Elm sahələri üzrə dissertasiyalar:

Bütün dissertasiyalar


Adı Pdf forması Müəllif Elmi rəhbər Elm sahəsi Bölmə
HİPERPLASTİKLƏŞDİRİCİLƏRİN TƏTBİQİ İLƏ ƏHƏNGPUSSOLAN YAPIŞDIRICISININ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI Yusubova Əsmər Elxan QUVALOV A.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
ÇOVDAR DAŞININ AKTİV-MİNERAL ƏLAVƏ KİMİ TƏDQİQİ YUSİFLİ GÜNAY İNTİQAM Abbasova S.İ. Texniki elmlər İctimai elmlər
ENERJİYƏ QƏNAƏT OLUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ BİNALARIN REKONSTRUKSİYASI ZAHİROV RAVİL ŞIXMƏHƏMMƏD Əsədov N.Ş. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ÇOXFUNKSİYALI İDMAN KOMPLEKSLƏRİ SƏMƏDZADƏ GÜNEL SAHİB Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
UCA MƏRTƏBƏLİ BİNALARDA TİRSİZ MƏRTƏBƏARASI ÖRTÜKLƏRİN TƏTBİQİ VƏ TƏDQİQİ XƏLİLOV ŞAHSUVAR XƏQANİ XƏLİLOV H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Sadə texnoloji proseslər səviyyəsində aparılan tikinti - quraşdırma işləri üzrə təqvim planlaşdırma üsullarının təkmilləşdirilməsi. Yusifli Vasif Vaqif Bayramov R.Q. Texniki elmlər İctimai elmlər
ESTAKADALARIN SVAY DAYAQLARININ STATİKİ VƏ DİNAMİKİTƏSİRLƏRƏ HESABLANMA METODİKALARI ABBASOVA LEYLİ ADİL Məmmədova V.V. Texniki elmlər İctimai elmlər
AĞAC EMALI PROSESLƏRİNDƏ İNTELLEKTUAL İNFORMASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ ABDULLAYEVA ÜLKƏR İSMAYIL Abdullayeva G.G. Texniki elmlər İctimai elmlər
Qobustane məsaməli beton bloklardan hörülmüş arakəsmə konstruksiyaların hörülməsi xüsusiyyətlərinin tədqiqi ALLAHVERDİYEV ELVİN ƏMRAH Bəlıgözov Ə.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Şamaxı rayonu şəraiti üçün suya qənaət edən suvarma texnika və texnologiyalarının tədqiq ASLANOV RAHİB ŞAHİN Əliyev B.H Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ YERALTI QURĞULARIN ÖZÜLLƏRİNİN DAYANIQLIĞININ TƏDİQİ ATAY MUSTAFA TOLQA METİN HÜSEYİN Naqdiyev Ə.Ö. Texniki elmlər İctimai elmlər
DAİRƏVİ EN KƏSİSKLİ SIXILAN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN YÜK GÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏYİNİ AYVAZOV İLKİN XIDIR Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QEYRİ-XƏTTİ DEFORMASİYA DİAQRAMLARININ TƏTBİQİ İLƏ DƏMİR-BETON TİRLƏRİN HESABLAMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ AĞALI MURAD İSLAM Eminov Y.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN QAZ TƏCHİZATI SİSTEMİNİN VƏ QURĞULARININ REKONSTRUKSİYASI VƏ TEXNİKİ İSTİSMARI BABAYEV HÜSEYN SƏDRƏDDİN İsayev A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
TƏBRİZ VİLAYƏTİNDƏ TURİZM KOMPLEKSLƏRİNİN FORMALAŞMA VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ BABƏK DEHQANIAN MƏHƏMMƏD Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində inzibati binaların memarlıq-planlaşdırma təşkili Bayramlı Hərgül Rizvan Həsənova-Fərəcova Kəklik Texniki elmlər Memarlıq
SAHILYANI DHTQ MÜXTƏLİF YÜKLƏRİNİN TƏSİRİNƏ HESABLANMASININ TƏDQİQİ BAYRAMOV MƏTLƏB RƏŞİD Musayev Z.S. Texniki elmlər İctimai elmlər
Azərbaycanda istifadə olunan su anbarları hidroqovşağının konstruksiyaları və onların iş rejiminin araşdırılması. Bayramov Sərxan Şəmistan Paşayev E.R. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ABŞERON YARIMADASININ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİNİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ BAĞIRLI TALIB BARAT Məmmədova L.H. Texniki elmlər İctimai elmlər
Klinkerin alınması texnoloji prosesinin idarəetmə alqoritminin işlənməsi. Bağırova Ülkər Zahid Şahmuradov H.B. Texniki elmlər İctimai elmlər
EFFEKTİV ASFALT-BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ BİNNƏTOV ASİF HAFİZ Qurbanova R. Texniki elmlər İctimai elmlər
Azəzbaycanda zəlzələlərin təhlili və nəticələrinin aradan qaldırılması texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi Cəfərov Böyükağa Müşviq Hacımətov.Q.N Texniki elmlər İctimai elmlər
İsti su təchizatı sistemlərində ərplənmə prosesinin azaldılmasının tədqiqi Cəlilova Aytən Mərdan Haciyev Y.Z. Texniki elmlər İctimai elmlər
DEFORMASiYA MODELi ƏSASINDA SƏRT ARMATURLU DƏMiRBETON ELEMENTLƏRĠN ƏYiLMƏDƏ YÜKGÖTÜRMƏ QABiLiYYƏTiNiN TƏDQiQi HACIYEV KAMAL AYDIN Eminov Y.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
ZAQATALA ŞƏHƏRİNİN KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏSİNİN REKONSTRUKSİYASI HACIYEV İMRAN VƏLƏD İbadullayev F.Y. Texniki elmlər İctimai elmlər
Televiziya kanallarının proqramlarının reytinqlərinin bir biri ilə müqayisə sisteminin proqramlaşdırma dili vasitəsi ilə yaradılması və Excel faylına inteqrasiyası HACIYEVA LƏMAN USUB Səttarova Ü.E. Texniki elmlər İctimai elmlər
ABŞERON İNZİBATİ RAYONU YER EHTİYATLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN TƏDQİQİ HACIZALOVA ARZU NAZiM Qurbanov E. Texniki elmlər İctimai elmlər
Binaların enerji effektivliyinin idarə olunması Hacıbəyli Ərşad Fuad Məmmədov N.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Sumqayıt şəhərinin yaşıllıq sisteminin təkamülü. Hacıyeva Həbibə Zakir Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
XÜSUSİ QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI BİNASININ ÖZÜLÜNÜN TƏDQİQİ HÜSEYNLĠ MĠRĠSLAM MĠRBABA Naqdiyev Ə.Ö. Texniki elmlər İctimai elmlər
DAİMİ VƏ MÜVƏQQƏTİ YÜKLƏRİN TƏSİRİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA YANALMA HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMASI HÜSEYNOV TURAL XUDAT Piriyev A.Y. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
KEİMİŞ BAKI YOD ZAVODUNUN İSTEHSALAT SAHƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ HÜSEYNOV İSMƏT KAMİL HACIZADƏ F.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
KÜR ÇAYI ÜZƏRİNDƏ ŞƏMKİR SES SU ANBARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ HÜSEYNOVA NİSƏ AĞAƏLƏKBƏR Qənbərov E.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DEFORMASİYA MODELİ ƏSASINDA DÜZBUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİR-BETON ELEMENTİN UZUNMÜDDƏTLİ YÜKLƏMƏDƏ ƏYİLMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ HÜMBƏTOV KAMRAN KAMİL Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
KORRELYASİYA VƏ SPEKTRAL METODLARDAN İSTİFADƏ İLƏ TİKİLƏN OBYEKTLƏRİN GEOTEXNİKİ MONİTORİNQİ VƏ İNŞAAT TİKİNTİLƏRİN VƏZİYYƏTİNİN DİAQNOSTİKASI HÜSEYNLİ ŞƏBNƏM MAARİF Əliyev T.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Kombinə edilmiş özü-özünü öyrənən idarəetmə sisteminin işlənməsi Hüseynov Rüstəm Mübariz Qədimov R.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Adaptiv qeyrisəlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və istehsal proseslərinin idarə olunmasında tətbiq olunması Hüseynov Rüstəm Mübariz Əzizov S.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müasir çoxmərtəbəli binaların isitmə sistemlərinin Həsənova Mətanət Sabir Məmmədov N.Y. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şirvan-Abşeronun xatirə tikililərinin mühafizə problemləri Kazımova Türkan Samir Hacıyeva S.X. Texniki elmlər Memarlıq
CİS VƏ PEYK GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA ƏTRAF MÜHİTİN MONİTORİNQİ SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ VƏ XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏ KƏRİMOV RÖVŞƏN ELŞƏN Gərayzadə A.P. Texniki elmlər İctimai elmlər
Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması Kərimli Aytən Abbas Axundova S.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
İKİKƏMƏRLİ ASMA ÖRTÜKLƏRİN HESABLANMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ KƏRİMLİ ELVİN BƏHRAM Əsgərov C.V. Texniki elmlər İctimai elmlər
MÜASİR İRİ YAŞAYIŞ KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ - PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ Mehdiyev Rəşad Rafiq o Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ ƏLİYEVA FİDAN ŞAMİL Səlimova A. T. Texniki elmlər Memarlıq
MOBİL KONSTRUKSİYALARININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ Mirzəyeva Fatimə Nazim Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Otel binalarının memarlıq-planlaşdırma təşkili (Bakı şəhərin timsalında) Murat Saydam Hasan Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
AVTOMOBİL YOLLARININ SÜRÜŞMƏ TƏHLÜKƏSİ OLAN YERLƏRİNDƏ YAMACIN DAYANIQLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİ MİRZƏYEV VÜSAL BİLAL Qasımov N.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜASİR RUS İNŞAAT NORMALARI ƏSASINDA SIXILAN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİNİN HESABLANMASI METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ MƏHƏRRƏMOV ELXAN ƏFQAN Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Effektiv quru inşaat qarışığının tərkibinin seçilməsi və хassələrin tədqiq edilməsi MƏMMƏDОV RUSLAN İLHAM Qurbanоva R.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKININ YASAMAL RAYONUNUN YAŞILLIQ SİSTEMİNİN PERSPEKTİVİ Məlikbəyli Günel Soltan Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Qruntun regenerativ enerjisindən istifadənin tətqiqi Məmmədli Elvin Yusif Cəlilov M.F. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Abşeronda XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aid məscidlərin qorunması və istifadəsi Məmmədzadə Elman Kamaləddin Əmənzadə R. Texniki elmlər Memarlıq
Verilmiş tikinti kompleksinin şəbəkəli modelinin resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi. Nuriyev Abdul Mustafa Bayramov R.Q. Texniki elmlər İctimai elmlər
Dəmir-beton məmulatları istehsalının informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Nüsrətli Ləman Mahir Həsənov A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİ QALA – PİRALLAHI AVTOMOBİL YOLUNUN TİKİNTİSİNDƏ ƏHƏNGDAŞI MATERİALININ TƏTBİQİNİN TƏDQİQİ NƏSİROV ORXAN CAVANGİR MƏMMƏDOV A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ BİNANIN GƏRGİNLİKLİ DEFORMASİYA HALININ TƏDQİQİ NƏSİRZADƏ CƏMİL RASİM Xəlilov H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QƏRB ZONASINDA (GƏNCƏ-GƏNCƏBASAR) ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA MÜASİR MEMARLIĞIN ROLU Nəsibov Nicat Fəxrəddin Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
PRİZMATİK VƏ SİLİNDRİK FORMALI DƏRİN SVAY DAYAQLARININ DİNAMİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMASI QASIMOV ELŞAD ELXAN MürsəlovA.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
İçəri şəhərin məhəllə məscidlərinin qorunması və istifadə edilmə yolları Qasımova Vüsalə Zeynal Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
ELEKTRON KARGÜZARLIQ SISTEMİNİN YARADILMASI QAZIZADƏ PƏRVİZ İSMAYIL Musayeva N.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
Çoxmərtəbəli monolit-dəmir beton yaşayış evinin tikintisinin təşkilati-texnoloji modelinin araşdırılması Quliyeva Ülkər Elçin Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT-YAĞ SƏNAYE TULLANTISI ƏLAVƏLİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ QƏLƏVİ-MİNERAL YAPIŞDIRICILARI” Quluzadə Fidan Fərhad Haqverdiyeva.T.A Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ KÖHNƏ ASFALT – BETONUN TƏKRAR İSTİFADƏSİ VƏ REGENERASİYASI QULİYEV ORXAN LƏTİF Yusifzadə E. N. Texniki elmlər İctimai elmlər
VİLƏŞÇAY SU ANBARININ TƏSİR ZONASINDAKI TORPAQLARIN EKOLOJİ-MELİORATİV VƏZİYYƏTİNİN ARAŞDIRILMASI QƏDİROVA NURANƏ MİRZƏMMƏD Xəlilova A.Ə. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Quba rayonunda ehtimal olunan torpaq sürüşmələrinin riskinin azaldılması məqsədilə mühafizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi‖ Qəhrəmanov Bəxtiyar Baləhməd Danyalov Ş.D Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Müşahidə quyularında geotermik tədqiqatlar zamanı parametrlərin ölçülmə prosesinin idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması RƏCƏBOV İSLAM FAZIL Səttarova Ü.E. Texniki elmlər İctimai elmlər
ARALIQ İSTİFADƏ XAMMALINDAN PARKET MƏMULATLARININ HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ RƏFİLİ ŞAHMAR FİRQƏT YƏHYAYEV A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
PLANDA DÜZBÜCAQLI DƏMİR-BETON YATIQ QABIQLARIN YÜKGÖTÜRMƏ QABİLİYYƏTİNİN TƏDQİQİ RƏFİYEV RAHİB AĞAMİR Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏLAVƏLƏRİN QURU İNŞAAT QARIŞIĞININ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ RƏSULOV İLKNUR CÜMAYƏDDİN Şahmarov V.U. Texniki elmlər İctimai elmlər
SUPERPLASTİKLƏŞDİRİCİ ƏLAVƏNİN TƏTBİQİ İLƏ BETONUN RADİASİYAYA TƏSİRLƏRİNƏ DAYANIQLIİININ ÖYRƏNİLMƏSİ RƏSULZADƏ NİGAR ELDAR Əkbərova S.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron villaların nümunəsində yaşayış interyeri məkanında bədii obraz xüsusiyyətləri Rəsulova Nilgün Zahir Dadaşova S.X. Texniki elmlər Memarlıq
Muzey binalarının memarlıq-planlaşdırma təşkili (Bakı şəhərin timsalında) Sadeghzadeh Asghar Bahman Əliyev N. Texniki elmlər Memarlıq
Şəmkirçay su anbarının bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına və ekoloji mühitə təsirinin araşdırılması Salmanova Səbinə Zakir Həsənov F.H. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARDA VERTİKAL VƏ ÜFİQİ ELEMENTLƏRİN BİRLƏŞMƏ DÜYÜNLƏRİNİN HƏLLİ YOLLARI SOLTANOV ÇİNGİZ ŞƏRAFƏDDİN Xəlilov H.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
TƏBII ХAMMAL VƏ SƏNAYE TULLANTILARININ ISTIFADƏSI ILƏ BETОN TƏRKIBININ SEÇILMƏSI VƏ ОNUN BƏZI ХASSƏLƏRININ ÖYRƏNILMƏSI SULTANОV BƏHRUZ MAIS О Qurbanоva R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ ŞİRVAN TORPAQLARININ TƏMİZLƏNMƏSİ Suvarov Nurlan Elşad Xəlilova N.X. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
ŞƏMKİRÇAY SU ANBARI QURGULARININ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ,SÜNĠ VƏ TƏBİİ YAMACLARININ DAYANIQLIĞA YOXLANMASI SÜLEYMANOV XƏYAL NAZİM İsmayılov F.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TERMİK AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ VULKAN KÜLÜ ƏSASINDA QƏLƏVİ- MİNERAL YAPIŞDIRICLARI SÜLEYMANOVA SƏKURƏ QURBƏT Haqverdiyeva T.A Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
ABŞERON YARIMADASINDA QİSMƏN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ VƏ SU-DUZ REJİMİ POZULMUŞ TORPAQLARIN YARARLI HALA SALINMASI PRİNSİPLƏRİ SƏMƏDZADƏ GÖZƏL ƏZƏMİ QƏHRƏMANLI Y.V. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SVETOFOR SİQNALLARININ İDARƏ OLUNMASI ALQORİTMLƏRİNİN TƏDQİQİ Səmədbəyli Samuran Cəsarət Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏSİNİN LANDŞAFT MEMARLIĞI (LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ) Abbaslı Rəşad Mübariz Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
AŞAĞI UCU GENİŞLƏNDİRİLMİŞ VƏ SABİT EN KƏSİKLİ QAZMA-TÖKMƏ SVAY DAYAQLARININ YÜKGÖTÜRMƏYƏ VƏ DEFORMASİYAYA HESABLANMASI ABBASOV AĞA NAMƏDDİN Qənbərov E.S. Texniki elmlər İctimai elmlər
Tikinti istehsalatı məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi ücün texnoloji proseslərin göstəricilərinin təhlili. Abbasova Gülbadə Siyasət Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Məsaməli beton bloklarla inşa edilən azmərtəbəli yaşayış evlərinin tikintisinin texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. İbadbəyli Orxan Vilayət Qəhrəmanov C.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
GƏNCƏ ŞƏHƏRİNDƏ ATMOSFER HAVASININ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TULLANTILARI İLƏ ÇİRKLƏNMƏSİ PROBLEMİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İBADLI ƏFSANƏ SƏFƏR Xəlilova N.X. Texniki elmlər İctimai elmlər
RİGELLİ VƏ RİGELSĠİ BİNALARDA LÖVHƏ KONSTRUKSİYALARININ İŞİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ İBRAHİMOV RÜFƏT ATAKİŞİ SEYİDOV N.H. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONUNDA YER EHTİYATLARINDAN TİKİNTİDƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİNİN TƏDQİQİ İBRAHİMOVA CƏMALƏ MƏQSƏD Qurbanov E.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
KOSMİK GEODEZİYADA PEYKLƏRİN TƏLATÜMSÜZ HƏRƏKƏTİNİN TƏDQİQİ İsgəndərov Xəlil İlham Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Kür çayının Azərbaycan hissəsində daşqın, sel hadisələri və onların hövzənin müasir landşaftına təsirinin ekoloji qiymətləndirilməsi İsgəndərova Xanım Xankərəm Aslanov H.Q. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Xüsusi geodeziya şəbəkələrinin təhlili İSLAMOV TURAL SABİR Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müəssisənin informasiya təminatının ZigBee 802.15.4sensor sistemində işlənməsi Şirinbəyli Cavid Seymur Abdullayeva G.G. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
XUDAFƏRİN SU ANBARININ DAYANIQLIGA HESABLAMNA METODİKASI VƏ ONUN EKOLOJİ MÜHİTƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ Şirinova Nigar Elçin Musayev Z.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ALMANİYA NORMALARI ÜZRƏ ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN DƏMİRBETON ELEMENTLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ ŞÜKÜROV TURAN SEYMUR Hacıyev M.Ə. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ TƏKRAR EMALI VƏ ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ ŞİRİNOVA NURANƏ VİDADİ Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
BAKININ YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ ŞƏRİFOV RACİ KAZIM Ağazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCAN XALÇA SƏNƏTİNİN QURULUŞ PRİNSİPLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI ƏHMƏDLİ ADİL HİKMƏT Siyavuş Dadaş Texniki elmlər Memarlıq
MİKAYIL USEYNOVUN MEMARLIQ İRSİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ Əkbərli Aytac Sədrəddin Hacıyeva S.X. Texniki elmlər Memarlıq
Məsaməli beton blokları ilə aparılan tikinti istehsalının səmərəliliyini zəruri edən amillərin tədqiqi Əlibəyova Nərgiz Oruc Fərzəliyev S.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT MƏHSULLARININ SAXLANILMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN TUTUM APARATLARININ GƏRGİNLİKLİ VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV VALEH MURADXAN Aslanov L.F. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
AZƏRBAYCAN KARVANSARA TİKİLİLƏRİNİN MÜHAFƏZƏ PROBLEMLƏRİ Əlizadə Əmir Fərman Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
BÖYÜK QAFQAZIN BULANIQ ÇAY SULARININ MEXANİKİ QARIŞIQLARDAN İLKİN TƏMİZLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV NİCAD NATİQ Həsənov R.N Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ELASTİK ƏSAS ÜZƏRİNDƏ LENTVARİ DƏMİR-BETON TİRLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ ƏLİYEV RAHİL SÜLEYMAN Əliyev R.D. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN SƏNƏTİNDƏ RƏNG MƏDƏNİYYƏTİNİN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ ƏLİYEVA AYSEL RAUF Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
DURULDUCULARIN KONSTRUKSİYASI, DAYANIQLIĞI VƏ ONUN HİDRAVLİKİ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEVA AYTƏN ƏVƏZ Musayev Z.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Geodeziya kəsdirmələri dəqiqliyinin təhlili Abdurahmanoca Cavahir Musa Eminov R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN KARVANSARAYLARI VƏ ONLARIN REABİLİTASİYASI (ABŞERON, ŞƏKİ, GƏNCƏ KARVANSARAYLARI NÜMUNƏSİNDƏ) AĞAKİŞİYEVA AYTAC ŞAHİN Məmmədova Z.G. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN XIX ƏSR BİNALARININ BƏDİİ- MEMARLIQ HƏLLƏRİNİN TƏDQİQİ Cavadov Bəhram Ağazadə R. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCANDA TURİZM NÖVLƏRİNİN İNKİŞAFI CƏFƏROV RÜFƏT VAQİF Əliyeva A.S. Texniki elmlər Memarlıq
QALA QƏSƏBƏSİNDƏ TARİXİ MÜHİTİN TƏHLİLİ CƏFƏROVA AYTƏN ADİL Həsənov R. Texniki elmlər Memarlıq
Metropoliten işlərində aparılan geodeziya metodlarının analizi Hacıyev Xaliq Qabil Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
SAĞLAMLIQ İSTİRAHƏT OBYEKTLƏRİNİN MÜHİT DİZAYNI Hüseynli Rasim Vaqif Vəkilova Ə.Z. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİNİN YAŞILLIQ İNKİŞAFI KAMİL HƏSƏNLİ ƏLİYEVA A.S. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN ÇOXFUNKSİYALI KOMPLEKSLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA TƏŞKİLİ MUSTAFAYEVA FİDAN VAQİF HÜSEYNOV E. Texniki elmlər Memarlıq
KADASTR İŞLƏRİNDƏ İKİTEZLİKLİ GPS QƏBULEDİCİLƏRİNDƏN ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN KOMPLEKS EMALI VƏ ANALİZİ MİRZƏ VALEH NİZAMİ Eminov R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ ŞƏHƏRSALMADA TƏŞKİLİ MƏHƏRRƏMOV ELŞAD ATAMOGLAN Hüseynov F.M. Texniki elmlər Memarlıq
GENİŞLƏNƏN YER FİQURUNUN PARAMETRLƏRİNİN TƏDQİQİ MƏMMƏDƏLİZADƏ ÖMƏR MÜBARİZ Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRİN ƏRDƏBİL ŞƏHƏRİNİN MƏRKƏZİ MÜHİTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ Negahdar Bəhrouz Qərib Abdullayeva N . Texniki elmlər Memarlıq
XIX-XX ƏSR BAKI ŞƏHƏRİNİN MÜLK BİNALARININ İNTERYERLƏRİNİN TƏDQİQİ QURBANOVA SƏİDƏ SƏMƏD Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
19-CU ƏSRDƏ CƏNUBİ QAFQAZDA APARILAN GEODEZİ İŞLƏRİN TƏDQİQİ QƏDİROV RAMİL RƏCƏB Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
Müasir konstruksiyalar və materiallar Rəhmanova Nurana Rəhman Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
TÜRK VİZUAL ƏNƏNƏSİ ƏSASINDA ƏŞYA DİZAYNININ KONSEPSİYASI SADIQOVA SEVİNC FUAD Dadaşov S.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziya sıxlaşdırma şəbəkələrinin qurulması dəqiqliyinin təhlili Şirazov Rəşad Aslan Eminov. R.Ə. Texniki elmlər İctimai elmlər
ABŞERON YARIMADASINDA SƏNAYE KOMPLEKSLƏRİNİN İNKİŞAF HƏLLƏRİ Şirinov Emin Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində otellər sisteminin şəhərsalma təşkili (mühitin bədii təşkili baxımından) Əliyev Sadiq Həsən Orucov S. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin böyük ədədlər qanunu ilə paylanmasının tədqiqi Abdullazadə Günay İslam Mütəllimov A.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
BÖYÜK QAFQAZIN FISTIQ AĞACLIQLARININ SORTİMENT TƏRKİBİNİN TƏDQİQİ ABİYEV YUSİF TAHİR Yəhyayev A. B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Məsafədən zondlama verilənlərindən istifadə etməklə tədqiqat ərazisinin rəqəmli elektron xəritələrinin yaradılması və yeniləşdirilməsi ƏLİYEVA AYGÜN İLQAR Mütəllibova Ş.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
AMORF MAQNİTYUMŞAQ ƏRİNTİLƏRİNİN MAQNİT VƏ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ ARASINDA ƏLAQƏ BAYRAMOV ELDAR HİKMƏT PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
NİZAMLANAN Ni 3Fe ƏRİNTİSİNİN FAZA KEÇİDİNDƏ İSTİLİK TUTUMU VƏ ELEKTRİK MÜQAVİMƏTİNƏ NİOBİUM VƏ TİTANIN TƏSİRİ CƏBRAYILOVA RƏNA FƏXRƏDDİN PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
BAKI ŞƏHƏRİNİN METRO STANSİYALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA PRİNSİPLƏRİ Heydərova Günel Yaqub Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin paylanma parametrlərinin statistik təqdiri Həbibov Rahim Şirməmməd Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Geodeziyada təsadüfi kəmiyyətlərin hipotezlərinin statistik analizi Həmidova Aynurə Cabir Mütəllimov A.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONUNUN KADASTR XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ VƏ ONUN TƏTBİQİ YOLLARININ TƏDQİQİ MEHDİYEVA ZEYNƏB RASİM Qurbanov E. Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAĞ RAYONLARI QORUQLARININ LANDŞAFTI (ZAQATALA, QAX) MƏHƏMMƏD SADİQ NOVRUZƏLİ ƏLİYEVA A.S. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun torpaqlarından səmərəli istifadənin elmi tədqiqi məqsədi ilə kadastr xəritəsinin tərtibi Məmmədov Əli Nizami Qurbanov E.A. Humanitar elmlər İctimai elmlər
BAKI ŞƏHƏRİNİN ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARININ KADASTRININ YARADILMASI (SURAXANI RAYON TİMSALINDA) ORUCOV MURAD SOYDA Məmmədov Q.M. Texniki elmlər İctimai elmlər
NEFT EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TULLANTI SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİNİN SƏMƏRƏLİYİNİN TƏDQİQİ Oruczadə Orxan Fəxrəddin Danyalov Ş.D Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRININ YAŞAYIŞ BINALARINDA YAŞIL MEMARLIĞIN TƏTBIQI SAEIDAN BORZU ƏSGHAR Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
TORPAQ YATAĞI KONSTRUKSİYALARININ GEOSİNTETİK (POLİMER-RULON) MATERİALLARLA ARMATURLANMASININ ÖZƏLLİKLƏRİ ƏLİYEV ANAR SALEH Piriyev Y.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ŞIRVANŞAHLAR SARAY KOMPLEKSİNİN MÜHİT-DİZAYN KONSEPSİYASI Abduyev Ruslan Zakir Orucov S.H. Texniki elmlər Memarlıq
XIRDALAN ŞƏHƏRİNİN ƏRAZISINDƏKİ TORPAQLARIN İQTISADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TORPAQ KADASTR XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ BAYRAMOV KAMAL GƏRAY Məmmədov Q.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
NƏQLİYYAT QOVŞAQLARININ YOL KƏSİŞMƏLƏRİ VƏ BİTİŞMƏLƏRİNİN MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİNİN TƏDQİQİ Cəbiyev Sənan Mehbala BAYRAMOV R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
QƏBƏLƏ ŞƏHƏRİNİN YAŞILLAŞDIRMA SİSTEMİ Dede Semih Adnan Əliyeva R. Texniki elmlər Memarlıq
NİZAMLANAN (CoFe)1-x Si ƏSASLI KRİSTALLİK VƏ AMORF ƏRİNTİLƏRİN MAQNİT VƏ MAQNİTOOPTİK XASSƏLƏRİ EMİNOV ÜLFƏT DƏRDAYIL PƏNAHOV T.M. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
MÜRƏKKƏB TƏBİƏTLİ ŞƏRAİTLƏRDƏ AVTOMOBİL YOLLARININ NƏQLİYYAT – İSTİSMAR GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ KƏRƏMOV ZÜMÜ FİRDUSİ MƏMMƏDOV A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İslam Şəhərlərində Yaşayiş Mühitinin Müasirləşməsi (Azərbaycan və İran Şəhərlərinin Timsalinda) Mollazadə Sara Əqdəm Hasən Hacıyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
CİS və məsafədən zondlama verilənləri əsasında magistral neft – qaz kəmərlərində geotexniki diaqnostika metodunun tətbiqi Muxtarova Mədinə Şahin qızı Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
XƏZƏR RAYONU TORPAQLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EKOLOJİ YAXŞILAŞDIRILMASI ÜSULLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ MƏHƏRRƏMLİ ZAUR SƏRDAR Qurbanov E.A. Təbiət elmləri İctimai elmlər
Abşeron yarımadası torpaq örtüyünün iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları MƏMMƏDOVA VƏFA TELMAN Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANIN KİÇİK ŞƏHƏRLƏRİNDƏ YAŞILLIQ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI (TOVUZ RAYONU TİMSALINDA) Məhərrəmov Müzəffər Yusif Cəfərov N.N. Texniki elmlər Memarlıq
Binəqədi rayonu ərazisində tikintidən səmərəli istifadə məqsədilə torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinin tədqiqi Məmmədov Ayaz Xanlar Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kür kənarı şəhərlərdə çoxfunksiyalı komplekslərin bədii-tərtibat xüsusiyyətləri (Mingəçevir, Şirvan, Salyan) Məmmədova Günel Əmir Vəkilova Ə.Z. Texniki elmlər Memarlıq
BAKI ŞƏHƏRİNİN AVTOMOBİL YOLLARINDA REVERSİV HƏRƏKƏTİN TƏŞKİLİ MEYARLARININ TƏDQİQİ ORUCOV ŞAHIN ƏLİBALA QuliyevT. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Rzayev Ramin İlham Danyalov Ş.D Texniki elmlər İctimai elmlər
AZƏRBAYCANIN MÜASİR TİKİLİLƏRİNDƏ ENERJİ PROBLEMİNİN EKOLOJİ HƏLLİ SADIQLI ARAZ BƏHRUZ Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
XAÇMAZ ŞƏHƏRİNDƏ LANDŞAFT MEMARLIĞININ İNKİŞAFI SƏLİMOV İLKİN SALAMİ Cəfərov N.N. Texniki elmlər Memarlıq
TARİXİ ŞƏHƏR MÜHİTİNİN FUNKSİONAL TƏŞKİLİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ (BAKI TİMSALI) Tahirə Həğayeği Nosrəti Həsən Haciyeva Y.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
Kiçik bağların Bakı şəhərinin planlaşma strukturunda yeri ZEYNALOVA NAHİDƏ SOKRAT Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
AVTOMOBİL YOLU ÜZƏRİNDƏ DƏMİR BETON KÖRPÜLƏRİN MONOLİT BETON QORUYUCU İSTİNAD DİVARININ FƏRDİ KONSTRUKSİYALI LAYİHƏSİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI İMAMQULİYEV VÜQAR SƏFİYAR CƏFƏROV F.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKININ “İÇƏRI ŞƏHƏRIN”IN LANDŞAFT MÜHITININ HƏLLI PROBLEMLƏRI İsayev Nicat Musa Şərifli V.A. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT OCAQLARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA PROBLEMLƏRİ ƏBDÜLOV MƏMMƏDPAŞA ASLAN Əzizov A.M. Texniki elmlər Memarlıq
NƏQLİYYAT AÇILMALARININ HƏRƏKƏTİ BURAXMA QABİLİYYƏTİNİN TƏDQİQİ ƏHMƏDZADƏ TURAL ƏHMƏD Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
UTİLLƏŞDİRİLMİŞ METALKORDLU AVTOMOBİL TƏKƏRLƏRİNİN İSTİFADƏSİ İLƏ ERROZİYAYA QARŞIQURĞULARIN İŞLƏNMƏSİ Əkbərov Ramin Yaqub Həbibov F.H. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
YOL-NƏQLİYYAT KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI ÜÇÜN MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ ƏMİRASLANOV TURAL İBADULLA OĞLU Dos.Gözəlov S.K Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Monolit beton konstruksiyalı şəhər tipli avtomobil yolu tunelinin layihələndirilməsi xüsusiyyətləri Abbaslı Sənan Əliyar Qasımov N.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Küçə-yol şəbəkəsində müxtəlif faktorların YNH-nin sayına təsirinin öyrənilməsi Abbasov Tural Vidadi Gözəlov S.K. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Sumqayıt şəhəri ərazisinin torpaqlarının normativ qiymətləndirilməsi və ekoloji vergilərin müəyyənləşdirilməsinin tədqiqi Abdullayev Nurlan Elçin Qurbanov E.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Peyk geodeziyasında fotoqrafik müşahidə metodlarının tədqiqi ABDULLAYEV TURAL HABİL Qəniyeva S.A. Texniki elmlər İctimai elmlər
Ətraf mühitin çirklənməsinin qiymətləndirilməsi və xəritələşdirilməsində CİS texnologiyasından istifadə http://192.168.100.10/library/2017%20magistr.dis/ABDULLAYEV%20TURAL%20HAB%C4%B0L.pdf Mütəllibova Ş.F. Texniki elmlər İctimai elmlər
VULKAN KÜLÜNÜN TƏTBİQİ İLƏ KOMPOZİSİYA YAPIŞDIRICILARININ ALINMASI MİRZƏYEVA VÜSALƏ RAMİZ QUVALOV A.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ QANUNSUZ PARKLANMANIN YARATDIĞI FƏSADLARIN TƏHLİLİ CABBAROV ÜLVİ HABİL Şobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
PLAGİOQRANİT SÜXURUNUN KERAMİK MATERİALLARIN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ CƏBRAYILOVA CƏMALƏ CƏMALƏDDİN Sərdarov B.S. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
The comparative calculation of high-rise buildings on the base of Japan and Azerbaijan construction norms Asanli Ulvi Latif Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NANO-HİSSƏCİKLƏRİN QƏLƏVİ-MİNERAL KOMPOZİSİYALI YAPIŞDIRICILARININ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ DƏDƏYEVA AYTƏM ƏLÖVSƏT Haqverdiyeva T.A Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Azərbaycanda infrastruktur obyektləri tikintisinin geodezi təminatı üçün müasir texnologiyaların imkanlarından istifadə MAHMUDZADƏ FİDAN YUSİF Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BINALARIN MEMARLIQ KOMPOZİSİYASININ HƏLLİNDƏ GÜNƏŞ ENERJİSİNİN ROLU Hassani Mokarram Mohsen Mohammad Əbdülrəhimov R.H. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəki şəhərinin kadastrı və onun əsas xüsusiyyətləri Musayeva Fərzanə Fərhad İsmayılov A.İ Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı metropoliteninin "Nəsimi" stansiyasının inşaat konstruksiyalarının kompleks müayinəsi MUSTAFA ALTINBAŞ CEMAL Həsənova T.C. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ AVTOBUS SƏRNİŞİN DAŞIMALARINDA İNTELLEKTUAL SİSTEMLƏRİN TƏTBİQİ Mustafayev Vüsal Salehzadə Ü. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ÜMUMİ İSTİFADƏLİ MARŞRUT NƏQLİYYATININ HƏRƏKƏTİ ÜÇÜN ZOLAQLARIN AYRILMASININ ƏSASLANDIRILMASI MƏMMƏDOV AMİL ARİF Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ MEMARLIQ-LANDŞAFT LAYİHƏLƏNDİRMƏ METODLARI MƏMMƏDOV ELNUR HİKMƏT Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
ŞƏHƏRİN YAŞILLIQ SİSTEMİNİN LANDŞAFT DİZAYN HƏLLİ MƏMMƏDOVA LALƏ ELDAR Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Körpü tikintisində innovativ dayaq hissəsi konstruksiyalarının tədqiqi Məmmədova Zəhra Həsən Yusifzadə.E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI – QUBA – RUSİYA SƏRHƏDİ SEMENTBETON ÖRTÜKLÜ AVTOMOBİL YOLUNUN SİYƏZƏN RAYONU ƏRAZİSİNDƏ BAŞ VERƏN DEFORMASİYA VƏ DAĞILMALARIN TƏHLİLİ VƏ MÜVAFİQ TƏKLİFLƏRİN HAZIRLANMASI NƏSRULLAYEV RƏŞAD RƏŞİD YUSİFZADƏ E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
SIX ARMATURLANMIŞ KONSTRUKSİYALAR ÜÇÜN ÖZÜYERLƏŞƏN QARIŞIQLARDAN HAZIRLANMIŞ YÜKSƏKMÖHKƏMLİKLİ BETONLARIN TƏDQİQİ PÜRZƏLİYEV RÖVŞƏN CƏMALƏDDİN QUVALOV A.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
KÜR ÇAYININ SUYUNUN KEYFİYYƏTİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ İNSANLARA TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ QASIMOV AĞASİ ARİF Mustafayev İ. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
GPS ölçmələrinin artırılması məqsədi ilə Azərbaycanda baza stansiyaları şəbəkəsinin yaradılması Ramazanova Xatın Mərdan Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Səbail ərazisinin kadastrı və səmərəli istifadə məqsədi ilə normativ qiymətləndirilməsi Sadıqov Sahil Mütəllim Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Peyk geodeziyasında television, lazer texnikası və radiotexnik metodların tədqiqi SALAHOV RƏVAN RIZVAN İsmayılov A.İ Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Superfosfat istehsalında həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin tədqiqi Cəfərov Sənan Nəriman Hümbətov M.O. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kürmük və Hamam çaylarında sel riskinin qarşısının alınması üçün dayanıqlı tədbirlərinin işlənməsi və təkmilləşdirilməsi Heydərov Etibar Vaqif Danyalov Ş.D Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
BİNƏQƏDİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ TİKİNTİDƏN SƏMƏMRƏLĠ ĠSTĠFADƏ ÜÇÜN TORPAQLARIN KADASTRI BABAYEV CAVİD FƏXRƏDDİN Qurbanov E. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BİNƏQƏDİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ TİKİNTİDƏN SƏMƏMRƏLĠ ĠSTĠFADƏ ÜÇÜN TORPAQLARIN KADASTRI BABAYEV CAVİD FƏXRƏDDİN Qurbanov E. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI VƏ ABŞERON TARİXİ BAĞLARININ DİZAYN HƏLLİ PROBLEMLƏRİ EHTİBAROVA ZEYNƏB MƏRDAN Əliyeva R. Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN TARİXİ ŞƏHƏRLƏRİNDƏ YAŞILLIQ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI Namazəliyev Səid Nizami Cəfərov N.N. Texniki elmlər İctimai elmlər
Xəzər rayonu torpaq kadastr qiymətləndirilməsi RƏSULZADƏ VÜSALƏ RƏSUL Qurbanov E.A. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Kosmik təsvirlər əsasında şəhər infrastrukturunun yerüstü komponentlərinin dinamikasının qiymətləndirilməsi SƏFƏRLİ TÜRKAN SAQİF Müttəlibova Ş.F. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ODUNCAĞIN ŞİŞMƏ TƏZYİQİNİN TƏDQİQİ TELLİYEV SAMİR NOVİL Ağabəyli N.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Vəlizadə Evren Sahib NƏQLİYYAT AXINLARININ ƏSAS PARAMETRLƏRİNİN DƏYİŞMƏ QANUNAUYĞUNLUQLARININ TƏDQİQİ Bayramov R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AZƏRBAYCANIN SƏNAYE ŞƏHƏRLƏRİNDƏ LANDŞAFT MÜHITİNİN İNKIŞAFI (BAKI ŞƏHƏRİ) Xəlilov Mahmud Qurban Əliyeva R. Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın qoruq kəndlə rinin memarlıq xüsusiyyətləri və reabilitasiya problemləri (tarixi İLİSU kəndinin nümunəsi) XƏLİLOV NİCAT XƏLİL Axundova S.Ə Texniki elmlər Memarlıq
ABŞERON QƏSRLƏRİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ İsgəndərov Bəhruz İsa Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLI POLAD KARKAS BİNALARIN SƏMƏRƏLİ KONSTRUKTİV SXEMİNİN SEÇİLMƏSİ METODUNUN İŞLƏNMƏSİ İSMAYILOV İBRAHİM BƏHMƏN Rzayev R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İSTİSMAR OLUNAN TİR SİSTEMLİ KÖRPÜLƏRİN MÜAYİNƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ƏHMƏDOV ŞAMXAL HİKMƏT İsayev Ə.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Bakı şəhərində yol hərəkətinin operativ təşkilinin tədqiqi Əkbərov Elmir Rafiq Quliyev T.C Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Peyk trianqulyasiyasının qurulma metodlarının tədqiqi Əlimova Aksana Arif Mütəllimov A.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
NƏQLİYYAT AXINLARININ DOYMA HƏDLƏRİNİN TƏDQİQİ Əlizadə Kamal Zahid Bayramov R.P. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ KİNO-TEATR BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA HƏLLİ ƏLİMƏMMƏDOVA PƏRİ MƏZAHİR Həsənova-Fərəcova K. Texniki elmlər Memarlıq
KAOLİNLƏŞDİRİLMİŞ SÜXURLARIN ÖZÜYERLƏŞƏN BETONLARDA NARIN DİSPERS DOLDURUCU KIMI TƏDQİQİ ƏLİYEV CEYHUN VAQİF Abbasova S.İ. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
Ticarət mərkəzlərinin memarlıq xüsusiyyətləri (Bakı şəhəri timsalında) Baxşəlizadə Aytac İlham Səlimov A.T. Texniki elmlər Memarlıq
Dayaq bloklarının nəql olunmasının əlverişli üsulunun seçilmə metodikasının işlənməsi Əliyev Elçin Şükür Zərbəliyev M.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Bakının yüksək mərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma xüsusiyyətləri Şərifov Raci Kazım Ağazadə Rüfət Rüfət Texniki elmlər Memarlıq
Kartoqrafik proeksiyaların işlənməsində tətbiq olunan geodeziya məsələlərinin təhlili İsmayılov Zahid Nəvazi R.Ə.Eminov Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar
Keramiki üzlük plitələr informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Hacızadə Şəhriyar Müzəffər Həsənov Allahverdi Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Dəniz neft-qaz qurğularında tətbiq olunan dayaq konstruksiyaları və onların hesablanma üsulları Muradov Sərdar Akif K.M.Məmmədov Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
İnşaat maşının avtovatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi Nəbiyeva Lalə Yaşar Şaxmuradov H.B. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Axın üsulu ilə təşkil olunmuş tikinti obyektinin təqvim planının fəhlələrin hərəkət qrafikinə görə optimallaşdırılması Rzayev Şirməmməd Gümrah Bayramov Rasim Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCANDA TAMAŞA BINALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSIYYƏTLƏRI (BAKININ TIMSALINDA) SÜMER YASEMIN ALI Əliyev N.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
İstilik şəbəkələri üçün suyun axıntısız üsulla emalı prosesinin tədqiqi Abasov Yavər Rahib Cəlilov Mərdan Fərəc Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İstilik şəbəkələri üçün suyun axıntısız üsulla emalı prosesinin tədqiqi Abasov Yavər Rahib oğlu t.e.d., professor, Cəlilov Mərdan Fərəc oğlu Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
BAKI ŞƏHƏRİNİN YASAMAL RAYONUNDA NƏQLİYYAT LƏNGİMƏLƏRİNİN MİNİMUMLAŞDIRILMASI ƏSASINDA HƏRƏKƏTİN TƏŞKİLİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ Abdullayev Nurlan Azəri oğlu t.e.n., dos. R.P. Bayramov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
BAKININ OBRAZINDA DƏYİŞƏN VİZUAL KONTEKST Abdullazadə Ləman Professor, Orucov Sabir Hidayət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
QUBA-XAÇMAZ ZONASINDA SUVARILAN TORPAQLARIN EKOMELİORATİV VƏZİYYƏTİNIN TƏDQİQİ AĞANƏNƏ ƏBÜLFƏZ QIZI ABIYEVA Texniki elimləri namizədi, Dosent E.S. Qənbərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSTEHSALAT PROSESLƏRİNİN ADOBE PREMIERE PRO PROQRAMI VASİTƏSİ İLƏ VİZUALİZASİYASI ADIGÖZƏLOV ELNUR MEHDİ oğlu t.e.f.d., dosent Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
POLİVİNİLXLORİD İSTEHSALINDA HƏYAT FƏALİYYƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏDQİQİ Alıyev Vüsal Valeh oğlu t.e.n.,dos. Hümbətov M.O. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
MÜRƏKKƏB QRUNT ŞƏRAİTİNDƏ SVAY ÖZÜLLƏRİN TƏDQİQİ ARICI ERCAN NUREDDİN oğlu t.e.d., prof. Eyyubov Y.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NEFT EMALI SƏNAYESİNİN ƏTRAF MÜHİT OBYEKTLƏRİNƏ TEXNOGEN TƏSİR FAKTORLARININ TƏDQİQİ ASLANLI ORXAN ORUC OĞLU prof. A.M. Əzizov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ÖZÜLÜN BÜNÖVRƏSİNDƏ YARANAN KONTAKT GƏRGİNLİKLƏR AXUNDOVA AYİŞƏ ELDƏNİZ QIZI dos.Eyyubov Y.A Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Binalarda mühəndis sistemlərinin enerji effektivliyinin artırılması yollarının araşdırılması AYDINLI PƏRVİZ QURBAN oğlu t.e.n. dos. N.Y.Məmmədov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DƏMİR-BETON KARKAS BİNALARDA AZ SƏRTLİKLİ ŞAQULİ ELEMENTLƏRDƏ GƏRGİNLİK DEFORMASİYA HALININ ARAŞDIRILMASI VƏ LAYİHƏ TƏKLİFLƏRİNİN VERİLMƏSİ AĞAYAROV İSMAYIL MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU Texnika elmləri namizədi, dosent Hüseyn Artık oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏLAVƏLƏRİN GİPS BETONUN XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ BAYRAMOV FUAD BAYRAM ОĞLU Teхnika üzrə fəlsəfə doktoru, dоsent V.U.Şahmarov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ LAFARGEHOLCIM AZƏRBAYCAN SEMENT ZAVODUNDA TƏTBİQİ BAYRAMOVA SEVİNC ELDAR qızı t.e.f.d., dosent Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ LAFARGEHOLCIM AZƏRBAYCAN SEMENT ZAVODUNDA TƏTBİQİ BAYRAMOVA SEVİNC ELDAR qızı t.e.f.d., dosent Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BORUBETON ELEMENTLƏRİN SIXILMADA HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ BAKİROV GASAN MUTALLİF OĞLU Müxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AQRESSİV MÜHİTDƏ DƏMİRBETON KONSTRUKSİYALARIN MÖHKƏMLİYİ VƏ DEFORMASİYALILIĞI BƏŞİRZADƏ SEYMUR RAZİM OĞLU Texnika elmləri doktoru, professor Müxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏKİ ŞƏHƏRİNDƏ YAŞAYIŞ MEMARLIĞININ XÜSUSUİYYƏTLƏRİ CABBARLI ELNUR ELŞAD OĞLU dos.S.Ə.Axundova Texniki elmlər Memarlıq
AZƏRBAYCANIN ŞEÇİLMİŞ TƏDQİQAT ƏRAZİSİ ÜÇÜN TORPAQ-BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN TƏDQİQ EDİLMƏSİNİN TOPOQRAFİK-GEODEZİ ƏSASLARI VƏ KADASTR XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ Cahangirli Rəsul Muradin oğlu Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.F. Müttəlibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Orta əsrlərdə islam alimlərinin geodeziya və xəritəçilik sahəsindəki işlərinin tədqiqi Cavadlı Malik Müşfiq oğlu f.r.e.f.d. S.A.Qəniyeva Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
SIĞORTA SİSTEMİNDƏ REKLAM FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ SAMİR CAVADLI VÜQAR oğlu i.ü.f.d., dos. Yusifov E.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətiniin səmərəliliyinin formalaşması və inkişafı CƏFƏRLİ CƏFƏR ƏLİ OĞLU t.e.d, i.e.d, nəqliyyat dokturu, Professor Əliyev Ə.B. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Tullantı sularını təmizləyən məntəqədə yaranan çöküntülərin təkrar istifadəsini təmin edən müasir üsullar ELDAROVA GÜNEL ƏLİ QIZI t.ü.f.d., G.S.Mirzə Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
BAKIDA İRİ HƏCMLİ MÜASİR İCTİMAİ BİNA VƏ QURĞULARIN FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ (İdman kompleksləri, Konsert salonları, Mədəniyyət mərkəzləri) Fatma Ataşkaya Hamza Qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Sement istehsalında texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tədqiqi və işlənməsi Feyzullayev Elvin Natiq oğlu t.e.n.,dosent Qədimov.R.M Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ÇOXMƏRTƏBƏLİ KARKAS BİNALARIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ FƏTALIYEV NAHİD NAZİM OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent H.S.Məmmədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AVTOMOBİL YOLLARINDA TORPAQ YATAĞI (İŞÇİ LAYIN) KİPLƏŞDİRİLMƏ DƏRƏCƏSİNİN YOL GEYİMİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ GÖZƏLOV ELVİN HƏSƏNAĞA OĞLU Texnika elmləri namizədi, dosent Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İşlənmiş regenerasiya məhlulunun bilavasitə emal prosesində utilizasiya etməklə suyun axıntısız yumşaldılma üsulları Hacıyeva Bahar Elşən qızı t.e.n., dosent, Feyziyeva Gülnar Həsən qızı Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YANACAQDOLDURMA STANSİYALARININ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ HEYBƏTOVA FİDAN ƏDALƏT QIZI t.e.n., dosent Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
DAŞ TOZUNUN İSTİFADƏSİ İLƏ SƏMƏRƏLİ AXARLI BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ HEYDAROVA ELNARƏ ASİF QIZI t.e.d. prof əvəzi Quvalov Abbas Abdurəhman oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat sahibkarlığında dövlət tənzimlənməsinin rolu və əhəmiyyəti HÜSEYNOV NATİQ ŞAHNİYAR OĞLA iqtisad elmləri namizədi, dosent, T.T.Aslanova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycanda Memarlıq Abidələrinin Mühafizə zonalarının yaradılması Hüseynova Səlimə Hüseyn qızı Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Bayramov Rizvan Texniki elmlər Memarlıq
ZƏLZƏLƏ TƏHLÜKƏLİ GEODİNAMİKİ PROSESLƏRİN GEODEZİ MONİTORİNQİ, KOMPUTER MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ RAYONLAŞDIRMA XƏRİTƏLƏRİNİN YARADILMASI (ŞƏRQİ ABŞERON) Həmzəyev Seymur Oruc oğlu Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ş.F. Mütəllibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MÜXTƏLİF TƏSİRLƏRİ NƏZƏRƏ ALMAQLA VİBRASİYA İLƏ İŞLƏYƏN QURĞUNUN YERLƏŞDİYİ MEYDANÇANIN TƏDQİQİ HƏSƏNLİ RAMİN VİDADİ oğlu t.е.n., dos. L.F. Aslanov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ƏNƏNƏVİ AZƏRBAYCAN HAMAMLARININ BƏDİİ DİLİ Həsənli Sevinc Fəxrəddin qızı Dizayn kafedrasının dosenti, m.ü.f.d.Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində 10 mərtəbəli 2 bloklu yaşayış evinin tikintisinin təşkilinin bəzi məsələlərinin araşdırılması Həsənov Lətif Eldar oğlu dos. Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müxtəlif konstruksiyalı mərkəzi kondisioner sistemlərində havanın emalı prosesinin qiymətləndirilməsi Həsənov Şəhriyar İlham oğlu dos., f.r.e.n, Hacıyev Y.Z. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ÇOXMƏRTƏBƏLİ KARKAS BİNALARIN HESABLANMASINDA SEYSMİK YÜKLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI HƏSƏNOV ƏSGƏR ASLAN OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent RAMİZ DADAŞ OĞLU ƏLİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
TƏBRİZ DÜZƏNLİYİNİN EKOLOJİ BAXIMDAN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ HƏSƏNOVA QƏMƏR RƏŞİD QIZI texniki elmlər namizədi, dos. Z.S. Musayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
XƏZƏR RAYONU YER EHTİYYATLARININ KADASTR QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İSTİFADƏNİN NƏZƏRİ TƏDQİQİ VƏ MONİTORİNQİ Həşimov Elşən Xanbala oğlu dosent E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
TARİXİ ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ AÇIQ MƏKANLARIN DİZAYN PROBLEMLƏRİ Kazımbəyova Salehə Taleh qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
TAXTAKÖRPÜ SU ANBARININ ƏTRAF MÜHİTƏ EKOLOJİ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ TƏRANƏ ŞAHİN qızı KAZIMİ Texnika elmləri namizədi, dosent F.M. İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ŞİRVAN ŞƏHƏRİ ƏRAZININ ZONAL TƏŞKILI VƏ KADASTRININ YARADILMASININ ELMI ƏSASLARI Kərimli Leyla İlqar qızı dosent E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QARAJ VƏ AVTOMOBİL PARKLARININ MEMARLIQ TİPOLOGİYASI (BAKI ŞƏRAİTİNDƏ) KƏRİMLİ ƏSLİ RAUF QIZI memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Müasir şəraitdə investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və risklərdən müdafiə yolları Kərimov Cavid Sənan oğlu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
ENERJİYƏ QƏNAƏT OLUNMASI MƏQSƏDİ İLƏ BİNALARIN REKONSTRUKSİYASI KƏRİMOV RƏŞAD ELŞƏN OĞLU texnika üzrə fəlsəfə doktoru dosent İ.Q.Əliyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MUĞAN DÜZÜNDƏ MELİORASİYA SAHƏSİNDƏ HƏYATA KEÇİRİLMİŞ LAYİHƏLƏRİN RAYONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ KƏRİMOV TURAL ƏHLİMAN OĞLU Texnika elmlər namizədi dos. F.H.Həsənov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATİNDA XARİCİ İNVESTİSİYALARIN ROLU VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ Kərimova Günay Hacıağa qızı iqtisad elmləri namizədi, dosent, T.T.Aslanova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRDƏ TƏDQİQİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAFDA ROLU KƏRİMOVA ÇİNARƏ SALEH QIZI Prof.Əliyev Fəqan Qəmbər Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ DƏMİRBETON TİRLƏRİN HESABLANMASININ DEFORMASİYA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ MANAFOV TƏBRİZ ORUC OĞLU Texnika elmləri doktoru, dosent Xalid Məhəmməd oğlu Nəcəfov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Qobustane məsaməli beton bloklarından hörülmüş yerləşkələrin tamamlama işlərinin təşkilati-texnoloji işlərinin tədqiqi MEHDİYEV NAİB ZÜLFİQAR OĞLU Tехnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bələgözov Əhməd Məmməd oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron yarımadasında sənaye tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların ekoloji vəziyyəti və onların yaxşılaşdırılması tədbirlərinin araşdırılması MEHDİYEVA SƏADƏT FAZİL qızı a.e.ü.f.d.., dosent A.Ə. Xəlilova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ BİNALARDA ŞAQULİ ELEMENTLƏRİN ÖZÜLƏ BİRLƏŞMƏ YERLƏRİNDƏ GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA HALLARININ ARAŞDIRILMASI VƏ TƏKLİFLƏRİN VERİLMƏSİ MİRZƏYEV HİKMƏT HÜMMƏT OĞLU Texnika elmləri namizədi , dosent Hüseyn Artık oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
TİKİNTİ TƏŞKİLATLARININ İSTEHSAL FƏALİYYƏTLƏRİNİN ARAŞDIRILMASINDA TƏŞKİLATİ-TEXNOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİN TƏDQİQİ Mirzəzadə Cavid Fəxrəddin oğlu Tехnika elmləri üzrə professor Salahov Muğan Ədil oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Dəniz neft-qaz mədən tikintisində tətbiq olunan sabit və dəyişən en kəsikli dərin salınan dayaqların statiki və dinamiki yük təsirlərinə hesablanma üsullarının tətqiqi MIRZƏZADƏ PƏRVIN LAZIM OĞLU Texnika üzrə fəlsəfə doktoru , prof.,K.M.Məmmədov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İnşaat materiallarında zərərli komponentlərin tədqiqi və proflaktik təhlükəsizlik tədbirləri MUSAYEV TƏBRİZ KALBALI oğlu Məmmədov Xaqani Fərzulla oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
İnşaat maşınının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi və tədqiqi Musayeva Aysel Novruz qızı t.e.n.,dosent Qədimov R.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SƏRT OLMAYAN YOL GEYİMLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN ASFALTBETONUN DEFORMATİV XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ MUSTAFAYEV RÜFƏT İLQAR OĞLU t.e.n. Qasımov.N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
AVTOMOBİLLƏRİN VƏ İQLİM AMİLLƏRİNİN TƏSİRİNDƏN YOL GEYİMLƏRİNİN VƏ TORPAQ YATAĞININ DEFORMASİYALARI Mustafazadə Elnur Sahib oğlu T.e.n., dosent Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İSTİNAD DİVARLARINA QRUNTLARIN TƏZYİQİNİN TƏYİNİ MÖVSÜMLÜ İBRAHİM XALİD OĞLU t.e.n.NaqdıyevƏ.Ö. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ZƏLZƏLƏ YÜKLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏ METODLARININ TƏDQİQİ MÜRSƏLOV ORXAN ELXAN OĞLU prof.Əliyev Telman Xurşud oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Köhnəlmiş və istifadəsi qadağan olunmuş pestisidlərin risklər və Azərbaycanda pestisidlərin idarə olunması Məmmədli Kənan Azər oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
NEFT-QAZ KOMPLEKSİNİN İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ TƏHLİLİ MƏMMƏDOV CEYHUN ƏLƏDDİN OĞLU NEFT-QAZ KOMPLEKSİNİN İSTEHSAL Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının idarə edilməsində dövlət proqramlarının rolu və dəyərləndirilməsi Məmmədov Rza Aqil oğlu i.e.n., dos.Ağayeva K.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
ƏLAVƏ AERASIYA QURĞUSU TƏTBİQ ETMƏKLƏ ŞƏHƏR ÇİRKLİ SULARININ TƏMİZLƏMƏ EFEKTLİYİNİN ARTIRILMASININ NƏZƏRİ TƏDQİQİ MƏMMƏDOV YUSİF VİDADİ oğlu t.e.n.,dos.N.İ.Əliyev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MÜXTƏLİF LAYLI QRUNTLARDA DƏNİZ MÜHİTİNİN TƏSİRİNİ DƏ NƏZƏRƏ ALMAQLA SVAYLARIN STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLANMA ÜSULLARI KÖNÜL ƏMİR qızı MƏMMƏDOVA dosent A.Ə.Mürsəlov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
DİZAYNDA FORMAYARANMAYA ƏNƏNƏVİ İNCƏSƏNƏTİN TƏSİRİ MƏMMƏDOVA LƏMAN NAZİM QIZI m.ü.f.d.Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
«SAMUR-ABŞERON SUVARMA SİSTEMİNİN BÖLGƏNİN İQTİSADİ İNKİŞAFINA TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI MƏMMƏDOVA SƏBİNƏ AĞAZAMAN QIZI a.e.d., prof. H.Q.Aslanov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
KOMPLEKS MODİFİKATORLARIN BETON QARIŞIĞININ REOLOJİ VƏ BETONUN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏMMƏDOVA ÇİNARƏ ELXAN QIZI dosent Sərdarova Nailə Əşrəf qızı Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AZƏRBAYCAN SƏNAYE MEMARLIĞINDA MİLLİ XÜSUSİYYƏTLƏR,YERLİ TƏBİƏT, İQLİM FAKTORLARI Məmmədrzayeva Aybəniz Cavanşir qızı dosent Ömər Qoçulu Məmməd oğlu Texniki elmlər Memarlıq
SABİT VƏ DƏYİŞƏN EN KƏSİKLİ DƏRİN SALINAN SƏRT SVAY DAYAQLARININ DEFORMASİYAYA HESABLANMA ÜSULLARI NAİM KƏRƏMOĞLU dosent A.Ə. Mürsəlov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Sugeno tipli qeyrisəlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və keramiki plitələr istehsalının yanma sobasının idarə olunmasında tətbiq olunması Niftəliyeva Gülnar İmran qızı Dos.Əzizov S.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ ƏYİLƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN GƏRGİNLİKLİ VƏZİYYƏTİNİN ANALİZİ MİRŞƏN NOVRUZLU MURAD oğlu dosent Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Novxanı qəsəbəsinin yaşayış binalarının memarlığında milli xüsusiyyətlər Novruzova Günel Nazim qızı dosent Ömər M.Qoçulu Texniki elmlər Memarlıq
DAYAZ QOYULUŞLU METROPOLİTEN STANSİYALARININ DƏMİRBETON KONSTRUKSİYALI LAYİHƏLƏNDİRMƏ ÜSULLARININ TƏDQİQİ Nurəliyev İdrak Mehdi oğlu T.e.n., dosent Əhmədov T.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Divar konstruksiyalarının istilik- nəmlik rejimlərinin binanın enerji effektivliyinin artırılmasına təsirinin tədqiqi Nəbiyev Elnur Kərim oğlu t.e.n., dosent Quliyev Ə.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
DAYAQLARIN ÇÖKMƏSİNİN ASMA ÖRTÜKLƏRİN GƏRGİNLİKLİ DEFORMASİYA HALINA TƏSİRİNİN TƏDQİQİ RAMİN FİRDOVSİ oğlu ORUCOV Dosent CAHANGİR VƏLİ oğlu ƏSGƏROV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YOL ƏSASLARININ TİKİNTİSİNİN MÜASİR OPTİMALLAŞDIRILMA ÜSULLARI Paşayev Elgün Əvəz oğlu T.e.n., dosent Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
NƏQLİYYAT AÇILMALARINDA NƏQLİYYAT LƏNGİMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ Paşayev İbrahim Qivami oğlu h.e.n., dosent Çobanzadə İ.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
KOSMİK GEODEZİYADA DİNAMİK MƏSƏLƏLƏRİN TƏDQİQİ Paşayev İsmayıl Qivami oğlu dosent A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İSTİFADƏYƏ YARARSIZ BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ UTİLİZASİYASI POLADOV VÜSAL AZƏR oğlu t.e.d., prof. F.Q.Əliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Tikinti materiallarının istehsal texnologiyasının effektliyini yüksəldən intellektual informasiya-ölçmə sistemi və onun informasiya təminati Qardaşbəyov Nicat Məsud oğlu t.e.n., dos. İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SURAXANI RAYONU ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARININ YARADILMASININ ELMİ ƏSASLARI VƏ MONİTORİNQİ Qayxılı Aytac Məzahir qızı dosent E.A.Qurbanov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
YÜKSƏKMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN ZİRZƏMİ MƏRTƏBƏSİNDƏ QARAJLARIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ QOCAYEV CEYHUN CƏMİL OĞLU dosent HÜSEYN ARTIK OĞLU XƏLİLOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BETONUN SIXILMADA TAM DİAQRAMININ TƏTBİQİ ILƏ ƏYİLƏN VƏ SIXILAN ELEMENTLƏRİN HESABLANMASI QULİYEV ALLAHVERDİ ÇİNGİZ OĞLU professor Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Müasir dövrdə bazarın inkişafında konsaltinq xidməti bazarının xüsusiyyətləri Quliyev Arif Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
BAKI METROPOLİTENİNİN “DƏRNƏGÜL” STANSİYASININ İNŞAAT KONSTRUKSİYALARININ KOMPLEKS MÜAYİNƏSİ QULİYEV ELVİN ƏDALƏT OĞLU dosent N.Ş.Əsədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Anionitlərdən istifadə etməklə istilik şəbəkələri üçün qidalandırıcı suyun hazırlanması texnologiyasının işlənilməsi Quliyev Rövşən Çingiz oğlu t.e.n., dosent, Feyziyeva Gülnar Həsən qızı Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SAHİLBOYU İSTİRAHƏT ZONALARINDA TƏBİİ LANDŞAFTIN QORUNMASI PROBLEMLƏRİ Quliyev Vaqif Nəsimi oğlu professor A.Ə.Həsənova Texniki elmlər Memarlıq
GEODEZİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN REFRAKSİYANIN TƏDQİQİ Quliyev İnşallah Qabil oğlu dosent A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AVTOMOBİL YOLLARINDA HƏRƏKƏT ŞƏRAİTİNƏ GÖRƏ SÜRƏTİN SEÇİLMƏSİNİN TƏDQİQİ Quluzadə Cavid Tofiq oğlu t.e.n., dosent Quliyev T.C. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ABŞERON YARIMADASINDA ATMOSFERƏ ATILAN TULLANTILARIN TƏDQİQİ QURBANOVA AYŞƏN SƏRXAN QIZI prof. F.Q.ƏLİYEV Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yaşayış kompleksləri arası intellektual idarəetmə sisteminin işlənməsi Qurbanova Həlimə Elşən qızı t.e.n., dos. Əliyev Namiq Süleyman oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Müasir şəraitdə mənzil tikintisinin inkişafı və onun səmərəliliyinin artırılması yolları RAMAZANOV ALLAHVERDİ BAYRAMƏLİ OĞLU i.e.n dos. T.T.Eyniyev Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Xarici divarların mühafizəsində məsaməli beton bloklardan istifadənin əsas xüsusiyyətləri Rzayev Azər Şəmsəddin oğlu dosent Qəhrəmanov Cahandar Quzu oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
DƏMİR BETON ÖRTÜKLƏRİN HESABLANMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ RZAYEV TƏHMİRAZ FƏRƏMƏZ OĞLU dosent CAHANGİR AĞAƏMİ OĞLU QULİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İSMAYILLI RAYONU İVANOVKA KƏNDİNİN TARİXİ HİSSƏSİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI RƏHİMOVA GÜNEL ƏLİPAŞA QIZI dosent Bayramov R.M. Texniki elmlər Memarlıq
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARIN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİNİN REKONSTRUKSİYASI RƏHİMZADƏ NEMƏT ƏJDƏR OĞLU dosent N.S.Əsədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Sığorta Fəaliyyətinin Dövlət Tənzimlənməsinin İstiqamətləri RƏSULOV TOĞRUL ƏLİFƏDDİN OĞLU professor Xəlilov Həmzə Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Tikinti müəssisələrində qiymətlərin formalaşması və tənzimlənməsi istiqamətləri Rəsulzadə Elmar Cəlal Dosent Səfərov A.N. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Çoxmərtəbəli tikinti kompleksinin təqvim planının resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi Sadiqova Əfruzə Yaşar qızı dosent Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yuxarı Mil kanalının bölgənin iqtisadi inkişafına və ətraf mühitə təsirinin tədqiqi Seyidnurova Nərmin Tərlan qızı T.e.n. dos. Həsənov F.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
KİMYA TƏHLÜKƏLİ OBYEKTLƏRDƏ BAŞ VERƏN QƏZALARIN ARADAN QALDIRILMASININ METODOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ SEYİDOV MƏHƏMMƏD FƏRHAD OGLU k.e.n.,dos. Gözəeov S.S. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
TURİZM MÜHİTİNDƏ “BUTİK OTEL” MƏKANLARININ ROLU Süleymanova Firuzə Rafiq qızı dos.Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
Su təchizatının informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Səmədbəyli Sərxan Cəsarət oğlu t.е.d., professor Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
YOL ÖRTÜKLƏRİ İLƏ AVTOMOBİL ŞİNLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ VƏ ÖRTÜKLƏRİN İLİŞMƏ KEYFİYYƏTLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Səmədli Bəhruz Daşqın oğlu T.e.n., dosent Qasımov N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Mamdani tipli üç girişli qeyri-səlis kontrollerin sintez olunması, tədqiq olunması və keramiki plitələr istehsalının qurutma sobasının idarə olunmasında tətbiq olunması Talıbzadə Sərxan Şirhəsən oğlu Dos.Əzizov S.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MÜƏSSİSƏYƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ TARİVERDİYEV SAVALAN QORXMAZ oğlu t.e.d., professor Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
KÜR ÇAYINDAKI DAŞQINLARIN SALYAN VƏ NEFTÇALA RAYONLARINA VURDUĞU TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ BAHAR QƏNBƏR QIZI TAĞILI dosent E.S. Qənbərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA BÖYÜK SU ANBARLARINDA YARANAN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİN TƏDQİQİ TAĞIYEVA AYTAC QAYIB QIZI dosent F.M. İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ADAPTİV NİZAMLAMANIN TƏTBİQ OLUNDUĞU İDARƏETMƏ ÜSULLARININ TƏDQİQİ Vahabzadə Əmrah Nizami oğlu m.f.d., baş müəllim Allahverdiyev R.Ə. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
PEYK METODLARINDAN İSTIFADƏ ETMƏKLƏ HAVA LIMANLARINDA YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ GEODEZİ ƏSASIN YARADILMASI VƏLİYEV MURAD QABİL OĞLU dos. Ş.F.Müttəlibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA İPOTEKA MƏNZİL TİKİNTİSİNDƏ MALİYYƏ RESURSLARINDAN İSTİFADƏNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ Vəliyev Tural Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
KERAMİK KƏRPİC İSTEHSALI ÜÇÜN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KÜTLƏ TƏRKİBİNİN İŞLƏNİLMƏSİ XATINOV MUSA ALI OĞLU k.e.n S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏR İNTENSİV NƏQLİYYAT HƏRƏKƏTLİ YOLLAR KƏSİŞMƏSİNDƏ MÜXTƏLİF SƏVİYYƏLİ YOL QOVŞAĞININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏ ÜSULLARININ TƏDQİQİ XUDABAXIŞOV ELGÜN CƏMALƏDDİN OĞLU dosent Əhmədov T.M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
KÖRPÜ MEMARLIĞINDA BƏDİİ FORMANIN TƏKAMÜLÜ Xəlilzadə Leyla Adil qızı memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Siyavuş Dadaş Texniki elmlər Memarlıq
Dizel mühərriklərinin diaqnostikasının təşkili və diaqnostik parametrlərinin tədqiqi Yolçuyev Əflatun Bərzuyyə oğlu Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma
POLİMER LİFLƏRLƏ ARMATURLANMIŞ FİBROBETON TƏRKİBLİ BETON ƏSASINDA MƏMULATIN İSTEHSAL TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ YUSİFOV VÜSAL ZAHİD OĞLU t.e.d professor T.A.Haqverdiyeva Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Uşaq məkanlarının memarlıq mühitinin modelləşdirilməsi YUSİFOVA AYTƏN ELXAN QIZI dossent Dadaşova S.X Texniki elmlər Memarlıq
BAŞ MIL-MUĞAN KOLLEKTORUNUN ONUN TƏSIR ZONASINDAKI TORPAQLARIN EKOLOJİ-MELIORATIV VƏZIYYƏTINƏ TƏSIRININ ARAŞDIRILMASI YUSİFOVA GÜLNAR YUSİF QIZI t.e.n., dos QƏHRƏMANLI YAŞAR VƏLİ OĞLU Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TİKİNTİ MƏMULATLARI İSTEHSALINDA TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN ÇOXPARAMETRLİ İNFORMASİYA-UÇOT SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ YƏHYƏYEVA LALƏ AĞA qızı Dosent İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
AZƏRBAYCANDA PALÇIQ VULKANLARI VƏ ONLARIN TURİZMİN İNKİŞAFINDA ROLU Rəşad Zalov Yusif oğlu memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Kərimov F.Z. Texniki elmlər Memarlıq
İstilik təchizatı sisteminin informasiya-idarəetmə sisteminin işlənməsi Zərbəliyev Tural Ramiz oğlu t.e.d., professor Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
İNŞAAT OBYEKTLƏRİNDƏ XROMATOQRAFİQ ANALİZİN İİS – İN İŞLƏNMƏSİ Ömərov Qoşqar Səxavət oğlu t.e.n., dos. Əliyev Namiq Süleyman oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ASFALTBETON ÖRTÜKLƏRİNİN YEYİLMƏYƏ DAYANIQLIĞININ TƏDQİQİ İBİŞOV ELVİN YAŞAR oğlu dosent Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
XX ƏSR BƏDİİ MƏDƏNİYYƏTƏ ABSTRAKT İNCƏSƏNƏTİN TƏSİRİ İbrahimli Bəsurə Xəlifə qızı Dosent Dadaşova Sevda Xanbala qızı Texniki elmlər Memarlıq
SEYSMOİZOLYASİYA QURĞUSU OLAN BİNANIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ İBRAHİMLİ ELNUR ƏLİ OĞLU dosent T.C.Həsənova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU MƏİŞƏT TULLANTILARININ İDARƏ OLUNMASININ İNNOVATİV TEXNOLOGİYASI İBRAHİMOVA KÜBRA RÖVŞƏN QIZI t.e.n E.R.Dadaşov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Tikintidə regional inkişaf siyasəti və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yolları İmamverdiyev Cavad Elxan oğlu dosent, T.T.Aslanova Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İLİSU KƏNDİNİN TARİXİ ABİDƏLƏRİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI İmaməliyeva Fidan Cəfər qızı dosent Bayramov Rizvan Mustafa oğlu Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın sənaye memarlığına yerli (təbii) amillərin təsiri İmaşlı Zaur İlqar oğlu dos.Ö.Qoçulu Texniki elmlər Memarlıq
ŞAQULİ XƏTTLƏRİN SAPMALARININ TOPOQRAFİK VƏ MÜHƏNDİS-GEODEZİ İŞLƏRƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ İSMAYILOV ELVİN İLQAR OĞLU dosent Ş.F.Müttəlibova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
KÜR ÇAYINDA DAŞQINLARIN İDARƏ OLUNMASI İSMAYILOV KAMRAN YASİN OĞLU dosent. Hacımətov Qayıbəli Narulla oğlu Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ DƏMİR BETON KONSTRUKSİYALARIN HESABLANMASININ DEFORMASİYA MODELİ ŞİRAZİ AZAD oğlu İSMAYILOV dosent Xalid Məhəmməd oğlu Nəcəfov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
SƏVİYYƏQALDIRAN (SUTULLAYAN) QURĞULARIN HİDRAVLİKİ VƏ STATİKİ İŞİNİN TƏDQİQİ İZAVƏDDİNLİ SALATIN MAYIL qızı dosent N.A.Səfərova Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
MİNERAL AKTİV ƏLAVƏLƏRİN BETONUN BƏZİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ ŞAHMAROV SAMİD SÖHBƏT OĞLU t.e.n., dosent Qurbanova R.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
NƏQLİYYAT TUNELLƏRİNDƏ VENTİLYASİYA SİSTEMLƏRİNİN TƏDBİQİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ Şindiyev Dərya Bəşir oğlu Əhmədov T. M. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
KÜR-ARAZ DÜZƏNLİYİNİN EKOLOJİ BAXIMDAN YAXŞILAŞDIRILMASINDA DRENAJIN ROLU ŞÜKÜRLÜ QUMRU ELMAN qızı dos. Musayev Z. S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
ƏYİLƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRDƏ MAİLİ KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYƏ QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞDİRMƏNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ FUAD ŞÜKÜROV BƏHRƏM oğlu dosent Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ABŞERON YARIMADASINDA UŞAQ_SAĞLAMLIQ MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ PLANLAŞDIRMA XÜSÜSİYYƏTLƏRİ Şəfiyi Nəsrin Hüseyn qızı dosent .Səlimova.A Texniki elmlər Memarlıq
Tikinti sənayesi müəssisələrində resurslardan səmərəli istifadənin əsas istiqamətləri Əhmədli Fərid Vahid oğlu i.e.n., prof.Əliyev Ə.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN TORPAQ EHTİYATLARININ KADASTR MƏLUMATLARI ƏSASINDA TƏDQİQİ Əhmədov Aqil Şavələd oğlu dosent S.X.Ömərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ŞÜŞƏ MƏMULATLARI İSTEHSALI İNFORMASİYA SİSTEMİNİN RİYAZİ VƏ PROQRAM TƏMİNATININ YARADILMASI ƏHMƏDOVA ARZU HÜSEYN qızı t.e.d., professor Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ARAN BÖLGƏSİNDƏ QISA MÜDDƏTLİ REKREASİYA MƏRKƏZLƏRİNİN YARADILMASI Aysel Xalid qızı Əhmədova dosent R.Ş. Əliyeva Texniki elmlər Memarlıq
Müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə Mingəçevir şəhərinin Elektron Kadastr Məlumat (EKM) bazasının yaradılması ı ƏKBƏROV TƏBRİZ HƏMZƏ oğlu f.r.e.f.d. Babayev E.Z. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
NOV BAŞLIQLI SUTULLAYAN QURĞULARIN İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ ƏLİYEV SƏNAN VİDADİ oğlu dosent M.S.Zərbəliyev Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Azərbaycanın Goranboy rayonu şəraitində suya qənaət edən mütərəqqi suvarma texnika və texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının araşdırılması ƏLİYEV ZİYADXAN NÜSRƏD oğlu t.e.d., prof. Əliyev B.H Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
YAĞIŞ KANALİZASİYASININ MÖVCUD KOLLEKTORLARININ SUBURAXMA QABİLİYYƏTİNİN KOMPYÜTERLƏ HƏLLİ METODLARININ TƏDQİQİ ƏLİYEV ÖZAL YAŞAR OĞLU t.e.d., prof. əvəzi Quliyev F.S. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şirvan düzündəki irriqasiya və kollektor-drenaj sistemlərinin bölgə torpaqlarının ekoloji-meliorativ şəraitinə təsirinin qiymətləndirilməsi ƏLİYEVA HƏCƏR ARZU QIZI t.e.n., dos. Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Neft emalı müəssisələrində iş yerlərinin attestasiyası və təhlükəsizlik texnikasının təmin olunması Əliyeva Nəzakət Fuad qız dosent H.M.Mahmudov Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
SMAYILLI RAYONU BASQAL QƏSƏBƏSİNİN TARİXİ HİSSƏSİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI ƏLİZADƏ FİDAN NƏZƏR QIZI dosent Bayramov Rizvan Mustafa oğlu Texniki elmlər Memarlıq
ABŞERON YARIMADASI TORPAQLARININ EKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ Əlizadə Natəvan Niftəli qızı professor R.M.Quliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərini isti su ilə təmin etmək üçün günəş suqızdırıcı qurğunun işlənməsi və tədqiqi ƏMİRASLANOV ANAR ARİF OĞLU f.-r.e.n., dosent Salamov O.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ENERJİ EFFEKTLİ BİOKLİMATİK YAŞAYIŞ BİNALARININ MEMARLIQ - PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ ABŞERON YARIMADASI TİMSALINDA Ənvərbəyli Seymur Teymur oğlu dosent Səlimova Aytən Taryel qızı Texniki elmlər Memarlıq
Geodeziya ölçmələrinin dispersiya və korrelyasiya təhlili Əzimova Aydan Rafael qızı professor A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI MƏRKƏZİ KOMANDA SİSTEMİNİN işlənməsi AYNUR İBRAHİM qızı ƏZİMOVA Dosent Danyalov Ş. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş
RİGELLİ VƏ RİGELSİZ BİNALARDA LÖVHƏ KONSTRUKSİYALARININ İŞİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ RÜFƏT ATAKİŞİ oğlu İBRAHİMOV N.H.SEYİDOV Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti
Architectural planning principles of the formation of co-working centers in Baku Babayev Zaur Azim Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
Influence of modern residential buildings on the architectural environment in the central part of Baku Hasanli Aygul Niyazi Isbatov I.A. Texniki elmlər Memarlıq
Comparative calculation of high-rise buildings based on Azerbaijan and British council construction norms Hashimli Ibrahim Elman Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
The comparative calculation of high - rise buildings on the base of Eurocode and Azerbaijan construction norms Khalilov Surkhay Fikrat Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Investigation of stressed condition on braces of single braced open web shear walls Taghizade Nahmat Balagha Najafov Kh.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Comparative calculation of multi-storey buildings according to Azerbaijani and Turkish norms Sharifov Vugar Ismayil Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Comparative calculation of multi-storey buildings according to Azerbaijani and Turkish norms Sharifov Vugar Ismayil Polukhov I. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Environmental impact assessment of small hydropower stations in Azerbaijan Republic and its role in renewable energy development Jafarli Kamila Ahliman Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Environmental impact assessment of small hydropower stations in Azerbaijan Republic and its role in renewable energy development Jafarli Kamila Ahliman Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Architectural adaptation of Baku residential buildings of industrial housing period to modern conditions (1950-80) Dorsay Fard Davoud Qahramanova Sh. Texniki elmlər Memarlıq
Prospects of development of eco-cities in Azerbaijan Mammadova Aytan Ilqar Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DEVELOPMENT OF PUBLIC SPACES IN INDUSTRIAL CITIES. Presence of Local and Global References in Public Spaces Mammadzade Afat Jeyhun Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
Parametric modelling on multifunctional buildings in Azerbaijan Sahand, Latifi Mirmohammad Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
“Research of the Current Situation of the Oil Industrial Wastes in Baku Saadatova Leyla Ilqar Mammadova L.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Analyse of oil refining industry's impact assessments to the environment Safarova Saida Safar Aliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Organization of planning of energy-efficient residential buildings in Nakhchivan City Ismayilzada Leyla Novruz Huseynov E.F. Texniki elmlər Memarlıq
İSMAYILLI RAYONU İVANOVKA KƏNDİNİN TARİXİ HİSSƏSİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI Rəhimova Günel Əlipaşa qızı Bayramov R.M. Texniki elmlər Memarlıq
İnvestisiya resursları bazarı və onun tənzimlənməsi istiqamətləri Əlisoy Nigar Şakir qızı Məmmədov M.A. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
SU ANBARI HİDRODÜYÜNÜ QURĞULARININ AŞAĞI BYEFİNDƏ YERLƏŞƏN HİSSƏLƏRİNİN İŞ PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ QASIMZADƏ ORXAN YAŞAR OĞLU Fail Məmmədxan oğlu İsmayılov Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Azərbaycanda inşaat sektorunda investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsi və səmərəliliyi Məmmədzadə Rövşanə Rövşən qızı Abasova Aytən Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Makroiqtisadi tənzimləmədə pul-kredit siyasətinin yeri və rolu Nuriyeva Roza Rasim qızı H.A.Xəlilov Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Sənaye müəssisələrində maliyyə şəfafliğinin təmin edilməsində korporativ idarəetmənin rolu Babaxanova Sevda Musamir Yusifov E.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Ölkənin iqtisadi inkişafının təmin edilməsində maliyyə siyasəti Şıxlı Kamran Şahin oğlu Əliyev Ə.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Avtomobil nəqliyyati tullantilarının ətraf mühitə təsirinin tədqiqi (Gəncə-Qazax bölgəsi timsalinda) Cəlilov Yusif Səyavuş oğlu Xəlilova A.Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Baş Şirvan kollektorunun təsir zonasındakı əkin sahələrində torpaqların ekoloji vəziyyətinin tədqiqi Dadaşova Şəms Yusif qızı Vəliyeva S.Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Abşeron yarımadasında çirklənmiş torpaqların ekoloji-meliorativ cəhətdən yararlı hala salınması metodlarının araşdırılması Əhmədov İftixar Fizuli oğlu Qəhrəmanlı Y.V. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri və bioqazın alınması Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri və bioqazın alınması Məmmədova L.H. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Baş Mil-Muğan kollektorunun tikilmiş hissəsinin təsir zonasında torpaqların ekoloji vəziyyətinin tədqiqi Kərimli Brülyant Məhəmməd qızı Həsənov F.H. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Mil – Muğan düzündə kollektor – drenaj sistemlərinin istismarı və onların vəziyyəti Musayev Emin Yusif oğlu Musayev Z.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Xudafərin su anbarinin aşaği byefində baş verən ekoloji proseslərin tədqiqi Mustafayeva Zümrüd Zəlimxan qızı Qənbərov E.F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Yuxarı Şirvan və Yuxarı Qarabağ kanallarının xidmət etdiyi torpaqların ekolojimeliorativ şəraitinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi Orxan Murad Vaqif oğlu Xəlilova A.Ə, Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Taxtakörpü su anbarından kompleks məqsədi ilə istifadə olunması və onun ətraf mühitə təsiri Quliyeva Ləman Asif qızı Zərbəliyev M.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Use of modern assessment methods in the environmental impact Abdullazadə Zəhra Ramiz qızı Əliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Role of the un in global climate change, studying of the period of kiyota stages development in Azerbaijan Nağıyeva Nümnə Koçəri qızı Əliyev F.G. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Investigations of waste utilization and recycling in Baku city Şahlarova Afaq Alxas Əliyev F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Production of solar energy in Azerbaijan and its relevant environmental effects Talıbov Nicat Vüqar Sadıqov R. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəhər mühitinin sənaye və avtonəqliyyat vasitələri ilə çirklənməsinin ekoloji təhlükəsinin qiymətləndirilməsi Abdullayeva Nərmin Sabir qızı Hacızadə F.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Təhsil müəssisələrinin tullantılarının inteqrasiyalı idarə olunmasının tədqiqi Kərimli Kübra Rəhim qızı Əliyev F.Q. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Ticarət binalarinin memarliq planlaşdirma xüsusiyyətləri (Bakının timsalında) Mustafayeva Aygün Elxan qızı Səlimova A.T. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri Rəhimova Əfsanə Etibar qızı Ağazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
Bakı şəhərində müalicə-profilaktika müəssisələrinin memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri (xəstəxanaların timsalında) Haqverdiyev Nihad Tofiq oğlu Agazadə R.R. Texniki elmlər Memarlıq
İstilik sistemlərində qidalandırıcı suyun səmərəliliyinin yüksəldiməsi İsmayılzadə Zümrüd Sübhi qızı Ələsgərov Gülağa Ağami oğlu Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
İQLİM DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR, MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ VƏ CİS TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA TƏDQİQİ ABBASZADƏ FUAD MƏHƏMMƏD OĞLU Quliyev R.M. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Torpaq kadastrının Xızı şəhərinin sosisal-iqtisadi inkişafında rolunun tədqiqi Abdinov Pərvin Ədalət oğlu Ömərov S.X. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ÇIRAQQALA VƏ GİL-GİLÇAY SƏDDİNİN QORUNMASI VƏ İSTİFADƏSİ Abdulbəyli Nigar İlqar qızı Bayramov R.M. Texniki elmlər Memarlıq
YANĞIN PARTLAYIŞ TƏHLÜKƏLİ QAZLARDAN YARANA BİLƏCƏK QƏZALARIN LƏĞVİ PLANININ İŞLƏNİLMƏSİ Abdulov Şəmistan Əzəmulla oğlu Hümmətov M.O. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DƏRİN DƏRƏ VƏ YA ÇAY ÜZƏRİNDƏN AVTOMOBİL YOLU KÖRPÜSÜNÜN HÜNDÜR DAYAQLARININ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İNŞAASI TEXNOLOGİYASININ SEÇİLMƏSİ ABDİNLİ NƏRİMAN MAHİR OĞLU Qasımov N.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Beton məmulatları istehsalının paylanmış informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Ağayeva Miridə Rasim qızı Salayev Aydın Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BİTUM ƏSASLI HİDROİZOLYASİYA MATERİALLARININ KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI ALLAHVERDİYEV TURAL NİZAMƏDDİN oğlu Haqverdiyeva T.A. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YÜKSƏK MƏRTƏBƏLİ BİNALARIN KONSTRUKTİV HƏLLƏRİ VƏ HESABLANMASI ALPAŞAYEV LOĞMAN FƏTTAH OĞLU Cahangir Vəli oğlu Əsgərov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Şanlıurfa Şəhərinin Qonaqları, onların memarlıq bədii xüsusiyətləri və bərpa məsələləri Altun Eyyup Mehmet Oğlu Əmənzadə R.B. Texniki elmlər Memarlıq
MÜASİR AZƏRBAYCANDA BƏRPA OLUNMUŞ ABİDƏLƏRİN ELMİ TƏHLİLİ HÜSEYNOVA AYŞƏN MƏTLƏB QIZI Z.G.Məmmədova Texniki elmlər Memarlıq
ONLİNE REJİMİNDƏ STRATEJİ OBYEKTLƏRİN ƏSAS YÜKDAŞIYAN MODULLARININ VƏZİYYƏTLƏRİNİN MONİTORİNQ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ MEHDİBƏYLİ AZƏR ALI oğlu Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
DAŞINMAZ ƏMLAKIN XƏRCLƏR ÜSULU İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ZEYNALOV AZƏR SEYFƏDDİN OĞLU Əliyev İ.Q. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ BETONLARIN İSTİSMAR XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI MƏLİKOV AZƏR ƏLİSA OĞLU Əkbərova S.M. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Kombinə edilmiş üsullar ilə poladların möhkəmliyinin artırılması AĞAYEV RAMİL MANSUR OĞLU Cəfərov Yaşar Ələsgər oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BAKI UNİVERSİTETLƏRİNİN FORMALAŞMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜASİR TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRILMASI AĞAZADƏ DƏNİZ İSMAYIL QIZI Ələsgərov E.H. Texniki elmlər Memarlıq
Abşeron rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin kompleks iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Ağabəyov Asif İlham oğlu Bayramov Rasim Qasım oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YENİ TİKİLİLƏRİN EKSPERTİZASININ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏDQİQİ BABAYEVA KƏMALƏ VAQİF QIZI Məmmədov H.S. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları, metodları və onların təkmilləşdiriliməsi üsulları Piriyev Babək Arif oğlu Aydın Xaliq oğlu Nəbiyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Yanğın-partlayış təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verən qəzalar, onların proqnozlaşdırılması və təhlükəsizliyin təminatının psixoloji aspektləri Baloğlanlı Rəşad İmanverdi oğlu Gözəlov S.Ə. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Türk evlərinin dekorativ tərtibat xüsusiyyətləri (XIX – XX əsrlər) Bağırlı Ceyranxanım Texniki elmlər Memarlıq
Çoxmərtəbəli binalar üçün sərnişin liftinin bucurqadının konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi BƏKİROV ORXAN AZAD OĞLU Kərimov Əmirtarix Hüseyn oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
BƏDİİ OBRAZIN YARADILMASINDA İŞIĞIN TƏTBİQİ CAHANGİROVA KÖVSƏR ŞAHBAZ Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
Cavanlı Səbinə Mehman qızı TƏDRİS MÜƏSSİSƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA MEMARLIQ DİZAYN PROBLEMLƏRİ Əbdülrəhimova T.R. Texniki elmlər Memarlıq
MÜHƏNDİS İNFRASTRUKTUR OBYEKTLƏRİ TİKİNTİSİNİN GEODEZİ TƏMİNATI ÜÇÜN MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN ARAŞDIRILMASI CÜMŞÜDLÜ ELVİN MEHMAN OĞLU Quliyev R.M. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Asbest-sement məmulatları istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Cəbrayılov Aydın Adil oğlu Məlikov Eloğlu Əliməmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Binanların Enerji Auditinin Texniki- İqtisadi Qiymətləndirilməsi Cəfərzadə Qənahət Ənvər oğlu Məmmədov.N.Y Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Tikinti istehsalatında idarəetmənin təşkilati struktur formalarının araşdırılması Dərziyev Sənan Yaşar oğlu Cahandar Quzu oğlu Qəhrəmanov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR MÜHITİNDƏ KİÇİK BAĞLARIN ROLU (BAKI ŞƏHƏRİNİN NÜMUNƏSİNDƏ) Emir Vural Arafat Həsənova A.Ə. Texniki elmlər Memarlıq
MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA ÜSULLARI VƏ YERÜSTÜ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN BƏRPA EDİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI ETİBARLI SƏADƏT Müttəlibova Ş.F. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
QABIRĞALI MƏRTƏBƏ ARASI ÖRTÜKLƏRIN DİNAMİKİ YÜKLƏRİN TƏSİRİNƏ HESABLANMASI ƏHMƏDOV FUAD NƏRİMAN oğlu Seyidov N.H Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
XIRDALAN ŞƏHƏR KADASTRININ ÖYRƏNILMƏSINDƏ GİS TEXNOLOGIYALARININ ROLU FƏTƏLIYEV MURAD ISLAM OĞLU Ömərov S.X. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDA XARİCİ KAPİTALIN ROLU Göyüşov Cahandar Əliyev Ə.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ağac-yonqar plitələr istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Gəncəlizadə Əfsanə Möhübbət qızı Məlikov Eloğlu Əliməmməd oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ŞƏHƏR MÜHİTİNDƏ İCTİMAİ MƏKANLARIN FORMALAŞMASI” (BAKI TİMSALINDA) HACIYEV MURAD VİDADİ OĞLU Abdullayeva Nərgiz Cavad qızı Texniki elmlər Memarlıq
MÜASİR DÖVRDƏ DİNİ KOMPLEKS MÜHİTİNİN DİZAYNI Hacı-zadə Könül Tahir qızı Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
The comparative calculation of high -rise buildings on the base of Japan and Azerbaijan construction norms ASLANLI ULVI LATIF İlham Polukhov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ARCHITECTURAL PLANNING PRINCIPLES OF THE FORMATION OF COWORKING CENTERS IN BAKU BABAYEV ZAUR AZIM E. F. Huseynov Texniki elmlər Memarlıq
INFLUENCE OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT IN THE CENTRAL PART OF BAKU HASANLI AYGUL NIYAZI Isbatov Ilgar Aydin Texniki elmlər Memarlıq
URBANİZASİYALAŞMIŞ ƏRAZİLƏRDƏ TORPAQLARIN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ VƏ BƏRPASI TƏDBİRLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI (BAKI TİMSALINDA) SULTANLI GÜNAY GÜNDÜZ qızı A.Ə. Xəlilova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Dəniz stasionar platformalarının ətraf mühit amillərinin təsirini nəzərə almaqla hesablanması Əliyev Emil İntizam oğlu Aslanov L.F. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
AZƏRBAYCANIN İŞĞAL ALTINDA OLAN RAYONLARININ YOLXİDMƏTİ MƏRKƏZLƏRİNİN MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ (KƏLBƏCƏR RAYONU TİMSALINDA) Kazımov Vüqar Allahverdi oğlu Səlimova Aytən Taryel qızı Texniki elmlər Memarlıq
Memarlıq mühitində ekoloji dizaynın tətbiqi Kosayeva Gülşən Texniki elmlər Memarlıq
UCAMƏRTƏBƏLİ ÇƏRÇİVƏ-RABİTƏLİ SXEMLİ KARKAS BİNALARIN ZİRZƏMİ MƏRTƏBƏSİNDƏ DİAFRAQMALARIN YERLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ VƏ TƏKLİFLƏRİ MUSAYEV NİZAMƏDDİN ELBURUS OĞLU HÜSEYN ARTIK OĞLU XƏLİLOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İstiyə davamlı poladlarda zədələnmələrin inkişafına dartıcı gərginliklərin statiki təsirinin araşdırılması KƏRİMOV TOĞRUL RÖVŞƏN OĞLU Əhmədov Ramiz Hümbət oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QABAGCADAN GƏRGİNLƏŞDİRİLMİŞ RİGELLİ ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN HESABLANMASI KƏRİMOVA İSMƏT AYAZ QIZI Seyıdov N.H. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Teatr interyerlərinin dekoeativ tərtibat xüsusiyyətləri (tamaşa rolları timsalında XIX-XX əsr) KƏRİMOVA VƏFA VALEH QIZI Abdullayeva Rəna Texniki elmlər Memarlıq
DAŞINMAZ ƏMLAKIN QİYMƏTLƏNDİRMƏ ÜSULLARININ TƏHLİLİ PİRMƏTOV SAMİR ŞƏMSƏDDİN OĞLU Yusifov M.Z. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MƏSAFƏDƏN ZONDLAMA VERİLƏNLƏRİ VƏ GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR ƏSASINDA TƏBİİ-DAĞIDICI HADİSƏLƏRİN XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Quliyev Mirzə Rza oğlu Əliyev S.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ŞƏHƏR MÜHİTİ ELEMENTLƏRİNİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ QULİYEVA CƏMİLƏ MAHİR QIZI Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı Texniki elmlər Memarlıq
Abşeronun köhnə sənaye binalarının rekonstruksiya problemləri (Sumqayıt şəhəri timsalında) Qasımlı Fəridə Akif qızı Qəhrəmanova Ş.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
KOMPUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ BİG DATA ANALİTİKASI ƏSASINDA ANOMALİYALARIN AŞKARLANMASI ALQORİTM VƏ METODLARIN TƏTBİQİ QARAYEV ELMAR VƏLİ oğlu Musayeva Nailə Fuad qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Monolit dəmirbeton tikililərin istehsalatının kompleksinin səmərəliliyinin artırılması yollarının araşdırılması Qafarova Fatimə Sattar qızı Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QARAYEV ZİYA MAHİR OĞLU YOL TİKİNTİSİ ÜÇÜN SƏRT BETON TƏRKİBLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ Qurbanova Rahilə Ağabəy qızı Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
QUBA-QUSAR RAYONLARINDA TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ DAYANIQLIQ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ QAYIBXANOV EMİN İKRAM OĞLU Danyalov Ş.D. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ VƏ BİOQAZIN ALINMASI İSMAYILLI SƏMA QAMƏT QIZI L.H.Məmmədova Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
DƏNİZ NEFT-QAZ ÇIXARTMA PLATFORMALARINDA TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİ İSMAYILZADƏ İSMAYIL AFTANDİL OĞLU Fuad Hacızadə Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
İNCƏSƏNƏTDƏ DEKORATİV MOZAİKA VƏ ONUN BƏDİİ İNKİŞAFI ŞİRİBƏYLİ ZAMİN HAFİZ OĞLU Əsgərəlizadə Gülnarə S. Texniki elmlər Memarlıq
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların şəbəkəli modelinin resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi Şıxəmmədov Rafayel Vüqar oğlu Fərzəliyev Sahib Abduləli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR ƏRAZİLƏRİNİN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ OLUNMASI BAXIMINDAN BİNA VƏ QURĞULARIN PLANLAŞDIRILMASI ŞİRƏLİYEV KAMRAN DAVUD OĞLU Əsədov Natiq Şükür oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
HİBRİD İNTELLEKTUAL İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN SİNTEZ OLUNMASI, TƏDQIQ OLUNMASI VƏ ASBESTSEMENT MƏMULATLARI İSTEHSALINDA TƏTBİQ OLUNMASI ŞƏRİFOVA NƏRMİN NATİQ qızı Salayev Aydın Rəhim oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Sabirli Elvin Şüşə istehsalında texnoloji prosesin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Qədimov R.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Sugeno tipli 2-girişli qeyri-səlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və dəmir-beton məmulatları istehsalında tətbiq olunması Salayev Məmməd Müşfiq oğlu Əzizov S.Ə. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MALİYYƏ ŞƏFAFLIĞININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏNİN ROLU SEVDA BABAXANOVA MUSAMİR qızı Yusifov E.M Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Ölkənin iqtisadi inkişafının təmin edilməsində maliyyə siyasəti Şıxlı Kamran Şahin oğlu Əliyev Ə.M. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AĞSU RAYONU TORPAQLARININ ZONAL KADASTR QİYMƏTLƏNDIRİLMƏSİ VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ YOLLARININ TƏDQİQİ Soltanova Fəridə Soltan qızı A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
AZƏRBAYCANDA TAMAŞA VƏ KONSERT BİNALARININ MEMARLIĞI VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏ PROBLEMLƏRİ MUSTAFAYEVA LEYLİ ZAUR QIZI Məmmədova Z.G. Texniki elmlər Memarlıq
DAŞINMAZ ƏMLAKIN MÜQAYİSƏ ÜSULU İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏMMƏDOVA CƏMİLƏ ELBRUS QIZI Əsədov N.Ş. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ORNAMENTAL İNCƏSƏNƏTDƏ ELMİ NAİLİYYƏTLƏRİN TƏTBİQİ MANİYEVA ƏMİNƏ HABİL QIZI Bəkirova T.Ş. Texniki elmlər Memarlıq
ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN TİR VƏ TİRSİZ KONSTRUKSİYALARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ MAZLUM SALİH KAYA MUSTAFA YAMƏN MƏHƏMMƏD OĞLU EMİNOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Üzlük plitələrin istehsalının intellektual monitorinq və nəzarət sisteminin yaradılması Mehdixanlı Şəbnəm Kərəm qızı Hüseynova Rəna Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
KÜÇƏ-YOL ŞƏBƏKƏSİ ELEMENTLƏRİNDƏ HƏRƏKƏTİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSI YOLLARI Mehdiyev Həsənxan Gülağa oğlu İ.M. Çobanzadə Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MÜASİR QRUNT – METAL KOMPOZİT KÖRPÜLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ Mehdiyev Yaqub Əlövsət oğlu Qələndərli Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
HOLCİM BAKI ZAVODUNUN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏ SİSTEMİNDƏ YENİLİKLƏR. MÖVCUD OLAN PROGRAM TƏMİNATINA ƏLAVƏLƏR HEYBƏTOVA MƏRYƏM ƏBÜLFƏZ qızı Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
YOL HƏRƏKƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMA TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Muradov Anar İbadulla oğlu Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
SOSIAL SAHƏLƏRIN STRATEJI MALIYYƏ PLANLAŞDIRILMASI Həsənzadə Qurban Aydın oğlu Məmmədov M.A. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
AVTOMOBİL VƏ DƏMİR YOLLARININ TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARINDA GEODEZİ ÖLÇMƏLƏR VƏ CİS-DƏN KOMPLEKS İSTİFADƏNİN TƏDQİQİ Hümbətli Salman Qorxmaz oğlu Əliyev S.S. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BİNALARIN MİKROİQLİM SİSTEMLƏRİNİN ENERJİ TƏCHİZATINDA ALTERNATİV ÜSULLARDAN İSTİFADƏ TEXNOLOGİYALRININ Hüseynli Osman Elşad oğlu Məmmədov.N. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
VÜLKAN SÜXURLARININ TƏTBİQİ İLƏ ALINMIŞ KOMPOZİSİYA YAPIŞDIRICILARI ƏSASINDA SƏMƏRƏLİ XIRDADƏNƏLİ BETON TƏRKİBLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ Hüseynov Ceyhun Nəsib oğlu A.A.QUVALOV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları, metodları və onların təkmilləşdiriliməsi üsulları Babək Arif oğlu Piriyev Aydın Xaliq oğlu Nəbiyev Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏYİLƏN ELEMENTLƏRİN MAİLİ KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYİNƏ QABAQCADAN GƏRGİNLƏŞMƏNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ MƏHƏRRƏMOV HİKMƏT ELXAN oğlu Ramiz Əliyev Dadaş oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Reklam müasir mədəniyyət fenomeni kimi Hüseynzadə Hüseyn Tofiq oğlu Əcnəbi vətəndaşların hazırlığı fakültəsinin dekanı Texniki elmlər Memarlıq
SÜRÜŞMƏYƏ VƏ YEYİLMƏYƏ QARŞI DAVAMLI YARIMSƏRT ÖRTÜKLƏRİN KONSTRUKTİV ÖZƏLLİKLƏRİ VƏ İNŞA TEXNOLOGİYASI HƏSRƏTZADƏ VAHİD RÜFƏT OĞLU Yusifzadə E.N. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MEBEL İSTEHSALI ÜÇÜN TERMOPLASTİK KOMPOZİTLƏRİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ HƏSƏNOVA SEVİNC AKİF QIZI Yəhyayev A.B. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR TORPAQ ÖRTÜYÜNÜN MONİTORİNQİ VƏ DİFFERENSİYASININ ELMİ TƏDQİQİ Həmzəyev Fazil Azər oğlu A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ TORPAQLARININ KADASTR MƏQSƏDİLƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ VƏ ONUN MÜHAFİZƏSİ YOLLARI Həsənli Aytən Elmar qızı A.B.Cəfərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Birmərtəbəli sənaye binalarının silindirik örtüklərinin seysmik yüklərə müqavimətinin tədqiqi Həsənli Səfər Nazim oğlu Yamən Məhəmməd oğlu Eminov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Azərbaycan ərazisinin rəqəmsal yüksəklik modelinin (RYM) qurulması və onun tətbiqi Həziyeva Dilbər Telman qızı S.A.Qəniyeva Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BETONUN QEYRİ XƏTTİ SÜRÜNGƏNLİYİNİ NƏZƏRƏ ALMAQLA DƏMİRBETON TİRLƏRİN NORMAL KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYƏ HESABLANMASI QULİYEV RƏŞAD ƏLİBALA OĞLU MUXLİS ƏHMƏD OĞLU HACIYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ASFALTBETON YOL ÖRTÜKLƏRİNİN İNŞA TEXNOLOGİYASININ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ HƏRƏKƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ QULİYEV AYAZ NATİQ oğlu Məmmədov A.H. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Aerodromların tikintisində torpaq yatağının şaxtaya davamlılığının təmin edilməsi üçün əhənglə bərkidilmiş qruntlardan istifadə edilməsinin tədqiqi QULİYEV ƏKBƏR YADULLA OĞLU QƏNİYEV.D.S Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
TƏLATÜMLÜ PEYK HƏRƏKƏTİNİN GEODEZİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN TƏHLİLİ Qurbanov Murad Əlimərdan oğlu Babayev Eltəkin Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Şəhərin tarixi mərkəzinin yaşıllaşdırılmasının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri (Şəki,Zaqatala timsalında) Qürbətova Vüsalə Əli qızı F.Z.Kərimov Texniki elmlər Memarlıq
Üzvi-mineral əlavələr əsasında çökməyən və çatadavamlı betonların alınması Qədimaliyev Rauf Cavanşir oğlu S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Maye halında olan maddələrin miqdarına avtomatlaşdırılmış nəzarət-ölçmə sisteminin işlənməsi və tədqiqi Qəfərov Murad Nadir oğlu Kazım-zadə Aydın Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Yevlax şəhəri ərazisi torpaqlarının kadastr qiymətləndirilməsi və monitorinqinin təşkilinin elmi əsasları Qəhrəmanova Fatimə İlham qızı Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
BAKININ ŞƏHƏRƏTRAFI İSTİRAHƏT ZONALARININ LANDŞAFT HƏLLİ Rzayev Anar Novruz oğlu R.Ş. Əliyeva Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Qəsəbə tipli azmətrəbəli yaşayış kompleksinin tikintisinin təşkilində iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Rüstəmov Fəhmin Yaşar oğlu Rasim Qasım oğlu Bayramov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ MÖVCUD 9 MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASININ TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ƏHMƏDOVA GÜNAY ADİL QIZI Ç.İ.İbrahimov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MİNERAL TOZLARIN TƏTBİQİ İLƏ AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ YÜKSƏK MÖHKƏMLİKLİ BETONLARIN ALINMASI Əhmədli Nahid Zahid oğlu A.A.QUVALOV Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar
DAĞLIQ QARABAĞ ABİDƏLƏRİNİN BƏRPA PROBLEMLƏRİ ƏKBƏRLİ ƏKBƏR VAHİD OĞLU S.Ə.Axundova Texniki elmlər Memarlıq
Müasir dövrdə Azərbaycanda yüngül sənayenin yaranmasının xüsusiyyətləri və perspektiv inkişaf məsələləri Əmircanov Əli Mustafa oğlu Ə.M.Babaşov Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Abşeron malikanələrinin qorunması və istifadəsi (XIX əsr-XX əsrin əvvəli) Əli-məmmədova Nazilə Elşad qızı Hacıyeva Səbinə Xalıd qızı Texniki elmlər Memarlıq
SUÖTÜRÜCÜ QURĞULARDA HİDRAVLİKİ İŞ PROSESİNİN TƏDQİQİ VƏ STATİKİ TƏSİRLƏRƏ HESABLAMA METODİKASI HACIYEVA AYTƏKİN ELÇİN QIZI Məmmədova Vüsalə Vaqif qızı Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
TİKİLİLƏRDƏ BAŞ VERƏN DEFORMASİYALARA GEODEZİ ÜSULLARLA NƏZARƏT METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ Əliyev Orxan Əbülfət oğlu S.S.Əliyev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
SƏNAYE İSTEHSALINDA KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ Əliyev Rasim Firdovsi oğlu Əliyeva R. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Avtomobil yollarında nəqliyyat axınlarının hərəkət sürətinin idarə olunması xüsusiyyətləri Əliyev Ümid Vüqar oğlu Allahverdiyev R. Ə. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
YOL GEYİMLƏRİNİN ƏSASLARINDA GEOSİNTETİK MATERİALLARDAN İSTİFADƏ OLUNMASININ TƏDQİQİ ƏLİYEVA MİNA BAXŞƏLİ QIZI Xəlilov Z.M Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
MARŞURT AVTOBUSLARININ KONSTURKTİV TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏDQİQİ Ələsgərli Faiq Səməndiyar oğlu B.F. Namazov Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
İrimiqayaslı xəritələrin hazırlanması üçün GPS ölçmə və hesablama standartlarının təhlili Ənvərli Şəbnəm Mehman qızı A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Elmi əsərlərin xassələrin saxlanması və emalı üçün informasiya sistemi Əsədov Kənan Tacəddin oğlu Kazım-zadə A.K. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
MARŞRUT AVTOBUSLARININ HӘRӘKӘT TӘHLÜKӘSİZLİYİNİN YÜKSӘLDİLMӘSİ ӘHӘDOV RAFİQ ӘFRӘT OĞLU Namazov B.F. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Qazax şəhəri və onun ətraf ərazilərinin torpaqlarının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi Süleymanova Telli Saleh qızı Q.M.Məmmədov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
ƏLAQƏLİ KARKAS SXEMLİ BİNALARDA RİGELLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN BƏZİ PROBLEMLƏRİ İSLAMZADƏ AZƏR İLQAR OĞLU Hüseyn Artık oğlu Xəlilov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ƏYİLMƏYƏ İŞLƏYƏN DƏMİR-BETON ELEMENTLƏRİN KƏSİCİ QÜVVƏNİN TƏSİRİNƏ İŞİNİN TƏDQİQİ RZAYEVA SƏMAYƏ ƏLİYƏDDİN QIZI Namiq Həsən oğlu Seyidov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜHƏNDİS SEYSMOMETRİK STANSİYALARDAN ALINAN İNFORMASİYALARA GÖRƏ BİNALARIN ZƏLZƏLƏYƏ DAVAMLIĞININ TƏDQİQİ İBRAHİMLİ ELVİN ƏLİ OĞLU T.C.Həsənova Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BİNALARIN HƏCMİ-FƏZA TƏŞKİLİNDƏ GECƏ İŞIQLANDIRMASININ TƏSİRİ İbrahimli Məryəm Fizuli qızı N.C.Abdullayeva Texniki elmlər Memarlıq
İÇƏRİŞƏHƏR ƏRAZİSİNDƏ SON İLLƏR ƏRZİNDƏ AŞKAR OLUNMUŞ ABİDƏLƏRİN QORUNMASI VƏ İSTİFADƏSİ Ömərova Fidan Sahib qızı R.M.Bayramov Texniki elmlər Memarlıq
ABŞERONUN ŞİMAL DƏNİZ KƏNARI ZONASINDA İSTİRAHƏT MƏRKƏZLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI (MƏRDƏKAN TİMSALINDA) ÖMER DUMAN YUSUF OĞLU E.H. Ələsgərov Texniki elmlər Memarlıq
NƏQLİYYAT QURĞULARINDA İSTİFADƏ OLUNAN SVAYLARIN SƏMƏRƏLİ İŞİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ SƏMƏDOV AZƏR NOFƏL OĞLU Yusifzadə E.N. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
Paylayıcı qaz təchizatı sisteminin etibarlıq göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin tədqiqi mövzusunda Səmədli Səbuhi Əlibala oğlu Hacıyev Yəhya Z. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
SƏMƏRƏLİ ŞÜŞƏLİFLİ BETON TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ Səmədov Oruc İsmayıl oğlu S.İ.ABBASOVA Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
SUMQAYIT ŞƏHƏRİNİN MƏDƏNİ-MAARİF BİNALARININ MEMARLIQ-PLANLAŞDIRMA İNKİŞAFI TƏHMƏZLI İSRAFIL FƏRHAD E.H.Ələsgərov Texniki elmlər Memarlıq
Cəlilabad şəhər torpaqlarının kadastr qiymətləndirilməsinin tədqiqi Vəlizadə Faiq Şaiq oğlu S.X.Ömərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları, metodları və onların təkmilləşdiriliməsi üsulları Babək Arif oğlu Piriyev Aydın Xaliq oğlu Nəbiyev Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MÜHƏNDIS QURĞULARININ ÇÖKMƏLƏRININ TƏYİNETMƏ METODLARININ TƏHLİLİ Xəlilov Ceyhun Şahin oğlu Babayev Eltəkin Zəfər oğlu Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Van Şəhərində dini abidələrinin memarlıgı və onların mühafizəsi probləmləri Sinan Çiçek Süleyman oğlu Əmenzadə R.B Texniki elmlər Memarlıq
Quba rayonu torpaq örtüyünün kadastr qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılmasının elmi əsasları Vəliyeva Nigar İlqar qızı A.İ.İsmayılov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
Sement istehsalında qurudulma texnoloji prosesinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi Xanvəliyev Nail Rizvan oğlu İbrahimov N.S. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Hündür bina və qurğuların inşası üçün geodezi plan əsaslarının təhlili Zülfüqarov Rüfət Şükür oğlu A.M.Mütəllimov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
VERİLƏNLƏR BAZALARININ ANALİZİNDƏ TƏLƏB OLUNAN BİLİKLƏRİN SEÇİLMƏSİ PROSESİNİN İNTELLEKTUAL (DATA MINING) SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ YAQUBLU MƏRYƏM FƏRHAD qızı Rzayeva Nərmin Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Mamdani tipli üç girişli qeyrisəlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və sement istehsalında tətbiq olunması Məmmədov Yunus Polat oğlu Salayev A.R. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
STRUKTUR KONSTRUKSİYALARIN KONSTRUKTİV HƏLLƏRİ VƏ ONLARIN HESABLANMASI YUSİFOV YUSİF NİZAMİ OĞLU C.V. Əsgərov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Sənayenin inkişafında maliyyə bazarınınn təkmilliliyinin rolu Orxan Müzəffərli Rasim oğlu Ə.B.Əliyev Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
DƏMİR – BETON QABIRĞALI TİRLƏRDƏN İBARƏT KÖRPÜLƏRİN AŞIRIM QURĞUSUNUN SƏMƏRƏLİ İŞİNİN TƏTBİQİ MƏLİKZADƏ SAMiR ƏFLATUN OĞLU Qələndərov Ş.Q. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi
ZİVƏR BƏY ƏHMƏDBƏYOV İRSİNİN MÜHAFİZƏ VƏ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ Nəbiyeva Surə Hüseyn qızı S.X.Hacıyeva Texniki elmlər Memarlıq
YERLİ XAMMAL VƏ TEXNOGEN TULLANTILARIN TƏTBİQİ İLƏ SUVAQ TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ ŞÜKÜROVA NİGAR XALIQ QIZI T.A. Haqverdiyeva Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Xaçmaz şəhəri və ətraf ərazilərin kadastr məqsədi ilə qiymətləndirilməsi və mühafizəsinin elmi tədqiqi Oruclu Nərmin Möhvəddin qızı A.B.Cəfərov Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə
MƏRTƏBƏARASI ÖRTÜKLƏRİN HƏDDİMÜVAZİNƏT ÜSULU İLƏ HESABLANMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ORUCOV ETİBAR FAZİL OĞLU RAMİZ ƏLİYEV Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
MƏSAMƏLİ BETON BLOKLU HÖRGÜLƏRDƏ BƏZƏK İŞLƏRİNİN APARILMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ Nərimanov Vüqar İlqar oğlu Bələgözov Əhməd Məhəmmədl oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
YOL-İNŞAAT MAŞINLARININ ƏSAS PARAMETRLƏRİNİN TƏYİN OLUNMA METODİKASININ İŞLƏNMƏSİ OCAQOV ƏHLİMAN CAHANGİR OĞLU Qardaşov Rasul Qudbiddin oğlu Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
ƏYİLƏN DÜZUCAQLI EN KƏSİKLİ DƏMİR – BETON ELEMENTLƏRİN QEYRİ – XƏTTİ DEFORMASİYA MODELİ ƏSASINDA NORMAL KƏSİKLƏR ÜZRƏ MÖHKƏMLİYƏ HESABLANMASI MƏMMƏDLİ ŞƏHRİYAR ARİF Muxlis Əhməd oğlu Hacıyev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Makroiqtisadi tənzimləmədə pul-kredit siyasətinin yeri və rolu Nuriyeva Roza Rasim qızı H.A.Xəlilov Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların tikintisində təşkilatı-texnoloji həllərin araşdırılması Nuriyev Laçın Əlibarat oğlu Ağayev Asəf Mirzə oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ÇOXMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNASININ ZƏLZƏLƏ RƏQSLƏRİNİN TƏDQİQİ NOVRUZ BƏRBƏSTƏ HADİ OĞLU Ş.Ə.Məmmədov Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BİNALARIN İSTİLİK EFFEKTİVLİYİN ARTIRILMA ÜSULLARI VƏ ONLARIN İQTİSADİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Teymurova Nigar Natiq qızı Feyziyeva G.H. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Turist-rekreasiya sistemlərinin landşaft həlli NAĞIZADƏ ƏLI ŞAKIR R.Ş.Əliyeva Texniki elmlər Memarlıq
Qrunt sularının səviyyəsinə avtomatlaşdırılmış nəzarət-ölçmə sistemi Məmmədova Gülzar Rasim qızı İsayev M.M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
QAZANXANA QURĞULARINDA YANACAQLARIN İSTİLİKTÖRƏTMƏ QABİLİYYƏTİNİN ARTIRILMASININ TƏDQİQİ Məmmədov Sabir Zakir oğlu Quliyev Ə.M. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Dəmir-beton tirlərin qısamüddətli dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması MƏMMƏDOV FARIZ BAXIŞ OĞLU Muxlis Hacıyev Əhməd oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
ŞƏHƏR MÜHİTİNİN BƏDİİ-DİZAYN TƏRTİBATININ İNKİŞAF YOLLARI MƏMMƏDOVA SƏBİNƏ SAHİB Eynullayeva Məlahət Tapdiq q Texniki elmlər Memarlıq
YAŞAYIŞ DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNİN BAZAR DƏYƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MƏMMƏDZADƏ ORXAN BƏHRƏM OĞLU A.M.İsayev Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Şəhərlərin funksional zonalaşma rayonlarından aslı olaraq daşınmaz əmlakın ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin tədqiqi MƏMMƏDOV İBRAHİM VAHİD OĞLU Cəfərov Nazim Nütvəli oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Xidmət sahələrinin qitisadiyyatı və Menecmenti MƏMMƏDZADƏ RÖVŞANƏ Abasova Aytən Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
Hidrofol” dəyirmanında şlamın alınması texnoloji prosesinin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Məcidov Fəzail Pərviz oğlu Bədəlov Y.E. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Binanın kommunikasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış idarəsi. “Ağıllı binalar” (Smart house) MƏMMƏDLİ RƏŞİD FƏQANİ oğlu Səttarova Ülkər Eldar qızı Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Yüksək rütubətli iqlim şəraitində binalarda üfiqi monolit dəmirbeton konstruksiyaların betonlanması texnologiyasının tədqiqi Məmmədli Ramin Ramiz oğlu Salahov Muğan Ədil oğlu Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
BOYALARDA QURĞUŞUNUN SAĞLAMLIQ ÜÇÜN YARATDIĞI RİSKLƏR VƏ ONLARIN AZALDILMASI YOLLARI Məcidov Məhəmməd Dəstəbəy oğlu İ.İ.Mustafayev Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə