Humanitar elmlər . Bu elm sahəsinə aid bütün kitablar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Marketinqin əsasları Axundov Ş. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi.Dərs vəsaiti Xodov L.Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Əməyin mühafizəsi Əzizov A. 2008 Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
İqtisadi nəzəriyyə:Mikroiqtisadiyyat 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın rolu 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev Andriyanov V.İ.,Mirələmov H.F. 2008 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir I kitab (avqust 2003-oktyabr 2003) Əliyev İlham 2008 424 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir II kitab (oktyabr 2003-fevral 2004) Əliyev İlham 2009 432 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir III kitab (fevral 2004-aprel 2004) 2009 416 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir IV kitab (aprel 2004-iyun 2004) 2009 400 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir IX kitab (mart 2005-may 2005) 2012 411 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir XII kitab (noyabr 2004-yanvar 2004) 2011 408 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2003-2008) 2 cilddə (I cild) 2008 506 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 9-cu kitab mart 2005- aprel 2005 Əliyev İlham 2012 411səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 3-cü kitab aprel 2004 -iyun 2004 Əliyev İlham 2009 400səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
ilham Əliyev: “Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram” Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzi 2010 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Seyfullayev X.Q. 2010 622səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq (tikinti biznesdə) Xəlilov A.İ.,Nəbiyev A.X. 2014 312səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə idarəetmə Fərzəliyev Ş. 2015 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Asfaltbeton yol örtüklərinin tikintisi və təmiri Piriyev Y.M.,Kazımov X.İ.,Qaraisayev N.M. 2013 255səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
H.Ə.Əliyev.Biblioqrafiya.Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri 2002 128 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Çay kimi çağlayan ömür Budaqov B. 2002 192 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Su təsərrüfatı sistemlərinin layihələndirilməsi Mansırov M.,Musayev Z.,Məmmədov K. 2009 326səh. Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Pedaqogika.Dərslik. Qasımova L.,Mahmudova R. 2012 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Olimp 2003 252 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Pedaqogika II cild. İbrahimov F.N.,Hüseyinzadə R.L. 2012 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci qərinəsi) Budaqova S. 1995 96 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan fiziki coğrafiyası(ümumi hissə) Müseyibov M.A. 1998 400 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yaxın və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik) Soltanov H., Məmmədov C. 2008 304 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
ACTUAL ISSUES AND PERSPECTIVES OF THE ECONOMIC MODEL DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IN PRESENT CONDITIONS Aliyev Shafa 2010 Humanitar elmlər İctimai elmlər
DÜNYA İQTİSADİYYATI: MÜASİR DÖVRÜN PROBLEMLƏR Əliyev A.,Şəkərəliyev A.,Dadaşov İ. 2003 455 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi (dərslik) Əliyev B.R. 2002 441 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi diplomatiya (dərs vəsaiti) Əliyev Ş.T. 2012 196 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq statistika Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası (dərs vəsaiti) 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
ENGLISH for ECONOMISTS Dərs vəsaiti Nəbiyeva S.M.,Kərimova Ş,H.,Əkbərova F.S. 2010 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanın yanacaqenerji kompleksinin inkişafının iqtisadi-ekoloji problemləri Nurəliyeva R.N. 2010 221 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi (dərslik) Nuruyev C.Q.,Əliyev A.Ə., Atakişiyev M.C. 2009 293 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesdə əsasları fənni üzrə mühazirə mətnləri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası Hacızadə E.M.,Abdullayev Z.S. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli Hacızadə E.M. 2002 472 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri Hacızadə E.M.,Paşayev T.Ə. 2000 200 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosiallaşan iqtisadiyyat Hacızadə E.M. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi Hacızadə E.M.,Bağırzdə E. 2011 128 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın quruda nefqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri Hacızadə E.M. 1998 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın təbii qaz potensialı : reallıqlar və virtual cizgilər Hacızadə E.M. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müasir ekonomiks.Biznesə giriş və tələbələr üçün dərs vəsaiti Harvey J. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Hacıyev Ş. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə idarəetmə Fərzəliyev Ş. 2015 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialı) 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük rəsmiləşdirilməsi (Dərslik) Heydər K.F.,Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. 2006 324 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat fəlsəfəsi (Dərslik) 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri.Biblioqrafiya Məmmədov Q. 2006 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Mühəndis geodeziyası Qəniyeva S.A. 2011 316səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Pul.Kredit. Banklar. (metodik vəsait)Məlumat-sorğu kitabı Kaşiyeva F.Ş. 2011 154 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Torpaq və şoxməqsədli kadastr İsmayılov M.M.,Qəniyeva S.A. 2006 345səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyev M. 2012 140 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Müəssisənin maliyyə təhlili Liferenko Q.N. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İxracatcılar ücün ücün təlimat kitabı 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı Əhmədov Ə-C.İ.,Hüseynov A.Ə. 2010 370səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı (dərslik) Hüseynov T. 2005 560 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotunun mahiyyəti Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotunun mahiyyəti , məqsədi və vəzifələri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları (dərslik) Qeybullayev Q. 2003 210 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar (dərslik) Abbasov A.H. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat (dərs vəsaiti) Qradov A.P. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat (dərs vəsaiti) Qradov A.P. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu və audit (dərslik) Rzayev Q.R. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistika 2010 164 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pul.Kredit. Banklar. 100 suala imtahan cavabı Şvirdov O.Y. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi menecment 2010 228 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2 .Mezoiqtisadiyyat. Dərslik. 2010 924 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva/Bakı
İnvestisiya fəaliyyətinin hüququ tənzimlənməsi Dərs vəsaiti İsayev S.Z. 2011 188 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Korroziya ilə bağlı terminlərin izahlı lüğəti Əhmədov T.M.,Abbasov Q. 2013 332 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Cəfər Əli Qiyasi.Biblioqrafik ğöstərici 2003 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Rusca-Azərbaycanca memarlıq-inşaat lüğəti 1998 472 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ensiklopedik texniki lüğət Şərifov A.R., Rəsulov T.C., Nurəliyev M.V. 2009 316 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Məntiq İsrafilov M. 2005 384 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İqtisadiyyat:düşüncələr baxışlar Əlirzayev Ə. 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat:düşüncələr baxışlar Əlirzayev Ə. 2002 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Quruçay və köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri İsmayılov Q. 1981 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnvestisiyaların analizi və idarə olunması Əliyev Ə.B.,Mehdiyev İ.Ə. 2013 128 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəki xanlığı İsmayıl Mahmud,Bağırova M. 1997 76səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekonometrika (dərslik) Əliyev Ə.B. 2010 380 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının \"Böyük ipək yolu\"nun bərpasında iştirakı (1991-2005-ci illər) İsakov H. 2011 284səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiya layihələrinin təhlili Dərs vəsaiti Əliyev N.S.,Daşdəmirov M.Ə., Mirzəyev B.S. 2003 182 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi \"Lək-Lək\" jurnalı 2008 149səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnvestisiya layihələrinin təhlili Əliyev N.S., Daşdəmirov M.A., Mirzəyev B.S. 2003 181 c. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Türkün (ilk) ruhaniyyat ocağı inam atanin (Asif Atanın) mütləqə inam ocağı İnam Ata (Asif Ata) 2010 184səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şərq və Qərb: Ortaq mənəvi dəyərlər,elmi-mədəni əlaqələr İmanquliyeva A. 2009 144səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Bakıda metalişləmə tarixi (IX-XVII əsərlər) İbrahimov F. 1995 88səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Pespublikası Atlası Azərbaycan Pespublikası Dövlət torpaq və xəritəçəkmə komitəsi 2011 29 səh. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Şamaxı soyqırımı 1918 Zülfüqarlı M. 2011 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixinə yeni baxış Zülfüqarlı M. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Fəlsəfə Tarixi (Qərb fəlsəfəsi) Zeynalov M.B. 2001 544səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Həqiqət işığında Zeynaloğlu C. 2012 214səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bak?
Zaqafqaziya seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan milli şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il 2006 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı Bahadurqızı Y. 2009 200səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Mən şahidəm ki...Qara yanvar:əvvəl və sonra Yaqubov Ş. 1992 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xocalı qırğını Yaqublu N. 1992 128səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan legionerləri Yaqublu N. 2005 336səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi Əşrəfova R.S. 2007 260 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (dərslik) 2011 464 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə mexaniki normallaşdırma və əməyin ödənilməsi Eyniyev T.T.,Məlikova Ə.C. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə mexaniki normallaşdırma və əməyin ödənilməsi Eyniyev T.T.,Məlikova Ə.C. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xaliq 2004 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Kiçik biznesin təşkili və idarə edilməsi Fərzəliyev S.A., Tağıyev A.H.,Ağayev A.Ş.,Şixəliyev F.İ. 2004 212 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kitabxana informatikası. II cild. Xəlilov M.S.,Qurbanov A.İ.,Musayeva N.N. 2002 162səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əsərləri.Qəzəllər I cild. Şah İsmayıl Xətai Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (Tarixi icmal) Xələfov A. 2001 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. Xələfov A..Qurbanov A. 2006 200səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaşünaslığa giriş.3 hissədə.I hissə Xələfov A. 2001 400səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Əsərləri Vidadi Molla Vəli 2004 128səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri Vəzirov Nəcəfbəy 2005 304səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Naxçıvan-ərəblərdən monqollaradək ( VII-XII əsərlər) Vəlixanlı N. 2005 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri Vaqif Molla Pənah 2004 264səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sosiologiya Vahidov F.Q.,Ağayev T.B. 2008 334səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Şahzadə və dilənçi.Xoşbəxt şahzadə Mark Tven.Oskar Uayld 2005 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türkiyənin istiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri Avşar A. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Paris məktubları.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sülh Nümayəndə heyəti sədrinin Azərbaycan hökümətinə məlumatları (mart 1919-niyabr 1919) Topçubaşov Ə. 1998 120səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixi yaddaş-kargüzarlıq sənədləri 2009 120səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Sosiologiya 2006 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Sosial-mənəvi tərəqqi və islam Əliyeva G. 2010. 180səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğənbərlik anlayışı və Həzarət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab Siracəddin Hacı 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğənbərlik anlayışı və Həzarət Məhəmməd (s.a.s.) 1-ci kitab Siracəddin Hacı 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fəlsəfə Şükürov A. 2008 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Əruz vəznin sadələşdirilmiş qəlibləri Ədilli Şirvani 2011 50səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik Səməndərov f.Y. 2009 286səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Hophopnamə 2 cilddə. Cild 1. Cabir Mirzə Ələkbər 2004 480səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağın keçmişinə səyahət Göyüşov R. 1993 83səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türk xalqlarının tarixi II hissə Qurbanov R. 2011 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr.II hissə 1946-1999-cu illər) Qasımov M.,Abdullayev M. 1999 450səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı(dərslik) Mehdiyev İ.Ə.,Əliyev Ə.B.,Məmmədova L.A.,Əzizova M.Ə. 2012 430 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil (I kitab) Mehdiyev X.O. 2015 113 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qlobal siyasi iqtisad Müasir nəzəriyyələr 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq maliyyə. Dərslik. Vəliyev D.,Rəhimov M. 2000 330 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı (dərslik) Yahudov X.M. 2005 504 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı-XX əsrin II yarısında Zeynalov İ.X. 2004 126 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təlimlər tarixi (dərslik) 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr.II hissə 1946-1999-cu illər) Qasımov M.,Abdullayev M. 1999 450səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heyətin idarə edilməsi Dərslik İskəndərov R.Ə. 2005 404 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mehdiyev R.Ə.Biblioqrafiya 2009 376 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Zəka və xarakter Qəniyev H. 2011 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Dərslik. Abbasbəyli A.N., Yusifzadə S.Z. 2009 309 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nostradamusun möcüzəli aləmi Paşayev Q. 2007 760səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Abbas Mirzə və Azərbaycan Pakrəvan Ə. 2007 208səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Diplomatiya terminləri lüğəti Abbasbəyli A. Cəfərov V., Qafarov Z. 2000 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Ağdam ağrıları Abbasoğlu B. 2003 152 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Leyli və Məcnun Nizami Gəncəvi Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ekoloji menecemet.2 cildə.Cild 2. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 428 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
General Yadigarov qardaşları Nəzərli Ş. 2004 36səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
General Əliağa Şixlinski ömrü Nəzərli Ş. 2005 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi(e.ə.IX-e. XII əsərləri) I hissə. Nağıyev H.,Verdiyeva H. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçivan ensiklopediyası 2 cilddə. Cild 1. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi 1918-2007-ci illər 2009 350səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi( etnoqrafik materiallar əsasında tipoloji tədqiqat Mustafayev A. 2009 420səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Rübailər Məhsəti Gəncəvi 2004 144səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir Mehdiyev R. 2008 224səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Abşeron iqtisadi rayonunun pasportu 2011 63 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli məfkurə,dövlətçilik, müstəqillik yolu iləyanvar 2002-dekabr 2006 Cild 2. Mehdiyev R. 2006 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri Mehdiyev R. 2000 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan:Tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi Mehdiyev R. 2001 276səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan-2003-2008:Zaman haqqında düşünərkən Mehdiyev R. 2009 240səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Əbədiyyət. AN. Fəlsəfi esselər Abdulla Mahirə 2012 160 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması.Ali məktəblər üşün dərslik Ocaqov H.O. 2009 442səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar Mehdiyev R. 2006 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən Mehdiyev R. 2008 792səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Fəlsəfə tarixində Fəlsəfə Mehdi N.,Mehdi D. 2005 276səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Əsərləri Dörd cilddə.Cild I. Məmmədquluzadə C. 2004 664səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Tarixin nezeri problemləri Məmmədova Ş. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Maliyyə hüququ Mirzəyeva A.Q. 2008 424səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı.Dərs vəsaiti Məlikov Y. 2009 265səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə Məmmədov T.M. 2006 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanlılar (etnik - siyasi tarixə ümumi baxış) Mahmudov Y. 2008 64səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Ağqoyunlu dövrü (XV əsrin II yarısı) Mahmudov Y. 2007 116səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri 6 cilddə. Cild I. Füzuli M. 2005 400səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi 2010 876səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Latın əsaslı yeni Türk əlifbası və Bakı türkoloji qurultayı. Biblioqrafiya. 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ulenşpigel və lamme qudzak əfsanəsi. Şarl de Koster 2005 656səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaşünaslıq dövlət proqramı Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qara yanvar şəhidləri Kəngərli Q. 1992 312səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi Kazımi P. 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Albaniya tarixi.Alban salnaməsi Kalankatukiu M., Qoş M. 2006 296səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Məntiq kursu İsrafilov M.M. 2001 534səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanlıların II dünya müharibəsində iştirakı İsmayılov İ.Z. 2000 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İrəvan xanlığı 2010. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İrəvan əyalətinin icmal dəftəri 1996 184səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Nəsimi İmadəddin 2004 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Vətəndaş və tarix (tarixin olayları) İbrahimov İ. 2009 720səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Y.V.Çəmənzənlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri. İbrahimov Ə. 2008 252səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Qədim dünya mədəniyyəti Hüseynov i., Əfəndiyeva N. 2009 432səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
"Qarabağnamələr" Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi Hüseynov Y.R. 2007 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qasım bəy Zakir Hüseynov S. 2010 344səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qədim dünya mədəniyyəti Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. 2009 432səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbsycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti Hüseynov İ. 2002 305səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır Abdillayev Ə. 2008 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Müstəqil Azərbaycan-20:İqtisadi inkişaf yolu Hüseynov A. 2011 328səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müstəqil Azərbaycan və fransa Abdillayev Ə. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti Hüseynov İ. 2002 305səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində Abdillayev E. 2004 216 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918) Abışov V. 2007 163 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan respublikasının milli inkişaf və tıhlükəsizlik siyasəti Həsənov Ə. 2011 440səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dönüşdən qurtuluşa Ağamirzəyev F. 2012 168 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İstiqlal yürüşü 1918 Ağayev Y.,Əhmədov S. 2009 416 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı Həsənli C. 2005 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekonometrika 2011 280 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Taraskonlu Tattarenin qeyri adi macəraları. Adamların planeti .Hərbci təyyarə. Balaca şahzadə Alfons Dode, Antuan De Sent-Ekzüperi 2005 448 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İqtisadi təhlilin əsasları Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər
Taraskonlu Tattarenin qeyri adi macəraları. Adamların planeti .Hərbci təyyarə. Balaca şahzadə Alfons Dode, Antuan De Sent-Ekzüperi 2005 448 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Güney Azərbaycan.Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945) Həsənli C. 1998 324səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Haqverdiyev Ə. 2005 504səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qaytaram tanrı sevgisin Hacıyeva F. 2006 254səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1919-cu illər) Hacıyev A. 2001 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan Muxtar Pespublikasının ictimai-siyasi həyatı,sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər) Hacıyev İ. 2011 272səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Naxçıvan
Vladimir Kazmirovun "Qarabağa sülh" arzusu və əsi niyyəti Hacıyev Q.,Nuriyev S. 2011 131səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Üzeyir Hacıbəyli 2005 408səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild 2. Hacıbəyli H. 2005 456səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sənətlərin şərəflisi."Çinar-çap" Aslanov B. 2008 208səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Əliyeva Gülnarə Fəxrəddinqızı 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk Qafqaz Islam ordusu və ermənilər (1918) Görüryılmaz Dr.Mustafa 2009 408səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Görkəmli ictimai-siyasi xadim,böyük ədib.Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilir. 2010 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İslam (sosial-iqtisadi münasibətlər) Feyzullabəyli H.İ.,Bayramov Ə. 2008 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Fəxrəddinqızı G. 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Fəxrəddinqızı G. 2010 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fətəli xan Xoyski Həyat və fəaliyyəti (sənəd və materiallar) 1998 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə.Cild 2. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə Fərzəliyev Ş. 1983 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Fars dilinin orfoqrafiyası 2011 232səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bir batalyonun tarixi:Hadisələr.İnsanlar. Faktlar.(Sənədli povest) Eyvazov Ə. 2010. 240səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan qədim türk torpağıdır.İkinci nəşr Eyvazlı Ə. 2006 154səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni-Daşnak faşizmi və Azərbaycan (bədii publisistika) Əroğlu Ə. 2007 412səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni xəyanəti:Terror,soyqırım və deportasiya siyasətii 2009 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni terroru-Armenian terror-Arмянский террор 2005 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni cinayətləri (sənədlər əsasında) I cild 2004 164səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Zəngəzur hadisələri Eloğlu S. 1992 58səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası Əlimirzəyev X. 2001 354səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan folklorşünaslığın problemləri B Əfəndiyev P. 2011 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Səfəvilər dövləti Əfəndiyev O. 2007 344səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. III cild Əfəndiyev İ. 2005 448səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. II cild Əfəndiyev İ. 2005 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. Cild I. Əfəndiyev İ. 2005 280səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müdriklik səlahiyyəti Əfəndiyev A. 1976 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Dövlət,Demokratiya,qanunçuluq haqqında ( çıxış və nitqlərdən sitatlar) Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
İnsan və vətandaş hüquqları,onların təminatı Dəmirov A.H.,İsmayılov Ş.N.,Hüseynov Q.E. 2010 80səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağda erməni terroru.Qaradağın faciəsi 17 fevral 1992-ci il 2010 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağ:hadisələrin xronikası (1988 - 1994-cü illər) 2005 108səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağ:Zəka qalib gələcək.Sənədlər və materiallar 1989 464səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Məhəmməd Həsən Hacınski Dadaşov A. 2004 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Folklorumuzun ilk doktoru (Məmmədhüseyn Təhmasib) Dadaşov A. 2007 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Rejissorluğun üslub problemləri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında) Dadaşov A. 2010 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Buğrut qalası Ciddi Hüseyn 1973 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanşünaslığın əsasları Cəfərov N. 2005 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Erməni alimləri və fəryad edən daşlar Çavaçadze İ.Q. 1995 80səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik araşdırma) Cavadova Z.Ə. 1999 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mühacirət və klassik ədəbi irs Cabbarlı N. 2003 172 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan mühacirət nəşri Cabbarlı N. 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı Cabbarlı N. 2009 72səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 4 cilddə. Cild I. Cabbarlı C. 2005 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sənin oxşarın bənövşədi... (Seçilmiş əsərləri) Bünyadzadə Ü. 2005 269səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər) Bünyadov Z. 2007 312səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925-ci illər) Bayramova R. 2007 196səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri Bayramov İ. 2002 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan arxeologiyası.Cild I. Baxşəliyeva V. 2007 239səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX əsərlər) Balayev X. 2002 199səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Gülüstani-İrəm Bakıxanov A. 2000 224səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nuh yurduna ziyarət Bağırov F. 2008 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Naxçıvan
Naxçıvanın təbii sərvətləri Bağırov F. 2008 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ədəbiyyatda lirik növ Babazadə B. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Təriqət ədəbiyyatı:sufizim,hürufizm. Babayev Y. 2007 128səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma Babaoğlu H. 2012 300səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar Osmanov F. 2006 164 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ədəbiyyat ömrü yaşayan ədəbiyyat memarı Ülvi Almaz 2004 80 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Akademik Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev Biblioqrafiya 2011 240 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu.(1920-ci ilə qədər) Məmmədli Şurəddin 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Tbilisi
Azərbaycan -özbək (cigatay) ədəbi əlaqələri Ülvi Almaz 2008 326 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
XVIII əsrin birinci yarsında Azərbaycanda ticarət Əliyev F.M. 1964 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir.XXV kitab.fevral,2000- mart,2000 Əliyev Heydər 2008 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanın gömrük tarixi Nuriyev C. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri Almas İldırım 2004 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Alman Azərbaycan dili lüğəti Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri ildırım Almas 2004 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili Alməmmədova S. 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanın şərqi asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri (dərs vəsaiti) Manafova M. 2008 36 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qarabağ xanlığı Əmrahov M.İ.,Çingizoğlu U.Ə.,Həsənov H.İ. 2008 208səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bioloji müxtəliflik:Abşeron yarımadasının təbiət abidələri Yusifov E.,İsayeva N.,Əsgərov F. 2007 448 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tragedy of Garadaghly.Fevruary 17,1992 2010 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qədim türklər və ermənistan Qeybullayev Q. 1992 140 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
1918-ci il qırğınları Arzumanlı V.Həbiboğlu.,Muxtarov K. 1995 90səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan türklərinin təşəkkül tarixindən Qeybullayev Q. 1994 248 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
1918-ci il qırğınları Arzumanlı V.Həbiboğlu.,Muxtarov K. 1995 90səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixin qara səhifələri.Deportasiya.Soyqirim.Qaçqınıq. Arzumanlı V.,Mustafa N. 1998 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qanlı illər 1905-1906-ci illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi Ordubadi M.S. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Deportasiya III hissə Nəcəfov B. 2006 320 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nadir şah Əfşar Əsədov F.N. 2011 68səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ. Suallar və faktlar.Qismət 2005 156 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixımizin səhifələrində Makedoniyalı İskəndər Əsədov F.N. 2011 60səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mir Mustafa xan Nurullabəyli F. 2007 96səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
1918-ci il Şamaxı soyqırımı I kitab Qəniyev S. 2003 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Düşmənin iç üzü Nəcəfov B. 2006 436 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türkün Xocalı soyqırımı Aşırlı A. 2005 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şirvanşahlar dövləti Aşurbəyli S. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın milli qəhrəmanları Əsgərov V. 2005 251səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri 3 cilddə.Cild 2. Axundzadə M.F. 2005 376səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 2004 728səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan ədəbiyyatının borçalı qolu (1920-ci ilə qədər) Məmmədli Ş. 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Tbilisi
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar 2007 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü 6 cilddə.Cild I. 2008 448səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan cümhuriyyəti (1918-1920) 1998 336səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə. Cild 1. 2007 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə. Cild 2. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan mətbuat tarixi 2006 248səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan mətbuat tarixi Şahverdiyev A.B. 2006 248səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Paris Sülh Konfransında (1918-1920) 2008 244səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan respublikası 1991-2001 2001 280səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları Dəmirov A.H.,İsmayılov Ş.N.,Hüseynov Q.E. 2010 196səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi 2010-cu il iyulun 17-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi.Ən qədimdən bizim eranın III əsri.7cilddə,Cild I. 2007 520səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi günbəgün 2008 368səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi III-XIII əsrin I rübü 7cilddə.Cild II. 2007 608səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər.7 cilddə.Cild III. 2007 592səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi XIX əsr 7 cilddə.IV cild. 2007 504səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər.7cilddə.Cild V. 2008 696səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 7cilldə.Cild VI. 2008 568səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 7cilldə.Cild VI. 2008 568səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 1941-2002-ci illər 7 cilddə. VII cild. 2008 608səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi atlası 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri 1998 64səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan və Avropa şurası (Avropa Şurasının 60 illik yubleyinə həsr olunur) 2009 240səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild I. 2006 744səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild II.. 2006 792səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild III.. 2006 772səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild IV. 2006 712səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild I. 2006 896səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild II. 2006 848səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild III. 2006 840səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX əsərlər) 2002 199səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild I. 2004 440səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild II. 2005 472səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ermənilər və həqiqətlər (rəsmi sənədlərlə) I cild Qaraoğlu F. 2007 400 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz 2008 166səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xarici siyasəti (1918-1996) Nəsibzadə N. 1996 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Erməni məsələsi.Yalanlar gerçəklər. Qazıyev Y. 2009 344 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Naxçıvan bölgəsi.XIX-XX əsrin əvvəllərində Şahverdiyev Z. 2008 264səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Düşmənin iç üzü Nəcəfov B. 2007 440 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Xocalı soyqırımı.Şəhidlərinin dilindən Paşayeva Q.,Məmmədova H. 2011 288səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Vətən ağrısı,torpaq yanğısı Xocalı A. 1993 72səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəlarının şərhi Xəlilov Y. 2007 248səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Sığorta fəaliyyətinin əsasları Xankişiyev B.A 2006 274səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri. Xəlilov Q. 2009 300səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Təkmilətül-əxbar (Səfəvi dövrü - Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi) Şirazi Zeynalabdin Əli Əbədi bəy 1996 200səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan- ərəblərdən monqollaradək (VII - XII əsrlər) Vəlixanlı N. 2005 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qara gündəlik.1990-cı il yanvar hadisələri Vəliyev İ. (Öməroğlu) 1997 136səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Vandalizm: Tarixi adlara qarşı soyqırımı. 2006 92səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev 2011 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev 2011 168səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Torpaq Hüququ Nuriyev C.Q.,Atakişiyev M.C.,Əsgərov Ə.T. 2009 247səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Bayramlar və tarixi günlər Qocayev Ə. 2006. 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və xalq cümhuriyyəti dövründə azəribaycançılıq ideyası Vəliyeva S. 2003 128səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci il. Şahverdiyev Z.,Zeynalov İ. 2002 168səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Şuşa-Qədim Azərbaycan diyarı 2009 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920) Məmmədova H. 2006 150səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Absurd teatrı mövsümü Mehdiyev R.Ə. 2010 96səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Gorus 2010:absurd teatrı mövsümü Mehdiyev R.Ə. 2010 96səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri Qlinka S.N. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
I dünya müharibəsində qafqaz cəbhəsində erməni amili Qəhrəmanov N. 2008 296səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qaydış 1990-1993. 2008 840cəh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Manna Dövləti Qaşqay Solmaz 1993 107səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə 2006 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə Məmmədov T.M. 2006 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə Məmmədov T.M. 2006 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ qan içində Pompeyev Y. 1996 160səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Numizmatikanın əsasları Pirquliyeva Q.Ə. 2009 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ahıska Türkləri Azərbaycanda Piriyeva Sevil 2005 264səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası Piriyev V. 2006 148səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Parşalanmış Borşalı... və ya ermənilər 1918-də Borçalının güney qismini işğal etmişlər Məmmədli Ş. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin əvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri Mustafazadə T. 2002 372səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi Orucov E. 2004 220səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Naxçıvana xoş gəlmisiniz! 2005 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Haxçıvan
Genosid.....esocid.I kitab Novruzoğlu R. 2006 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Siyasətnamə Nizamülmülk Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nərimanovun Kremldə qətli Aşırlı A. 2006 106səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Neft terminlərinin izahlı lüğəti 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı Dövləti ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarısı) Nəcəfli G.C. 2002 132səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan generalları Nəzərli Ş. 1991 208səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan tarixi atlası Talıbov V. 2010 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri 9 məhərəm 1140 (27 avqust 1727) 2001 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qızılbaşlıq haqqında Nağıyev S.F. 1997 32səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxcıvan abidələri ensiklopediyası Talıbov V. 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxcıvan
Naxçıvan abidələri ensiklopediyası 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu Dövlətlərinin tarixi müasir Türk tarixşünaslığında Nəcəfli T.H. 2000 198səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ.Real tarix,faktlar,sənədlər Mahmudov Y.,Şükürov K. 2005 380səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
MTN: Tarixi-hüquqi mənbələr (1991-2004) 2005 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Zəfər yolu .ESSE Mirələmov H. 2003 66+4səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
XXI əsrdə milli dövlətçilik Mehdiyev R. 2003 248səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri Mərdanov M.,Quliyev Ə. 2001 272səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Xocalı soyqırımı Məmmədov S. 2010 16səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mart soyqırımı.Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım Məmmədiv S. 2010 16səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mədəniyyətşünaslıq Məmmədova S. 2001 202səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Xocalı :Şəhidlər,şəhidlər Məmmədova H. 2003 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şamaxıda maarif və maarifçilik (XIX əsrin ortalarından mart 1918-ci ilə qədərki ədəbi mühit) Bayramoğlu A. 1997 240səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər Babaoğlu H. 2010 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu Babaoğlu H. 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Akdamardan Sarı Gəlinədək erməni yalanı. Babaoğlu H. 2011 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Biblioqrafiya Mehdiyev R.Ə. 2009 376səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qafqazda erməni-tatar qırğını erməni məsələsinin mərhələlərindən biri kimi .Mart 1906-ci il 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi 2007 424səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Bolonya prosesi və Azərbaycan.I hissə Mahmudov M. 2008 104səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Köçürülmə Paşayev A. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Köçürülmə Paşayev A. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalça sənətinin kamili Fuad Esmira 2006 128səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ədəbi Borcalı.Bədii ədəbiyyatda borcalı mövzusu (1920-ci illər) Məmmədli Ş. 2002 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq (IV-VIIIəsrlərdə) Orucov A.Ş. 1989 72səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) Məmmədova İ. 2011 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
III respublika:Milli inkişaf modeli və strategiyası Məmmədov M. 2008 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hirkan Biosfer rezervatı Yusifov E.F.,Hacıyev V.C. 2004 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Gürcüstan Azərbaycanlıları.Gürcüstanda Azər Türkləri məskunlaşan inzibati-ərazi vahidləri Məmmədli Ş. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Günəş energetikası terminləri lüğəti.7dildə Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan,və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
"Gülşəni-vəhdət" divan 2 cilddə.Cild I. Ordubadi Salik 2010 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Naxçıvan
Güllələnmiş uşaqlıq Əsli Xəlil qızı Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Nuriyev C.Q.,Əliyev A.Ə.,Atakişiyev M.C. 2012 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları Məmmədov F.F. 2011 204səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Etika Şahhüseynova S.A. 2009 160səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Ədəbi duyğularım (Portretlər,düçüncələr,qeydlər,söhbətlər) II kitab. Ülvi Almaz 2008 414səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ədəbi Borçalı Bədii ədəbiyyatda Borçalı mövzusu (1920-ci ilə qədər) Məmmədəli Ş. 2002 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu. Abbasova G.Ə. 2014 152 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dilimizinm ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi Ələkbərova E.N. 2007 240 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İrəvan xanlığı.Azərbaycan- Tarixi Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. 2007 144 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan xanlığı. Əliyev F., Əliyev M. 1996 106 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qanlı günlərimiz (1918—1920, Naxçıvan) A Əliyev M.B. 1993 142 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Zəngəzurda qalan izimiz Əliyev V.M.H. 2004 295 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları Allahverdiyeva H.B.,Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. 2006 834 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Füzulişünaslığın qaynaqlaqrı (Üç cilddə) I cild Əliyeva-Kəngərli G. 2011 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət Əhmədov S. 2006 359 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Əliyev İ.H., Məhərrəmov E.Ə 2008 56 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müstəqilliyə gedən yol:Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti:biblioqrafik göstərici (1918-2009) 2010 416 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Difai:XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi səbəbləri Əzizov E. 2009 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Parlamenti 2008 519 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müstəqillik yolu.Seçilmiş fikirlər Əliyev H. 1997 136 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hidrometroloji lüğət Əliyeva N.Ə. 2005 246 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri. 5 cilddə. Birinci cild. Şerlər və poemalar Hüseyn Cavid 2006 300 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.(Monoqrafiya) İsrafilov H.A. 2010 452 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qarabağ tarixi. Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. 1959 29 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Fikirlər, düşüncələr məqalələr .I hissə. Mirzəzadə Xəyyam 2011 272 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Nəğmələr Mirzə Şəfi Vazeh 2004 96 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Practical gude to english for foreign students( The architekture and construction university) Məmmədova A., Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi I Hissə Mustafayeva S. 2010 388 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.I cild Paşayev Qəzənfər 2012 568 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.II cild Paşayev Qəzənfər 2012 536 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.III cild Paşayev Qəzənfər 2012 496 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.IV cild Paşayev Qəzənfər 2012 544 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.V cild Paşayev Qəzənfər 2012 624 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.VI cild Paşayev Qəzənfər 2012 680 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.VII cild Paşayev Qəzənfər 2012 608 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Marketing.Management. Kotler Philip.Ketller Kevin Lane. 719 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycan XVIII əsr rus və qərbi Avropa səyyahlarınin təsvirində. Qarayev Elçin 2005 160 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr.I kitab Mirzə Adıgözəl Bəy, Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği, Əhməd Bəy cavanşir. 2006 216 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağnamələr.II kitab Mirzə Yusif Qarabaği, Mir Mehdi Xəzani 2006 288 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağnamələr.III kitab Mirzə Rəhim Fəna,Baharli, Həsən İxra Əlizadə və s. 2006 248 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol (1969-1987illər ) Qasımlı Musa 2006 608 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Marketinqin əsasları. Dərs vəsaiti Məmmədov A.T. 2007 217 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın xarici işlər nazirləri Qasımlı Musa, Hüseynova Elmira 2003 112 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtat Respublikası ( XX əsrin 70-80-ci illəri) Qasımov Ədalət Qasım oğlu 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
ORTA ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ QASIMOV XEYİRBƏY 2008 448 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Etnogenez və yerin biosferi Qumilov Lev 2005 551 Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Mübarizə burulğanlarında keçən ömür Seyid Cəfər Pişəvəri Rəhimli Əkrəm 2009 400 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri Rəhmanzadə Şamil 2008 376 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi Rəhimov Ə.C. 1962 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azerbaycan devlet personel yönetimi Rehimli Recep 2011 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Ankara
Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri 1995 13 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Life and works latif Kerimov 2007 248 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-İqtisadi problemləri(Azərbaycan Pespublikası materialları əsasında) Əliyev F, Əliyev F 2011 276cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-iqtisadi problemləri Əliyev F., Əliyev T. 2011 275 c. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq tədqiqatı praktikada:Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları. Neyq Pol,Neyq Nik, Morqan Kerol-Enn 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı Hüseynov H.R. 2006 334cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əliyev. Kərimova H.,Natiq Allahverdiyev 2006 120cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Mehdiyev İ.Ə., Məmmədova L.A.,Qasımov Q.Ə. 2011 528cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət satınalmalar.Monoqrafiya. Mehdiyev İ. 2008 708cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq. Mustafayev N.M. 2000 164cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə. Novruzov N.A., Hüseynov 2007 464cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pərakəndə bank xidmətləri:Dünya təcrübəsi və Azərbaycan. Orucov İ. 2008 212cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar və zəngin olmanın yolları Qeybullayev Q. 2003 360cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı Quliyev T.Ə. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecment. Şahbazov K.A.,Məmmədov M.H.,Həsənov H.S. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi Tağıyev A.H., Fəzəliyev S.A. 2007 340cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Sumqayıt
İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu. Gülarə Abbasova 2014 152səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dilimizin ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi. Ələkbərova E.N. 2007 240cəh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İrəvan xanlığı Əliyev F.,Həsənov U. 2007 144səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan xanlığı(1747-1828) Əliyev F.,Əliyev M. 1996 106səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qanlı günlərimiz(1918-1920,Naxçıvan) Əliyev M.B. 1993 142səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Zəngəzurda qalan izimiz Əliyev Vilayət 2004 295səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. Allahverdiyev H.B.,Qafarov K.S.,Əhmədov Ə.M. 2006 835səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev.Bioqrafiya. 2011 240səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan füzulişünaslığın qaynaqları. Əliyeva-Kəngərli G. 2011 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müstəqilliyə gedən yol:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti:biblioqrafik göstərici(1918-2009). Əliyeva-Kəngərli A. 2010 426səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.Ümumi tarixi icmal. Əzizov T.Ə. 1997 256səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri 5 ciliddə. Birinci cild.Şerlər və poema. Hüseyin Cavid Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.(monoqrafiya). İsrafilov H.A. 2010. 452səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qarabağ tarixi Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir 1959 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Fikirlər,düşüncələr,məqalələr. I hissə. Mirzəzadə X. 2011 272səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Nəğmələr. Vazeh Mirzə Şəfi 2004 96səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Paşayev A.,Bəşirova A. 2011 340səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. Cild I. Paşayev Q. 2012 568səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Yeddi cilddə.Cild II. Paşayev Q. 2012 536səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild III. Pa.ayev Q. 2012 496səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. Cild IV . Paşayev Q. 2012 544səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild V. Paşayev Q. 2012 624səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild VI. Paşayev Q. 2012 680səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild VII. Paşayev Q. 2012 608səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Marketing Management Kotler P.,Keller K.L. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycan XVIII əsr Rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində. Qarayev E. 2005il. 160səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağnamələr.I kitab. 2006 il. 216səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr. II kitab. 2006 il. 288səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr. III kitab. 2006 il. 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanın baş nazirı Qasımlı M.,Hüseynov C. 2005 il. 134səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Qobustan dünyası Rüstəmov C. 1994 176cəh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əcdadların izi ilə Rzayev N. 1992 103səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qloballaşma və xarici investisiyalar. 2006 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Naxcıvan Muxtar Respublikası tarixindən Sadıqov S. 1995 il. 144səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. Sadıqov S.H. 1995 il. 144səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qədim Azərbaycan: nə bilirik Səfərov Y. 1989 157səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Yerli özünüidarəetmə:Anlayış,təcrübə,əməkdaşlıq,hüquqi əsaslar. Səlimzadə M.,Xəlilov Q. 2010 il. 132səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yerli özünüidarəetmə hakimiyyətinin əsasları: nəzəri və praktik məsələlər. Səlimzadə M. 2010 il. 384səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində:müstəqilliyə aparan yollar. Seyidzadə D. 1998. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Önemli politik yaşamdan esintiler Seyidzadə D. 1994 il. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Soyqırım cinayyəti(Beynəlxalq aktlar,normativ sənədlər,müraciətlər və şərhlər toplusu)r 2010 il. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli Süleymanlı N. 2011il. 280səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan hərb tarixi:Sovet dövrü. I (1920-1922) Süleymanov M. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycanın hərb tarixi.Sovet dövrü II.(1923- 1990) Süleymanov M. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Nadir şah. Süleymanov M. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycan milyonçuları:Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Süleymanov M. 1996 96səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.İki ciliddə. Cild 2.(Poemalar) Vahabzadə B. 2004 320səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Vahid Əlağa 2005 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.İki ciliddə. Cild 1.(Şeirlər) Vahabzadə B. 2004 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Vahid Əlağa 2005 il. 472səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qədim Şərq tarixi. Yusifov Y. 2007 536səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanca rusca luğət. 4 ciliddə.cild 4. 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri 2008 188səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri 2008 188səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pulun coğrafiyası. Benjamin J.Conen 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı.
Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. 2012. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Fəlsəfənin əsasları. Rüstəmov Y. 2004. 499səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İqtisadi nəzəriyyə 2009 924səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2. 2009 924səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə.II cild.XX əsr uşaq şeri. Tərtib edən Namazov Q. 2004 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Ələkbərov Ə.H.,Vəliyev M.Ə.,Məmmədov S.M. 2010 652səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı.Dövlət proqramı. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatı. Bədəlov Ə.M.,Ağayev A.M.,Tağızadə S.C. 2007. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonometrikadan tapşırıq və sullar.Dərs vəsaiti. Məmmədova L.A.,İbrahimli L.N. 2010 il. 110səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəçiliyin-Menecementin əsasları(Necə yaxşı rəhbər olmaq olar). Qeybullayev Q. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qafqaz Arxeologiyası Avşarova İ. ,Pirquliyeva Q. 2010 248 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azadlıkdan tiranlığa Turqut ER 2010 440 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Ankara
Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi 2007 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azerbaycan Respublikasi Atlas 2011 29 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanda investisiyalar gəlirler investisiyalar sənayeləşdirmə məshgulluq Hüseynov T. 2010 380 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemlər Kərimov E.N. 2012 284 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əli bəy Hüseynzadə Azər Turan 2008 280 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. I cild. 2007 472 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. III cild. 2007 544 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. IV cild. 2007 584 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası V cild. 2007 304 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə.III cild. 2007 568 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalq mahnıları II cild. 2005 128 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalq mahnıları I cild. 2005 168 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca -ingiliscə lüğət A-Z 2005 896 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ağsu şəhəri orta əsrlərdə Tarixi -arxeoloji araşdırma II buraxılış 2010-cu ilin tədqiqatları. 2012 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 511 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq nəqliyyat hüququ.Dərslik Əliyev ,E.Ə. 2009 868 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları.Dərslik Vəliyev Ş.Ə. 2012 38 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq Cəfərov C. 2012 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ermeniler ve 1915 tehcir olayı 1990 70 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Ankara
Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası.Məntiq elmi. I cild. Hegel Georq Vilhelm Fredrix 2005 450 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Gəldim...gördüm...mənimsədim.(Azərbaycan mədəni ənənələrinin mənimsənilməsi erməni ənənəsi haqqında) 2009 26 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bərdə şəhəri .Coğrafi,siyasi və mədəni tarixi. Hacıyev Q.Ə. 2008 250 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekonometrika:nəzəriyyə və praktikum.Dərslik. Hacızalov Y.,Kərimova Y.,Hüseynova L. 2010 520 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 161 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları İsmayılov G.İ. 2006 251 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecement.Dərs vəsaiti (2 cilddə) I cild. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 384 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kompüter texnologiyalarının tətbiqi 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları.Dərs vəsaiti Mustafayeva S. 2007 136 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Herodot. Tarix (doqquz kitabda) I hissə. 1998 39 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Anam Xəzərim Hüseynova L.M. 2015 520 səh Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İncəsənət tarixi.Dərslik Mir-Bağırzadə S.A. 2012 147 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Birlikdə diabetə qarşı Dadaşova M.A. 2009 18 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə Bünyadov Z. 2007 424 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın siyasəti.Dərslik Həsənov Ə. 2015 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Audit.Ali mektebler ücün dərslik Abbasov İ.M. 2007 530 seh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azerbaycan dilinin əks əlifba lüğeti 2004 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin eks əlifba lüğeti 2004 524 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğeti 2007 424səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dövlətciliyi tarixində gömrük işi Quliyev R.M. 2015 360səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti fənni mövzularının təqdimatı.(Elektron tədris resursu)İxtisas 0540-Menecment. Bakalavr hazırlığı üzrə 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın geosiyaseti Həsənov Ə. 2015 1056 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Mikro Və Makroiqtisadiyyat Dərslik Atakişiyev M.C.,Abbasov H.M.,Abbasova N.H. 2010 508 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecemet.2 cildə.Cild1. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fəlsəfə terminlərinin izahli lügəti Nəzərova A. 2014 224 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Geosiyasət:Derslik Həsənov Ə. 2010 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı İsmayılov G.İ. 2010 332 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Klassik Azərbaycan ələbiyyatinda işkənən ərəb və fars sözleri lüğeti.2 cilddə. Cild l. 2005 416səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Klassik Azərbaycan ələbiyyatinda işkənən ərəb və fars sözleri lüğeti.2 cilddə. Cild 2. 2005 472 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabi Dədə Qoroud.Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. 2006 376 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Kitabxana-İnformasiya xidmətində elektron kataloq Cəfərov C. 2012 224 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları.Dərslik 2010 472 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kopüter texnologiyalarının tətbiqi 2012 52 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Politologiya.İzahlı lüğət 2007 352səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Əsərləri 2 cilddə.I cild Mikayıl Müşfiq 2005 383 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İqtisadiyyat Məmmədov M. 2008 93 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vətən tarixi.AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ DİPLOMATİYA TARİXİ DÖVLƏTLƏRARASI MÜQAVİLƏLƏR VƏ DİGƏR XARİCİ SİYASƏT AKTLARI 1639-1828 Mahmudov Y.M.,Şükürov K.K. 2009 512 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti. 2010 272 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə menecmenti.Dərslik Atakişiyev M.C., ŞıxəliyevN.M.,Nurəliyeva 2010 108 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda . 2005 78 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Xızıi-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair(arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat) Mustafayev (Rəfail Oğuztürk Dağlı) 2001 275 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu və audit (dərslik) 2012 185 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası 2002 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Tolunoğulları devleti(867-905) Ebülfez Elçibey 1997 235 seh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri İstanbul
Məntiq elmi,fəlsəfə elmleri ensiklopediyası.Cild 1. Hegel G.V.F. 2005 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Dünyanın Kulturoloji Dərki Əbilov Aydın Xan 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kulturoloji - alternativ düşünçeler Əbiliov Aydın Xan 2006 324səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Aşıq musiqisi antologiyası 87 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kulturologiya.Postmodernizm elmi-kulturoloji,əbədi-tənqidi yazarlar toplusu Əbilov Aydın Xan Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Postmodernizm Əbilov Aydın Xan Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İşgüzar etika.Məqalə 1. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild1. Rəhimli İ. 2013 576səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild 2. Rəhimli İ. 608səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild 3. Rəhimli İ. 600səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Muzeyi 2012 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Muzeyi Hacıyeva Z. 2012 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan kitabxanaları modernləşmə yollarında 2012 76səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Biznes plan. Plan nə üçün lazımdır? Alan A. 2008 217 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan kitabxanaları XXl əsrin informasiya məkanında.cild lll 2010 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan kitabxanaları XXl əsrin informasiya məkanında.cild V. 2011il. 611səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Ərmən- Şuşanikin sevgisi Qabiloğlu Mahir 2014 448 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bank əməliyyatları.Dərs vəsaiti Sadıqov Elnur 2010 212 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan musiqi elmi Səfərova Z. 2006 il. 544səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan Respubliksının Mədəniyyət və turizm qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə.Cild 2. 2011il. 502 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanaların yaranması və fəaliyyəti (1920-1941-ci illər Rüstəmova A. 2014 216səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizim qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə Cild 2.. 2011il. 502 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizim qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə Cild1.. 2011il. 522səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi.Oçerklər Qəzənfərli R. 2013 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixi anlayış və terminlərin izahlı lüğəti Qocayev Ə.,Quliyeva Ş., Əliyev S. 2002 47 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Müstəqillik illəri Azərbaycan ailəsi Quliyeva N.M. 2006 86 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türklere karşı haçlı seferleri (Yeni Edisyon) Raşid Erer 2002 100 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Üsküdar
Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları(tarixi-etnoqrafik tədqiqat) Rəcəbli Q. 2008 60 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalq musiqiciləri Şuşinski F. 1985 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri.(Geyimler) Əfəndiyev R. 1960 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
SEVR ve LOZANDA Ermeni sorunu (Yüksek lisans tezi) Dr.Ahmet Halalçoğlu 2002 95 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat İsparta
Seçilmiş əsərləri.5 cilddə.I cild Səməd Vurğun 2005 264 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı-tarixin səhifələri 2013 188səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə.Cild 1. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
İşgüzar etika .Azərbaycan biznesləri ücün vəsait. Səfərəliyeva R., Məmmədov S.,Qazıyev V. 2004 84 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (dərs vəsaiti) Əlirzayev Ə. 2010 326 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı 2003-2013:Hədəflər,inkişaf,nəticələr Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Bakıda metalişləmə tarixi (IX-XVII əsərlər) İbrahimov F. 1995 il. 88səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Barat Şəkinskaya Axundov İ. 2014 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İşgüzar etika.Məqalə 2. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din
Universal onluq təsnifat cədvəli (Emumi təhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün qısaldılmış variant) AzRTN REPK 15 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Vergilər və vergitutma.Dərslik Musayev A.F.,Kəlbiyev Y.A.,Rzayev Z., 2005 361 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ərəb xilafəti və Azərbaycan Vəlixanlı N. 1993 157 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Adam Smit. Xalqların sərvəti.Klassiklər filmi. Hasan Ali Yüsel 2010 827 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İqtisadi təhlilin məzmunu ,predmeti və vəzifələri 252 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat(Metodiki vəsait). Dərslik. 2007 243 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təlimlər tarixi (dərslik) 2006 537 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnsan resurslarının idarə edilməsi(Ali məktəblər ücün dərs vəsaiti) Əliyev M.,Həmidov H. 2002 203 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi fənni üzrə mühazirə mətnləri 2012 399 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heyvanıstan Oruell Corc Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Prostmodernist sənət Nikitina İ. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Kulturologiya (dünya mədəniyyəti tarixi) Həsənzadə N. 2005 il. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər Abbasov N. 2009 444səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər(Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu) 2014 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Secilmiş əsərləri Yeddi cilddə.Cild III Paşayev Q. 2012 496səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.cild I. 2008 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.cild 2. 2008 568səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 3-cü kitab feral 2004- aprel 2004 Əliyev İlham 2009 416 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət(2008-2013).2 cilddə.cild I. 2013 952səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.cild 2. 2013 624səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Rejsorluğun üslub problemleri Aydın Dadaşov 2010 240səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Rəşid Behbudovun sənətkarlığı Babayeva M. 2012. 160səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan teatr tarixi Rəhimli İ. 2005 il. 864səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Üç əsirin yüz otuz ili Rəhimli İ. 2003 264səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Tarixin qan yaddaşı(birinci və ikinci kitab) Zeynaloğlu S. 2001 366səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi Axundov İ.A. 2014 100səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Nitq mədəniyyətinin əsasları Abdullayev N. 2013 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili 2011il. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Stress Rel Yaxtivizm Psixonalizm Bəhram Eyvaz oğlu Şamilov 2004 32səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Cırtdan Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyatı Vəliyeva M.,Cabbarova Ş. 2013 736səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Estetika,peşə etikası və psixologiya Hacıyeva N. 2012 128səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Plan nə üçün lazımdır Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Aqrrar sahədə mülki müdafiə Link yoxdur Mahmudov S.,Hacıyev N. 2012. 148səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Aqrrar sahədə mülki müdafiə Mahmudov S.,Hacıyev N. 2012. 148səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi İsmayılov X. 2009 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana menecmetinin əsasları İsmayılov X. 2007 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana xidməti Rzayev S. 2008 34səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası(Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında) Dənziyeva K. 2012 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Fəlsəfə Mehdiyev R.Ə. 2010 il. 360səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycan dialektologiyasının əsasları Şirəliyev M. 2008 416səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Anaforik əlaqələr Əliyeva N.Ə. 2010 il. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili:Morfologiya Kazımov Q.Ş. 2010 il. 400səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi.(XX əsr II hissə,1946-1999) Dərslik. Qasımov M.,Abdullayev M. 1999 450 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Diplomatiyanın əsasları 2005 40 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Statistikanin ümumi nəzəriyyəsi 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunvericiliyi toplusu” 2 cilddə. I cild. 2011 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Sığorta.Straxovanie Xudiyev N.N. 2003 450səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bir xalçanın ilmələri 2008 288səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antalogiyasış3 ciliddə.cild I.XX əsrə qədərki uşaq şeri 2005 il. 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antalogiyasış3 ciliddə.cild III.Nəsr 2005 il. 240səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ana dilli azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epık şerin inkişafı (XIII-XIV əsərlər) Babayev Y. 2008 128səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nəqliyyat və rabitə statistikası Yusifov Y. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar iqtisadiyyatda sistem transformasiyaları və modernləşdirilmə şəraiti Xəlilov H.A. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Zülqədər eli Cingizoğlu Ə, Məmmədova N. 2011il. 156səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Müasir Azərbaycan dili Dəmircizadə Ə. 2007 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bankların inkişaf istiqamətləri Əliyev M. 2011il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ücün ingilis dili Hacıyeva Ə. 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Novruz bayramı ensiklopediyası 2008 208səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
NƏZƏRİYYƏ VƏ TƏCRÜBƏDƏ İNSAN HÜQUQLARI - Dərs vəsaiti - Dr. Fərhad Mehdiyev 2009 370 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müəllif hüququ Tahirqızı Şəhla 2008 79 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əməliyyat- axtarış fəaliyyətinə nəzarət Bayramzadə X.Ə. 2007 131 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Avropa şurası hüququ Pan-avropa hüquqi məkanına doğru Florans Benua-Romer və Henrix Klebes 2006 272 səh Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Qara kəmər əməliyyatı Şükürov Vəkil 2009 288 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əşya hüququ Süleymanlı Sərvər 2011 53 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Torpaq hüququ .Dərs vəsaiti Nuriyev C.Q.,Atakişiyev M.C.,Əsgərov Ə.T. 2009 159 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əsərləri 6 cilddə I cild. Xəlil Zahid 2008 428 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə II cild. Xəlil Zahid 2008 411 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə III cild. Xəlil Zahid 2008 427 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.Azərbaycan 2007 419 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanşünaslığın əsasları Cəfərov Nizami 2005 133 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Sosiologiya.Ali məktəblər üçün dərslik Vahidov F.Q.,Ağayev T.B. 2008 131 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə Dərs vəsaiti Məmmədova S.D. 2009 292 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Psixologiya.Ali məktəblər üçün dərslik Bayramov Ə.S.,Əlizadə Ə.Ə. 2002 613 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Metodik vəsaitlər toplusu (Ümumi təhsil müəssisələri kitabxanaları üçün). 2013 96 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Sığorta işi Xankişiyev B.A ,Abdullayev P.N. 2004. 186səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.Ə.,Şirəliyev V.M.,Məmmədov N.N. 2007 456səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi Nurpaşa N.,İbrahimov E. 2012 472səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.,Şirəliyev V.M. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq menecement.Ekspress-kurs.2-ci nəşr Kotler E. 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.Ə.,Şirəliyev V.M. 2005 684səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan dili leksikasının əcnəbi tələbələrə öyrədilmə metodikası 2015 210səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı.
Azərbaycan Respublikası Atlas 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tikinti müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili Şirəliyev V.M.,Məmmədova N.N. 2006 466səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyanın təhlili və idarə edilməsi(dərs vəsaiti) Şirəliyev V. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Otel 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Plan nə ücün lazımdır Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Marketinqin kommunkasiya sistemi.Dərs vəsaiti Aşurov A.S. 2008 81 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Keyfiyyətin idarə edilməsi Mehdiyev M.İ. 2008 208səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında V cild. 2011 611 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları Cəfərov N.,Sərdarov V., Cəfərov A. 2016 109 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İqtisadiyyatın və ixracın Diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi Aslanlı K. və baş. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Tikinti investiya layhələrinin idarə edilməsi Abdullayev T. 2009 248səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan arxeologiyası.Orta əsrlər.VI cild 2008 632səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (əcnəbi tələbələr üçün )fənninin proqramı 2015 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı.
Azərbaycan iqtisadiyyatı Osman Nuri Aras və Süleymanov E. 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi Hacızadə E. və Bağırzadə E. 2011il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti:islahatlar və nəticələr Musayev A.F,Hüseynov A.A. və Kəlbiyev 2002. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dair 555 sual-555 cavab Xəlilov Y. 2008 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin kömrük siyasəti Əsədov F.N. 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild II. 2005 472səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı şəhərinin tarixi Aşurbəyli S. 2006 416səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv .Dərs vəsaiti Bəşirov R.A. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bankların inkişaf istiqamətləri Əliyev M. 2011 120səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadiyyat Hacıyev Ş.,Bayramov Ə. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq maliyyə münasibətləri Quliyev N.R.,Mahmudov M.M. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi Rzayev İ. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesdə kontrollinq.Təşkilatlarda kontrollinq qurulmasınin metodoloji və praktiki əsasları 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin əsasları fənni üzrə mühazirə mətnləri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Dövlət maliyyəsi Cihan Bulut Dr.,Süleymanov E. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bolonya prosesi və Azərbaycan.I hissə Mahmudov M.C. 2008 104səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər 2008
Büdcə sistemi(dərslik) 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat.Dərslik Xankişiyev B.,Əliyev Ş. 2012 320səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə və təhsil 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli İbadoğlu Q.,Mehtiyev A.,Ağayev R. 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı (metodiki tövsiyə) 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dayanaqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları Verdiyeva Y.Z. 2011 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Demokratik ekoloji təhsilin prinsipləri Muradova E.Ə. 2009 448səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Dövlət büdcəsi: Sosial müdagiə və təminat xərcləri 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi Cihan Bulut Dr.,Süleymanov E. 2013 319səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin investiya-innovasiya siyasəti Əzizova G.A. 2012. 212səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin iqtisadi siyasəti:dayanaqlı və davamlı inkişafın təntənəsi Şəkərəliyev A. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin iqtisadi siyasəti:reallıqlar və perspektivlər Şəkərəliyev A. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatı.Müasir dövrün problemləri Əliyev A.,Şəkərəliyev A., Dadaşov İ. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri:Tarixlik və müasirlik 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya maliyyə böhranları Kindlberqer Ç.,Aliber R. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya maliyyə böhranları Kindlberqer Ç.,Aliber R. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonomiksin prinsipləri Qreqori Menkyu N. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
English 2015 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fransızca - Azərbaycanca lüğət 2007 464səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ocaqov H.O. 2010 398səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fəlsəfə Şükürov A. 2011 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti Bayramova S.R.,Qurbanova S.Ə. 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının84-cü ildönümü münasibətilə "Heydər Əliyev İqtisadi strategiyasının təntənəsi" mövzusunda magistr,aspirant.dissertantların Respublika elmi konfransının materialları. 2007 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Pespublikası Atlası Azərbaycan Pespublikası Dövlət torpaq və xəritəçəkmə komitəsi 2011 29 səh. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
İqtisadiyyatın əsasları Rəsulov F.,İbadoğlu Q. 2004 200səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz Sabiiroğlu İ. 2006 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ali məktəb pedoqogikası Kazımov N. 2006 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri Əliyev Ü.Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kommunkasiya prosesində peklam fedotova L.N. 2008 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Korporativ idarəetmə (seçilmlş məqalələr toplusu) 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin kommunkasiya sistemi Aşurov A.S. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məktəb pedaqogikası Kazımov N. 2011 440səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Pedaqogika.I cild. İbrahimov F.N.,Hüseyinzadə R.L. 2012 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Menecementin psixologiyası Seyidov S.İ. 2011 184səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu və audit Rzayev Q.R. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Mühasibat (maliyyə hesabatı) Səbzəliyev S.M. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili Əhmədov M.Ə 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məhəbbət və intellekt.Fəlsəfi esselər Xəlilov S. 2006 176səh Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Keçid iqtisadiyyatında proqram-məqsədli idarəetmənin təkmilləşdirilməsi problemləri Məmmədov M.A. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Texniki xarici dil.Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti Məmmədova A., Əsədova M. 2016 84səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Naxçıvan iqtisadiyyatının priotetləri:İqtisadi artım,dinamik inkişaf. Əhmədov N. 2008 452səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şumer kilidi Cəbiyev R. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qüsul,dəstəmaz,namaz 2006 88səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmizlənməsi Mahmudov M.M.,Mahmudov İ.M. 2011 370səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Soyqırım cinayyəti(Beynəlxalq aktlar,normativ sənədlər,müraciətlər və şərhlər toplusu)r Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Secilmiş əsərləri.3 cilddə.cild I. Süleyman Rüstəm 2005 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri 3 cilddə.Cild II. Süleyman Rüstəm 2005 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Əlirzayev Ə.Q. 2010 326səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial -iqtisadi inkişafın metodoloji aspektləri Nağıyev Ə..T. 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosialogiya 2013 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Səbr edənlərin azuqəsi,şükür edənlərin tədarükü. İbn Qeyyim əl-Çövziyyə 2013 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Səhmdarlıq işi 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət iqtisadiyyatı.II hissə 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət İqtisadiyyatı. II hissə 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət pul mentalitet.Monoqrafiya Mazaraki A.A. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Təşkilatların konfliktologiyası Bolşakov A.Q.,Nesmelova M.Y. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi.Dərs vəsaiti Xodov L.Q. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi mexanizmləri:ölkə qanunvericiliyi və yaxşı xarici təcrübələr Talıbov A.,Aöayev R.,Əliyev S. 2013 160səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Özəlləşdirilən əmlakın ucotu və auditi 2008 200səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi psixologiya.Ali pedoqoji məktəblərin bakalavr pilləsi tələbələri ücün dərslik 2014 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi (Monoqrafiya) Quluzadə M. 2015 299səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnternet texnologiyaları əsasında marketinq Burenina T.A. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestsiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi.I buraxılış İsayev S.Z. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı (monoqrafiya) Əlləzov Q.S. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunvericiliyi toplusu” 2 cilddə. II cild. 2011 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Dərslik Kərimov E.,Osmanov B. 2010 630səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları Əliquliyev R.,Əliyev 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları Əhmədov M.A., Hüseyn A.C. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Iqtisadiyyatın və ixracın diversifiksiyasının qiymətləndirilməsi 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İxracatçılar üçün təlimat kitabı Qarayev İ.və başqaları. 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əmək və insan resursları üzrə iqtisadcının "Lüğət-məlumat" kitabcası 2011. 214səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 7-cü kitab noyabr2004- yanvar 2005 Əliyev İlham 2011il. 408səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi Muradov P.Q. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı Mehdiyev L.Ə,Şirəliyev V.M.,Məmmədova N.N. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Orucov A. .Kərimov C. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan dili leksikasının əcnəbi tələbələrə öyrədilmə metodikası.Metodik göstəriş 2015 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ekoloji menecment IIcild 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti Əsgər Əhməd 372səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri 2012
Azərbaycanin iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın rolu 2005 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanin iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın rolu 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
NƏQLİYYAT TİKİNTİSİNİN İQTİSADİYYATI Quliyev Rövşən Hacı oğlu, Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu 2017 176 səh. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İş yerlərinin attestasiyası.Dərs vəsaiti Yusifova T. 2007 102səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin kommunkasiya sistemi Aşurov A.S. 2008 168səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketiqin kommunikasiya sistemi Aşurov A.S. 2008 166səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ticarət pul mentalitet.Monoqrafiya Mazaraki A.A. 2010 il. 578səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar Kərimov C.,Orucov A.,Kərimova T. 2008 212səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda investisiyalar: gəlirlər,investisiyalar,sənayeləşdirmə,məşğulluq Hüseynov T. 2009 380səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketniq.Dərslik Allahverdiyeva M. 2010 il. 444səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Axundov Ş. 2005 632səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı Məmmədov N.,Məhərrəmov A.,Əhmədova S. 2011il. 522səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə mədəniyyəti Məmmədov F. 2013 672səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə mədəniyyəti Məmmədov F. 2013 672səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecmentin psixologiyası Seyidov S.İ. 2011il. 184səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kargüzarlığın təşkili Musayev E. 2003 344səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları İmanov T.İ. 2005 474səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları.II hisə İmanov T.İ. 2005 670səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin əlifbası Axundov Ş. 2006 il. 584 стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecment. Agasəf İmran 2007 268səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisələrin maliyyəsi Ataşov B.,Novruzov N.,İbrahimov E. 2009 336səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi sistemi Məcidov M. 2013 504səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətləndirmənin əsasları Kazımlı X. 2008səh. 430səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi.Dərs vəsaiti Hacıyeva L.A. 2013 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi.Dərs vəsaiti Hacıyeva L. 2013 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı İsmayılov G.İ. 2010 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan devlet personel yönetimi Rehimli 2011 256səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Ankara
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri Məmmədov Y.Ə. 2016 162səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti(Mühazirələr konspekti) Hümbətov R. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə uçotu Terexova V.A. 2008səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları:nəzəriyyədən praktikaya Devid Aleksandr , Anne Britton ,Yorissen Ann 2010 759səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə.(Suallar və cavablar)Dərs vəsaiti 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyanın təntənəsi"mövzusunda magistr,aspirant,dissertantların Respublika elmi konfransının materiallları 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu və audit.Dərslik Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin kommunikasiya sistemi Aşurov A.S. 2008səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası.Dərs vəsaiti 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti.Dərslik Bayramova S.R.,Qurbanova S.Ə. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi menecment Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Firmanın iqtisadiyyatı.Dərslik Hüseynov T. 2009 600səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat (maliyyə hesabatı) Səbzəliyev S.M. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnternet texnologiyaları əsasında marketinq Burenina T.A. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti:islahatlar və nəticələr Musayev A.F,Hüseynov A.A. və Kəlbiyev 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə və bank statistikası 137səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi hüquqi.Dərslik 470səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Diplomatiyanın əsasları.Dərs vəsaiti Eyyubov A. 2010 86səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Elektron kommersiya.Dərs vəsaiti Əkbərov M. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Əlirzayev Ə.Q. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyanın maliyyələşməsi və kreditlşməsi Əliyev Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əmək və insan resursları üzrə iqtisadcının "Lüğət-məlumat" kitabcası 2011 214səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının tarixi.Dərslik 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatika Əlizadə M.N.,Musayen İ.K. 2016 292səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosiologiya 2006 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ocaqov H.O. 2002 396səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqəladə halların iqtisadiyyatı Süleymanov P.H.,Həsənov C.Q. 2016 80səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fəlsəfə(mühazirəçi müəllimlərə metodik kömək) Mikayılov N.M.,Abbasov A.S. 2014 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Keyfiyyətə nəzarət.Dərslik Məmmədova E., Mirheydərov A 2007 393cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məhtiq İmranoğlu R. 2011 464səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Pedoqogika.Dərs vəsaiti Sadıqov F. 2009 600səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Ocaqov H.O., Nağıyev R.T. 2014 Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Marketinq tədqiqatları Xeyirxəbərov İ. 2015 364səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Metrologiya,standartlaşdırma və serfikatlaşdırma (dərs vəsaiti) Əhmədov H.M.,Ocaqov H.O. 2014 220səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Mühəndis psixologiyası (mühazirəçi müəllimlərə metodik kğmək) Mikayılov N.M.,İsmayılov D.Y.,Avalov B.S. 2014 162səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycan teatr tarixi Rəhimli İ. 2005 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Çaşıoglu
Sosiologiya .Dərslik Mikayılov N.M.,Əhmədov Ə.İ.,İsmayılov D.Y.,Avalov B.S. 2014 274səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İnvestisiyaların analizi və idarə olunması Əliyev Ə.B.,Mehdiyev İ.Ə. 2013 128səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi.Dərslik 2011 464cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ehtimal,statistika və riyazi proqramlaşdırma elementlərinin iqtisadiyyatda tətbiqi (dərs vəsaiti) Abbasov A.,Atakişiyev M. 2001 116cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin əsasları.Dərslik 2005 656səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin problemləri Abbasov A.H. 2003 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnzibati hüquq.Dərslik Abdullayev A.,Nağıyev F. 2008 800səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Bank işi.Ali məktəblər üçün dərslik. Abdullayev Ş.Ə.Əsgərov R.V. 2009 472səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnzibati hüquq.Dərslik Abdullayev E.İ. 2001 740səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
İnzibati hüquq.Dərslik Abdullayev E.İ. 2001 740səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının və hüququnun əsasları.Dərslik Allahverdiyev S.S. 2007 348səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Beynəlxalq xüsusi hüquq(ümumi məsələlər).Dərs vəsati. Allahverdiyev S.S. 2007 224səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Allahverdieva M. 2011 440səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq Allahverdieva M. 2010 il. 444səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti.Dərs vəsaiti Atakişiyeva M.C.,Süleymanov Q.S. 2004 136səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları Atakişiyev B.S. 2007 192səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Maliyyə bazarı.Dərslik Ataşov B. 2016 456səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisələrin maliyyəsi.Dərslik Ataşov B.,Novruzov N.,İbrahimov E. 2009 336səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Axundov Ş. 2005 632səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq Axundov Ş. 2005 631 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. 2009 68səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək).Cild I. Dərslik Bünyadov Z. 2014 720səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası ekologiya qanunvericiliyi (Normativ Hüquq.Aktlar Toplusu) 2006 884 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
XX əsr azərbaycan tarixi. II cild.Dərslik Bünyadov Z. 2014 560səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Maliyyə Ağayev A.Q. 2005 414səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi və elektron bankşılıq.Dərslik Abbasov Ə.,Məmmədov Z.,Rzayev R.,Həmişəyeva Ş. 2003 452səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi Quliyev T.,Qurbanov F.,Abbasov A.,Babayev A. 2002. 60səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Banklar və bank əməliyyatları.Ali məktəblər üçün dərslik Bağırov M.M. 2003 512səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar etika 2003 123səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi.Dərs vəsaiti Quliyev E.N.,Məmmədova Z.M.,İmanov T.İ. 2011 219səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi Bulut Cihan və Süleymanov Elçin 2013 341səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi (Qısa kurs) Bəşirov R.A. 2007 118səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi. Dərslik Bəşirov R.A. 2016 392səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu 2009 348səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Biznesin təhlüksizliyi.Dərs vəsaiti 2017 225səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq menecement.Ekspress-kurs.2-ci nəşr Kotler F. 2008 488səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq Biznes.Dərs vəsaiti Fərhadi Püstə 2017 298səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mülki hüquq.Xüsusi hissə Göyüşov R. 2012 500səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Mülki hüquq.Ümumi hissə.Mühazirələr toplusu 2013 492səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi.Dərs vəsaiti Hacıyeva L.A. 2013 316səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekonometrika Hacızalov Y. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin əsasları Heydərov K.F. 1998 496səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kömrük işinin əsasları 4 cilddə.Cild 2. Heydərov K.F. 1999 392səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kömrük işinin əsasları 4 cilddə.Cild 1. Heydərov K.F. 1998 496səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kömrük işinin əsasları.Dərslik Heydərov K.F. 2004 568səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin əsasları.4-cü cild Heydərov K.F. 2000 296səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatikanın əsasları Hümbətəliyev R.,Tağıyev H.Quliyeva F. 2014 356səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq hüquq Hüseynov L.H. 2012 368səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Maliyyə.Dərs vəsaiti 2006 168səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Antiböhranlı idarəetmə fənnindən ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. 2013 168səh Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq Biznes.Dərs vəsaiti Həsənov Hacı Niyazi 2011 296səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İpək yolu üzərində Odlar Yurdu - Azərbaycan tarixi Erix Fayql 2009 186 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İqtisadiyyat.Dərslik Rzayeva S.,RamazanovM. 2013 344səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirməsi.Metodik vəsait Kazımlı X.H.,Quliyev İ.Q.,Bağırova G.T. 2015 122səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan: Qısa dövlətçilik tarixi Mahmudov Y. 2005 140səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Marketinq.Dərslik 2016 400səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq.Dərslik Məmmədov A.T. 2014 668səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bank işi. Məmmədov S 1997 373səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları.Dərslik Məmmədov F.Ə,Musayev A.F. və baş. 2001 411səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq valyuta-kredit münasibıtləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi.Dərslik Məmmədov Z. 2003 376səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi.I hissə Məmmədov İ. 2005 624səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Vergi və investisiya mühiti Seyfullayev İ 2013 376səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İngilis dilinin qramatikası.Dərs vəsaiti. Məmmədov M.,Yunusov D. 2011 450səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Beynəlxalq kommersiya işi.Dərs vəsaiti Məmmədova Ş. 2015 387səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Sumqayıt
Anlayışların mənimsənilməsi prosesinin formalaşdırılması və ədəd anlayışının genişləndirilməsi (inkişafı) prinsipləri.Monoqrafiya Namazov Q.M. 2012 113səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Anlayışların mənimsənilməsi prosesinin formalaşdırılması və ədəd anlayışının genişləndirilməsi (inkişafı) prinsipləri.Monoqrafiya Namazov Q.M. 2012 113səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi.Dərslik Novruzov N.,İbrahimov E. 2012 117səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə Dərslik Novruzov N.,Hüseynov X. 2007 464səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan- XXI əsrin əvvəllərindək) Nuriyeva İ. 2015 336səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları.Dərslik Piriyev Ə. 2005 608səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əmək hüququ.Ümumi hissə.Dərs vəsaiti Qasımov A. 2005 280səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Xarici dövlətlər və Azərbaycan.Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər Qasımov M. 1998 360səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İdarəciliyin-menecmentin əsasları.(Necə yaxşı rəhbər olmaq olar) Qeybullayev Q. 2000 298 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili.Dərs vəsaiti Quliyev E.,Mehrəliyev İ. 2012 400səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi tərəqqi və vergi siyasəti Rzayev Z., Xəlilov Ş. 2008 272səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Vergi menecmenti (Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi) RzayevZ.H. 2007 321səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi.Dərslik Rzayev İ. 2006 208səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları Rzayev Ə.H. 2011 480səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi hüquq.Dərslik Sadıqov Ə. 2008 396 с Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Maliyyə menecmenti: Əsas anlayışlar,məsələlər,işgüzar situasiyalar və testlər.Dərs vəsaiti Səfərov Q.,Əliyev N.,Cəlilova S. 2012 325səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (1 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2011 45səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (2 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 56səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (3 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 64səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (5saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 54 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (6 saylı broşura) Tağıyev A.H. 2012 40 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya: sual-cavabda (VII saylı broşura) Tağıyev A.H. 2015 56 səh Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq Maliyyə(dərs vəsaiti) Zeynalov V.Z. 2010 320səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya iqtisadiyyatına giriş (8saylı broşura) Tağıyev A.H. 2015 60səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasında əhalinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi problemləri (IX saylı broşura) Tağıyev A.H. 2016 96 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya (X saylı broşura) Tağıyev A.H. 2017 64səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya layihələrinin menecmenti Tağıyev A.H. 2013 272 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya siyasəti Tağıyev A.H.,Köçərli H.R. 2013 160səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fəlsəfə (Dərs vəsaiti) Tağıyev Ə. 2012 384 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Büdcə.Nəzəriyyə və praktika Vəliyev Z. 2010 530səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət büdcəsi.Məlumat-sorğu kitabı Vəliyev Z. 2006 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları.Terminoloji aparatı,konsepsiyası və metodoloji əsasları. İmanov T.İ. 2005 474səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məntiq İmranoğlu R. 2011 454səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İqtisadi hüquq.Dərs vəsaiti (I buraxılış) İsayev S.Z.,Tanrıverdiyev S.M. 2013 360səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müəssisənin maliyyəsi İsgəndərov R.Ə. 2007 458səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznes-Plan:Praktikum Əhmədzadə M. 2010 il. 60səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əhalinin gəlirləri və istehlakını maliyyə mexanizmləri Əlirzayeva T.Ə.,Əlirzayev Ə.Q. 2007 248səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq hüquq: Əliyev E. 2016 100səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Anlayışı,hüquq doktorinası və tədris kursu
Beynəlxalq iqtisadi hüquq Əliyev E.Ə. 2012 648səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
İnvestisiyanın maliyyələşməsi və kreditlşməsi.Dərslik Əliyev Q. 2008 275səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiyanın iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Əliyev T. 2008 220səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatika 2016 300səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq.Dərslik Ələkbərov Ə.H., Əlizadə A.Ə. 2008 460səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Konstitusiya hüququ.Dərslik Əsgərov Z. 2011 760səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Konstitusiya hüququ.Dərs vəsaiti Əsgərov Z. 2002. 631səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası Əsədov B. və baş. 2003 560səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Biznesmenlər üçün ingilis dili 2009 96səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar yazışmalar.Dərs vəsaiti 2016 281səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial psixologiya .Dərslik BayramovƏ.S.,Əlizadə Ə.Ə. 2003 356səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Bank fəaliyyətinin əsasları Məmmədov Z.F. 2013 480səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Təşkilatların konfliktologiyası.Dərs vəsaiti Volşakov A.Q.,Nesmelova M.Y. 2001 182səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Fəlsəfə.Dərslik Hacıyev Z. 2012 488səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Psixologiya Həsənli S. 2013 285səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Mülki müdafiə Ocaqov H.O. 2010 il. 398səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Nitq mədəniyyəti Hüseynov S. 2010 240səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Menecmentin (idarəetmənin) əsasları. Quliyev T.Ə. 2001 522səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnsan resurslarının idarə edilməsi(insan naminə) QuliyevT.Ə. 2013 828 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yüksəliş yolları Vəliyev D. 2011 225səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kitabxana menecmentinin əsasları İsmayılov X. 2005 197səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Fəlsəfə Tarixi (Qərb fəlsəfəsi) Zeynalov M.B. 2000 544səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Logistikanın əsasları.Dərslik İmanov T.İ. 2005 474səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları.II hisə İmanov T.İ. 2005 670səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Reinkarnasiya da bir fəlsəfədir Əhmədov Y. 2010 558səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Mənəvi yetkinlik fəlsəfəsi Əhmədov Y. 2010 312səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Yaşamaq da bir fəlsəfədir Əhmədov Y. 2010 566səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Ölüm də fəlsəfədir Əhmədov Y. 2009 512səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Nitq mədəniyyəti və onun əsas xüsusiyyətləri 2005 72 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Menecment. Əmirov İ.B. 2015 468səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
MULTUKİLTURALİZMƏ GİRİŞ 112стр. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din
Mühasibat (maliyyə) ucotu 2003 580səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi Abbasov Q.Ə 2009 383səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sıfırdan başlayan mühasibat (maliyyə) uçotu Abbasov Q.Ə. 2013 552səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri. 2006 277səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri. Abbasov Q.Ə 2006 277səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları Abbasov Ç.M. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Auditin nəzəri və praktiki problemləri Abbacov İ.M. 1999 224səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Audit:Qanunvericilik və normativ sənədlər.VII Cild Talıbov N. 2013 214səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Audit standartları. 2003 84стр Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan folkloru antologiyası,XIII kitab,(Şəki,Qəbələ,Oguz,Qax,Zaqatala,Balakən folkloru) 2005 546səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları 2016 145səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm Niftiyev N. 2015 205səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycan multikulturalizmi.Elmi-kulturoloji məqalələr toplusu 2015 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər YYSQ
Azərbaycan nəşri antologiyası. Beş cilddə.II cild. 2006 368səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bazar münasibətlərində iqtisadi təhlil Seyfullayev C.M. Abbasov İ.M. 1993 176стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təhlil Cəfərli H.A. 2009 559səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibatlığa dair məsələlər toplusu (real nümunələr əsasında) Fətullayev R, İbadov İ,Abbaslı F. 2016 192səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təhlil.Dərslik Mahmudov İ.M.ZeynalovT.S.İsmayılov N.M. 2010 810səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
MÜHASİBAT UÇOTU, VERGİLƏR(nəzəri və praktik vəsait).Onuncu nəşr. KƏRİMOV А. 2009 544стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
“MÜHASİBAT UÇOTU, VERGİLƏR (nəzəri və praktik vəsait). Səkkizinci nəşr. KƏRİMOV A. 2007 508səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühəndis ekologiyasına giriş Kərimov A.K. 136səh. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə
Azərbaycanın milli audit standartları. Bayramov Q. 2004 338səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir 2016 61səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
“Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransın MATERİALLAR TOPLUSU. 8-9 sentyabr 2016 2016 487səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
MÜHASİBAT UÇOTU: QANUNLAR, QAYDALAR, TƏLİMATLAR 2016 456səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial -iqtisadi statistika 1 hissə Məmmədli O.Q.Cavadov N.Ə.Cavadzadə X.N. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
SOSİAL-İQTİSADİ STATİSTİKA. II hissə MƏMMƏDLİ O.Q.,CAVADOV N.Ə.,CAVADZADƏ X.N. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Praktiki audit Namazova C.B., Kazımov R.N. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daxili audit: Reallıqlar və perspektivlər.Beynəlxalq konfransın materialları 2012 89səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan İqtisadiyyatı.Yenilənmiş 2 ci nəşr 2016 423sıh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminləri Paşayeva Ş. 2005 165səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı 2009 49səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər
Beynəlxalq ucot və hesabata giriş.II nəşr Quliyev V.Fətullayev R. Kərimov A. 2012 280стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ VƏ ŞƏRQ-QƏRB MÜXTƏLİFLİYİ: GENDER, DİN VƏ MƏNƏVİYYAT MİRZƏZADƏ R. 2012 81səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Vergi uçotu və auditi. Rzayev İ.M. 2014 555səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
MÜHASİBAT (MALİYYƏ) UÇOTU I hissə SADIQOV Ə. 2002 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
MÜHASİBAT (MALİYYƏ) UÇOTU II hissə SADIQOV Ə. 2002 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
MÜHASİBAT UÇOTU SADIQOV Ə.A.SADIQOV T.Ə. 2012 686стр. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu SADIQOV Ə.A.SADIQOV T.Ə. 2015 615səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotunun kompüterləşdirilməsi. Salahov Ə.S. 2008 236səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə ucotu Səbzəliyev S.M., Quliyev V.M. 2014 524səh Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xarici ölkələrdə mühasibat ucotu 2014 307səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Amerika iqtisadiyyatının əsas cəhətləri Ramsey S. 212səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Birləşmiş ştatların məlumat agentliyi
.Xidmət sahələrində mühasibat ucotu Səbzəliyev S.M., Abbasov Q.Ə. 2015 383səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə ucotu Terexova V.A. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Korporativ mülkiyyətinin müasir auditi.Monoqrafiya 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə 692səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə ucotu Xankişiyev B.A. 2000 198səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
1990-2000-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı: inkişaf meyli, strategiyası və problemləri Yaqubov S.M., Sadıqov M.M., Əliyev Ə.İ. 2001 173səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
AZƏRBAYCAN ATABƏYLƏRİ DÖVLƏTİ 1136-1225-Cİ İLLƏR BÜNYADOV Z. 2007 258 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mühasibat ucotu Qasımov R.Ə.İmirhəsənli (Quliyev) T. F. 2009 184səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı:Reallıqlar və Perspektivlər Şəkərəliyev A. Şəkərəliyev Q. 2016 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı Universiteti
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI.METODIK VƏSAIT 2015 90 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi(dərslik) Novruzov N.,İbrahimov E. 2012 117səh Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə Dərslik Hovruzov N.A., Hüseynov X.Ə. 2007 464səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fövqəladə halların iqtisadiyyat obyektlərinin dayanaqlığı Ocaqov H.O. 2005 il. 198 cəh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fovqəladə halların monitorinqi və proqnozu Ocaqov H.O. 2005 il. 236 cəh Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları Ocaqov H.O.,Danyalov Ş.D. 2008səh. 140 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Radioekologiya Ocaqov H.O. 2011 262 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.İkikci nəşri Hüseynova A.M. 2008 246 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əsas kapitala investisiyaların səmərəliliyinin struktur amilləri Məmmədov R.M. 2008 184səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Antik fəlsəfə tarixi Əlizadə A. 2016 288 səh Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanda sosial dövlət: inkişafı, perspektivləri Məmmədova S.D. 2017 232 s. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Ekoloji turizm Əsgərov Ə.T., Bilalov B.Ə., Ç.G.Gülalıyev 2011 276 s. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən Hüseynov H. 2007 400səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Etika Şahhüseynova S. 2009 160 s. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Fəlsəfə Mehdiyev R.Ə. 2010 360 s. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti Nəzərova A. 2014 224 s. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Həyat sosiologiyası sosioloji və sosial psixoloji problemlər 2014 179 s. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
İqtisadi nəzəriyyə (Dərslik) Kərimov E., Osmanov B. 2010 630 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya sistemləri menecmenti (dərslik) Ramazanov M. 2017 187 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Osmanlı imperiyasında "Erməni məsələsi" problemi Əmrahov Z. 2017 272 s. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Proqnozlaşdırma, starteji planlaşdırma və milli proqramlaşdırma (Dərslik) Kuzık B.H., Kuşlin B.İ., Yakovets Y.V. 2010 541 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sığorta fəaliyyətinin əsasları(dərs vəsaiti) Xankişiyev B. 2006 274 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi sosiologiya Qolenkova Z.T., Akuliç M.M., Kuznetsov V.N. 2007 494 s. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemləri (Dərs vəsaiti) Rudıy K.V. 2009 438 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Адаптируемое жилище.Рекомендации по проектированию с учетом требований Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Azərbaycan tarixi XIX-XXI əsrin əvvəli 2010 545səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
MÜHASİBAT UÇOTU, VERGİLƏR Kərimov A. 2007 516 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Politologiya 2007 272 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan hökümdarları:Səfəvilər Bayramlı C.,Zifəroğlu V. 2015 120səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın dini-tarixi abidələri,ziyarətgahları,seyidləri,öyaları. I hissə Həsənoğlu H. 2005 524 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın dini-tarixi abidələri,ziyarətgahları,seyidləri,öyaları. I hissə Həsənoğlu H. 2005 524 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb matbuatında 2015 288səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü.3cilddə.cild 1. 2014 463 cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı yeni inkişaf dövrü. 2 cilddə.Cild 1. 2013 268səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı yeni inkişaf dövrü. 2 cilddə.Cild 2. 2013 402səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Strateji menecment İsmayılova B.V. 2018 296 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəki xanlarının sarayı Salamzadə Ə.R., Məmmədzadə K.M. 1986 136 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şah İsmayıl Səfəvi Süleymanov M. 2018 824 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Politologiyanın əsasları İsgəndərzadə M. 2012 216 s. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Beynəlxalq ticarət əməliyyatları.Dərs vəsaiti. Qəribov A.Əzizov A.,Əhmədova S. 2017 256səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təhlükəsizliyi Eyyubov K.Ş. 2017 219 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Cümhüriyyətin təhlükəsizlik orqanları (1998-1920) Qasımov C. 2018 170səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyanın idarə edilməsinin əsasları.Ali məktəblər üçün dərslik Ələkbərov U. 2017 176səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məkanların astanasında bakı tarixini yazan qapılar Əliyev E.T. 2011 381 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Logistikanın əsasları: II Hissə İmanov T.İ. 2005 669 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Logistikanın əsasları: I Hissə İmanov T.İ. 2005 473 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Korporativ sosial məsuliyyət Quliyev R. 2017 296 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əsərləri. I cild (1903-1919) Rəsulzadə 2014 480səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İqtisadiyyat Rzayeva S., Ramazanov M. 2013 344 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əsərləri (Mühacirət dövrü:Türkiyə,1922-1929).I cild. Rəsulzadə M.Ə. 2016 302səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri V cild (1918 aprel 1920) Rəsulzadə M.Ə. 2014 564 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İqtisadi diplomatiya Vəlizadə X.Ə. 2017 129 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Naxçıvan
İnflyasiya,faiz,valyuta məzənnəsi arasındakı münasibət və Azərbaycan(nəzəri və praktiki analiz) Dr.Cihan Bulut,Kamalov Nəsimi 2003 220səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyatı.Yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perespektivləri Quliyeva S. 2006. 176səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 646səh. Humanitar elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 646səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafikası abidələri Səfərli H.F. 2009 195 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ:dünən,bu gün fotoşəkillərdə Baratoğlu B. 190səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın İrəvan bölgəsi:tarixi və xalçaları Muradov V. 2015 224səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Azərbaycan xalçaşılıq sənəti 22səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bazar iqtisadiyyatına keçid: Dövlətin iqtisadi siyasəti Əliyev A., Şəkərəliyev A. 2002 440 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatı Lomakin V.K. 2013 626 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırması Musayev A. 2014 184 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə uçotu Səbzəliyev S.M., Quliyev V.M. 2014 524 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri bakı
İdarəetmə uçotu 777 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti Tağıyev A.H. Aslanzadə İ.A. 2017 343 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti Tağıyev A.H. Aslanzadə İ.A. 2017 343 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə 2009 918 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
İstehsalın təşkili əsasları İsayev S.A. 2009 151 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyat İbadov S. 2008 209səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Kiçik və orta müəssisələr üçün keyviyyətə nəzarət üzrə təlimat 2012 194 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kiçik və orta müəssisələr üçün keyviyyətə nəzarət üzrə təlimat 2012 194 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sığorta işinin təşkili.Dərs vəsaiti Abbasov İ.M.,Həsənov 2013 274səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə uçotu Terexova V.A. 2008 428səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikroiqtisadiyyat Əzizov M. 2015 48səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikroiqtisadiyyat.Dərslik 2012 279səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikroiqtisadiyyata giriş.Dərs vəsaiti 2011 241səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikroiqtisadiyyata giriş.Dərs vəsaiti 2011 241səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. Allahverdiyev H.B.,Qafarov K.S.,Əhmədov Ə.M. 2006 834cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu.I hissə.Dərs vəsaiti Sadıqov Ə.A. 2002 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat uçotu.I hissə.Dərs vəsaiti Sadıqov Ə.A. 2002 276səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat (maliyyə) uçotu fənni üzrə mühazirə mətnləri 2008 263səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Multikulturizm.Panaseya yoxsa alternativ Məmmədli N. 2016 189səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Multikulturizm.Panaseya yoxsa alternativ Məmmədli N. 2016 189səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Müasir iqtisadi sistem və qloballaşdırma Qafarov Ş.S. 2005 632səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi Çudakov A.D. 2009 447səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətin əmələ gəlməsi Ələkbərova F.F. və başq. 2015 250səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Regional konseptual inkişaf:İqtisadi-ekoloji problemlər Məmmədov M. 2014 376səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sahibkarlığın əsasları Niftullayev V. 2002 609səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi fənni üzrə proqram 2017 26 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qədim Türk mənbələrində yaşayan şəxs adları Tanrıverdi Ə. 2009 144səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Xarici ölkələrin vergi sistemi.Dərslik Kəlbiyev Y.A.,Məhərrəmov R.B.,Rzayev P.Q. 2011 555səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yeni siyasət: inkişafa doğru. I cild. Mehdiyev R. 2008 581səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi problemləri Mikayılov F.Q. 2017 204cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi problemləri Mikayılov F.Q. 2017 204cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri Vəliyev P. 2016 208səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Dərslik 2001 692cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq tədqiqatları Şükürov T.Ş., Şükürov R.Ş. 2007 424cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi Babayev Ə.M. , Nəbiyev A.X.,Səfərov A.N. 2017 336səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması Əzizov A. 2012 212səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat (İqtisadi nəzəriyyə) Dərslik İbadov S. 2008 418 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Metaiqtisadiyyat.Transformasiya iqtisadiyyatı.Dərslik 2008 872səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə İngilscə-Azərbaycanca -Rusca ekoenergetik terminlər lüğəti Əliyev F., Əliyev F. 2001 187səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Menecmentin əsasları Əliyeva Y. 2012 264səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Regional siyasət və idarəetmə Nuriyev Ə. 2004. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Siyasi elmin müasir problemləri Ələkbərova n. 2013 370səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı: İnkişaf və tənzimləmə Əlirzayev Ə.Q. 2016 220səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yerqurluşu.Torpaq bazarı və torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsi.II cild. Quliyev R.M. 2008 316səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Torpaq hüquqiu:Dərs vəsaiti Nuriyev C.Q.,Əliyev A.Ə.,Atakişiyev M.C. 2009 247səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
"AZDÖVSUTƏSLAYİHƏ” İNSTİTUTU – 80 Paşayev E., Həsənov F. 2013 200 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Antikorrupsiya siyasəti dövlətin davamlı iradəsidir Axundov N., Vəlizadə R. 2014 438 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Beynəlxalq iqtisadiyyat.Nəzəriyyə və siyasət. 11-ci nəşr Kruqman Pol R., Obstfeld M., Melitz M. 2018 865səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Nyu York, NY
Dəyişikliklərin idarə olunması (Sxemlərlə izah) Həbibova Z., Abdullayeva M. 2018 232səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fövqaladə halların idarə olunması Ocaqov H.O. 2008 232səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları Ocaqov H.O.,Bəkirov B.T., Səbzəliyeva S.A. 2002 150səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Makroiqtisadiyyat.Yeddinci nəşr. Blanşard Oliver 541səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yaşıl paket 2006 316səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yaşıl paket 2006 316səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
XIX - XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti Quliyeva N. 2011 240cəh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
XIX - XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti Quliyeva N. 2011 240cəh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Xidmət sahələrinin marketinqi Əhmədov M.M. 2015 372 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin təşkili 2016 29səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Sığorta fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti) Xankişiyev B. 2006 274 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikinti üzrə normativ, metodiki və rəhbəredici sənədlər 163səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qafqaz Türk İslam ordusu Bakı yollarında Türkər Qaimməqam Rüştü 2008 218səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz İslam ordusu. Bakının azad edilməsi 59səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz İslam ordusu Azərbaycanda (Bakının qurtuluşunun 95 illiyinə) Yaqublu N. 2013 210səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti 2010 272 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti Həmidov T. 2012 145 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum Qasımov İ.,Bayramov M. 2016 534 səh. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Dərslik 2010 472səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Iqtisadi nəzəriyyə: Mikroiqtisadiyyat 2008 243səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi diplomatiya Məhərrəmov A.M. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri - metodoloji əsasları Verdiyeva Y.Z. 2011 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakının tacirləri,lotuları,düşmənləri Şeydayev Ç. 2005 784səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakının qurtuluşu Yaqublu N. 2010 200səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bakı urbanononimləri Eyvazova R.H. 2010 40səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı şəhərinin tarixi. Orta əsrlər dövrü Aşurbəyli S. 2009 392səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli - 110 il 2016 88səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial - iqtisadi inkişafı (2006-2007-ci illər) 2009 189səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı şəhəri üzrə investiya layihələrinin toplusu (1-ci buraxılış) 2000 69səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı neftinin və yerli icmalarının tarixi Əliyeva l. 2009 264səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bakı folklor örnəkləri.2-ci kitab 2015 320səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı folklor örnəkləri.1-ci kitab 2014 308səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakıda polyak məkanları 2012 22səh. Humanitar elmlər Memarlıq Bakı
Bakı -tarixin səhifələri 2013 188səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalq cümhuriyyəti və Qafqaz İslam ordusu 2008 505 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları Ələkbərov U. 2018 216səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikroiqtisadiyyatın əsasları Karl E.Keys, Ray C.Feyr Şaron M. Oster 2017 514səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında Mehdiyev R. 2019 232səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti 20 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Xudafərin körpüsü:Tarixi roman Kərimzadə F. 207səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Elmi-tədqiqatların əsasları Sərdarov B., Qurbanova R., Haqverdiyeva T. 2016 80 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası 2015 632 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması Əzizov A., Məmmədova L. 2021 227 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Almanca-Azərbaycanca lüğət 2007 648səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Antik fəlsəfə tarixi Əlizadə A. 2016 288səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Antrologiya.Dərslik Məmmədov H.Q., Tağıyev A.İ. 2014 340səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi. Dörd cilddə.Cild I.Dövlətlərarası müqavilələr və digər xarici siyasət aktları 1639-1828 Yaqubov M. , Mahmudov K., Şükürov 2009 512 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan-Rus Rus Azərbaycan lüğəti 2004 728 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum Qurbanova G. 2017 324 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Lahıc Süleymanov M. 1994 272 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan qadını ensiklopediyası.Bir cilddə 2002 404səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaaycan respublikası. Atlas 2011 56səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan respublikasının geoloji irsi Kəngərli T.N., Babayev Ş.Ə. 2013 148 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan təhsil tarixi. Cild I. Mərdanov M. 2011 296səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan təhsil tarixi. Cild II 2011 704 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan təhsil tarixi. Cild II 2011 704 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan təhsil tarixi. Cild III (Müstəqillik illəri) Mərdanov M. 2011 672 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası Əhmədov H 2010 800 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycanda ali baş komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi Süleymanov M. 2018 728səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən Hüseynov H. 2007 400səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanın iqtisadi siyasəti (Azərbaycanın xarici ticatət-iqtisadi əlaqələri) Əliyev A. 2003 324 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın tarixi-memarlıq abidələri Məmmədova Ş. 2008 136 səh. Humanitar elmlər Memarlıq Bakı
Bakı yeni inkişaf dövrü. 2 cilddə.Cild 2. 2013 400 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı tarixindən kollaj.Birinci kitab ilqar Fəhmi 2000 292 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 511 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznes plan Alan B. 221 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Boloniya prosesində istifadə edilən termin və anlayışların izahlı lüğəti 2014 112 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Büdcə sistemi (dərslik) 2003 410 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam ordusu Aşırlı A. 2007 185 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dərbənd XIX - XX əsrin əvvəllərində Hacıyev A. 2017 244səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri Hüseynov S.Sariyev R. 2007 216 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Elm haqqında elm Səlahəddin X. 2011 752 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Erqonomika və iş təhlükəsizliyi Kərimov K. 2016 140səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əsabi Kəhv: Müqəddəslik,tarixlik və inancların genezisi Qədirzadə H.Q. 2002 112 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Geoiqtisadiyyat Çyornaya İ.P. 2015 248 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Güney Azərbaycan: Tarix və müasirlik 2014 216 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları məmmədov Q.Ş. 2004 820 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Güney Azərbaycan: Tarix və müasirlik 2014 216 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı 2004 160 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi Bayramov O. 98 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər İbrahimjv H.S. 2013 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi 2003 248 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hidrometroloji lüğət Nəsibə Əhməd qızı 2005 246 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Horadiz səni unutmadım Namazlı Ə. 2013 410 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İngiliscə - Azərbaycanca izahlı köpüter terminləri lüğəti.Birinci nəşr. 2014 465 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İngiliscə - Azərbaycanca lüğət 2003 1696 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Köhnə Bakını tanıyırsanmı Qılman İlkin 2004 116 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Kulturologiya effektli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi Məmmədov F. 2008 400 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs Abbasov N. 2011 220 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma Qafarof A.M 2012 525 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi Hacılı A. 2002 164 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Multikulturizm.Panaseya yoxsa alternativ Məmmədli N. 2016 189 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Multikulturizmə giriş. Hacıyev A.N.,Cəfərova E.H.,Məmmədov İ.M. 2018 372 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Naxçıvanın Zeynəddin kəndi Hümmətov Ə. 2018 384 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qiymət və qiymətləndirmə Qafarov N.C.,Quliyev İ.Q. 2017 376 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qloballaşma və mədəni müxtəliflik Aslanova R. 2004 264 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi Çingizoğlu Ə. 2012 324 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası Həbibbəyli Ə. 2011 264 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Smart Market Cəfərov T.D. 2017 58 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosiologiya Vahidov F.Q., Ağayev T.B. 2013 352 səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
sdfsdfsdf Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1970-ci ilə qədər 2009 861 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi problemləri Mikayılov F.Q. 2017 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri Vəliyev P. 2016 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Dərslik 2001 692cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq tədqiqatları Şükürov T.Ş., Şükürov R.Ş. 2007 424səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi Babayev Ə.M. , Nəbiyev A.X.,Səfərov A.N. 2017 336səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşğal altındakı tarixi-dini abidələrimiz Məmmədov N. 2015 96 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı fənnindən bakalavr hazırlığı üçün .Metodik vəsait 2015 90səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan fenomeni: Tarix və müasirlik Ələkbərov F. 2008 164 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Frazeloji lüğət: İngiliscə- azərbaycanca lüğət Məmmədzadə K. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bir damla göz yaşında torpaq həsrəti Əlili İ. , Tapdıöoğlu N. 2016 120 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bədii dildə üslubi fiqurlar Bəylərova A. 2008 212 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Cənubi Azərbaycan: 1918-ci il soyqırımı Səfərli H.F. 2016 204 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Rusca- azərbaycanca- ingiliscə elektroenergetika terminləri lüğəti Ramazanov K.N., Yusifbəyli N.A., Xıdırov F.L. 2005 532 səh. Humanitar elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elçibəy bir il (1992-1993) 2010 89 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ali məktəb pedoqogikası Rüstmov F., Dadaşova T. 2007 568 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Hidrometroloji lüğət Nəsibə Əhməd qızı 2005 246 səh. Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bazarın formalaşması və inkişafın xüsusiyyətləri Abbasov T.A. 2005 304 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Naxçıvan tarixi. 3 ciliddə. I cild.Ən qədimdən XVIII əsrin 40-cı illərinədək 452 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Oğuz mifologiyası (metod,struktur,rekonstruksiya) Rzasoy S. 2009 363 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qetri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı.Dərslik 2017 501 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qədim dünya mədəniyyəti.Dərslik 2009 427 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Sənaye klasterlərinin yaradılması metodologiyası 2017 68 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Standartlaşdırmanın əsasları Məmmədov N.R. 2003 388 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tarixi faciələrimiz: Deportasiya,repressiya və soyqırım 2015 416 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı.Dərs vəsaiti Cəfərova R. 2014 286 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Turizm (dərs vəsaiti) Yeganlı S.T. , Hacıyev E.M. 2006 324 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti 2016 269 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı 2008 361 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ətraf mühitin iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) 2015 357 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Erqonomika və istehsalatda təhlükəsizlik Əliyev Ə.B. 2018 135 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qarabağda sənət və sənətkarlar Çingizoğlu Ə., Qarabağlı R. 2011 280səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı.Dərslik Abbasov İ.,Əliyev T. 2018 267səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Modifikasiya olunmuş betonların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması Məlikov A.Ə. 2019 76 səh. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə formaları,metodları və onların təkmilləşdirilməsi üsulları Piriyev B.A. 2019 76səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Binaların Enerji Auditinin texniki - iqtisadi qiymətləndirilməsi Cəfərzadə Q.Ə. 20019 66səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Binaların Enerji Auditinin texniki - iqtisadi qiymətləndirilməsi Cəfərzadə Q.Ə. 20019 66səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda milli innovasiya sisteminin inkişafında xarici kapitalın rolu Göyüşov C. 2019 79səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
daşınmaz əmlakın müqayisə üsulu ilə qiymətləndirilməsi Məmmədova C.E. 2019 50səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın müqayisə üsulu ilə qiymətləndirilməsi Məmmədova C.E. 2019 50səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sənayenin inkişafında maliyyə bazarının təkmilliyinin rolu Müzəffərli O.R. 2019 76 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dəmir- beton tirlərin qısa müddət Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Yaşayış daşınmaz əmlak obyektlərinn bazar dəyərinin qiymətləndirilməsi Məmmədzadə O.B. 2019 70 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Boyalarda qurğunun sağlamlıq üçün yaratdığı risklər və onların azaldılması yolları Məcidov M.D. 2019 72 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Şəhərlərin funksional zonalaşma rayonlarından aslı olaraq daşınmaz əmlakın ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin tədqiqi Məmmədov İ.V. 2019 77səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Binaların istilik effektivliyin artırılma üsulları və onların iqtisadi qiymətləndirilməsi Teymurova N.N. 2019 74 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikinti istehsalatında idarəetmənin təşkilati struktur formalarının araşdırılması Dərziyev S.Y. 2019 65 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın qiymətləndirmə üsullarının təhlili Pirmətov S.Ş. 2019 67 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müasir dövrdə Azərbaycanda yüngül sənayenin yaranmasınin xüsusiyyətləri və perspektiv inkişaf məsələləri Əmircanov Ə.M. 2019 72 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sənaye ictahsalında keyfiyyətə nəzarətin təşkili və idarə edilməsi Əliyev R.F. 2019 72 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar iqtisadiyyat Quliyev E. 2015 320 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı Soltanova Həbibə 475 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi Abbasbəyli A., Nəcəfov E. 2007 208səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Beynəlxalq münasibətlər və dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmalarının əsasları Nəsibov E.M. 2013 320 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
CQBK -nin Azərbaycanda Genişləndirilməsi Layihəsi 262 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müasir Azərbaycan dili. İkinci hissə.Leksika Cəfərov S. 2007 192 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. Dördüncü hissə.Sintaksis Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. 2007 424 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. IV hissə.Sintaksis Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. 2007 424 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. (sintaksis) Xəlilov B. 2017 428 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma. Dərslik Abbasbəyli A.N. 2007 165 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müasir Azərbaycan dili.II hissə.Morfologiya,sintaksis Abdullayeva G. 2013 308 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Xarici siyasət: Reallıqlar və gələcəyə baxış Məmmədov N. 2013 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı.Dərslik Abbasov İ.,Əliyev T. 2018 2676 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Reklam işinin təşkili.Dərslik Qarayev F.M., Yusifov E.M., Novruzova A.Q. 2017 356 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Siyasət nəzəriyyəsi İsgəndərzadə M. 2013 152 стр. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Turizmin əsasları Bilalov B.Ə., Gülalıyev Ç.G. 2015 496 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Turizim fəaliyyətinin ekoloji-erqonomik əsasları. Dərslik Gülalıyev Ç.G. 2017 150 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə nəzəriyyəsi. Dərslik Mahmudov M., Çabanov Z., Ələkbərov F. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan Mehdiyev R. 2015 224 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İqtisadi biliklərin əsasları 2000 208 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xüsusi iqtisadi zonalar: konsptual əsaslar və strateji istiqamətlər Əliyev Ş. 2012 196 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəhər infrastrukturunun inkişafı və idarə edilməsi Eyniyev T.T., Eyniyev M.T. 2013 297 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəhərsalmanın iqtisadi əsasları Eyniyev T. 2015 436 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəhərsalmanın iqtisadi əsasları Eyniyev T. 2015 436 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi fənnindən metodik vəsait (Texniki ali məktəblər üçün) 2018 167 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı Abdullayeva R.,Muradov A. 2009 237 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan mühacirət (Tarix, mətbuatı, mədəniyyəti mərkəzləri) Tahirl A. 2001 344 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi Məmmədov Z. 2006 328 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanın ilk sakinləri Cəfərov Ə.Q. 2004 303 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ağsu şəhəri orta əsrlərdə. I buraxılış 176 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Basqal.Tarixi-etnqrafik tədqiqat Babayev T.A.,Şahbazov T.Ş 2017 344 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycan modeli İsmayılov Ç. Abdullayev Ə., Qurbanova G. Hüseynova X. və başq.. , Hüsey., 2018 252 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Davamlı insan inkişafının əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) Ələkbərov U. 2007 132 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya neft elminin birincisi Nəbibəyli Z. 2018 40 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidələri Əmirxanov S.A., Hüseynov İ.H. 2008 297 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Girdiman tarixi (IV - IX əsrlər) Cəbiyev Q. 2010 616 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Göyçə: Sədənağac - Güney Nəsibov L. 2019 696 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Hüseynquiu xan Qovanlı - Qacar ( Tarixi - bioqrafik tədqiqat) Çingizoğlu Ə. 2011 88 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Kəndimiz -dərdimiz İslamoğlu S. 2006 504 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və təbliği: Araşdırma,təklif və tövsiyələr 2013 32 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İnsan və Cəmiyyət. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Əmirov M. 2010 581 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan dili və tarixi. Şirvanşahlar dövləti VI - XVI əsrlər Aşurbəyli S. 2006 451 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Kommersiya bahkları məhsul və xidmətlərinə qiymətqoyma Cavadov A.M. 2002 112 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisə iqtisadı Axundov M. 2002 460 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikinti istehsalının texnologiyası fənninin nəzəri və praktiki məsələlərinin həlli. Salahov M.Ə. 2019 180 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ətraf mühitin və təbii resursların iqtisadiyyatı 214 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan mühacirəti (Tarixi, mətbuatı, mədəniyyət mərkəzləri) Tahirli Abid 2001 344 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski Məmmədov R.H., Həsənov V.M., Əzizova R.M. 2005 130 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi Məmmədov Z. 2006 328 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycanın ilk sakinləri Cəfərov Ə.Q. 2004 220 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Ağsu şəhəri orta əsrlərdə. I buraxılış 2010 377 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Basqal.Tarixi-etnqrafik tədqiqat Babayev T., Şahbazov T. 2017 344 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycan modeli İsmayılov Ç., Abdullayev Ə., Qurbanova G., Hüseynova X. və başq. 2018 252 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Dünya neft elminin birincisi Link yoxdur Nəbibəyli Z. Humanitar elmlər İctimai elmlər
Davamlı insan inkişafının əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) Nəbibəyli Z. 2018 40 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Girdiman tarixi (IV - IX əsrlər) 2010 616 səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Göyçə: Sədənağac - Güney Nəsibov L. 2019 696 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Hüseynqulu xan Qovanlı-Qacar (Tarixi-bioqrafik tədqiqat) Çingizoğlu Ə. 2011 88səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnformasiya Texnologiyaları Standartı 72 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İqtisadi təhlükəsizlik: Geosiyasət,qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf Sençaqov V.K. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kəndimiz -dərdimiz. Qərbi Azərbaycan - Vedibasar mahalı - Xalisa kəndi İslamoğlu Sərtib 2006 504 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İqtisadiyyata giriş fənnindən dərs vəsaiti Məmmədova S. 2018 183 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şirvanşahlar dövləti.VI-XVI əsrlər Aşurbəyli S. 2006 416 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası məscidlərinin ensiklopediyası 2001 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan milli-demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik, islamçılıq Əhmədli R. 2007 280 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası (birinci nəşr) 2018 584 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Tikinti Kompleks Esiklopediyası (Atke) I cild. İbrahimov B., Zərbalı Mirzə 2012 336 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əməliyyatlar tədqiqi və ekonometrik məsələlərin ms excel və eviews proqram paketlərində həlli: nəzəriyyə və praktika Yadigarov T. 2019 352 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə psixologiyası və sosialogiyası. Dərs vəsaiti Quliyeva Ş. 2018 222 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə psixologiyası.Dərs vəsaiti Haqverdiyev B.Y. 2008 304 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İnsanlığa xidmət Əliyev İ.Y. 2016 207 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Mərkəzi Asiya Respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyət tarixi Cəfərova R. 2019 172 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz tarixi (ən qədim çağlardan XVIII əsrin sonunadək) I hissə Əliyev Q. 2009 448 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qloballaşma və Azərbaycanın milli təhlükəsizlik fəlsəfəsi Əliyeva F.N. 2008 166 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Ritorika: Birinci kitab.İkinci kitab. Üçüncü kitab 2008 166 səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Sahibkarlıq hüququ Aslanov S.X. 2005 524 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəhidlər.Biblioqrafiya 2010 404 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tariximizin faciəli səhifələri: soyqırımı 2000 145 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixin olaylarında İbrahimov İ. 2019 820 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Turizmin iqtisadiyyatı.Dərslik Qafarova N. 2019 584 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Türk təsəvvüf fəlsəfəsi Əliyeva G., Həsənov R. 2013 298 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Yaşıl paket: Təhsil materiallarının komplekti 2006 316 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycanlılar: Etnokulturoloji birliyin siyası-ideloji üfüqləri Cəfərov N. 2001 176 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Lahıc Süleymanov M. 1994 272səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın standartlar kataloqu Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycan tatları Əliyev M.M. 2008 260 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918) Hacıyeva L. 2017 392 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycanın yeni neft siyasəti və iqtisadi yüksəliş Atakişiyev M. 2004 264səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı nefti dünya çahmat taxtasında. 1939 - 1945-ci illər Sultanov Ç. 2016 564 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Beynəlxalq təcrübə əsasında innovasiya mərkəzlərinin yaradılması üzrə təklif və tövsiyələr 2017 32 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bio ekologiya: Arealogiyası, dayanaqlı modeli Qurbanzadə A., Həmzəyev Ə. 2008 Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Biznes və reklam. Dərs vəsaiti Məşhədi-Kərbala Əzizağa oğlu Şirinəli oğlu İmanov 2013 296 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
"Br-Azərbaycan" beynəlxalq əməliyyat şirkətinin yaranması və fəaliyyəti Abbas Məsimov 2018 256 cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesdə insan resurslaının idarə edilməsi. Dərslik Əliyev Ə., Həmidov H. 2013 532 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Böyük Dərbənd ensiklopediyası Əliyev N. 2018 782səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Cəbrayıl ensiklopediyası Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov) 2013 624 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları.Ali məktəblər üçün dərslik Ələkbərov U. 2013 224 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: Tarixlik və müasirlik 2009 272 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanca-Fransızca Lüğət (A-Z) 2007 622 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 2020 102 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fransızca-Azərbaycanca lüğət 2007 265 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Mühəndis iqtisadiyyatı İsgənrdərov R., Kərimov K., Hüseynov Q. 2015 129 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Rus dilinin ibtidai kursu Osmanzadə A. 2012 168 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası Rezo Əliyev 2016 146 s. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Əmircan (Xilə) şəcərələri Bünyatova F.K. 2012 512 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 295 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük fəaliyyətinin iqtisadiyyatı Mehrəliyev İ., Abduləzimov Ə. 2008 320 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Nuriyev C.Q., Əliyev A.Ə., Atakişiyev M.C. 2012 288 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük-tarif tənzimlənməsi: maliyyə-hüquqi aspektlər Əliyeva Ə.Ə. 2013 195 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
GÜNƏŞ ENERGETİKASI TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ Məmmədov F., Səmədova Ü., Hüseynov Q. 2009 252 ns. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İQTİSADİ DİPLOMATİYA Vəlizadə X.Ə. 2017 130 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Naxçıvan
Kəndimiz-dərdimiz. Qərbi Azərbaycan Vedibasar mahalı. Xalisa kəndi İslamoğlu S. 2006 504 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
KLASTERLƏR: beynəlxalq təcrübə və innovativ inkişaf Əliyev T. 2019 536 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinqin idarə edilməsi Verdiyev N.D. 2012 338 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İdarəetmə mədəniyyəti Məmmədov F. 2013 673 s. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
INNOVASIYA MENECMENTI Əliyeva N.R. 2016 148 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞI VƏ TEXNOPARKLAR Qasımov İ., Cəbiyev F. 2017 183 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbasova N.H. 2012 251 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi informatika Mustafayeva A.M., Əliyeva A.Ə. 2019 321 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Mingəçevir
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları Allahverdiyev H. 2009 342 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İş yerlərinin attestasiyası Yusifova T. 2007 105 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları Musayev N.X. 2005 364 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əsl həyat yolu Hacıyev V. 2014 146 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Agrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili Məmmədov C. 2004 531 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar iqtisadiyyat Abbasov V.H. 2017 464 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı İbrahimov İ. 2016 656 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar sfedranın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 2011 523 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Qasımov Ə. 2005 352 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Sadıqov F. 2017 219 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminləri Paşayeva Ş. 2005 163 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı reallıqlar və perspektivlər Şəkərəliyev A., Şəkərəliyev Q. 2016 538 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı Əliyev Ş. 2018 376 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Sumqayıt
Azərbaycan kənd təsərrüfatı coğrafiyasının müasir problemləri Zeynallı Ə. 2005 398 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli nəzəriyyə və praktika Hüseynov T. 2015 466 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası Vəliyev D.Ə. 2008 348 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşdırma mexanizmləri Əlirzayev Ə.Q., Əlirzayev E.Ə. 2012 584 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri nailiyyətlər və perspektivlər 2015 332 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı 2003-2013 hədəflər, inkişaf, nəticələr 252 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar Ələkbərov Ə.H., Vəliyev M.Ə., Ramazanov M.K. 2010 384 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq kommersiya işi 2018 326 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq marketinq Vəliyev A.C. 2017 359 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyə idarəçiliyinim beynəlxalq təcrübəsi İbrahimov İ. 2014 336 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları Ələkbərov U. 2013 221 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Davamlı insan inkişafının əsasları Ələkbərov U. 2007 132 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Davamlı və tarazlı regional inkişaf Nuriyev Ə.X. 2017 240 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət idarəetməsində islahatlar.Nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər Ronald Yang, Eldar Azadov 2005 326 s. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri Həsənov Ə., Vəliyev A. 2013 776 s. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Ernest Seton-Tompson (Seçilmiş əsərləri) Ernest Seton-Tompson 2013 632 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Kənd təsərrüfatının inkişafı və sahibkarlığın formalaşması problemləri İbrahimov İ. 2005 361 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnflyasiyanın anatomiyası Quliyev T. 2006 278 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnsan: Təbiət və Cəmiyyət Yusifov D.E. 2014 205 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbasova N.H. 2012 251 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiya layihələrinin təhlili dəyərləndirilməsi Əliyev F.B. 2003 268 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi və sosial proqnozlaşdırılmanın əsasları Allahverdiyev H.B., Əhmədov A.M., Məmmədov M.S. 2005 130 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri