Kimya


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Üzvi və polimerlər kimyası Əliyev Ə.B.,Babayev N.M. 2010 466səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Qeyri- üzvi kimya Əliyev Ə.B. 2005 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ümumi kimya Əliyev Ə.B. 2007 428səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. Cild I. Məhərrəmov Abel 2010 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə.Cild2. Məhərrəmov Abel 2010 376 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə.Cild3. Məhərrəmov Abel 2010 368 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə.Cild 5 . Məhərrəmov Abel 2010 352 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Yer qabığının ümumi kimyası Məhərrəmov A., Bəktaşi S. 2002 482 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. Cild IV. Məhərrəmov Abel 2010 188 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimya Məmmədov R.M., Məhəmmədov İ.K. 2006 632səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Nanotexnologiya və nanokimyanın əsasları Mirələmov H.F., Məmmədov C.İ. 2008 294səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimya praktikumu (dərs vəsaiti) Əliyev Ə.B. 2008 388səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Yarımkeçiricilər kimyası İlyaslı T.M.,Sadıqov F.M.,Allazov M.R.,Əliyev E.N. 2004 354səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi kimya İsmayılov Ə.H., İsmayılova İ.Ə. 1998 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Su kimyası və mikrobiologiya praktikumu 2004 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimya Əliyev Ə.B. 2012 596səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Analitik kimya Əliyev Ə.B.,Əhməd Ş.S. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimya Əliyev Ə.B. 2010 564səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi kimya sual və cavablarda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə. 2008 124səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi birləşmələrin adlandırılması Məhərrəmov A.M.,İsmiyev A.İ.,Məhərrəmov M.N. 2009 130səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvü kimyada tədqiqat qsulları Məhərrəmov A.M.,Nəsibov Ş.S.,Allahverdiyev M.Ə. 2009 104səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə. 2009 288səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Polimer materialları üçün antioksidantlar Zeynalov E.B. 2009 342səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Qeyri-üzvi kimya Abbasov V.M.,Məhərrəmov A.M.,Abbasov M.M. 2001 560səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Radiasiya kimyası(qısa kurs) Məmmədova L.,İlyaslı T.,Bağıyeva M. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi və polimerlərkimyası Əliyev Ə.B.,Babayev N.M. 2010 475 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Fullerenlər.Məlumat toplusu: 1991-2006 Zeynalov E.B. 2007 521 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Adi differensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli İbrahimov V.R.,Mehdiyeva Q.Y. 2010 171səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimya sənayesi və inşaat materialları texnologiyasının proses və aparatları. Əliyev Ə.B.,Məhəmmədov İ.K.,İbatulova N.K.,Əhməd S.S. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kolloid kimya praktikumu(Yeni nəşr). Abbasov S.H.,Əliyev Ə.B.,Ağamalıyeva E.A.,Şamxalov R.M.,Abbasova L.S. 2003 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Fullerenlər Zeynalov E.B. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Fulerenlər Zeynalov E.B. 2007 521səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları Məhərrəmov A.M.,Nəsibov Ş.S.,Allahverdiyev M.Ə. 2009 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimya Əliyev Ə.B. 2014 538səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Analitik kimyadan laboratoriya işləri Əliyev Ə.B.,Əhmədov Ş,S.,Zeynalov T.G. 2011il. 104səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastik Səfərov H.H.,Qəhrəmanov K.İ. 2016 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Qeyri üzvi kimya texnologiyası Novruzov S.Ə. 2006 Təbiət elmləri Kimya Bakı
FİZİKİ KİMYADAN LABORATORİYA İŞLƏRİ Dərs vəsaiti R.A.Quliyev, Ə.B.Əliyev, N.M.Babayev, A.S.Abdullayeva 2017 62 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Fiziki kimyadan laboratoriya işləri.Dərs vəsaiti. Quliyev R.A.,Babayev N.M.,Abullayeva A.S. 2017 səh.62. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Fiziki kimya (dərs vəsaiti) Quliyev R.A.,Əliyev Ə.B.,Babayev N.M. 2016 146səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ümumi kimya texnologiyası.Dərslik. Səlimova N.Ə., Şahpələngova B.Ş. 2013 311səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Azot üzvi birləşmələr Link yoxdur Məhərrəmov A.M.,Rəhimova A.Q.,Rəhimov A.A.,Sıxəliyev N.Q. 2010 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Azot üzvi birləşmələr Məhərrəmov A.M.,Rəhimova A.Q.,Rəhimov A.A.,Sıxəliyev N.Q. 2010 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ümumi kimya Əlbəndova Ə.A. 2011 629 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ekoloji kimya Abbasov V.M. və başq. 2003 208səh. Texniki elmlər Kimya Bakı
Ümumi kimya ekologiyası.Dərslik Səlimova N.Ə., Şahpələngova B.Ş. 2013 311səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Analitik kimya Verdizadə A. Verdizadə N. 2002 624səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Analitik kimya Şahinde Demirci , Güleren Alsancak Özkan 1998 374 s. Təbiət elmləri Kimya Ankara
Atom-absorbsiya spektroskopiya Əliyeva R.Ə., Cıraqov F.M., Paşacanov A.M. 2010 136 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Bioloji kimya Yusifov N.M., Daşdəmirov K.Ş. 2012 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimyadan laboratoriya işləri 145 s. Texniki elmlər Kimya Bakı
Əlektrolit məhlulları nəzəriyyələri Cəfərov Y.İ. 2007 131 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
KATALİZATOR VƏ ADSORBENTLƏRİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI Əcəmov K.Y., Bağırova N.N., Məmmədxanova S.Ə., Hüseynova E.Ə. 2011 299 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kimyəvi kinetika və kataliz Əhmədov E.İ., Rzayeva N.A. 2005 166 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Koordinasiya kimyasının əsasları Abdullayev A.M., İlyaslı T.M. 2007 154 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Əsas üzvi və neft kimya sintezi Rüstəmov M.İ., Abbasov V.M., Məhərrəmov A.M., Səlimova N.Ə., Seyidov Z.C., Abbasov M.M. 2003 256 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ətraf mühitin kimyası Mövsümov E., Quliyeva L. 2010 194 s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Nanokimyaya giriş Abbasov V.M. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Nümunənin çəkisinin götürülməsi və analizi Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R. 2009 116s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Polimer kimyası.Dərslik Ləzgiyev N.Y., Göyüşov R.C. 2005 256s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Qeyri-su mühitində titrləmə Rzayev B. 2003 132s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Qida məhsullarının biokimyası Nəbiyev Ə.Ə., Moslemzadeh E.Ə. 2008 444s. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.Dərslik Əkbərov O.H., Əzizov A.Ə., Əkbərov E.O. 2007 368səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi boyaqlar.II hissə (azo-,nitrozo- və polimetin boyaqlar) Dərslik Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. 2011 132səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Su kimyası və mikrobiologiya.Dərs vəsaiti Əliyev M.A. 2019 130 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı