korporativ idarəetmənin rolu Babaxanova Sevda Musamir Yusifov E.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Ölkənin iqtisadi inkişafının təmin edilməsində maliyyə siyasəti Şıxlı Kamran Şahin oğlu Əliyev Ə.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Avtomobil nəqliyyati tullantilarının ətraf mühitə təsirinin tədqiqi (Gəncə-Qazax bölgəsi timsalinda) Cəlilov Yusif Səyavuş oğlu Xəlilova A.Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Baş Şirvan kollektorunun təsir zonasındakı əkin sahələrində torpaqların ekoloji vəziyyətinin tədqiqi Dadaşova Şəms Yusif qızı Vəliyeva S.Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Abşeron yarımadasında çirklənmiş torpaqların ekoloji-meliorativ cəhətdən yararlı hala salınması metodlarının araşdırılması Əhmədov İftixar Fizuli oğlu Qəhrəmanlı Y.V. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri və bioqazın alınması Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri və bioqazın alınması Məmmədova L.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Baş Mil-Muğan kollektorunun tikilmiş hissəsinin təsir zonasında torpaqların ekoloji vəziyyətinin tədqiqi Kərimli Brülyant Məhəmməd qızı Həsənov F.H. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Mil – Muğan düzündə kollektor – drenaj sistemlərinin istismarı və onların vəziyyəti Musayev Emin Yusif oğlu Musayev Z.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Xudafərin su anbarinin aşaği byefində baş verən ekoloji proseslərin tədqiqi Mustafayeva Zümrüd Zəlimxan qızı Qənbərov E.F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yuxarı Şirvan və Yuxarı Qarabağ kanallarının xidmət etdiyi torpaqların ekolojimeliorativ şəraitinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi Orxan Murad Vaqif oğlu Xəlilova A.Ə, Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Taxtakörpü su anbarından kompleks məqsədi ilə istifadə olunması və onun ətraf mühitə təsiri Quliyeva Ləman Asif qızı Zərbəliyev M.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Use of modern assessment methods in the environmental impact Abdullazadə Zəhra Ramiz qızı Əliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Role of the un in global climate change, studying of the period of kiyota stages development in Azerbaijan Nağıyeva Nümnə Koçəri qızı Əliyev F.G. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Investigations of waste utilization and recycling in Baku city Şahlarova Afaq Alxas Əliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Production of solar energy in Azerbaijan and its relevant environmental effects Talıbov Nicat Vüqar Sadıqov R. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəhər mühitinin sənaye və avtonəqliyyat vasitələri ilə çirklənməsinin ekoloji təhlükəsinin qiymətləndirilməsi Abdullayeva Nərmin Sabir qızı Hacızadə F.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Təhsil müəssisələrinin tullantılarının inteqrasiyalı idarə olunmasının tədqiqi Kərimli Kübra Rəhim qızı Əliyev F.Q. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Ticarət binalarinin memarliq planlaşdirma xüsusiyyətləri (Bakının timsalında) Mustafayeva Aygün Elxan qızı Səlimova A.T. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri Rəhimova Əfsanə Etibar qızı Ağazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində müalicə-profilaktika müəssisələrinin memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri (xəstəxanaların timsalında) Haqverdiyev Nihad Tofiq oğlu Agazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
İstilik sistemlərində qidalandırıcı suyun səmərəliliyinin yüksəldiməsi İsmayılzadə Zümrüd Sübhi qızı Ələsgərov Gülağa Ağami oğlu Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
İQLİM DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR, MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ VƏ CİS TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA TƏDQİQİ ABBASZADƏ FUAD MƏHƏMMƏD OĞLU Quliyev R.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Torpaq kadastrının Xızı şəhərinin sosisal-iqtisadi inkişafında rolunun tədqiqi Abdinov Pərvin Ədalət oğlu Ömərov S.X. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ÇIRAQQALA VƏ GİL-GİLÇAY SƏDDİNİN QORUNMASI VƏ İSTİFADƏSİ Abdulbəyli Nigar İlqar qızı Bayramov R.M. Texniki elmlər Memarlıq
YANĞIN PARTLAYIŞ TƏHLÜKƏLİ QAZLARDAN YARANA BİLƏCƏK QƏZALARIN LƏĞVİ PLANININ İŞLƏNİLMƏSİ Abdulov Şəmistan Əzəmulla oğlu Hümmətov M.O. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DƏRİN DƏRƏ VƏ YA ÇAY ÜZƏRİNDƏN AVTOMOBİL YOLU KÖRPÜSÜNÜN HÜNDÜR DAYAQLARININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İNŞAASI TEXNOLOGİYASININ SEÇİLMƏSİ ABDİNLİ NƏRİMAN MAHİR OĞLU Qasımov N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Beton məmulatları istehsalının paylanmış informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Ağayeva Miridə Rasim qızı Salayev Aydın Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BİTUM ƏSASLI HİDROİZOLYASİYA MATERİALLARININ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ALLAHVERDİYEV TURAL NİZAMƏDDİN oğlu Haqverdiyeva T.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARIN KONSTRUKTİV HƏLLƏRİ VƏ HESABLANMASI ALPAŞAYEV LOĞMAN FƏTTAH OĞLU Cahangir Vəli oğlu Əsgərov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Şanlıurfa Şəhərinin Qonaqları, onların memarlıq bədii xüsusiyətləri və bərpa məsələləri Altun Eyyup Mehmet Oğlu Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
MÜASİR AZƏRBAYCANDA BƏRPA OLUNMUŞ ABİDƏLƏRİN ELMİ TƏHLİLİ HÜSEYNOVA AYŞƏN MƏTLƏB QIZI Z.G.Məmmədova Texniki elmlər Memarlıq
ONLİNE REJİMİNDƏ STRATEJİ OBYEKTLƏRİN ƏSAS YÜKDAŞIYAN MODULLARININ VƏZİYYƏTLƏRİNİN MONİTORİNQ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ MEHDİBƏYLİ AZƏR ALI oğlu Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
DAŞINMAZ ƏMLAKIN XƏRCLƏR ÜSULU İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ZEYNALOV AZƏR SEYFƏDDİN OĞLU Əliyev İ.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ BETONLARIN İSTİSMAR XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI MƏLİKOV AZƏR ƏLİSA OĞLU Əkbərova S.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kombinə edilmiş üsullar ilə poladların möhkəmliyinin artırılması AĞAYEV RAMİL MANSUR OĞLU Cəfərov Yaşar Ələsgər oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BAKI UNİVERSİTETLƏRİNİN FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜASİR TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRILMASI AĞAZADƏ DƏNİZ İSMAYIL QIZI Ələsgərov E.H. Texniki elmlər Memarlıq
Abşeron rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin kompleks iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Ağabəyov Asif İlham oğlu Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YENİ TİKİLİLƏRİN EKSPERTİZASININ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏDQİQİ BABAYEVA KƏMALƏ VAQİF QIZI Məmmədov H.S. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları, metodları və onların təkmilləşdiriliməsi üsulları Piriyev Babək Arif oğlu Aydın Xaliq oğlu Nəbiyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yanğın-partlayış təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verən qəzalar, onların proqnozlaşdırılması və təhlükəsizliyin təminatının psixoloji aspektləri Baloğlanlı Rəşad İmanverdi oğlu Gözəlov S.Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Türk evlərinin dekorativ tərtibat xüsusiyyətləri (XIX – XX əsrlər) Bağırlı Ceyranxanım Texniki elmlər Memarlıq
Çoxmərtəbəli binalar üçün sərnişin liftinin bucurqadının konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi BƏKİROV ORXAN AZAD OĞLU Kərimov Əmirtarix Hüseyn oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BƏDİİ OBRAZIN YARADILMASINDA İŞIĞIN TƏTBİQİ CAHANGİROVA KÖVSƏR ŞAHBAZ Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Cavanlı Səbinə Mehman qızı TƏDRİS MÜƏSSİSƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA MEMARLIQ DİZAYN PROBLEMLƏRİ Əbdülrəhimova T.R. Texniki elmlər Memarlıq
MÜHƏNDİS İNFRASTRUKTUR OBYEKTLƏRİ TİKİNTİSİNİN GEODEZİ TƏMİNATI ÜÇÜN MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN ARAŞDIRILMASI CÜMŞÜDLÜ ELVİN MEHMAN OĞLU Quliyev R.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Asbest-sement məmulatları istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Cəbrayılov Aydın Adil oğlu Məlikov Eloğlu Əliməmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Binanların Enerji Auditinin Texniki- İqtisadi Qiymətləndirilməsi Cəfərzadə Qənahət Ənvər oğlu Məmmədov.N.Y Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Tikinti istehsalatında idarəetmənin təşkilati struktur formalarının araşdırılması Dərziyev Sənan Yaşar oğlu Cahandar Quzu oğlu Qəhrəmanov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR MÜHITİNDƏ KİÇİK BAĞLARIN ROLU (BAKI ŞƏHƏRİNİN NÜMUNƏSİNDƏ) Emir Vural Arafat Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA ÜSULLARI VƏ YERÜSTÜ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN BƏRPA EDİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI ETİBARLI SƏADƏT Müttəlibova Ş.F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QABIRĞALI MƏRTƏBƏ ARASI ÖRTÜKLƏRIN DİNAMİKİ YÜKLƏRİN TƏSİRİNƏ HESABLANMASI ƏHMƏDOV FUAD NƏRİMAN oğlu Seyidov N.H Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
XIRDALAN ŞƏHƏR KADASTRININ ÖYRƏNILMƏSINDƏ GİS TEXNOLOGIYALARININ ROLU FƏTƏLIYEV MURAD ISLAM OĞLU Ömərov S.X. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDA XARİCİ KAPİTALIN ROLU Göyüşov Cahandar Əliyev Ə.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ağac-yonqar plitələr istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Gəncəlizadə Əfsanə Möhübbət qızı Məlikov Eloğlu Əliməmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ İCTİMAİ MƏKANLARIN FORMALAŞMASI” (BAKI TİMSALINDA) HACIYEV MURAD VİDADİ OĞLU Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı Texniki elmlər Memarlıq
MÜASİR DÖVRDƏ DİNİ KOMPLEKS MÜHİTİNİN DİZAYNI Hacı-zadə Könül Tahir qızı Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
The comparative calculation of high -rise buildings on the base of Japan and Azerbaijan construction norms ASLANLI ULVI LATIF İlham Polukhov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ARCHITECTURAL PLANNING PRINCIPLES OF THE FORMATION OF COWORKING CENTERS IN BAKU BABAYEV ZAUR AZIM E. F. Huseynov Texniki elmlər Memarlıq
INFLUENCE OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT IN THE CENTRAL PART OF BAKU HASANLI AYGUL NIYAZI Isbatov Ilgar Aydin Texniki elmlər Memarlıq
URBANİZASİYALAŞMIŞ ƏRAZİLƏRDƏ TORPAQLARIN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ VƏ BƏRPASI TƏDBİRLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI (BAKI TİMSALINDA) SULTANLI GÜNAY GÜNDÜZ qızı A.Ə. Xəlilova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
STRESS-STRAIN STATE ANALYSIS OF MULTY-STORY BUILDINGS DEPENDING ON THEIR STRUCTURAL SCHEME KHALILOV RUSTAM RAMIZ Seyidov Namiq Hassan Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dəniz stasionar platformalarının ətraf mühit amillərinin təsirini nəzərə almaqla hesablanması Əliyev Emil İntizam oğlu Aslanov L.F. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
AZƏRBAYCANIN İŞĞAL ALTINDA OLAN RAYONLARININ YOLXİDMƏTİ MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ (KƏLBƏCƏR RAYONU TİMSALINDA) Kazımov Vüqar Allahverdi oğlu Səlimova Aytən Taryel qızı Texniki elmlər Memarlıq
Memarlıq mühitində ekoloji dizaynın tətbiqi Kosayeva Gülşən Texniki elmlər Memarlıq
UCAMƏRTƏBƏLİ ÇƏRÇİVƏ-RABİTƏLİ SXEMLİ KARKAS BİNALARIN ZİRZƏMİ MƏRTƏBƏSİNDƏ DİAFRAQMALARIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ VƏ TƏKLİFLƏRİ MUSAYEV NİZAMƏDDİN ELBURUS OĞLU HÜSEYN ARTIK OĞLU XƏLİLOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İstiyə davamlı poladlarda zədələnmələrin inkişafına dartıcı gərginliklərin statiki təsirinin araşdırılması KƏRİMOV TOĞRUL RÖVŞƏN OĞLU Əhmədov Ramiz Hümbət oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QABAGCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ RİGELLİ ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN HESABLANMASI KƏRİMOVA İSMƏT AYAZ QIZI Seyıdov N.H. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Teatr interyerlərinin dekoeativ tərtibat xüsusiyyətləri (tamaşa rolları timsalında XIX-XX əsr) KƏRİMOVA VƏFA VALEH QIZI Abdullayeva Rəna Texniki elmlər Memarlıq
DAŞINMAZ ƏMLAKIN QİYMƏTLƏNDİRMƏ ÜSULLARININ TƏHLİLİ PİRMƏTOV SAMİR ŞƏMSƏDDİN OĞLU Yusifov M.Z. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ VƏ GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA TƏBİİ-DAĞIDICI HADİSƏLƏRİN XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Quliyev Mirzə Rza oğlu Əliyev S.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ŞƏHƏR MÜHİTİ ELEMENTLƏRİNİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ QULİYEVA CƏMİLƏ MAHİR QIZI Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
Abşeronun köhnə sənaye binalarının rekonstruksiya problemləri (Sumqayıt şəhəri timsalında) Qasımlı Fəridə Akif qızı Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
KOMPUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ BİG DATA ANALİTİKASI ƏSASINDA ANOMALİYALARIN AŞKARLANMASI ALQORİTM VƏ METODLARIN TƏTBİQİ QARAYEV ELMAR VƏLİ oğlu Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Monolit dəmirbeton tikililərin istehsalatının kompleksinin səmərəliliyinin artırılması yollarının araşdırılması Qafarova Fatimə Sattar qızı Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QARAYEV ZİYA MAHİR OĞLU YOL TİKİNTİSİ ÜÇÜN SƏRT BETON TƏRKİBLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ Qurbanova Rahilə Ağabəy qızı Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QUBA-QUSAR RAYONLARINDA TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ QAYIBXANOV EMİN İKRAM OĞLU Danyalov Ş.D. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ VƏ BİOQAZIN ALINMASI İSMAYILLI SƏMA QAMƏT QIZI L.H.Məmmədova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DƏNİZ NEFT-QAZ ÇIXARTMA PLATFORMALARINDA TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİ İSMAYILZADƏ İSMAYIL AFTANDİL OĞLU Fuad Hacızadə Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İNCƏSƏNƏTDƏ DEKORATİV MOZAİKA VƏ ONUN BƏDİİ İNKİŞAFI ŞİRİBƏYLİ ZAMİN HAFİZ OĞLU Əsgərəlizadə Gülnarə S. Texniki elmlər Memarlıq
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların şəbəkəli modelinin resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi Şıxəmmədov Rafayel Vüqar oğlu Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR ƏRAZİLƏRİNİN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ OLUNMASI BAXIMINDAN BİNA VƏ QURĞULARIN PLANLAŞDIRILMASI ŞİRƏLİYEV KAMRAN DAVUD OĞLU Əsədov Natiq Şükür oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
HİBRİD İNTELLEKTUAL İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN SİNTEZ OLUNMASI, TƏDQIQ OLUNMASI VƏ ASBESTSEMENT MƏMULATLARI İSTEHSALINDA TƏTBİQ OLUNMASI ŞƏRİFOVA NƏRMİN NATİQ qızı Salayev Aydın Rəhim oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Sabirli Elvin Şüşə istehsalında texnoloji prosesin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Qədimov R.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Sugeno tipli 2-girişli qeyri-səlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və dəmir-beton məmulatları istehsalında tətbiq olunması Salayev Məmməd Müşfiq oğlu Əzizov S.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MALİYYƏ ŞƏFAFLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏNİN ROLU SEVDA BABAXANOVA MUSAMİR qızı Yusifov E.M Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ölkənin iqtisadi inkişafının təmin edilməsində maliyyə siyasəti Şıxlı Kamran Şahin oğlu Əliyev Ə.M. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AĞSU RAYONU TORPAQLARININ ZONAL KADASTR QİYMƏTLƏNDIRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ YOLLARININ TƏDQİQİ Soltanova Fəridə Soltan qızı A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA TAMAŞA VƏ KONSERT BİNALARININ MEMARLIĞI VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏ PROBLEMLƏRİ MUSTAFAYEVA LEYLİ ZAUR QIZI Məmmədova Z.G. Texniki elmlər Memarlıq
DAŞINMAZ ƏMLAKIN MÜQAYİSƏ ÜSULU İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏMMƏDOVA CƏMİLƏ ELBRUS QIZI Əsədov N.Ş. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ORNAMENTAL İNCƏSƏNƏTDƏ ELMİ NAİLİYYƏTLƏRİN TƏTBİQİ MANİYEVA ƏMİNƏ HABİL QIZI Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN TİR VƏ TİRSİZ KONSTRUKSİYALARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ MAZLUM SALİH KAYA MUSTAFA YAMƏN MƏHƏMMƏD OĞLU EMİNOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Üzlük plitələrin istehsalının intellektual monitorinq və nəzarət sisteminin yaradılması Mehdixanlı Şəbnəm Kərəm qızı Hüseynova Rəna Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
KÜÇƏ-YOL ŞƏBƏKƏSİ ELEMENTLƏRİNDƏ HƏRƏKƏTİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSI YOLLARI Mehdiyev Həsənxan Gülağa oğlu İ.M. Çobanzadə Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜASİR QRUNT – METAL KOMPOZİT KÖRPÜLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ Mehdiyev Yaqub Əlövsət oğlu Qələndərli Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
HOLCİM BAKI ZAVODUNUN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏ SİSTEMİNDƏ YENİLİKLƏR. MÖVCUD OLAN PROGRAM TƏMİNATINA ƏLAVƏLƏR HEYBƏTOVA MƏRYƏM ƏBÜLFƏZ qızı Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
YOL HƏRƏKƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMA TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Muradov Anar İbadulla oğlu Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
SOSIAL SAHƏLƏRIN STRATEJI MALIYYƏ PLANLAŞDIRILMASI Həsənzadə Qurban Aydın oğlu Məmmədov M.A. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AVTOMOBİL VƏ DƏMİR YOLLARININ TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARINDA GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR VƏ CİS-DƏN KOMPLEKS İSTİFADƏNİN TƏDQİQİ Hümbətli Salman Qorxmaz oğlu Əliyev S.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BİNALARIN MİKROİQLİM SİSTEMLƏRİNİN ENERJİ TƏCHİZATINDA ALTERNATİV ÜSULLARDAN İSTİFADƏ TEXNOLOGİYALRININ Hüseynli Osman Elşad oğlu Məmmədov.N. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
VÜLKAN SÜXURLARININ TƏTBİQİ İLƏ ALINMIŞ KOMPOZİSİYA YAPIŞDIRICILARI ƏSASINDA SƏMƏRƏLİ XIRDADƏNƏLİ BETON TƏRKİBLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Hüseynov Ceyhun Nəsib oğlu A.A.QUVALOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları, metodları və onların təkmilləşdiriliməsi üsulları Babək Arif oğlu Piriyev Aydın Xaliq oğlu Nəbiyev Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏYİLƏN ELEMENTLƏRİN MAİLİ KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYİNƏ QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞMƏNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ MƏHƏRRƏMOV HİKMƏT ELXAN oğlu Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Reklam müasir mədəniyyət fenomeni kimi Hüseynzadə Hüseyn Tofiq oğlu Əcnəbi vətəndaşların hazırlığı fakültəsinin dekanı Texniki elmlər Memarlıq
SÜRÜŞMƏYƏ VƏ YEYİLMƏYƏ QARŞI DAVAMLI YARIMSƏRT ÖRTÜKLƏRİN KONSTRUKTİV ÖZƏLLİKLƏRİ VƏ İNŞA TEXNOLOGİYASI HƏSRƏTZADƏ VAHİD RÜFƏT OĞLU Yusifzadə E.N. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MEBEL İSTEHSALI ÜÇÜN TERMOPLASTİK KOMPOZİTLƏRİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ HƏSƏNOVA SEVİNC AKİF QIZI Yəhyayev A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR TORPAQ ÖRTÜYÜNÜN MONİTORİNQİ VƏ DİFFERENSİYASININ ELMİ TƏDQİQİ Həmzəyev Fazil Azər oğlu A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ TORPAQLARININ KADASTR MƏQSƏDİLƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ VƏ ONUN MÜHAFİZƏSİ YOLLARI Həsənli Aytən Elmar qızı A.B.Cəfərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Birmərtəbəli sənaye binalarının silindirik örtüklərinin seysmik yüklərə müqavimətinin tədqiqi Həsənli Səfər Nazim oğlu Yamən Məhəmməd oğlu Eminov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycan ərazisinin rəqəmsal yüksəklik modelinin (RYM) qurulması və onun tətbiqi Həziyeva Dilbər Telman qızı S.A.Qəniyeva Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BETONUN QEYRİ XƏTTİ SÜRÜNGƏNLİYİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA DƏMİRBETON TİRLƏRİN NORMAL KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYƏ HESABLANMASI QULİYEV RƏŞAD ƏLİBALA OĞLU MUXLİS ƏHMƏD OĞLU HACIYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ASFALTBETON YOL ÖRTÜKLƏRİNİN İNŞA TEXNOLOGİYASININ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ HƏRƏKƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ QULİYEV AYAZ NATİQ oğlu Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Aerodromların tikintisində torpaq yatağının şaxtaya davamlılığının təmin edilməsi üçün əhənglə bərkidilmiş qruntlardan istifadə edilməsinin tədqiqi QULİYEV ƏKBƏR YADULLA OĞLU QƏNİYEV.D.S Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
TƏLATÜMLÜ PEYK HƏRƏKƏTİNİN GEODEZİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN TƏHLİLİ Qurbanov Murad Əlimərdan oğlu Babayev Eltəkin Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəhərin tarixi mərkəzinin yaşıllaşdırılmasının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri (Şəki,Zaqatala timsalında) Qürbətova Vüsalə Əli qızı F.Z.Kərimov Texniki elmlər Memarlıq
Üzvi-mineral əlavələr əsasında çökməyən və çatadavamlı betonların alınması Qədimaliyev Rauf Cavanşir oğlu S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Maye halında olan maddələrin miqdarına avtomatlaşdırılmış nəzarət-ölçmə sisteminin işlənməsi və tədqiqi Qəfərov Murad Nadir oğlu Kazım-zadə Aydın Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Yevlax şəhəri ərazisi torpaqlarının kadastr qiymətləndirilməsi və monitorinqinin təşkilinin elmi əsasları Qəhrəmanova Fatimə İlham qızı Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKININ ŞƏHƏRƏTRAFI İSTİRAHƏT ZONALARININ LANDŞAFT HƏLLİ Rzayev Anar Novruz oğlu R.Ş. Əliyeva Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Qəsəbə tipli azmətrəbəli yaşayış kompleksinin tikintisinin təşkilində iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Rüstəmov Fəhmin Yaşar oğlu Rasim Qasım oğlu Bayramov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ MÖVCUD 9 MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASININ TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ƏHMƏDOVA GÜNAY ADİL QIZI Ç.İ.İbrahimov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MİNERAL TOZLARIN TƏTBİQİ İLƏ AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ YÜKSƏK MÖHKƏMLİKLİ BETONLARIN ALINMASI Əhmədli Nahid Zahid oğlu A.A.QUVALOV Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
DAĞLIQ QARABAĞ ABİDƏLƏRİNİN BƏRPA PROBLEMLƏRİ ƏKBƏRLİ ƏKBƏR VAHİD OĞLU S.Ə.Axundova Texniki elmlər Memarlıq
Müasir dövrdə Azərbaycanda yüngül sənayenin yaranmasının xüsusiyyətləri və perspektiv inkişaf məsələləri Əmircanov Əli Mustafa oğlu Ə.M.Babaşov Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron malikanələrinin qorunması və istifadəsi (XIX əsr-XX əsrin əvvəli) Əli-məmmədova Nazilə Elşad qızı Hacıyeva Səbinə Xalıd qızı Texniki elmlər Memarlıq
SUÖTÜRÜCÜ QURĞULARDA HİDRAVLİKİ İŞ PROSESİNİN TƏDQİQİ VƏ STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLAMA METODİKASI HACIYEVA AYTƏKİN ELÇİN QIZI Məmmədova Vüsalə Vaqif qızı Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TİKİLİLƏRDƏ BAŞ VERƏN DEFORMASİYALARA GEODEZİ ÜSULLARLA NƏZARƏT METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ Əliyev Orxan Əbülfət oğlu S.S.Əliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
SƏNAYE İSTEHSALINDA KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ Əliyev Rasim Firdovsi oğlu Əliyeva R. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Avtomobil yollarında nəqliyyat axınlarının hərəkət sürətinin idarə olunması xüsusiyyətləri Əliyev Ümid Vüqar oğlu Allahverdiyev R. Ə. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
YOL GEYİMLƏRİNİN ƏSASLARINDA GEOSİNTETİK MATERİALLARDAN İSTİFADƏ OLUNMASININ TƏDQİQİ ƏLİYEVA MİNA BAXŞƏLİ QIZI Xəlilov Z.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MARŞURT AVTOBUSLARININ KONSTURKTİV TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏDQİQİ Ələsgərli Faiq Səməndiyar oğlu B.F. Namazov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İrimiqayaslı xəritələrin hazırlanması üçün GPS ölçmə və hesablama standartlarının təhlili Ənvərli Şəbnəm Mehman qızı A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Elmi əsərlərin xassələrin saxlanması və emalı üçün informasiya sistemi Əsədov Kənan Tacəddin oğlu Kazım-zadə A.K. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MARŞRUT AVTOBUSLARININ HӘRӘKӘT TӘHLÜKӘSİZLİYİNİN YÜKSӘLDİLMӘSİ ӘHӘDOV RAFİQ ӘFRӘT OĞLU Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Qazax şəhəri və onun ətraf ərazilərinin torpaqlarının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi Süleymanova Telli Saleh qızı Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ƏLAQƏLİ KARKAS SXEMLİ BİNALARDA RİGELLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN BƏZİ PROBLEMLƏRİ İSLAMZADƏ AZƏR İLQAR OĞLU Hüseyn Artık oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN KƏSİCİ QÜVVƏNİN TƏSİRİNƏ İŞİNİN TƏDQİQİ RZAYEVA SƏMAYƏ ƏLİYƏDDİN QIZI Namiq Həsən oğlu Seyidov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜHƏNDİS SEYSMOMETRİK STANSİYALARDAN ALINAN İNFORMASİYALARA GÖRƏ BİNALARIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ İBRAHİMLİ ELVİN ƏLİ OĞLU T.C.Həsənova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BİNALARIN HƏCMİ-FƏZA TƏŞKİLİNDƏ GECƏ İŞIQLANDIRMASININ TƏSİRİ İbrahimli Məryəm Fizuli qızı N.C.Abdullayeva Texniki elmlər Memarlıq
İÇƏRİŞƏHƏR ƏRAZİSİNDƏ SON İLLƏR ƏRZİNDƏ AŞKAR OLUNMUŞ ABİDƏLƏRİN QORUNMASI VƏ İSTİFADƏSİ Ömərova Fidan Sahib qızı R.M.Bayramov Texniki elmlər Memarlıq
ABŞERONUN ŞİMAL DƏNİZ KƏNARI ZONASINDA İSTİRAHƏT MƏRKƏZLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI (MƏRDƏKAN TİMSALINDA) ÖMER DUMAN YUSUF OĞLU E.H. Ələsgərov Texniki elmlər Memarlıq
NƏQLİYYAT QURĞULARINDA İSTİFADƏ OLUNAN SVAYLARIN SƏMƏRƏLİ İŞİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ SƏMƏDOV AZƏR NOFƏL OĞLU Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Paylayıcı qaz təchizatı sisteminin etibarlıq göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin tədqiqi mövzusunda Səmədli Səbuhi Əlibala oğlu Hacıyev Yəhya Z. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SƏMƏRƏLİ ŞÜŞƏLİFLİ BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ Səmədov Oruc İsmayıl oğlu S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN MƏDƏNİ-MAARİF BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA İNKİŞAFI TƏHMƏZLI İSRAFIL FƏRHAD E.H.Ələsgərov Texniki elmlər Memarlıq
Cəlilabad şəhər torpaqlarının kadastr qiymətləndirilməsinin tədqiqi Vəlizadə Faiq Şaiq oğlu S.X.Ömərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları, metodları və onların təkmilləşdiriliməsi üsulları Babək Arif oğlu Piriyev Aydın Xaliq oğlu Nəbiyev Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜHƏNDIS QURĞULARININ ÇÖKMƏLƏRININ TƏYİNETMƏ METODLARININ TƏHLİLİ Xəlilov Ceyhun Şahin oğlu Babayev Eltəkin Zəfər oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Van Şəhərində dini abidələrinin memarlıgı və onların mühafizəsi probləmləri Sinan Çiçek Süleyman oğlu Əmenzadə R.B Texniki elmlər Memarlıq
Quba rayonu torpaq örtüyünün kadastr qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılmasının elmi əsasları Vəliyeva Nigar İlqar qızı A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Sement istehsalında qurudulma texnoloji prosesinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi Xanvəliyev Nail Rizvan oğlu İbrahimov N.S. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Hündür bina və qurğuların inşası üçün geodezi plan əsaslarının təhlili Zülfüqarov Rüfət Şükür oğlu A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
VERİLƏNLƏR BAZALARININ ANALİZİNDƏ TƏLƏB OLUNAN BİLİKLƏRİN SEÇİLMƏSİ PROSESİNİN İNTELLEKTUAL (DATA MINING) SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ YAQUBLU MƏRYƏM FƏRHAD qızı Rzayeva Nərmin Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Mamdani tipli üç girişli qeyrisəlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və sement istehsalında tətbiq olunması Məmmədov Yunus Polat oğlu Salayev A.R. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
STRUKTUR KONSTRUKSİYALARIN KONSTRUKTİV HƏLLƏRİ VƏ ONLARIN HESABLANMASI YUSİFOV YUSİF NİZAMİ OĞLU C.V. Əsgərov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Sənayenin inkişafında maliyyə bazarınınn təkmilliliyinin rolu Orxan Müzəffərli Rasim oğlu Ə.B.Əliyev Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
DƏMİR – BETON QABIRĞALI TİRLƏRDƏN İBARƏT KÖRPÜLƏRİN AŞIRIM QURĞUSUNUN SƏMƏRƏLİ İŞİNİN TƏTBİQİ MƏLİKZADƏ SAMiR ƏFLATUN OĞLU Qələndərov Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ZİVƏR BƏY ƏHMƏDBƏYOV İRSİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ Nəbiyeva Surə Hüseyn qızı S.X.Hacıyeva Texniki elmlər Memarlıq
YERLİ XAMMAL VƏ TEXNOGEN TULLANTILARIN TƏTBİQİ İLƏ SUVAQ TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ ŞÜKÜROVA NİGAR XALIQ QIZI T.A. Haqverdiyeva Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Xaçmaz şəhəri və ətraf ərazilərin kadastr məqsədi ilə qiymətləndirilməsi və mühafizəsinin elmi tədqiqi Oruclu Nərmin Möhvəddin qızı A.B.Cəfərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MƏRTƏBƏARASI ÖRTÜKLƏRİN HƏDDİMÜVAZİNƏT ÜSULU İLƏ HESABLANMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ORUCOV ETİBAR FAZİL OĞLU RAMİZ ƏLİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MƏSAMƏLİ BETON BLOKLU HÖRGÜLƏRDƏ BƏZƏK İŞLƏRİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ Nərimanov Vüqar İlqar oğlu Bələgözov Əhməd Məhəmmədl oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YOL-İNŞAAT MAŞINLARININ ƏSAS PARAMETRLƏRİNİN TƏYİN OLUNMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ OCAQOV ƏHLİMAN CAHANGİR OĞLU Qardaşov Rasul Qudbiddin oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ƏYİLƏN DÜZUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİR – BETON ELEMENTLƏRİN QEYRİ – XƏTTİ DEFORMASİYA MODELİ ƏSASINDA NORMAL KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYƏ HESABLANMASI MƏMMƏDLİ ŞƏHRİYAR ARİF Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Makroiqtisadi tənzimləmədə pul-kredit siyasətinin yeri və rolu Nuriyeva Roza Rasim qızı H.A.Xəlilov Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların tikintisində təşkilatı-texnoloji həllərin araşdırılması Nuriyev Laçın Əlibarat oğlu Ağayev Asəf Mirzə oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ÇOXMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASININ ZƏLZƏLƏ RƏQSLƏRİNİN TƏDQİQİ NOVRUZ BƏRBƏSTƏ HADİ OĞLU Ş.Ə.Məmmədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BİNALARIN İSTİLİK EFFEKTİVLİYİN ARTIRILMA ÜSULLARI VƏ ONLARIN İQTİSADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Teymurova Nigar Natiq qızı Feyziyeva G.H. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Turist-rekreasiya sistemlərinin landşaft həlli NAĞIZADƏ ƏLI ŞAKIR R.Ş.Əliyeva Texniki elmlər Memarlıq
Qrunt sularının səviyyəsinə avtomatlaşdırılmış nəzarət-ölçmə sistemi Məmmədova Gülzar Rasim qızı İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QAZANXANA QURĞULARINDA YANACAQLARIN İSTİLİKTÖRƏTMƏ QABİLİYYƏTİNİN ARTIRILMASININ TƏDQİQİ Məmmədov Sabir Zakir oğlu Quliyev Ə.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Dəmir-beton tirlərin qısamüddətli dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması MƏMMƏDOV FARIZ BAXIŞ OĞLU Muxlis Hacıyev Əhməd oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR MÜHİTİNİN BƏDİİ-DİZAYN TƏRTİBATININ İNKİŞAF YOLLARI MƏMMƏDOVA SƏBİNƏ SAHİB Eynullayeva Məlahət Tapdiq q Texniki elmlər Memarlıq
YAŞAYIŞ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN BAZAR DƏYƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏMMƏDZADƏ ORXAN BƏHRƏM OĞLU A.M.İsayev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Şəhərlərin funksional zonalaşma rayonlarından aslı olaraq daşınmaz əmlakın ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin tədqiqi MƏMMƏDOV İBRAHİM VAHİD OĞLU Cəfərov Nazim Nütvəli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Xidmət sahələrinin qitisadiyyatı və Menecmenti MƏMMƏDZADƏ RÖVŞANƏ Abasova Aytən Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Hidrofol” dəyirmanında şlamın alınması texnoloji prosesinin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Məcidov Fəzail Pərviz oğlu Bədəlov Y.E. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Binanın kommunikasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış idarəsi. “Ağıllı binalar” (Smart house) MƏMMƏDLİ RƏŞİD FƏQANİ oğlu Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Yüksək rütubətli iqlim şəraitində binalarda üfiqi monolit dəmirbeton konstruksiyaların betonlanması texnologiyasının tədqiqi Məmmədli Ramin Ramiz oğlu Salahov Muğan Ədil oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BOYALARDA QURĞUŞUNUN SAĞLAMLIQ ÜÇÜN YARATDIĞI RİSKLƏR VƏ ONLARIN AZALDILMASI YOLLARI Məcidov Məhəmməd Dəstəbəy oğlu İ.İ.Mustafayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Qrunt materiallardan yaradılan bənlərin yamaclarının möhkəmliyə və dayanıqlığa hesablanma məsələlərinin tədqiqi Əhmədov Rufan Nəriman oğlu Məmmədov K.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Qrafik dizaynda plakat incəsənəti Abasov Fərid Fərhad oğlu Bəkirova Təranə Texniki elmlər Memarlıq
İQTİSADİ İNKİŞAF PROSESLƏRİNDƏ XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALARIN TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ Abbaslı Elnur Ədalət oğlu Əliyeva Rühəngiz Tofiq qızı Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Torpaqların ekoloji iqtisadi qiymətləndirilməsi və kadastr məqsədi ilə əsas xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi (Lənkəran– Astara rayonu timsalında) Abbasov Ağamverdi Famil oğlu E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Müasir şəraitdə kiçik və orta müəssisələrin maliyyə resursları, onlardan qənaətlə istifadə və onların idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi Abbasova Nərmin Əliş qızı Nəbiyev A.X Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
NƏMLİYİN ASFALTBETON ÖRTÜYÜNÜN MÖHKƏMLİYİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ Abdullayev Fuad Mirfəttah Oğlu Əliyev V.S. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Neft tərkibli istehsalat tullantı sularından mexaniki qarışıqların ayrılma kinetikasının tədqiqi Abdullayev Veysəl Abdulla oğlu Mirzə G.S Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Tağ, tağtavan və gümbəz tipli örtük konstruksiyaların betonlanma xüsusiyyətlərinin tədqiqi Abdullayeva Elyana Araz qızı Bələgözov Ə.M Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Arcgis proqram təminatının tətbiqi ilə Lənkəran şəhər torpaqlarının xəritələşdirilməsi Abdulova Aytən Elbrus qızı N.A. İsmayılova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Müasir tikinti sənayesində enerji effektivli texnologiyaların analizi Abdurahmanlı Samir Qabil oğlu N.Y.Məmmədov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Azərbaycanın quru və dəniz mühiti üzrə seymoaktiv ərazilərin müasir texnologiyalar əsasında təyini və xəritələşdirməsi Abdurəhimov Teymur Çingiz oğlu S.A.Qəniyeva Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəhər ərazilərində yerquruluşu işlərinin təşkilində şaquli planlaşdırmanın tədqiqi Allahverdiyev Rəşad Zaməddin oğlu E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Hündürmərtəbəli yaşayış binalarında ekoloji memarlıq Anahita Ebrahimzadeh Ghias Elkin Ələsgərov Texniki elmlər Memarlıq
Şəhər torpaqlarının planlaşdırılması və mühafizəsi yollarının elmi əsaslandırılması Aslanova Fidan Hikmət qızı N.A.İsmayılova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Müxtəlif biokütlə və tullantı növlərinin qazlaşdırma yolu ilə emalı proseslərinin tədqiqi Atamoğlanova Qəmər Mehman qızı Salamov O.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Torpaqqazan maşınların işçi avadanlıqlarının təmirə yararlığının yüksəldilməsi Atayev Hüseyn Natiq oğlu Ə.T.Mehrəliyev Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Suburaxıcı qurğularda baş verən kavitasiya prosesinin tədqiqi və hesablama metodikası Aydəmirova Gülnar Heybət qızı M.S. Zərbəliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Sərsəng su anbarı bəndinin təhlükəsizliyi risklərinin proqnozlaşdırılması Azəryar Leyla Vüqar qızı V.Ə.ƏLİYEV Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Planda simmetrik olmayan binaların sərtlik və ağırlıq mərkəzlərinin yaxınlaşdırılması problemləri Ağasalamlı Asəf Elçin oğlu Hüseyn Artik oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Qələvi-mineral yapışdırıcılı fibrobeton tərkibinin işlənməsi Babayev Gumrah Habil oğlu T.A. Haqverdiyeva Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Xəzər dənizinin neft tullantıları ilə çirklənməsinin tədqiqi Babazadə Şahpeykər Yavər qızı Əliyev F.Q. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Mingəçevir kaskadının təhlükəsizliyinə transsərhəd risklərin qiymətləndirilməsi və təhlili Balayeva Ayşa Məhərrəm qızı V.Ə.ƏLİYEV Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Seysmoizolyasiya qurğusu olan binanın zəlzələyə davamlığının tədqiqi Bayramli Günel Alik qızı T.C.Həsənova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ventilyasiya və kondisiyalaşdırma sistemlərində günəş enerjisindən istifadə imkanlarının analizi Bayramli Əhməd Kamandar oğlu Abdullayev Nüsret Maarif oglu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Müasir tikinti kompleksinin inşaasına lazım olan maşın komplektinin seçilməsi variantının təşkilati-texnoloji məsələlərin tədqiqi Bayramov Abdin Həmzə oğlu Salahov Muğan Ədil oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yol tikinti – istismar təşkilatında maşın parkının əlverişli tərkibinin formalaşdırılması Bədəlov Çingiz Cəlal oğlu Qardaşov Rasul Qudbiddin oğlu Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
5 mərtəbəli çərçivəli binanın statiki və dinamiki yüklərə hesablanması Bəkirli Sərxan Rəfail oğlu C.E. MUSAYEV Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Binaların mərkəzi isitmə sistemlərinin idarə olunması üsullarının araşdırılması Bəşirli Elgün Məlik oğlu Ələsgərov G.A. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Rəqəmsal fotoqrammetrik sistemdə fototrianqulyasiyanın layihələndirilməsi Bəşirli Nurlan Abosət oğlu A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Suaşıran və sutullayan tipli qurğuların hidravliki statiki iş rejiminin tədqiqi Canqarazadə Xədicə Ilqar qızı Məmmədova Vüsalə Vaqif qızı Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İnteryerin formalaşmasında qrafik dizayn elementlərinin rolu (sığorta şirkəti timsalında) Cəfərova Günay Ramis qızı Leyla Həsənova Fərman qızı Texniki elmlər Memarlıq
Modul quruluşu ilə qurulmuş uşaq məkanının ekoloji konsepsiyası Cəfərova Sumayə Həsən qızı S.X.Dadaşova Texniki elmlər Memarlıq
Hövsan təmizləyici qurğusunun dənizə çıxış xəttinin texnoloji parametrlərinin təyini Cəlilov Samir İlyas oğlu F.Ş. Əhmədov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Sadiq Dadaşov memarlıq irsinin mühafizə-istifadə problemləri Əfəndi Cəmilə Əbdül-Faiq qızı Z.G.Məmmədova Texniki elmlər Memarlıq
Geodezi ölçmələr əsasında həyata keçirilən topoqrafik-geodezi işlər və yeraltı qurğuların tikintisinin geodezi təminatı Davudov Murad Sərvər oğlu E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Əyilən dəmir-beton elementlərin möhkəmliyinə təsir edən amillərin tədqiqi Durmuşov Vahid Mehman oğlu RAMİZ DADAŞ oğlu ƏLİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Mərtəbəarası örtüklərin kinematik üsulla analizi Elcan Ruslan oğlu Abbaslı Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dəniz stasionar platformasının dayaq blokunun möhkəmliyinin və rəqsinin təyini Gulnar Zabil qızı Abasova L.F. Aslanov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Müasir şəraitdə mənzil tikintisi sferasında marketinq strategiyasının təkmilləşdirilməsi Günel Xudaqulu qızı Ramazanova Ağayev Asəf Mirzə oğlu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Zooloji bağların həcmi - fəza təşkil və inkişaf xüsusiyyətləri Elmira Vüqar qızı Qəniyeva Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı Texniki elmlər Memarlıq
Yeni tikililərin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin tədqiqi Hacımirzəyev Ilham Hamlet oğu İ.Q.Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kür çayında ağır metallarla çirklənmənin yaratdığı risklər və onların azaldılması tədbirləri Heydərov Bəxtiyar Seyran oğlu Hümbətov Famil Yusif oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
Su təsərrüfatı sistemləri və onlara əsaslı vəsait qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyi Hümbətov Hüseyn Mübariz oğlu Vəliyeva Sevda Adıgözəl q Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İri şəhərlərin yol kəsişmələrində hərəkət təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi Hüseynli Əli Hüseyn oğlu Quliyev T. C. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Məsaməli beton blokları ilə hörülmüş divar və arakəsmələrində və onların tamamlama-bəzək işlərində çatların yaranma səbəbinin araşdırılması və qarşısının alınması yollarının tədqiqi Hüseynova Arzu Fuad qızı Fərzəliyev S.A Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycanın Şəmkir rayonunda “Eko house”larin layihələndirilmə prinsipləri Hüseynova Fəridə Abdulla qızı Qəhrəmanova.Ş Texniki elmlər Memarlıq
Abşeron qəsəbələrinin memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri və şəhərsalma inkişafı Həbibova Nübar Rafiq qızı Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Tunellərdə yaranan hidravliki sıçrayış prosesinin tədqiqi Həsənli Fəridə Mirbəyli qızı M.S.Zərbəliyev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Metal konstruksiyaların bəzi optimallaşdırma məsələləri Həsənov Xudaverdi Həsən oğlu Lətif Məcid oğlu Zeynalov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İçəri şəhərin məhəllə sisteminin formalaşma xüsusiyyətləri Həsənova Lalə Arif qızı Nərmin Yusifli Texniki elmlər Memarlıq
Müasir nəqliyyat mühitinin təşkili (Aran iqtisadi rayon timsalında) Həmidzadə Namiq Rövşən oğlu Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
Abşeron rayonunun ofis binalarında yaşıl memarlıq prinsiplərinin tətbiqi Həsənli Zəhra Elçin qızı Ş.Ş.Qəhrəmanova Texniki elmlər Memarlıq
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal infrastrukturunun investisiya təminatı və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Həsənov Möhsün İlqar oğlu Əliyeva R.T. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Ağır konstruktiv betonların xassələrinə kompleks əlavələrinin təsirinin tədqiqi Həsənov Mürsəl Rafiq oğlu S.M. Əkbərova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müasir dövrdə maliyyə menecmenti və maliyyə risklərinin idarə olunması Həsənova Elnarə Aris qızı Əliyeva R.T. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Açıq havada işləyən,sərbəst dayanan əksyüklü dönən kranın dayanaqlığının araşdırılması Həsənova Lalə Ərşad qızı Ə.H.Kərimov Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
Qurğuların şaquli yerdəyişmələrinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması Kərimli Azər Cavid oğlu A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İri şəhərlərin nəqliyyat infrastruktutu (Baki metropoliteninin timsalında) Mahmudlu Selcan Tofiq qızı Vəliyeva S.İ Texniki elmlər Memarlıq
Nəqliyyat vasitələrinin nasazlıqlarının avtotexniki ekspertizasının əsas xüsusiyyətlərinin tədqiqi Mehdizadə Mirmehdi Baba oğlu İ.M. Çobanzadə Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Binanın yükdaşıyan elementlərinin vəziyyətinin texniki ekspertizası Mehmanlı Şəhla Müşfiq qızı Fövzi Quliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azmərtəbəli yaşayış kompleksinin tikintisinin təşkilində kompleks iriləşdirilmiş şəbəkəli modelin tədqiqi Mirzəyeva Nərmin Vilayət qızı A.M.Ağayev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Bina və qurğularda geniş tətbiq olunan tava tipli özül konstruksiyalarının ilişkənli qruntun şişmə təzyiqinə hesablanma üsullarının tədqiqi Mustafayev Altay Amil oğlu Məmmədov K.M Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Karbonat tullantıları əsasında süni daş materiallarının tərkibinin işlənməsi Mustafayev Kamran Telman oğlu A.A.QUVALOV Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
Çay üzərində tikilən hidrotexniki qurğunun (istinad divarının) statiki və dinamiki yüklərin təsirinə hesablanmasının tədqiqi Mirnicat Mircəfər oğlu Talıbov C.E. Musayev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Əyilən dəmir-bеtоn еlеmеntlərin gərginlikli vəziyyətinin аnаlizi Mirzəyеvа Аydаn Аzər qızı Rаmiz Əliyеv Dаdаş оğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yüsək mərtəbəli binaların müqayisə üsulu ilə qiymətləndirilməsinin tədqiqi Məhərrəmov Fərhad Qurban oğlu İ.Q.Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Modifikatorların inşaat məhlullarının xassələrinə təsirinin öyrənilməsi Məmmədli Nurlanə Davud qızı R.A.Qurbanova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İri şəhərlərdə baş verən urbanizasiya prosesi və onun xüsusiyyətləri (Bakı şəhərinin timsalında) Məmmədov Baləhməd Nazim oğlu Vəliyeva S. Texniki elmlər Memarlıq
Betonun sürüngənlik nəzəriyyələrinin təhlili və onun konstruksiyaların hesablanmasına tətbiqi Məmmədov Rəvan Aydın oğlu Eldar Cahangir oğlu Rüstəmov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Qafqaz Albaniyasında monastır komplekslərinin qorunub saxlanma problemləri Məmmədova Firəngiz Cavad qızı S.Ə.Axundova Texniki elmlər Memarlıq
Muğan-Salyan suyığıcısının təsir zonasında torpaqların meliorasiya vəziyyətinin tədqiqi Məmmədova Nuranə Feyruz qızı F.H.Həsənov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda urbanizasiya prosesinin ekoloji şəraitə təsirinin tədqiqi Məmmədova Pərvin Məhərrəm qızı Əzizov A.M Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Verilmiş tikinti obyektinin direktiv müddətinin əsaslandirilmasında əmək resurslarının optimallaşdırılması Məmmədova Sevil Murad qızı R.K.Bayramov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Çoxmərtəbəli karkas binaların hesablanmasında seysmik yüklərin nəzərə alınması Məmmədzadə Sabir Elşad oğlu Əliyev Ramiz Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Superplastikləşdirici əlavələrin xırdadənəli betonun möhkəmliyinə təsirinin tədqiqi Məmişova Fəranə Nürəddin qızı Qurbanova R.A Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Betonun qeyri xətti irsi sürüngənlik tənliyinin ədədi həll metodikasının işlənməsi Mənsur Ismayil oğlu Ismayilov MUXLİS HACIYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycanda böyük su anbarlarında yaranan mövcud ekoloji problemlərin aradan qaldırılması üçün mühəndisi üsulların işlənməsi Mənəfova Lalə Şaiq qızı Mürselov Aqil Əli oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Mingecevir su anbarında baş verən torpaq suruşmələri və onun ətraf mühitə ekoloji təsiri Məsimova Zərifə Ülfət qızı Z.S.Musayev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Ziğ-Hövsan avtomobil yolunda neft məhsulları ilə çirklənmiş qruntlardan torpaq yatağının tikintisində istifadəsinin tətbiqi Məsimov Pərviz Şahin oğlu Səfərov Cəmşid X. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Sənaye müəssisələrində strateji planlaşdırma və onun səmərəliliyi Məcidzadə Eldar Yusif oğlu E.M.Rəhimov Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İçərişəhərdə Hamamların qorunması və istifadəsi Məmmədli Elşad Firudin oğlu V.Cəfərova Texniki elmlər Memarlıq
Qəbələ şəhərində eroziya təhlükəli ərazilərdə torpaqqoruyucu tədbirlərin öyrənilməsi Məmmədli Nadir Elşən oğlu E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yeyilməyə davamlı örtük çəkməklə hissələrin bərpası Məmmədli Orxan Etibar oğlu R.H.Əhmədov Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Şəhər kadastrında vergi informasiya sisteminin tətbiqi (Sumqayıt şəhərinin timsalında) Məmmədli Türkanə Yaqub qızı S.X.Ömərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Zəlzələ rayonlarında yüksəkmərtəbəli binaların rasional hesabı sxeminin seçilməsi üsulları Məmmədov Babək Vidadi Oğlu Hüseyn Artıkoğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kompleks kadastr işlərinin həyata keçirilməsində aerofotoçəkiliş üsullarının tətbiqi Məmmədov Fərid Amil oğlu A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İstilik təchizatı sistemləri üçün əlavə suyun "Natamam" rejimdə axıntısız üsulla regenerasiya olunan H – kationit süzgəclərində tədqiqi Məmmədova Gülnar İlham qızı İsmayılov R. T. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Muzey komplekslərinin müasir mühit problemləri Məmmədova Pərvin Fehruz qızı Hacıyeva.Y Texniki elmlər Memarlıq
Tekstilin interyer obrazının formalaşmasında rolu Məmmədova Sevər Fəxrəddin qızı Əbdülrəhimova Təranə Ramiz qızı Texniki elmlər Memarlıq
Monolit dəmirbeton işlərinin yerinə yetirilməsində yivli mufta ilə armaturların birləşməsinin rolu Namazov Makhmud Ələsgər oğlu Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Gövdəsi genişlənmiş doldurma beton kamuflet svayların düzəldilməsi texnologiyası və təşkilinin tətqiqi Nuhova Sevil Zabit qızı Bələgözov Ə.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Möhkəmləndirilmiş, qruntlatəmasda olan və qruntun müqavimətinin müxtəlif modellərlə nəzərə alınan hallarında sualtı neft-qaz kəmərlərinin sərbəst rəqslərinin tədqiqi Nurəliyev Cəlil Cəfər oğlu İskəndərov Ramiz Əziz oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycandan keçən beynəlxalq avtonəqliyyat dəhlizlərində təhlükəli yüklərin təhlükəsiz daşinmasının tədqiqi Niyazizadə Sərxan Müşviq oğlu Quliyev T. C Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İstilik şəbəkələri üçün axıntısız üsulla suyun yumşaldılma texnologiyasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi Nəsrullayeva Gülay Elşad qızı Quliyev Ə.M Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Xarici konstruksiyalarda istilik-nəmlik mübadiləsi proseslərinin araşdırılması Orucov Rüfət Şəfayət oğlu Abdullayev N.M Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Qabaqcadan gərginləşdirilmiş metal konusturuksiyalarının gərginlikli deformasiya halının tədqiqi Osmanov Orxan Firudin oğlu C. V. Əsgərov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Türk folklorunun bədii dili Oğuzhan Aydın Əsgərəlizadə Gülnarə Texniki elmlər Memarlıq
Tullantıların çeşidlənməsi və ikinci xammal kimi emalının idarə olunması prossesinin optimallaşdırılması Paşayeva Ülkər Süleyman qızı Əliyev F.Q. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Ultradispers komponentlərin sement sistemlərinin quruluş əmələgətirməsinə təsiri Poladov Elgün Allahverdi oğlu S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Muğan düzündə meliorasiya olunmuş torpaqlarda kollektor-drenaj sisteminin effektivliyi və yaxşılaşdırılması Pərvanə Xıdırova Ilham qızı Z.S.Musayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MELASSA əlavəsinin beton qarişığının axarlığına təsirinin tədqiqi Qarayev Pərviz Qayıd oğlu Şahmarov V.U Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Badamdar qəsəbəsində tikiləcək 9 mərtəbəli yaşayış binasının zəlzələyə davamlılığının tədqiqi Qarayeva Samirə Əlixan qızı N.S.Əsədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yüksəkmərtəbəli binaların xərclər üsulu ilə qiymətləndirilməsinin tədqiqi Qasimova Aytən Qəhrəman qızı İ.Q.Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Daşınmaz əmlak obyektlərində xarakterik nöqtələrin koordinatlarının müasir üsullarla tədqiqi Qayayev Qoşqar Mənsur oğlu A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Azərbaycan nəqliyyat sistemlərinin müasir vəziyyətinin iqtisadimüqayisəli təhlili və qiymətləndirilməsi Qaçayev Ülvi Əlişah oğlu Ə.B.Əliyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Çoxmərtəbəli binаlаrın monolit tirsiz və tirli örtüklərinin işləmə prinsipləri, konstruktiv xüsusiyyətləri və hesаblаnmаsı Qocаyev Nicаt Xəlil oğlu Y.EMİNOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ələt-Astara avtomobil yolunda kənd tipli yaşayış məntəqələrinin yerləşməsindən asılı yolaltı keçidlərinin optimal yerləşməsinin tədqiqi Quliyev Səttar Əbülfəz oğlu Həsənov N.İ. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İstilik elektrik mərkəzlərində buxarlandırıcıların iş rejiminin tədqiqi Quliyev Məhəmməd Səmadət oğlu Feyziyeva G.H. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Sənaye müəssisələrində strateji idarəetmə və onun təkmilləşdirilməsi yolları Quliyev Rəvan Samir oğlu Rəhimov E.M Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Dəmir beton istinad divarlarının gərginlikli deformasiya halının tədqiqi Quliyev Sabir Abusət oğlu Cahangir Ağaəmi oğlu Quliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dağlıq Şirvanın iqtisadi-coğrafi və ekoloji problemlərinin tədqiqi Quliyeva Mərziyyə Böyükkişi qızı Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Geodinamiki proseslərin geodezi monitorinqi və kompüter modelləşdirilməsi Qurbanlı Qurbanəli Heydər oğlu S.X.Ömərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yüksəkbasqılı hidrodüyünlərdə suburaxan və sutullayan qurğuların hidravliki iş proseslərinin tədqiqi Qurbanova Gülnar Tofiq qızı İsmayılov Fail Məmmədxan oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Torpaqların neft məhsulları ilə çirklənməsi və onun qarşısının alınması tədbirlərinin araşdırılması Qədirova Nuray Oktay qızı XƏLİLOVA A. Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı neftayırma zavodunda qəza risklərinin monitorinqi və proqnozlaşdırılması əsasında idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi Qəfərov Fərid Etibar oğlu Hacımətov Qayıbəli Narulla oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
Möhkəmləndirilmiş sualtı neft-qaz kəmərlərinin sərbəst rəqslərinin tədqiqi Qənbərli Sirus Səfail oğlu İskəndərov Ramiz Əziz oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Antropogen təsirlərə məruz qalmış torpaqların kadastr yolu ilə tətqiqi Qədiyeva Ayşən Məmməd qızı E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Geodezi metodlar ilə düzləndirici xətlərin yoxlanılması və təhlili Qəyyumova Nelufər Vəfa qızı Babayev Eltəkin Zəfər oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəkidə “otaq eşiyi” tarixi məhəlləsinin qorunması Rəhimli Məryəm Fərhad qızı Bayramov Rizvan Mustafa oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Tağvari – düzbucaqlı en kəsikli tunellərin hidravliki və statiki hesablama üsullarının təkmilləşdirilməsi Rəsullu Orxan Etibar oğlu Məmmədov Əhəd Camal oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Kompleks məqsədli Yenikənd hidroqovşağının yuxarı və aşağı byef ərazilərində ekoloji təsvirlərin tədqiqi Rəsulova Elnarə Cəlil qızı Qənbərov Elman Surxay oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı şəhərinin əsas küçə və yollarının hərəkəti buraxma qabiliyyətinin tədqiqi Rəfiyeva Aynur Zakir qızı Allahverdiyev R.Ə. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Şəki şəhəri torpaqlarında kadastr qiymətləndirilməsinin tədqiqi üçün yeni üsullar və xəritələrdən istifadə yolları Salmanlı Ramin Allahşükür oğlu E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Əsasın suffoziyaya yoxlanılması və suffoziyaya qarşı tədbirlərin işlənilməsi Salmanov Ravil Rahim oğlu Qivami Dilənçi oğlu Abbasov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Elastik əsas üzərində dəmirbeton tirlərin sonlu fərqlər üsulu ilə həll metodikasının işlənməsi Sever Mahsum Yusuf oğlu M.Ə. Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Qabırğalı dəmir-beton örtüklərin dinamik yükə təsirinin tədqiqi Seyid Mirsəfər Əbülfəz oğlu Namiq Həsən oğlu Seyidov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Neft məhsulları tullantılarının ətraf mühitə təsiri və onun qarşısının alınması Seyidəliyeva Pərinaz Feruz qızı Əliyev F. Q. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Birkəmərli asma örtuklərin gərginlikli deformasiya halının tədqiqi Söhbətov Elməddin Vidadi oglu C. V. Əsgərov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yerüstü stereofotoqrammetrik planalmanın memarlıq işlərində tətbiqinin tədqiqi Səfərəliyev Elvin Elçin oğlu A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı şəhərində ekoloji ictimai binaların layihələndirmə prinsipləri (otel binalarında) Tahirli Ülvi Rizvan oğlu Yusifli N.O. Texniki elmlər Memarlıq
Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması tədbirlərinin araşdırılması Talibzadə Ayşəm Akif qızı XƏLİLOVA A.Ə Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Sumqayıt şəhərindəki eyni tipli yaşayış binalarının rekonstruksiya problemləri (1930-1990 illər) Talıblı Aminə Natiq qızı Həsənova-Fərəcova K.Ə Texniki elmlər Memarlıq
Dаşınmаz obyektlərin qiymətinin təyin olunmа metodlаrının və yаnаşmаlаrının tədqiqi Tаğıyev Heydər Mirzаlı oğlu А.M. İsаyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Peyk və geodezi ölçmələr əsasında şəhər ərazilərinin planlaşdırılması (Gəncə şəhəri timsalında) Umarov Fəqan İlham оğlu Qəniyeva S.A. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Avtomobil yollarının abadlaşdırılması üsullarının təkmilləşdirilməsi Verdiyev Ülvi Süleyman oğlu Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Müasir şəraitdə tikintidə biznes fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və strateji idarə edilməsinin əsasları Vəliyeva Təranə Nazim L. N. İbrahimli Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Daşınmaz əmlakın rekonstruksiyadan sonra ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin tədqiqi Vəliyeva Ilahə Sərhad qızı H.S.Məmmədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycan Respublikasında yeyinti sənayesinin inkişafının müasir vəziyyəti və perspektiv inkişaf istiqamətləri Vəlixanova Nurlanə Asəf qızı Ə. M Babaşov Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Modul tipli sosial evlərin planlaşdırma prinsipləri (Abşeron timsalında) Xalıqzadə Ağa Ş.Qəhrəmanova Texniki elmlər Memarlıq
Ekskavatorların iş prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi Xanməmmədov Elton Cəlal oğlu Ə.T.Mehrəliyev Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
Azərbaycanın isti iqlim şəraitində hopdurma üsulu ilə asfaltbeton örtüyünün regenerasiyası texnologiyasının təkmilləşdirilməsi Xudiyev Əkrəm Vəli oğlu Quliyev E.B Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Polimer tullantıların emal prosesinin təşkili Xəlilova Iyulə Əli qızı Salamov O.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Mərkəzdənqaçma təmizliyicilərinin əsas parametrlərinin araşdırılması Xəlilov Sadətdin Cahangir oğlu Soltanov M.Ə. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların tikintisində təşkilatı-texnoloji və konstuktiv həllərin araşdırılması Yaqublu Elçin Bəhman oğlu Quliyev Rövşən Hacı oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Peyk ölçmələrində xəta mənbələrinin təhlili Yaqubov Ramin İmran oğlu E.Z.Babayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Qazlı betonun fiziki-mexaniki xassələrinin yüksəldilməsi Yaqubov Ramil Famil oğlu Fərmanov.İ.X Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kür çayının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması məqsədilə həyata keçirilmiş layihələr və ətraf mühitə təsiri Ibayeva Günel Yusif qızı E.P.Paşayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Xırdalan qəsəbəsində 4 girişli 10 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin şəbəkəli modelinin tədqiqi İbrahimov Hüseyn Cəbrayıl oğlu Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat qipsinə superplastikləşdirici əlavələrin təsirinin öyrənilməsi Ibrahim Xanlar oğlu Məmmədov S.M. Əkbərova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycanda bina və qurğuların layihələndirilməsində müasir texnologiyaların tətbiqi (Bakının timsalında) Ibrahimov Ayxan Azadi oğlu Həsənova-Fərəcova Kəklik Əli Həsən qızı Texniki elmlər Memarlıq
Küçə - yol şəbəkəsi elementlərində nəqliyyat ləngimələrinin tədqiqi İmaməliyev Asim Elman oğlu Allahverdiyev R.Ə. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Şirvan düzündə aparılmış meliorasiya tədbirləinin səmərəliliyinin tədqiqi İsali Yasəmən Vahid qızı Vəliyeva Sevda Adigözəl qızı Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Rigelsiz monolit karkas binalarda müstəvi örtüyün sütuna oturdulmasi problemlərinin araşdırılması Isayev Fərid Əqid oğlu Hüseyn Artikoğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Verilmiş çoxmətrəbəli monolit-beton yaşayış evi kompleksinin tikintisinin iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin araşdırılması İsayev Sahib Mərdan oğlu A.M. İsayev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Küveyt təmizləyən maşının işçi orqanının parametrlərinin araşdırılması Isayeva Nərmin Elxan qızı R. R. Barxalov Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
Metropoliten stansiyalarında ada platformalarının effektivliyinin tədqiqi Isazadə Sina Namaz qızı T.M.Əhmədov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Qobustan dolomiti əsasında romansementin alınması və xassələrinin tədqiqi İsgəndərzadə Gəncəli Elxan oğlu İ.N.Şirinzadə Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müxtəlif təyinatlı mineral aktiv əlavələrin betonun xassələrinə təsirinin öyrənilməsi Iskəndərli Xəzər Zaman oğlu Şahmarov V.U. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Hidrotexniki qurğularda tətbiq edilən açıq tipli suburaxan və sutullayan qurğuların deformasiyaya hesablanma üsullarının tədqiqi Ismayilov Tərlan Nadir oğlu Həsənov E.E. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Respublikamızda son dövrlər baş verən sürüşmə proseslərinin tədqiqi Ismayilova Fəridə Akif qızı F.M. İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Ağır metallarla çirklənmiş suların təmizlənməsi Şahhüseyni Zərifə Vaqif qızı Salamov O.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Çoxmərtəbəli binaların zəlzələyə davamlılığının mərtəbəarası rigellərin öncə gərginləşdirilməsındən asılı tədqiqi Şamilzadə Orxan Müşfiq oğlu Y.M. Eminov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Aktivləşdirici maddələrdən istifadə olunmaqla qrunt örtüklü aşağı dərəcəli yolların tikintisi texnologiyasının tədqiqi Şirinzadə Günel Kamil qızı Quliyev Etibar Bəxtiyar oğlu Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Zəlzələ rayonlarında tikilən, torpaqdan aşağı hissəsinin karkas, yuxarı hissəsinin karkas-əlaqəli sxemli binaların gərginlik-deformasiya halının tədqiqi Ədilov Emil Rövşən oğlu Hüseyn Artik oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Avtomobil yolu körpülərində deformasiya tikişi konstruksiyalarının tədqiqi və təkmilləşdirilməsi üsulları Əhmədli Nurlan Elxan oğlu İbrahimov Ç. İ. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Bаkı şəhərində 10 mərtəbəli 2 blоklu yаşаyış evinin tikintisinin təşkilinin bəzi məsələlərinin аrаşdırılmаsı Əhmədli Rаmin Bəşir оğlu Məmmədоv. S. B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Verilmiş tikinti obyektinin tikintisinin kompleks iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Əhmədli Vüqar Azad oğlu Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Rəqəmsal fotoqrammetriya əsaslarının tədqiqi Əhmədov Mübariz Asim oğlu A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Respublikada baş verən yol-nəqliyyat hadisələrində insan faktoru Əhmədov ZəkaTelman oğlu Allahverdiyev Rəşad Əbülfəz oğlu Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Ventilyasiya olunan hava təbəqəli xarici divar konstruksiyalarının istilik- texniki xarakteristikalarının tədqiqi Əhmədova Sevinc İslam qızı Əkbərova S.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Sərbəst duran və dönən kranın yükqaldırma intiqalının dinamiki incələnməsi Əliyev Cəlil Vurğun oğlu Baxşıyev İ.İ. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Gil qruntunun şişmə deformasiyasını nəzərə almaqla özül tavasının işinin tədqiqi Əliyev Telman Mübariz oğlu Ə.Ö.Naqdiyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ultradispers əlavəli portlandsementin deformativ xassəllərinin tədqiqi Əliyeva Mina RəĢid qızı Şirinzadə İ.N. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yüksək mərtəbəli binaların layihələndirilməsində mühəndis qərarları Əlizadə Kənan Ilqar oğlu Kərimov Aqşin Kərəm oglu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Şəhərin ictimai məkanının formalaşmasında təbii landşaftın rolu Əlizadə Əhliman Maşallah oğlu S. M. Abdullayeva Texniki elmlər Memarlıq
Abşeron irriqasiya (suvarma) kanalı sisteminin yenidən qurulmasının bölgə torpaqlarının ekoloji şəraitinə təsirinin araşdırılması Əlibəyli Aygül Aslan qızı Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı metropoliteni tunellərində müasir ventilyasiyası sistemlərinin tədbiqi üsulları Əlili Kamran Kamal oğlu T.M.Əhmədov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Yuxarı Şirvan kanalının yenidən qurulması layihəsi və təsir zonasında torpaqların ekoloji vəziyyətinin tədqiqi Əliyeva Ülkər Namiq qızı Paşayev.E.P Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Çox mərtəbəlı monolıt bınaların zəlzələyə davamlılığının tədqiqi Əlizadə Elmin Qəhrəman oğlu C.HƏSƏNOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Pestisid qalıqlarının yaratdığı risklərin azaldılması tədbirlərinin işlənməsi Ələsgərov Fəxrəddin Isax oğlu Hümbətov Məhəmməd Oruc oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
Daş və armodaş konstruksiyaların gərginlik deformasiya halının tədqiqi Ələsgərov Nizami Müşfiq oğlu Cahangir Ağaəmi oğlu Quliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Beton bəndlər və onların konstruktiv həllərinin analizi Əmirullazadə Aybəniz Zeynal qızı C.E.Musayev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Mürəkkəb şəraitlərdə süni qurğular vasitəsilə torpaq yatağının dayanıqlığının təmin edilməsində müasir üsulların tədqiqi Əsgərzadə Tural Elçin oğlu QƏLƏNDƏROV Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Brankuzinin heykəltaraşlıq formalarında incəsənətin bədii dilinin araşdırılması Könül Əsgərli Kamil qızı Dadaşov Siyavuş Əbdülxaliq oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Müasir şəraitdə Azərbaycanda tikinti materialları istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri Əzimov Əliheydər İlham oğlu T.T.Eyniyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Study of different shear wall locations and core shear wall Abdalhamed Alsmael İlham Polukhov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Energy Efficiency and Green Buildings in the conditions of Azerbaijan Aynur Azizova Nemat Farhad Aliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Influence of Contemporary Art on planning and image of cultural centers in Baku Farajullayev Nadir Ali oglu E.F. Huseynov Texniki elmlər Memarlıq
Earthquake resistance considerations of multi - storey buildings Hashed Abduallah Al-awlaqi Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Management of Smart Buildings Madina Nabiyeva Abdulkhanovna Farhad Aliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
The use of renewable energy in the construction of buildings in Azerbaijan Mayilova Zahra Sattar Farhad Aliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Dəmir-beton karkas binaların gərginlikli deformasiya hallarının tədqiqi Əliyev Ədalət Qayvali oğlu Ramiz Dadaş oğlu Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Əyilən dəmir-beton elementlərin maili kəsiklər üzrə möhkəmliyinə qabaqcadan gərginləşdirmənin təsirinin tədqiqi Piriyev Namiq Gülağa oğlu Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi üçün kompüter sisteminin yaradılması Babayeva Esmira Elman qızı Hacıyev A.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
İSTİSMARDA OLAN İRİ İNŞAAT OBYEKTLƏRİNDƏ BAŞ VERƏN STOXASTİK PROSESLƏRİN MONİTORİNQİ ƏHMƏDLİ AYSEL YUSİF qızı Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Şüşə istehsalı informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Əzizov Nadir Şahin oğlu Kazımzadə Aydın Kazım oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Asbestsement vərəqələri istehsalının intellektual idarəetmə sisteminin işlənməsi Hacılı Tural Zahid oğlu Bədəlov Yunis Elman o. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Təcrübələrin planlaşdırılması üsulu ilə quru qarışığın hazırlanmasının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Hüseynli Vasif Vaqif oğlu Məlikov Eloğlu Əliməmməd o. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Tikinti materialları istehsalında keyfiyyətə nəzarət monitorinq sisteminin işlənməsi İbrahimli Aysel Azimunla qızı İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ŞÜŞƏNİN BİŞİRİLMƏSİ TEXNOLOJİ PROSESİNİN İNFORMASİYA İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ MƏMMƏDOV HEYBƏT ELŞAD oğlu Şirinov Bəşər Həbib oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Distant Təhsil sistemi üzrə öyrədici sistemin yaradılması Mustafayeva Əzizə Azər qızı Сəfərоv N.D. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Coğrafi informasiya sistemlərində sorğuların emalı SƏLİMOV EMİL KAMİL OĞLU Hacıyev A.M Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MƏHSULUN İSTEHSALI VƏ SATIŞI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ BİLİKLƏR VƏ VERİLƏNLƏR BAZALARININ YARADILMASI VƏ İNTELLEKTUAL İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ TƏTBİQİ SEYİDOVA AYNUR MİRHƏSƏN qızı Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Keramiki plitələrin bişirilməsi proseslərinin informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Süleymanzadə Vüsal Sahib oğlu Bədəlov Yunis Elman oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Müəssisənin elektron sənəd dövriyyəsinin yaradılması Xancanov Kərim İlqar oğlu Hacıyev A.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BAŞ MİL-MUĞAN KOLLEKTORUNUN KÜR-ARAZ DÜZƏNLİYİ TORPAQLARININ EKOLOJİMELİORATİV ŞƏRAİTİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ABBASOV BƏXTİYAR RAMİZ OĞLU Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
AZƏRBAYCANDA TEXNOPARKLARIN YARADILMASININ ZƏRURİLİYİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ ABBASOV CƏSUR AĞALAR oğlu i.ü.f.d.,dos.R.T.Əliyeva Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Türk mədəni irsinin simvollarinin quruluşunun tədqiqi Abdullayeva Aygün Rauf qızı. Dos.Bəkirova T.Ş.q Texniki elmlər Memarlıq
MÜASİR ŞƏRAİTDƏ LAYİHƏLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN İQTİSADİ MEXANİZMLƏRİ Abdullayeva Könül Elsevər qızı i.ü.f.d., dos. Əliyeva R.T. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Müəssisədə material resurslarının tədarükünün avtomatlaşdırılmış planlaşdırılması sisteminin yaradılması Abdullayeva Nigar Vüqar qızı Hacıyev A.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“QABIRĞALI DƏMİR – BETON ÖRTÜKLƏRİN DİNAMİK YÜKƏ HESABLANMASI” AKTAŞ BURAK REFİK tex.üzrə.f.d.,dos. Seyidov N.H Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
“Enerji auditinin binaların enerji effektivliyinə təsirinin araşdırılması” Asalanlı Aslan Məmmədiyə oğlu dos. Məmmədov N.Y Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
“Lənkəran zonası kiçik çaylarının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması” Aslanova Könül Sahib qızı t.e.f.d., dosent M.A.Müslümov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
“Piyada məkanlarının təşkili (Bakı timsalında)” Ataşlı Nigar Azər qızı m.ü.f.d Dadaşova Sevda Xanbala qızı Texniki elmlər Memarlıq
LƏNKƏRAN MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ İSTİFADƏSİ Aysel Hüseynzadə Amil qızı prof. Hacıyeva Səbinə Texniki elmlər Memarlıq
“ÇOXÇALOVLU EKSKAVATORLARIN İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI (XƏNDƏKQAZAN EKSAVATORLARIN TİMSALINDA AĞAYEV SÜCAYƏT MAHİR OĞLU t.e.n.dos.Ə.T.Mehrəliyev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SƏNAYE ŞƏHƏRLƏRİNİN ŞƏHƏRSALMA İNKİŞAFINDA EKOLOGİYA PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI (SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN TİMSALIND Aşurov Elçin Əli oğlu memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru R.R.Ağazadə Texniki elmlər Memarlıq
TİKİNTİ LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ İŞLƏRİN İSTEHSALI VARİANTININ SEÇİLMƏSİ MODELLƏRİNİN TƏDQİQİ BABAYEV ELMURAZ ELBURUS OĞLU t.f.d., dos. R.K.Bayramov Texniki elmlər Memarlıq
“YUXARI QARABAĞ KANALININ İSTİSMARA VERİLMƏSİNİN BÖLGƏNİN TORPAQLARININ EKOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ BAXIŞOVA ZENFİRA MÜBARİZ i.e.n.,dos. S.A.Vəliyeva Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
BAKI BUXTASININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ BAYRAMOVA AYTƏN RAMİZ QIZI t.e.d., professor F.M.Hacızadə Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
“İNŞAAT SEKTORUNDA SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN İNVESTİSİYA TƏMİNATININ MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQ BAYRAMOVA ƏFŞAN İLQAR qızı i.ü.f.d dos əvəzi F.Ə.Məmmədova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
AVTOMOBİL YOLUNUN TORPAQ YATAĞININ TİKİNTİSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN QRUNTLARIN EYNİCİNSLİYİNİN TƏDQİQİ BAĞIRLI ŞAHMƏRDAN BULUD OĞLU Texnika elmləri namizədi, Səfərov C. X. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
NƏQLİYYAT YOLU TUNELLƏRİNİN XARİCİ VƏ DAXİLİ HİDROİZOLYASİYA KONSTRUKSİYASININ TƏDQİQİ” BAĞIROV CAVAD FİZULİ oğlu m.ü.f.d., dos Həsənov N. İ Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
SAHİLBOYU ŞƏHƏRLƏRİN REKREASİYA ZONALARININ ŞƏHƏRSALMA LANDŞAFT TƏŞKİLİ (MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ TİMSALINDA) BAĞIRZADƏ AYGÜN FƏXRƏDDİN QIZI ABDULLAYEVA SAMİRƏ MİRƏHMƏD (Dos. Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru) Texniki elmlər Memarlıq
UNİKAL QURĞULARIN DEFORMASİYASININ GEODEZİ ÜSULLARLA TƏYİNİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ Bəhrəmov Ceyhun Azər oğlu prof R.M.Quliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İnşaat materialları sənayesində texnoloji prosesin idarə edilməsində özü-özünü sazlayan kombinə edilmiş sistemin yaradılması Bəşirzadə Gülnaz Sahib qızı Hacıyev A.M Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“MÜHƏRRİKİN DİAQNOSTİKASININ TƏŞKİLİ VƏ STRUKTUR PARAMETRLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI” CAMALƏTDİNOV NİCAT AZƏR OĞLU t.e.n., dos. Soltanov M. Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“İstilik elektrik mərkəzlərinin buxar qazanları üçün suyun ekoloji təmiz kimyəvi duzsuzlaşdırma texnologiyasının tədqiqi Cavad Cavad İbrahim oğlu t.e.n., dosent Quliyev Ə.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
“AZƏRBAYCANIN QUBA-XAÇMAZ BÖLGƏSİNİN SU EHTİYATLARININ KOMPLEKS İSTİFADƏSI ÜÇÜN GÖRÜLMÜŞ TƏDBİRLƏRIN ARAŞDIRILMASI” CƏBRAYILZADƏ TƏRLAN FİRUDİN oğlu prof. Qəhrəmanlı Y.V Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
«BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONUNDA BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ İDARƏ OLUNMASI» CƏLİLOVA VÜSALƏ QADİR QIZININ dos.Məmmədova L.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Məcradankənar Taxtakörpü su anbarı su qovşağının yuxarı və aşağı byef yamaclarının dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi CƏLİLOVA ŞƏHLA OKTAY QIZI texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədova Vüsalə Vaqif qızı Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
POLİPROPİLEN LİFLƏRİNİN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ XIRDADƏNƏLİ BETON TEXNOLOGİYASINDA TƏTBİQİ Cəniyeva Nigar Bəhlul qızı dos., k.e.n. S.İ. Abbasova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Avtotexniki ekspertizada istifadə olunan göstəricilərin dəqiqliyinin rəyin nəticəsinə təsirinin təhlili Davidov Mövlud Əlfəddin oğlu h.e.n., dos. İ.M. Çobanzadə Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
«XƏZƏRYANI BÖLGƏLƏRİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ» DƏMİROV RÜSTƏM RƏAFİL OĞLUNUN prof. A. M. Əzizov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DAŞINMAZ ƏMLAKIN ÜÇÖLÇÜLÜ KADASTRININ FORMALAŞDIRILMASI METODOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ Eldarlı Nurlan Mübariz oğlu a.e.ü.f.d.dos. A.B.Cəfərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSMAYILLI RAYONUNDA DİNİ MEMORİAL ABİDƏLƏRİN QORUNMA PROBLEMLƏRİ Elmira Musayeva Tahirovna Fəlsəfə doktoru, dosent Auxundova Sürəyya Texniki elmlər Memarlıq
DARTILAN ZONASI ARTIRMA İLƏ GÜCLƏNDİRİLƏN ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN DÜZBUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİR-BETON ELEMENTİN TƏDQİQİ ELNUR ELXAN OĞLU BEDİYEV texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lətif Məcid oğlu Zeynalov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MİNGƏÇEVİR SU ANBARINDA BAŞ VERƏN TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ EYVAZOVA AYDAN RÖVŞƏN QIZI t.e.n., dosent M.S. Zərbəliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MÜASİR BİNALARIN İSİTMƏ SİSTEMLƏRİNİN OPTİMAL SXEMLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI EYYUBZADƏ FUAD AZAD OĞLU t.e.n. dosent Feyziyeva G.H. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafında turizm xidmətlərinin təşkili istiqamətləri. İsayeva Fidan Tərlan qızı i.e.n., dos. Ə.M.Babaşov Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
KÜRDƏMIR ŞƏHƏRINDƏ TORPAQ KADASTRI VƏ ONUN KARTOQRAFIK-GEODEZI TƏMINATI FƏTƏLIYEV AZƏR ƏFQAN OĞLU aqrar elmlər doktoru, professor A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Tibb müəssisələrinin memarlıq-planlaşdırma modernizasiyasının prinsipləri: Sumqayıt şəhərinin xəstəxanalarının timsalında Fərzəliev Cəlal Rafiq oğlu Memarlıq üzrə elmlər doktoru, professor Qəhrəmanova Ş.Ş Texniki elmlər Memarlıq
BİG DATADA ANOMALİYALARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ALQORİTMİN İŞLƏNMƏSİ NURİYEVA GÜLƏNDAM ŞAMXAL qızı t.e.n., dos. A.M.Hacıyev Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MÜASİR DÖVRDƏ SƏNAYEDƏ BİZNESİN STRАTEJİ İDАRƏ EDİLMƏSİ YOLLАRI VƏ ÖDƏNİŞ FORMALARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ” HACIMURADLI KƏNAN HACIMURAD oğlu i.e.n., dos. Hüseynova Ə.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
YOL NƏQLİYYATI İNFRASTRUKTURUNUN GEODEZİ TƏMİNATININ TƏDQİQİ Hacızadə Ülvi Asif oğlu texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosentYusifzadə Elçin Nizam oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT (EPCM) SIRVICES BY CONSULANT IN INDUSTRIAL PROJECTS AZIZI NAQIBULLAH Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Osmanlı dövründə İstanbul hamamlarının interyer dizayn xüsusiyyətləri Əliyeva Cəmilə Elman qızı Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
İSTİSMARDA OLAN BİNALARIN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN TƏTQİQİ PRİNSİPLƏRI HEYDƏRLİ NOFƏL BƏHLUL OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Fövzi Mənaf oğlu Quliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ORDUBAD DÖVLƏT MEMARLIQ QORUĞU ABİDƏLƏRİNİN TƏDQİQAT VƏ MÜHAFİZƏ PROBLEMLƏRİ Hüseynova Leyla Əcəmi qızı Elmi rəhbər: prof. S.X.Hacıyeva Memarlıq üzrə elmlər doktoru Texniki elmlər Memarlıq
DƏRƏ-TƏPƏLİ ƏRAZİLƏRDƏ YOLLARIN DAYANIQLIĞININ TƏMİN OLUNMASINDA MÜASİR ÜSULLARDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN TƏDQİQİ HÜMBƏTOV MEHMAN CƏFƏR oğlu Elmi rəhbər: Texnika elmləri namizədi, Əliyev V.S Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
TOVUZ TRASSI ƏSASINDA QƏLƏVİ-MİNERAL YAPIŞDIRICILI FİBROBETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ HÜMBƏTOVA HUMAY RASİM QIZ Texnika üzrə elmlər doktoru, professor T.A. Haqverdiyeva Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜTƏXƏSSİS HAZIRLIĞININ PROQRAMLAŞDIRILMASINDA “DATA MİNİNG” TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ HƏSƏNLİ GÜLÇİN ƏSGƏR qızı : t.e.n., dos. Məlikov Eloğlu Əliməmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“ÜFÜQİ RƏQSLİ VİBRASİYA MEYDANÇASININ REZONANS REJİMİNƏ KÖKLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ” HƏZİYEV İLHAM SƏRDAR OĞLU Yusubov Fikrət Niyaz oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
AĞCABƏDİ ŞƏHƏRİ VƏ ONUN ƏTRAF ƏRAZİLƏRİNİN KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN TƏDQİQİ Həkimli Şahmar Qadir oğlu aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent A.B.Cəfərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MÜASİR MÜHƏNDİS SİSTEMLƏRİNDƏ ALTERNATİV ENERJİDƏN İSTİFADƏ İMKANLARININ TƏDQİQİ Həsənli Fərid Sabir oğlu dos. KƏRİMOV A.K. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QOBUSTAN-ƏLƏT MASSİVİ YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN TORPAQLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİYİNİN ARTIRILMASI YOLLARININ TƏDQİQİ Həsənov Loğman Şirvan oğlu a.e.f.d.dos. Cəfərov A.B. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
“SƏNAYEDƏ RİSKİN YARANMASI MƏNBƏLƏRİ VƏ ONUN AZALDILMASI YOLLARI İbrahimbəyli Emin Əliş oğlu i.e.n., dos. T.T.Eyniyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
SƏNAYEDƏ RİSKİN YARANMASI MƏNBƏLƏRİ VƏ ONUN AZALDILMASI YOLLARI”SƏNAYEDƏ RİSKİN YARANMASI MƏNBƏLƏRİ VƏ ONUN AZALDILMASI YOLLARI” İbrahimbəyli Emin Əliş oğlu i.e.n., dos. T.T.Eyniyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
EKSPERİMENTAL CƏDVƏL ŞƏKİLLİ DİAQRAMLAR ƏSASINDA DƏMİRBETON ELEMENTLƏRİN ƏYİLMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ KAZIMLI RƏHİMƏXANIM FİRİDUN QIZI exnika elmləri doktoru, professor Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN MONOLİT TİRSİZ VƏ TİRLİ ÖRTÜKLƏRİN HESABLANMASI VƏ MÜQAYİSƏLİ HƏLLİ KAZIMLI TOĞRUL TEYYUB OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Namiq Həsən oğlu Seyidov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müasir şəraitdə uşaq məktəbəqədər müəssisələrinin layihələndirilmə xüsusiyyətləri: Bakı şəhərinin timsalında KƏRİMOVA FİDAN AQİL QIZI Dos. Səlimova A.T Texniki elmlər Memarlıq
DAYAQ BLOKUNUN NƏQLİNİN, SUYA SALINMASININ VƏ TƏYİNAT YERİNDƏ QURAŞDIRILMASININ TƏDQİQ MALİK ELŞƏN oğlu QASIMZADƏ t.е.n., dos. L.F. Aslanov Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
DAYAQ BLOKUNUN NƏQLİNİN, SUYA SALINMASININ VƏ TƏYİNAT YERİNDƏ QURAŞDIRILMASININ TƏDQİQİ MALİK ELŞƏN oğlu QASIMZADƏ t.е.n., dos. L.F. Aslanov Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
“AVTOMOBİL YOLU KÖRPÜLƏRİ ÜZƏRİNDƏ HƏRƏKƏTİN SƏLİSLİYİNİN TƏMİNİ” MANSURZADƏ MİR FƏRİD ASƏF OĞLU Təbiət elmləri namizədi, Dosent Qasımov N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
DAŞINMAZ ƏMLAKIN REKONSTRUKSİYADAN ƏVVƏL EKSPERTİZASININ NƏTİCƏSİNİN TƏDQİQİ MAXSUDOV YAQUB ŞAKİR OĞLU Professsor, t.ü.f.d. Hikmət Süleyman oğlu Məmmədov Texniki elmlər Memarlıq
Ekoloji monitorinq üzrə informasiya sistemlərinin yaradılması Ekoloji monitorinq üzrə informasiya sistemlərinin yaradılması t.e.n.,professor Hacıyev A.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Asfaltbetonun stasionar qurğularda yüksək təzyiqli qızdırma ilə regenerasiyasının tədqiqi Mirzəzadə Aydın Cəlil oğlu T.e.n., dosent Məmmədov.A.H Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ƏYİLƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN KƏSİCİ QÜVVƏLƏRİN TƏSİRİNƏ MÜQAVİMƏTİNİN TƏTQİQİ MURADOVA İLAHƏ MƏHƏBBƏT QIZI Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Dadaş oğlu Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MİL DÜZÜNDƏ MELİORASİYA SAHƏSİNDƏ HƏYATA KEÇİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR VƏ TORPAQLARIN MELİORASİYA OLUNMA VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ Muradzadə Elçin Ziyafət oğlu t.e.n., dos. F.H.Həsənov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
RABİTƏLİ KARKAS SXEMLİ BİNALARDA RİGELSİZ SXEMLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN BƏZİ PROBLEMLƏRİ. MUSAYEVA TÜRKAN ASİF QIZI Texnika üzrə fəlsəfə dokt dosent HÜSEYN ARTIKOĞLU XƏLİLOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dam örtüyünün düzəldilməsinin müasir texnologiyalarının araşdırılması. Musayeva İnci Mirəli qızı Bayramov Rasim Qasım oğlu Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ MÜXTƏLİF MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ TİKİLİSİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA HƏLLİ MUSTAFAYEVA PÜNHANƏ VAQİF QIZI Dos. Səlimova A.T Texniki elmlər Memarlıq
ÇOXMƏRTƏBƏLİ KARKAS BİNALARIN ENİNƏ ÇƏRÇİVƏLƏRİNİN TƏQRİBİ HESABLANMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏS MƏMMƏDLİ MƏHƏMMƏD MÜBARİZ OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliyev Ramiz Dadaş oğ Humanitar elmlər Riyaziyyat
SEYSMOİZOLEDİCİ QURĞUSU OLAN BİNALARIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ MƏMMƏDLİ SEMRAL RÜFƏT OĞLU :texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.Ə.Məmmədov Texniki elmlər Memarlıq
Şəmkirçay üzərində tikilmiş su anbarı dəryaçasından su sızmaları nəticəsində yaranan ekoloji problemlərin tədqiq MƏMMƏDOV HÜSEYN HABİL OĞLU Texnika elmləri namizədi, dosent A.Ə.Mürsəlov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
RESURSLAR ARASI ZƏİF ASILILIQ ŞƏRAİTİNDƏ LAYİHƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ MƏMMƏDOV KƏNAN BƏHRAM OĞLU İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dos. R.H.Quliyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
SEYSMİK TƏSİR ALTINDA OLAN ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARDA DİAFRAQMALAR (ÖZƏKLƏR) ARASI BAĞ TİRLƏRİNİN İŞİNİN ARAŞDIRILMASI VƏ KONSTRUKSİYALANDIRILMASI MƏMMƏDOV İBRAHİM YAQUB OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lətif Məcid oğlu Zeynalov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
“LANDŞAFT MEMARLIĞINDA RƏNG AHƏNGLİYİ” MƏMMƏDOV ŞAKİR SAMİR OĞLU Professor A.Ə.Həsənova Texniki elmlər Memarlıq
AĞAC EMALI SƏNAYESİ TULLANTILARININ TƏKRAR EMALININ TƏDQİQİ MƏMMƏDOVA DİLARƏ İLHAM QIZI dos.A.Ə.Xəlilova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ YERLƏŞƏN BOOK KAFELƏRİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ MƏMMƏDOVA VƏFA ELDƏNİZ QIZI Memarlıq üzrə elmlər doktoru, prof. Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
“AZERCELL MOBİL OPERATORUNUN QLOBAL ŞƏBƏKƏDƏ XİDMƏT SƏVİYYƏSİNİN ÖLÇÜLMƏSİ ÜÇÜN İNFORMASİYA SİSTEMİNİN HAZIRLANMAS MƏMMƏDZADƏ NİGAR İLHAM qızı Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
GEODİNAMİKİ PROSESLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ GEODEZİ VƏ QRAVİMETRİK PARAMETRLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ Məmmədov Vüqar Vasif oğlu Aqrar elmləri doktoru, Professor İsmayılov Amin İsmayıl oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ALÜMİNİUM-OKSİDİ İSTEHSAL TULLANTISI ƏSASLI QƏLƏVİMİNERAL YAPIŞDIRICILI FİBROBETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ Məmmədova Fidan Gəray qızı Məmmədova Fidan Gəray qızı Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
Narındispers mineral əlavələrin tətbiqi ilə suvaq işləri üçün quru inşaat qarışığı tərkibinin işlənməsi Məmmədova Zəhra Rasim qızı prof., t.e.d.A.A.Quvalov Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
NEFTAYIRMA ZAVODLARINDA İSTEHSALAT TULLANTI SULARININ TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ Məsimov Ağadadaş Elmixan oğlu Əly b.m. Mirzə. G. S Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
BİNA VƏ QURĞULARIN LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI ÜSULLARININ ARAŞDIRILMASI NAĞIYEVA XALİDƏ CABBAR QIZI Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlqar Qiyas oğlu Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
« Kür çayının aşağı axarının eko-coğrafi vəziyyəti» Novruzov Mirtağı Əlihüseyn oğlu Aqrar elemlər üzrə f.d. V. H. Səlimova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BİG DATADA ANOMALİYALARIN AŞKARLANMASI ÜÇÜN ALQORİTMİN İŞLƏNMƏSİ NURİYEVA GÜLƏNDAM ŞAMXAL qızı Elmi rəhbər: t.e.n., dos. A.M.Hacıyev Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Şəhidlər Memorial Kompleksində sürüşmə prosesinin müasir geodezi üsullarla dəqiqləşdirilməsi və təhlili Nəbiyev Elxan Arif oğlu prof R.M.Quliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MONOLİT DƏMİRBETON BİNALARIN TİKİNTİSİNİN TEXNOLOGİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏDƏ QƏLİB İŞLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASININ ROLU Nəbiyev Rüfət Cəbrayıl oğlu Texniki elmlər üzrə prof. Muğan Ədil oğlu Salahov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ RAYONUNDA ŞƏHƏR RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏDQİQİ Nəbiyeva Tamara Elxan qızı a.e.f.d.dos. Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
TULLANTILARIN İNŞAAT MATERİALLARI İSTEHSALINDA TƏDQİQİ ORUCLU GÜNAY QADİR QIZI prof.A.Əzizov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
TƏBİƏT MÜHİTİNİN MONİTORİNQ SİSTEMİNİN YARADILMASI PAŞAYEVA NƏRGİZ VİDADİ qızı t.e.d., professor Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MƏSAMƏLİ BETON BLOK DİVARLI BİNA VƏ QURĞULARIN YERALTI KONSTRUKTİV HİSSƏLƏRİNİN NƏMİŞLİKDƏN MÜHAFİZƏSİ PROBLEMLƏRİNİN TƏDQİQİ Qeysərli Tərlan Əliəsgər oğlu Bələgözov Əhməd Məhəmmədl oğlu Tехnika elmlər namizədi Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ÇOXMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARININ İNŞASINDA YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ GEODEZİYA İŞLƏRİNİN TƏTBİQİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ Quliyev Yunis Aqil oğlu texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusifzadə Elçin Nazim oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
“XX əsr Avropa dizaynının formalaşmasında incəsənətin rolu” Quliyeva Aygül Nizami qızı dos. Dadaşova S. X. Texniki elmlər Memarlıq
YOL MATERİALLARININ VƏ KONSTRUKSİYALARININ SƏMƏRƏLİLİYİNİN VƏ KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR KOMPLEKSİNİN HAZIRLANMASI» QULİYEVA ELYANƏ ŞÜKAR QIZI texniki elmlər namizədi, dosent Yusifzadə E. N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BOYA MƏHSULLARI İSTEHSALI PROSESİNDƏ TEXNOLOİ PARAMETRLƏRİN YÜKSƏK DƏQİQLİKLƏ TƏYİNİ ÜÇÜN KOMPLEKS NƏZARƏT VƏ ÖLÇMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ QULİZADƏ SƏBİNƏ MÜŞVİQ qızı t.e.n., dos. İsayev Məzahir Məhəmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SEYSMOMETRİK STANSİYALARDAN ALINAN İNFORMASİYALARA GÖRƏ BİNALARIN ZƏLZƏLƏYƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ QURBANOV MƏZAHİR ZİYAD OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent T.C.Həsənova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
TORPAQDAN İSTİFADƏNİN REGİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ NƏZƏRƏ ALARAQ ÇOXFAKTORLU MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ Qurbanova Gülnur İlham qızı Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliyev S.S Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSTİSMARDA OLAN OFİS BİNASININ ZƏLZƏLƏ RƏQSLƏRİNİN TƏDQİQİ QÜDRƏTLİ FƏXRİ ƏZİZ OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.Ə.Məmmədov Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Müasir şəraitdə tikinti sektorunun idarə edilməsinin səmərəli metodlarının əsaslandırılması” RAMAZANOV RUSİF HİKMƏT oğlu i.e.f.d., b.m. Binnətov A.C. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
“HƏDDƏN ARTIQ NƏMLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ TORPAQ YATAĞININ DAYANIQLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏDQİQİ” RZAYEV İBRAHİM YAŞAR oğlu Texnika üzrə fəlsəfə doktoru QƏLƏNDƏROV Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
SIXILAN DƏMİRBETON ELEMENTLƏRİN GƏRGİNLİKLİ DEFORMASİYA HALININ TƏDQİQİ RÖVŞƏNOV FƏRİD İLQAR OĞLU Texnika elmləri doktoru, professor Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MİNERAL XAMMALLAR VƏ ÜZVİ ƏLAVƏLƏRİN TƏTBİQİ İLƏ SƏMƏRƏRLİ GİPS KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ ALINMASI RƏHİMLİ AYTƏKİN ƏLÖVSƏT QIZI t.e.n. dos. Sərdarova Nailə Əşrəf qızı Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT SƏNAYESİNİN BAKININ YAŞAYIŞ BİNALARINA TƏSİRİ” (XIX ƏSRİN SONU, XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) TURAL MƏTLƏB OĞLU RƏHMANLI Memarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Eynullayeva Məlahət Tapdıq qızı. Texniki elmlər Memarlıq
KOMPLEKS ƏLAVƏLƏRİN GİPS BETONUN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ RƏSULOVA ÜLVİYYƏ AQİL QIZI Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dоsent V.U.Şahmarov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YERLİ SÜXURLARIN TƏTBİQİ İLƏ AZKLİNKERLİ YAPIŞDIRICI ƏSASINDA KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ TƏRKİBİNİN İŞLƏNİLMƏSİ Rəşidli İsa Maqsudoğlu k.e.n S.İ.Abbasova Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
“KÖRPÜLƏR VƏ NƏQLİYYAT QURĞULARININ TİKİNTİSİ” SADIQOV RƏŞİD CAVİD oğlu Texnika üzrə fəlsəfə doktoru QƏLƏNDƏROV Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Avtomobil yollarında körpü elementlərinin deformasiyalarının tədqiqi” mövzusunda SALAHOV ŞÜKÜR FİZULİ OĞLU F.r.e.f.d. b/m Babayev E.Z Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Oğuz Rayonu Daşağıl çay üçün suqəbuledici qurğunun əlverişli konstruksiyasının işlənməsi, tədqiq və hesabatının aparılması. SALMANLI İLQAR EHDİBAR OĞLU Dosent İ.H.Ağayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
LÖVHƏLİ KONVEYERİN DİNAMİKİ MODELİNİN TƏRTİB OLUNMASI” SARIYEV ELMƏDDİN MƏHYƏDDİN OĞLU dos. Baxşıyev İsfəndiyar İsgəndər oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“Azərbaycan ənənəvi zərgərlik sənətinin müasir yaradıcılıqda tətbiqi” Soltanova Sürməxanım Mahir qızı m.ü.f.d. Həsənova Leyla Fərman qız Texniki elmlər Memarlıq
ŞİRVAN DÜZÜNDƏKİ MÖVCUD MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI SİSTEMLƏRİNİN SUVARILAN TORPAQLARIN EKOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI SÜLEYMANLI NƏCLA QƏZƏNFƏR QIZI t.e.n., prof. Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Lizinq əsasında tikinti maşınları parkının istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarının tətbiqi Süleymanlı Nəci Süleyman oğlu İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru dos.R.H.Quliyev Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
ŞƏHƏRSALMADA KADASTR İŞLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ ŞƏHƏRSALMADA KADASTR İŞLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
TİKİNTİ MATERİALLARININ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YÜKSƏK DƏQİQLİKLƏ TƏYİNİ ÜÇÜN KOMPLEKS ÖLÇMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ SƏFƏROV ŞABAN ZÖHRAB oğlu t.e.n., dos. Salayev Aydın Rəhim oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Tarixi şəhərlərin təşəkkülündə köhnə ilə yeni Binaların əlaqələndirilməsi prinsipləri (Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinin timsalında) SƏYADLI XANIM TOFİQ QIZI Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Vəliyeva Sədaqət Texniki elmlər Memarlıq
ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN YÜKSƏKDƏQİQLİKLİ RƏQƏMLİ NİVELİRLƏRİN TƏDQİQİ Sədiyev Əli İlham oğlu : a.e.d. professor, A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
PEYK TƏSVİRLƏRİNİN ƏSASINDA ŞƏKİ ŞƏHƏRİNİN TORPAQ SAHƏLƏRİ XƏRİTƏLƏRİNİN HAZIRLANMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ Səmədli Aybəniz Vaqif qızı Aqrar elmlər doktoru, professor A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
YOLÖTÜRÜCÜLƏRİNDƏ MƏSAMƏLİ ASFALTBETONUN TİKİNTİ TEXNOLOGİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ Tağıyev Əbülqasım Fikrət t.ü.f.d. Quliyev E.B. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
LƏNKƏRAN-ASTARA KADASTR RAYONU TORPAQLARININ COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI VƏ AQROEKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Tağızadə Rüfət Asif oğlu a.e.f.d.dos. Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
SUVAQ İŞLƏRİNİN MEXANİKİLƏŞMİŞ ÜSULLA İSTEHSALINDA MƏHLUL QATIŞIQLARININ VURULMA TEXNOLOGİYASININ TƏDQİQİ Temurzadə Temur Əjdər oğlu t.e.f.d.dos. Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“NEFT SƏNAYESİNİN BAKININ YAŞAYIŞ BİNALARINA TƏSİRİ” (XIX ƏSRİN SONU, XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) TURAL MƏTLƏB OĞLU RƏHMANLI Memarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Eynullayeva Məlahət Tapdıq qızı Texniki elmlər Memarlıq
ÜZVİ YAPIŞDIRICILARIN ASFALTBETONUN ƏSAS XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ VƏLİXANOV RƏFİXAN VƏLİXAN OĞLU Texnika elmləri namizədi, Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
QRUNT ƏSASLARIN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN SVAY ÖZÜLLƏRDƏ TƏDQİQİ Xaşayev Nurulla Bəşir oğlu Naqdıyev Əcəm Özbək oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
TORPAQ İSTİFADƏÇİLİYİNDƏ MÜASİR PEYK TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ. YARIYEV NAHİD NİZAMİ OĞLU a.e.d.,professor Quliyev R.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QUBA RAYONUNUN DİNİ TİKİLİLƏRİNİN MÜHAFİZƏ PROBLEMLƏRİ Yasinova Nuran Xamməd qızı Zahidə Gülməmməd qızı Məmmədova Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Texniki elmlər Memarlıq
Ali təhsil müəssisəsi bölməsinin xüsusi virtual şəbəkəsinin işlənməsı” Yəhyayeva Ülker Fuad qızı Kazım-zadə A.K. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SEYSMİK TƏLƏBLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI İLƏ BİNALARIN METAL KARKASLARININ VƏ ONLARIN RABİTƏ SİSTEMLƏRİNİN TƏDQİQİ İBRAHİMOV ELCAN AKİF OĞLU Lətif Məcid oğlu Zeynalov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCANIN ŞİMAL BÖLGƏSİNDƏ SUVARILAN TORPAQLARIN SƏMƏRƏLİYİNİN ARTIRILMASI YOLLARI İLAHƏ YUSİF qızı MƏMMƏDOVA prof. Musayev Zakir Səməd oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
“YOL ÖRTÜKLƏRİNİN BƏRPASI ÜÇÜN MAŞIN KOMPLEKTİNİN SEÇİLMƏSİ” İSAYEV CÖVHƏR MUSA OĞLU dos. Qardaşov Rasul Qudbiddin oğlu Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
Şəhər küçələrində avtomobillər arasındakı vaxt intervallarının tədqiqi İsgəndərov Elcan Teymur oğlu t.e.n., dos. N.R. Həmidov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BİRÇALOVLU EKSKAVATOR BAZASINDA QURAŞDIRILAN XIRDALAYIB-ÇEŞİDLƏYƏN QURĞUNUN İŞİNİN TƏDQİQİ” mövzusunda İSMAYILZADƏ TÜRKANƏ TARYEL QIZI prof. Yusubov Fikrət Niyaz oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kürmükçayda sel və daşqın axımlarının tədqiqi, nizamlanması, çayətrafı ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin hazırlanması İsmayılzadə Nəzər Qurban oğlu t.e.f.d., dosent Əhmədov Bayraməli Məmmədəli oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
NEFT EMALI ZAMANI YARANAN EKOLOJİ PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ Şabanov Fəxri Ramazan oğlu b.m. Mirzə G.S Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
KÖHNƏ ÇOXMƏRTƏBƏLİ SƏNAYE BİNALARININ ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLILIQ BAXIMINDAN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ ŞAHBAZOV ÜLFƏT NİZAMİ OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cahangir Vəli oğlu Əsgərov Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
“Kür çayı boyunca götürülmüş dib çöküntüsü nümunələrində ağır metallarla çirklənmə risklərinin qiymətləndirilməsi və onların azaldılması üçün təkliflərin işlənməsi Şirinov Orxan Sahib oğlu : dos. Hümbətov Famil Yusif oğlu Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
«QARADAĞ RAYONUN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏDQİQİ.» ƏDİLOV NİYAMƏDDİN İLQAR OĞLUNUN t.e.d., F.M. HACIZADƏ Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
“DƏNİZ AKVATORİYASINDA QURULAN DAYAQ BLOKLARININ TİKİLMƏ TEXNOLOGİYALARININ TƏDQİQİ” ƏHMƏDOV ŞAHİN CƏMİL OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru , E.E.Həsənov Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Avtomobil daşımalarının təhlükəsiz yerinə yetirilməsinə təsir edən istismar şəraiti xüsusiyyətlərinin araşdırılması Əliyev Saməddin Güloğlan oğlu t.e.n., dos. T.C. Quliyev Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AZƏRBAYCANIN BÖYÜK SU ANBARLARININ EKOLOJİ MƏLUMATININ TƏDQİQİ. ƏLİYEVA KÖNÜL MƏHƏMMƏD qız prof. Fəqan Qənbər oğlu Əliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSİTMƏ SİSTEMLƏRİNİN ENERJİ EFFEKTİVLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARININ ARAŞDIRILMASI Əliyeva Səbiyyə Niftəli qızının dos. Ələsgərov Gülağa Ağami oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Bakı-Şamaxı avtomobil yolunda icazə verilən hərəkət sürətlərinin tədqiqi Əlizadə Təbriz Əbülhəsən oğlu t.e.n., dos. N.R. Həmidov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Resursların bölüşdürülməsi hesabına layihələrin idarə edilməsininmetod və modellərinin tədqiqi ƏLİYEVA AYTAC XOSROV QIZI Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Tехnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
AZƏRBAYCANIN BÖYÜK SU ANBARLARININ EKOLOJİ MƏLUMATININ TƏDQİQİ ƏLİYEVA KÖNÜL MƏHƏMMƏD qızı prof. Fəqan Qənbər oğlu Əliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ORACLE XE VBİS-NİN İSTİFADƏSİ İLƏ MONİTORİNQ SİSTEMİNİN YARADILMASI ƏLİZADƏ ZÜLEYXA AĞABALA qızı t.e.ü.f.d., dosent Rzayeva Nərmin Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
GƏNCƏ-QAZAX KADASTR RAYONU TORPAQLARININ COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI VƏ AQROEKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Ələkbərov Qarakişi Ələkbər oğlunun dos. Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
PLASTİK TULLANTILARIN ƏTRAF MÜHİT VƏ İNSAN SAĞLAMLIĞI ÜÇÜN YARATDIĞI RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Əmrahlı Əli Ədalət oğlu Mustafayev İ.İ. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
“POLADIN TƏRKİB VƏ STRUKTURUNDAN ASLI OLARAQ SƏTHİ PLASTİKİ DEFORMASİYANIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARAŞDIRILMASI” Əsgərli Emin Ceyhun oğlu dos. İ.T.Aslanov Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
«POZULMUŞ ƏRAZİLƏRİN MEMARLIQ-LANDŞAFT REABİLİTASİYA METODLARI. Əziz Xanım Şahin qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent: S. M. Abdullayeva Texniki elmlər Memarlıq
“MALİYYƏ RESURSLARININ FORMALAŞMASINDA DOLAYI VERGİLƏRİN ROLU” ƏZİZLİ NİCAT MAARİF oğlu i.ü.f.d., dos. Ə.M.Əliyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
QRUNT ƏSASIN GEOTEXNİKİ XASSƏLƏRİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA YAŞAYIŞ BİNASININ ÖZÜLÜNÜN DAYANIQLILIĞININ TƏDQİQİ Əzizova Tamilla Ramiz qızı : Texnika elmləri doktoru , professor Yaqub Adbdulla oğlu Eyyubov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
The principles of the development of architectural complexes of a spectacular type in Baku Akbarova Leyla Mehman Professor of the Department of “Architectural Design and Urban Planning” Sc.D. Arch. E.F.Huseynov Texniki elmlər Memarlıq
Seismic Design according to Eurocode 8 and AzDTN 2.3-1 code: Case study of multistorey building in Baku Amir Alasgarov Professor Joao Paulo Veludo Vieira Pereira, Professor Hugo Filipe Pinheiro Rodrigues and Professor Khalid Mehemmed Ogl Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Investigation of Multi story steel structure buildings solutions Ammar Meshaweh PhD İlham Polukhov Texniki elmlər Memarlıq
NASIMI RAION 12 FLOOR BUILDING SEISMIC DURABILITY ANALISIS AZIZOV NIJAT MARIF Professor Khalid Najaphov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Investıgatıon of durability against earthquake impact of 17th storey building in Binagadi district,Baku. Mammadov Jamal Sabir PhD, professor KHALID MAHAMMAD NAJAFOV Texniki elmlər Memarlıq
EARTHQUAKE RESISTANCE CONSIDERATIONS OF 19 STOREY BUILDINGS Najafzada Jahid Ph.Najafov Khalid Texniki elmlər Memarlıq
Environmental impacts of renewable energy technologies Sahibjanli Nuriyya Sahibjan qızı Department “Ecology engineering” Farhad Aliyev,PhD Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DESIGN PRINCIPLES OF SMALL HOTELS IN THE HISTORICAL ENVIRONMENT OF BAKU Seyidova Xuraman Seyidməmməd qızı : Prof. Emir Hüseynov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR COMPLETE DESALINATION IN TECHNICAL WATER SUPPLY SYSTEMS WHERE USING SEA WATER SULEYMANOVA IRADA RAKIF Department of Ecology Engineering Farhad Aliyev, PhD Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Konveyer sobalarının diaqnostik informasiya sisteminin işlənməsi Dibirov Ixlas Mehdi oğlu Məlikov Elöglu Əliməmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VƏ CİS MƏLUMATLARI ƏSASINDA MEŞƏLƏRƏ DƏYMIŞ ZƏRƏRLƏRIN QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI VƏ XƏRITƏLƏRIN HAZIRLANMASI Abdullayev Cahangir Əli oğlu Babayev Eltəkin Zəfər oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yaşayış tikinti obyektlərinin layihələndirilməsinin təşkilinin metodoloji əsasları Hüseynzadə Aytən Ələddin qızı Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
GÖYGÖL ŞƏHƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ ŞƏHƏR KADASTR MƏLUMAT SİSTEMLƏRİNİN YARADILMASI MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ Aslanlı Məhərrəm Firuz oğlu A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Research of structural calculation methodology of the steel oil-gas platforms Kanan Ibrahimov Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müasir şəraitdə sənaye müəssisələrinin inkişafinda ödəniş formaları və onların təkmilləşdirilməsi yolları Musayeva Arzu Arif qızı Nəbiyev A.X. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İNŞAAT MƏHSULLARININ KEYFİYYƏTİNİN KOMPLEKS İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN FORMALAŞDIRILMASI NİFTƏLİYEV BABƏK ELDAR OĞLU Məmmədov Məhəbbət Aşır oğlu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Radioaktiv tullantıların basdırılması üçün neft bitumlarının istismar xüsusiyyətlərinin işlənməsi Qasımov Buludxan Mütəllim oğlu Gözəlov Səyavuş Səfər oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
Sərsəng su anbarı hidroqovşağının təsir zonasındakı ekoloji problemlərin tədqiq edilməsi RZAYEVA VÜSALƏ FƏXRƏDDİN QIZI Qənbərov Elman Surxay oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
YENİDƏNQURMA ŞƏRAİTİNDƏ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (BAKI ŞƏHƏRİNİN TİMSALINDA) SÜLEYMANLI AQŞİN ELXAN OĞLU E.H.Ələsgərov Texniki elmlər Memarlıq