Fizika


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Ümumi fizika kursu.Rəqslər və dalğalar.Optika.Atom fizikası. Əliyev N.H.,İsmayılov İ.M.,İsfəndiyarov H.Q. 2005 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Hidravlik maşınlarda polimer kompozit kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması Əliyev Ç.A. 2012 181 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Termodinamika və statistik fizika Əsgərov B.M. 2005 625səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Bərk cisimlər nəzəriyyəsi.I hissə.Fononlar Əsgərov B.M. 2001 154səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mexanikadan izahlı lüğət Baxşəliyev V. 2012 192səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları Cəfərov İ.H. 2009 288səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanika(mühazirələr) Statika və kinematika.I hissə Eyvazov E.B.,Musayev C.E. 2008 172səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ortotrop elastik-plastik çoxlaylı lövhə və qabıqların dayanıqlığı Göyüşov Z.M. 2004 136səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Termodinamikadan laboratoriya praktikumu Hüseynov H.İ. 2002 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Statistik fizika.I hissə Landau L.D.,Lifşiş Y.M. 2012 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Bərk cisimlər fizikasının seçmə məsələləri (həlli ilə) Mahmudov M.M. 2012 372 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mexanizmlər mexanikasında vektor üsulunun tətbiqi Məmmədov B.Ə. 1999 220 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri(müstəvi məsələləri və lövhələləriin əyilməsi) Quliyev S.Ə. 2001 400səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı Məmmədov Ş.Ə.,Əhmədov Ə.M. Rzayev R.A., Zeynalov A.Q. 2003 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı Məmmədov Ş.Ə.,Əhmədov Ə.M. Rzayev R.A., . 2009 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Maye və qazlar mexanikası Musayev Z.S.,Məmmədov K.M. 2001 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Hidravlika və hidravliki maşınlar Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M. 2005 420səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Hidravlika və aerodinamika.Dərslik Musayev İ.H.,Daşdəmirov X.Y. 2008 156səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Kristallarda dislokasiyalar Nizamətdinova M.Ə.,Əliyeva M.X..Ağayeva S.X. 2007 141səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikanın öyrədilməsi ilə bağlı elmi fikirlərin inkişafı Orucov V.Ö. 2006 166səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikadan laboratoriya praktikumu Pənahov T.M.,Opucov V.M., Əlizadə İ.İ. 2006 170səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikadan laboratoriya praktikumu Pənahov T.M., Qocayev V.M., Əlizadə İ.İ. 2006 169 s. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri Quliyev S.Ə. 2010 464səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Maşın və mexanizmlərin struktur analizi və sintezi Səmidov X.S.,Həmzəyeva Q.R. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası Abdinov Ə.Ş.,Mehdiyev R.F.,Hüseynov T.X. 2008 165səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Metal ərintilərin maqnit xassələrinin elmi-tədqiqat metodları Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanikadan mühazirələr Əliyev K. 2011 320səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Radiofizika Davıdov B., Daşdəmirov K. 2008 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikadan laboratoriya praktikumu 2009 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Atom fizikası Hacıyev C.A. Məmmədov M.Ş. 2000 306səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri Məmmədov R. 2007 74səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Atom fizikası Məsimov E.Ə.,Mürsəlov T.M. 2002 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Polimerlərin fiziki kimyası Məsimov E.Ə. 2010 416səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Kvant mexanikası Muxtarov A.İ. 1999 608səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Riyazi fizika tənlikləri Namazov Q. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kursu.Fizika-1 qısa mühazirə kursu Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2013 304səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Hidrologiya Qəhrəmanlı Y.V.,Həsənov F.H.,Xəlilova A.Ə. 2008 172səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika Qəhrəmanov N. 2007 248səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu Qəribov Q.İ. 2003 131səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Molekulyar fizika və termodinamikanın əsasları Qocayev V.M. 2006 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsi Quliyev S.Ə. 1998 210səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Anizotrop lövhələrin gərginlik vəziyyəti Quliyev S.Ə. 2002 254səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanika (qısa kurs) Quliyev S.Ə.,Eyvazov E.B. 2003 396səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri Ramazanov M.Ə.,Həsənov A.Q. 2008 224səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Azərbaycan fiziklərinin Sankt-Peterburq fiztexi haqqında xatirələri. 2008 200səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizika Cəfərov E.S. 2013 298 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Atom fizikası Məsimov E.Ə.,Mürsəlov T.M. 2002 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nüvə fizikasından laboratoriya işleri Abdullayev X.Ş. 2003 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Müxtəsər kristolloqrafiya və pyezoelastiklik Səfərov H.H. Qəhrəmanov K.İ. 2016 382 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Kristalloqrafiya,rentgenoqrafiya və EM 2013 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastik Səfərov H.H.,Qəhrəmanov K.İ. 2016 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastik Səfərov H.H.,Qəhrəmanov K.İ. 2016 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kursu.Fizika -2 Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2016 408səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
İntelektual idarəetmə sistemləri (dərs vəsaiti) Əzizov S.Ə.,Sultanova K.İ. 2017 114səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları Əzizov A. 2014 294səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kursu. IIhissə. Dərslik. Paşayev A.M.,Qocayev E.M.,Orucov H.S. 2009 454səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kursu.I hissə.Dərslik Paşayev A.M.,Qocayev E.M.,Orucov H.S. 2012. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanika kursu.Ali məktəblər üçün dərslik Qədirov N.B. 1997 550 cəh. Təbiət elmləri Fizika Bakı Universiteti nəşriyyatı
Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
İntellektual diaqnostika sistemləri Əliyev N.S. Abdullayeva G.G. 2015 272səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika .Qısa mühazirə kursu Əhmədov V.İ. 2017 518səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Əsas fiziki kəmiyyətlər, qanunlar, düsturlar və qrafiklər. Abdullayev S.Q. 2001 311səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Tətbiqi fizika Pənahov T.M.,Əlizadə İ.İ. 2017 326səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Texniki termodinamikadan laboratoriya işləri. Quliyev Ə.M.,Hüseynova G.H.,Nəsirov A.M., Ələsgərov G.A. 2005 44 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kursu Mehrabov A.O., Quliyeva G.Ə., Babayev Z.M. 2013 592səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kirsu üzrə məsələ həlli:Mexanika Bəşirov M.M. 2016 196 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Texniki termodinamikadan laboratoriya işləri. Quliyev Ə.M.,Hüseynova G.H.,Nəsirov A.M., Ələsgərov G.A. 2005 44 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Metafizika Aristotel 2008 384 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elastikilik, plastiklik və sürüngənlik nəzəriyyəsinin əsasları.Dərslik Sadıqov İ.R. 2019 742 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Atom və nüvə fizikası.Qısa nəzəri məlumat.Suallar, məsələlər, testlər Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Cəfərov T.A. 2010 386 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Atomun qurluşu və elementlərin dövri sistemi Quliyev T.N. 2004 198 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Əsgərov B.M. Bərk cisimlərin nəzəriyyəsi 2013 396 səh. Texniki elmlər Fizika Bakı
Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika Qəhrəmanov N. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri Quliyev S.Ə. , Kuliyev S.A. 2010 464 s. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizika məsələləri (mexanika və molekulyar fizika) Zərbəliyev M.M., Nağıyev Ə.B., Sərdarova N.S. 2011 167 s. Texniki elmlər Fizika Sumqayıt
Geofiziki məlumatlar və onların interpretasiyası Əhmədov A.Q. 2001 142 s. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Neft layının fizikası Mirzəcanzadə A.,Əhmədov Z.,Qurbanov R. 1983 477s. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Termodinamika və statistik fizika.dərslik ƏsgərovB.M. 2005 625s. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanika Dərslik,I hissə (Statika,Kinematika) İsgəndərov R.Ə. 2021 272 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Plazma və dəstə texnologiyası Həsənov İ.S. 2006 169 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı