Metalların texnologiyası. Maşiqayirma


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları Abdillayev A.H.,Məmmədov R.K. Güməyov M.H. 2002 462 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metallar texnologiyasının əsasları və tikintidə qaynaq işləri Aslanov T.İ. 2002 528səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Ünsiyyət körpüsü 2001 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çoxbəndli dişli çarx mexanizmləri Baxşiyev İ.İ. 1998 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınların istehsal texnologiyası Bayramov A.M. 2005 332səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Təbii daş və üzlük materialları istehsalı müəssisələrinin maşınları və avadanlığı Bayramov A.M. 2003 460səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Ovuntu metallurgiyasının əsasları Məmmədov A.T.,Namazov S.N.,Şərifov Z.Z.,Babayev A.İ. 1999 238səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalşünaslıq Şükürov R.İ. 2002 484səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Salahov M.Ə.,Bələgözov Ə.M.,Qarayev İ.M.,Qəhrəmanov C.Q.,Qədimov A.Q. 2006 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnşaat maşınları və avadanlıqları Yusubov F.N. 2005 532səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çətinəriyən,qeyri-metal və silikat materiallarının texnolodiyasının əsasları Sərdarov B.S.,Osmanov N.N.,Qurbanova R.A.,Ağayeva S.İ. 2005 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Xüsusi qurğular tikintisinin texnologiyası Qədimov A.Q. 1999 198səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompüter lahiyələndirməsi fənni üzrə labaratoriya işləri Yusubov N.D.,Məmmədov A.M. 2012 288səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi(elektron kataloqlardan kəsən alətlərin avtomatlaşdırılmış seçilməsi) Yusubov N.D. 2012 53 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Robot sistemlərində idarəetmə Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2004 328səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalların möhkəmliyi və plastikliyi. Aslanov T.İ.,Əsgərov X.A.,Niftiyeva Z.Ə. 2010 il. 86səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar Kərimov Z.H. 2002 376 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşın hissələrinin uzunömürlüyü Kərimov Z. 2009 113səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Kommunal təsərrüfat maşınları Şərifov A.R.,Talıbov T.A.,Qardaşov R.Q. 2016 210səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalların mexaniki xassələri və möhkəmləndirilməsi Əsgərov X.A.,Aslanov T.İ.,Əhmədov R.H. 2007 452səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı (dərs vəsaiti) Şirzadov F.M. 2018 219 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnşaat və yol maşınlarının hidravlik avadanlıqları Şərifov A., Soltanov M. 2014 273 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları Nəcəfov Ə.,Çələbi İ.,Əmənov Y., Əhmədov B. Mirzəyev H. 2018 315səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalların korreziyası və mühafizəsinə aid laboratoriya işləri (metodik vəsait) Cəfərov Y.Ə.,Niftiyeva Z.Ə. 2008 80 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metallar texnologiyasından labaratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait Əhmədov R.H., Əsgərov X.A., Rzayeva E.M. 2004 125 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalşünaslıq fənnindən labaratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait Əhmədov R.H., Cəbiyeva K.R. 2014 138 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metallar texnologiyası və materialşünaslıq Aslanov T. 2012 558 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası Haşımov Q.B. 2007 312 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı.Dərs vəsaiti Şirzadov F.M. 2018 219səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Həcmi hidravlik maşınlar.Dərslik Əzizov Ə.H., Qarayev M.A.,Heydərov H.Ə., Ağaməmmədov S.Ə. 2010 601 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renjvasiyası.Dərslik Qasımov Ə.S., Yusubov N.D. 2007 391 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mərkəzdənqaçma nasoslarının özlü mayelərlə işləməsi.Dərs vəsaiti Qarayev M.A., Əzizov Ə.H., Mahmudov S.A., Əzizov V.H. 2008 196 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İstiyə davamlı poladlarda zədələnmələrin inkişafına dartıcı gərginliklərin statiki təsirinin araşdırılması Kərimov T. R. 2019 66səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol-inşaat maşınlarının əsas parametrlərinin təyin olunma metodikasının işlənməsi Ocaqov Ə.C. 2019 92 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşın istehsalı texnologiyası Rəsulov N.M. 2010 432 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
MAŞINQAYIRMA LEKSİKONU (I hissə) Rezo Əliyev 2012 433 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırma leksikonu.II hissə Əliyev R. 2012 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırma texnologiyası Kərimov C.Ə., Əsgərov T.X. 2004 504səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırma texnologiyası II hissə.Maşınqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi (dərslik) Mövla-zadə V.Z. 2008 566səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi Yusubov N.D., Əmirov F.Q.,Səmədov M.K., Abbasova H.M. 2015 147 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmanın tarixinə dair Əliyev R. 2008 542səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi Əliyev R., Hentşel B. 2017 279s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması Mövla-zadə V.Z.,Məmmədov Ə.S. 2016 205s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Texnoloji proseslərin ğlçü araşdırılması Rəsulov N.M. 2005 223s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Внешняя форма кристаллов металлов и минералов 2002 22 с. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Новокузнецк