Universal məzmunlu ədəbiyyat


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
H.Ə.Əliyev.Biblioqrafiya.Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri 2002 128 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Çay kimi çağlayan ömür Budaqov B. 2002 192 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Olimp 2003 252 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan fiziki coğrafiyası(ümumi hissə) Müseyibov M.A. 1998 400 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yaxın və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik) Soltanov H., Məmmədov C. 2008 304 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Metrologiyanın əsasları Əliyev M.A.,Abdullayev N.M.,Əsədov A.V. 2010 583səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Korroziya ilə bağlı terminlərin izahlı lüğəti Əhmədov T.M.,Abbasov Q. 2013 332 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Cəfər Əli Qiyasi.Biblioqrafik ğöstərici 2003 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Rusca-Azərbaycanca memarlıq-inşaat lüğəti 1998 472 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ensiklopedik texniki lüğət Şərifov A.R., Rəsulov T.C., Nurəliyev M.V. 2009 316 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana informatikası. II cild. Xəlilov M.S.,Qurbanov A.İ.,Musayeva N.N. 2002 162səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (Tarixi icmal) Xələfov A. 2001 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. Xələfov A..Qurbanov A. 2006 200səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Mehdiyev R.Ə.Biblioqrafiya 2009 376 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Naxçivan ensiklopediyası 2 cilddə. Cild 1. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Kitabxanaşünaslıq dövlət proqramı Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi Kazımi P. 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə.Cild 2. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Rejissorluğun üslub problemləri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında) Dadaşov A. 2010 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan mühacirət nəşri Cabbarlı N. 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Akademik Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev Biblioqrafiya 2011 240 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan -özbək (cigatay) ədəbi əlaqələri Ülvi Almaz 2008 326 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bioloji müxtəliflik:Abşeron yarımadasının təbiət abidələri Yusifov E.,İsayeva N.,Əsgərov F. 2007 448 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bayramlar və tarixi günlər Qocayev Ə. 2006. 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Neft terminlərinin izahlı lüğəti 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Naxcıvan abidələri ensiklopediyası Talıbov V. 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxcıvan
Naxçıvan abidələri ensiklopediyası 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Biblioqrafiya Mehdiyev R.Ə. 2009 376səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalça sənətinin kamili Fuad Esmira 2006 128səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Günəş energetikası terminləri lüğəti.7dildə Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan,və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət Əhmədov S. 2006 359 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Müstəqilliyə gedən yol:Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti:biblioqrafik göstərici (1918-2009) 2010 416 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Fikirlər, düşüncələr məqalələr .I hissə. Mirzəzadə Xəyyam 2011 272 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan XVIII əsr rus və qərbi Avropa səyyahlarınin təsvirində. Qarayev Elçin 2005 160 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
ORTA ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ QASIMOV XEYİRBƏY 2008 448 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Life and works latif Kerimov 2007 248 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qobustan dünyası Rüstəmov C. 1994 176cəh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan milyonçuları:Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Süleymanov M. 1996 96səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. 2012. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Afrikanın geologiyası Bağırov H.S.,Kərimov Ə.F. 1911 326səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi 2007 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azerbaycan Respublikasi Atlas 2011 29 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əli bəy Hüseynzadə Azər Turan 2008 280 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalq mahnıları II cild. 2005 128 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalq mahnıları I cild. 2005 168 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq Cəfərov C. 2012 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kompüter texnologiyalarının tətbiqi 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları.Dərs vəsaiti Mustafayeva S. 2007 136 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Birlikdə diabetə qarşı Dadaşova M.A. 2009 18 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Klassik Azərbaycan ələbiyyatinda işkənən ərəb və fars sözleri lüğeti.2 cilddə. Cild l. 2005 416səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Klassik Azərbaycan ələbiyyatinda işkənən ərəb və fars sözleri lüğeti.2 cilddə. Cild 2. 2005 472 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana-İnformasiya xidmətində elektron kataloq Cəfərov C. 2012 224 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda . 2005 78 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Sənaye təhlükəsizliyi Səlimova N.Ə., Ayralova T.İ. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Dünyanın Kulturoloji Dərki Əbilov Aydın Xan 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kulturoloji - alternativ düşünçeler Əbiliov Aydın Xan 2006 324səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Aşıq musiqisi antologiyası 87 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kulturologiya.Postmodernizm elmi-kulturoloji,əbədi-tənqidi yazarlar toplusu Əbilov Aydın Xan Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Postmodernizm Əbilov Aydın Xan Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild1. Rəhimli İ. 2013 576səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild 2. Rəhimli İ. 608səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild 3. Rəhimli İ. 600səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Muzeyi 2012 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Muzeyi Hacıyeva Z. 2012 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ərmən- Şuşanikin sevgisi Qabiloğlu Mahir 2014 448 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
SEVR ve LOZANDA Ermeni sorunu (Yüksek lisans tezi) Dr.Ahmet Halalçoğlu 2002 95 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat İsparta
Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə.Cild 1. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Universal onluq təsnifat cədvəli (Emumi təhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün qısaldılmış variant) AzRTN REPK 15 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Rejsorluğun üslub problemleri Aydın Dadaşov 2010 240səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi Axundov İ.A. 2014 100səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Baytarlıq təbabəti genetikası.I hissə Mustafayev F.,Hüseynov E.,Salmanov M. 2013 Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Aqrrar sahədə mülki müdafiə Link yoxdur Mahmudov S.,Hacıyev N. 2012. 148səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Aqrrar sahədə mülki müdafiə Mahmudov S.,Hacıyev N. 2012. 148səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi İsmayılov X. 2009 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana menecmetinin əsasları İsmayılov X. 2007 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana xidməti Rzayev S. 2008 34səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası(Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında) Dənziyeva K. 2012 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bir xalçanın ilmələri 2008 288səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Novruz bayramı ensiklopediyası 2008 208səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.Azərbaycan 2007 419 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanşünaslığın əsasları Cəfərov Nizami 2005 133 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Metodik vəsaitlər toplusu (Ümumi təhsil müəssisələri kitabxanaları üçün). 2013 96 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Respublikası Atlas 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Otel 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında V cild. 2011 611 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild II. 2005 472səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası(Azərbaycan Elml-Tədqiqat Balıqcılıq Təsərrüfatı İnstitunun 100 illiyinə həsr edilir) 2013 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Torpaqşünaslıq və yeni araşdırmalar Siracov N. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Torpaqşünaslıq. Araşdırmalar Siracov N. 2013 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ümumi ekologiya Sultanov R.,Sadıqova,Ataşova Ü. 2010 384səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Mühəndis ekologiyası Əhmədov Ş. 2012 Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Aqrar sahədə mülki müdafiə Hacıyev N.,Mahmudov S. 2012 148səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyatı.Yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perespektivləri Quliyeva S. 2006. 176səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalçaşılıq sənəti 22səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Metrologiya və iqlimşünaslığın əsasları Mehdiyev A.Ş.,Əhmədov Ş.Ə. 2008 391cəh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə İngilscə-Azərbaycanca -Rusca ekoenergetik terminlər lüğəti Əliyev F., Əliyev F. 2001 187səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Pambıqçılıq 2017 132səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
"AZDÖVSUTƏSLAYİHƏ” İNSTİTUTU – 80 Paşayev E., Həsənov F. 2013 200 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri Aslanov H.Q. 2013 234səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yaşıl paket 2006 316səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yaşıl paket 2006 316səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti 20 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Elmi-tədqiqatların əsasları Sərdarov B., Qurbanova R., Haqverdiyeva T. 2016 80 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası 2015 632 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan qadını ensiklopediyası.Bir cilddə 2002 404səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Boloniya prosesində istifadə edilən termin və anlayışların izahlı lüğəti 2014 112 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Dünyanın coğrafi mənzərəsi. Cild 1. Dünyanın ümumi xüsusiyyətləri Maksakovski V.P. 2010 490 səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Hidrometroloji lüğət Nəsibə Əhməd qızı 2005 246 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İngiliscə - Azərbaycanca izahlı köpüter terminləri lüğəti.Birinci nəşr. 2014 465 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Meterorologiya və iqlimşunaslığın əsasları Mehdiyev A.Ş.,Əhmədov Ş.Ə. 2008 342 səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Texniki biliklərin əsasları Bayramov Ə.R.,Vəliyev N.T., Axundzadə R.M.Y. 2011 256 səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycan modeli İsmayılov Ç., Abdullayev Ə., Qurbanova G., Hüseynova X. və başq. 2018 252 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Respublikası məscidlərinin ensiklopediyası 2001 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası (birinci nəşr) 2018 584 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Tikinti Kompleks Esiklopediyası (Atke) I cild. İbrahimov B., Zərbalı Mirzə 2012 336 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri ( nəzəri və metodoloji aspektlər) Göyçaylı Ş. 2004 268 səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İnsanlığa xidmət Əliyev İ.Y. 2016 207 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Meşə ekologiyası Məmmədov Q.Ş., Əsədov K.S. 2010 452 səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Onurğasız heyvanların ekologiyası Hümbətov Ə.M., Süleymanova İ.Ə. 2015 240 səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Şəhidlər.Biblioqrafiya 2010 404 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bakı nefti dünya çahmat taxtasında. 1939 - 1945-ci illər Sultanov Ç. 2016 564 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Böyük Dərbənd ensiklopediyası Əliyev N. 2018 782səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Cəbrayıl ensiklopediyası Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov) 2013 624 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Dünyanın coğrafi mənzərəsi. Cild 1. Dünyanın ümumi xüsusiyyətləri Maksakovski V.P. 2010 490 səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əsl həyat yolu Hacıyev V. 2014 146 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları Ələkbərov U. 2013 221 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Davamlı insan inkişafının əsasları Ələkbərov U. 2007 132 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası Babayev S. 1999 296s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Politologiya.İzahlı lüğət 2007 352s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
PyOt Qarayev R. 2017 176s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Seysmik kəşviyyat.Cild I. Məmmədov P.Z., 2005 228s. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qarabağ irsimizim əbədi yaddaşı 2008 377 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İnzibati-ərazi vahidləri 234 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya.Dərslik Məmmədli N. 2021 512 s. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Peşə etikası və etiket Solonitsina A.A. 2020 159səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı