Bütün kitablar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Bina və qurğuların modelləşdirilməsi Abasova 2008 132 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları Abdillayev A.H.,Məmmədov R.K. Güməyov M.H. 2002 462 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlanmış torpaqları Abduyev M.R. 2003 51 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat və yol maşınlarının etibarlılığının əsasları Əfəndiyev F.M. 2006 115 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Aeronaviqasiyada kartoqrafik proeksiyalar Paşayev A.M.,Məmmədov Q.Ş.,Əhmədov İ.H. 2006 304səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlaşdırma Ağalarova E.S. 2007 95 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı Əhmədova H.M. 2009 496 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Üzvi və polimerlər kimyası Əliyev Ə.B.,Babayev N.M. 2010 466səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Qeyri- üzvi kimya Əliyev Ə.B. 2005 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Mürəkkəb qaz kəmərləri sisteminin riyazi modelləri Ağayev N.B. 2000 96 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ümumi fizika kursu.Rəqslər və dalğalar.Optika.Atom fizikası. Əliyev N.H.,İsmayılov İ.M.,İsfəndiyarov H.Q. 2005 Təbiət elmləri Fizika Bakı
İstehsalat binalarının polad karkasları Ağayev N.H. Yusifov A.N. 2003 186 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Hidravlik maşınlarda polimer kompozit kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması Əliyev Ç.A. 2012 181 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Metropolitenin süni qurğularının cari saxlanılması üzrə Əhmədov T.M.,Tağızadə F.Ç, Bayramov R.F. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Ümumi kimya Əliyev Ə.B. 2007 428səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ali riyaziyyat kursundan mühazirələr Alməmmədov M.S., Mikayılov N.A. 2007 474səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülər və qurğular Əhmədov T.M.,Qasəmov N.M., Piriyev Y.M. 2002 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Termodinamika və statistik fizika Əsgərov B.M. 2005 625səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Metropolitendə elmi-texniki tərəqqi və onun səmərəliliyi .Bakı Metropoliteni Əhmədov T.M. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Bərk cisimlər nəzəriyyəsi.I hissə.Fononlar Əsgərov B.M. 2001 154səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mexanikadan izahlı lüğət Baxşəliyev V. 2012 192səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Marketinqin əsasları Axundov Ş. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları Cəfərov İ.H. 2009 288səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanika(mühazirələr) Statika və kinematika.I hissə Eyvazov E.B.,Musayev C.E. 2008 172səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ortotrop elastik-plastik çoxlaylı lövhə və qabıqların dayanıqlığı Göyüşov Z.M. 2004 136səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
İnşaat mexanikasından hesablama-qrafik işlərin nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 160 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Riyaziyyat-2.Praktik kurs testlər Hacıyev M.Ə. 2012 409səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Sıralar.Metodik göstərişlər.Testlər Hacıyev M.Ə. 2012 105səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tətbiqi mexanika-1.Fənn üzrə sərbəst işlər və onların həlli nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Termodinamikadan laboratoriya praktikumu Hüseynov H.İ. 2002 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Riyaziyyat-1.Praktik kurs testlər Hacıyev M.Ə. 2012 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat.Məsələ və misallar həlləri ilə.II hissə Hüseynov V.,Quliyev X. 2002 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Zəlzələ Kərimov K.M. 2010 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Statistik fizika.I hissə Landau L.D.,Lifşiş Y.M. 2012 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. Cild I. Məhərrəmov Abel 2010 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə.Cild2. Məhərrəmov Abel 2010 376 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə.Cild3. Məhərrəmov Abel 2010 368 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə.Cild 5 . Məhərrəmov Abel 2010 352 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Yer qabığının ümumi kimyası Məhərrəmov A., Bəktaşi S. 2002 482 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. Cild IV. Məhərrəmov Abel 2010 188 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Bərk cisimlər fizikasının seçmə məsələləri (həlli ilə) Mahmudov M.M. 2012 372 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mexanizmlər mexanikasında vektor üsulunun tətbiqi Məmmədov B.Ə. 1999 220 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi.Dərs vəsaiti Xodov L.Q. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Москва
Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları Məmmədov Q.S., Əhmədov İ.H. 2011 444səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
GPS Syestem 500 qəbuledicisindən istifadəyə dair təlimat Məmmədov Q.S., Əhmədov İ.H. 2003 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
1:10000 miqyaslı topoqrafik xəritələrin şərti içarələri Məmmədov Q.S., Əhmədov İ.H. 2005 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları Əhmədov İ.H. 2004 Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları Məmmədov Q.Ş. 2007 856səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Kimya Məmmədov R.M., Məhəmmədov İ.K. 2006 632səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri(müstəvi məsələləri və lövhələləriin əyilməsi) Quliyev S.Ə. 2001 400səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı Məmmədov Ş.Ə.,Əhmədov Ə.M. Rzayev R.A., Zeynalov A.Q. 2003 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı Məmmədov Ş.Ə.,Əhmədov Ə.M. Rzayev R.A., . 2009 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ali riyaziyyat kursu.I hissə Mehdiyev Ə.Q.,Cəbiyev T.,Ağamalıyev N.Ç 2012 398səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Nanotexnologiya və nanokimyanın əsasları Mirələmov H.F., Məmmədov C.İ. 2008 294səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
İnformasiya müharibəsi texnologiyaları Ələkbərova İ. 2012 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maye və qazlar mexanikası Musayev Z.S.,Məmmədov K.M. 2001 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Yol-inşaat materialları Əliyev Ə.,Əliyev K. 1997 448 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Hidravlika və hidravliki maşınlar Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M. 2005 420səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qruntlar mexanikası Əliyev S.K. 2002 420 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika və aerodinamika.Dərslik Musayev İ.H.,Daşdəmirov X.Y. 2008 156səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Azərbaycanın kimya və neftkimya kompleksinin qiymətləndirilməsi və yenidən qurulması istiqamətləri Əliyev Ş.T. 2012 156 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Kristallarda dislokasiyalar Nizamətdinova M.Ə.,Əliyeva M.X..Ağayeva S.X. 2007 141səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikanın öyrədilməsi ilə bağlı elmi fikirlərin inkişafı Orucov V.Ö. 2006 166səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikadan laboratoriya praktikumu Pənahov T.M.,Opucov V.M., Əlizadə İ.İ. 2006 170səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Fizikadan laboratoriya praktikumu Pənahov T.M., Qocayev V.M., Əlizadə İ.İ. 2006 169 s. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Kimya praktikumu (dərs vəsaiti) Əliyev Ə.B. 2008 388səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər Adil Abdulla Əl-Fəlah 2007 108 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri Quliyev S.Ə. 2010 464səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Dönüşdən qurtuluşa Ağamirzəyev F. 2002 168 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev - iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir Alışanova M. 2006 214 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar.I hissə (xətti cəbr və analitik həndəsə) Quliyev X.M., Nuriyev Z.V. 2000 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları Şirinzadə İ.,Şirinzadə N. 2006 Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Heydər Əliyevﺣﻳﺩﺭ ﻋﻠﯽ ﺍﻑ (Fars dilində) ﺣﺳﻳﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﻳﺭﻋﻠﻡ ﺍﻑ ﻭﻳﮑﺗﻭﺭ ﺁﻧﺩﺭﻳﺎﻧﻭﻑ 2007 602 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Təhriri-öqlidis Tusi Nəsrəddin 2001 528səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXI kitab (noyabr,2000-yanvar,2001) Heydər Əliyev 2010 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Tərsimi həndəsə.Perespektiva. Veysov S.H., Veysova L.S. 2004 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXXI kitab Heydər Əliyev 2012 488 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Yarımkeçiricilər kimyası İlyaslı T.M.,Sadıqov F.M.,Allazov M.R.,Əliyev E.N. 2004 354səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi kimya İsmayılov Ə.H., İsmayılova İ.Ə. 1998 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Heydər Əliyev sənəarxası görüşlər Əliyev Hacı Zamiq 2008 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Sumqayıt sənaye mərkəzi:Mövcud potensialdan istifadə,modernləşdirmə və müasirləşdirmə prioritetləri Əliyev Ş. 2012 196səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXVII kitab (aprel,2000-iyun,2000) Heydər Əliyev 2009 496 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnformasiyanın iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Əliyev T. 2008 220səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Digital Noise Monitoring of Defect Origin Aliyev T. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Springer
Azərbaycanda iqtisadiyyatın Heydər Əliyev 2002 112 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi ) Heydər Əliyev 2013 448 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi ) Heydər Əliyev 2013 448 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ölümönü canlanmanın və aləmdə müxtəlifliyin sirrinin açılması (İkinci nəşr) Əliyev T.X. 2009 276səh. Texniki elmlər Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Dəmir-beton elementlərin hesablanması Artıkoğlu H.,Məhəmmədoğlu X. 2005 520səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal,ağac və plastik kütləli fermaların konstruksiyaları Əsgərov S.Ə. 1998 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Torpaqların meliorasiyası Aslanov H.Q. 2004 354səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXVIII kitab (iyun,2000-iyul,2000) Heydər Əliyev 2009 480 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Metallar texnologiyasının əsasları və tikintidə qaynaq işləri Aslanov T.İ. 2002 528səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Asma örtük konstruksiyaları Ağayev N.H.,Əsgərov C.V., Quliyeva Ə.M., Rüstəmov E.C. 2007 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Avtomobil yollarının istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2003 420səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXII kitab (yanvar,2001-mart,2001) Heydər Əliyev 2010 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir II kitab (may,1994-dekabr,1994) Heydər Əliyev 1997 604 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Texniki İstismar Qaydaları(TİQ) 2000 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı 1998 400səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin mühafizəsi Əzizov A. 2008 Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Kür-Araz ovlağının meliorasiya olunan torpaq-qruntlarının su-duz balansı və onun nəticələrinin elmi təhlili Əzizov Q.Z. 2006 260səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqillik yolu.Seçilmiş fikirlər Heydər Əliyev 1997 136 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXVI kitab (mart,2000-aprel,2000) Heydər Əliyev 2008 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
AzMİU-da \"Enerji menecementi (binalarda) \"ixtisası üzrə yeni magistr təhsil proqramının yaradılması haqqında informasiya kitabçası.Tempus layihəsi 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XIX kitab (yanvar,1999-aprel ,1999) Heydər Əliyev 2006 528 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XX kitab (aprel,1999-iyul,1999) Heydər Əliyev 2007 536 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi Babayev M.,Qurbanov E.,Həsənov V. 2010 216səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXI kitab (iyul,1999-sentyabr,1999) Heydər Əliyev 2007 480 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Bakalavr pilləsində tədris olunan \"Beton və dəmir-beton məmulatları və kostruksiyalarının texnologiyası\"fənnindən proqram 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ünsiyyət körpüsü 2001 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çoxbəndli dişli çarx mexanizmləri Baxşiyev İ.İ. 1998 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXIII kitab (noyabr,1999-dekabr,1999) Heydər Əliyev 2008 480 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Materiallar müqavimətinin qısa kursu (I hissə) Bəxtiyarov İ.A. 1996 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşınların istehsal texnologiyası Bayramov A.M. 2005 332səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXIX kitab (iyul,2000-setyabt,2000) Heydər Əliyev 2009 520 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXVII kitab (noyabr,2001mart,2002) Heydər Əliyev 2011 520 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Təbii daş və üzlük materialları istehsalı müəssisələrinin maşınları və avadanlığı Bayramov A.M. 2003 460səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Cəfərov R.M. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Betonqarışdırıcı sexin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A.,Əkbərova S.M. 2005 170səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Alternativ və regenerativ enerjilər Cəlilov M.F. 2008 141səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXII kitab (sentyabr,1999-noyabr,1994) Heydər Əliyev 2007 528 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müasir mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatıı sistemləri Cəlilov M.F. 2008 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Alternativ və regenerativ enerji sistemləri Cəlilov M.F. 2009 406səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması Dəryanı Reza Talebi, Fərhadov Vahid 2008 155səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları 2005 84səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaların tətbiqi İbrahimov N.S.,Bədəlov Y.E.,Qasımova Z.Y.,Hüseynova R.Ö.,Hüseynova S.İ. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 360səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Torpaqların istlik-fiziki xassələri Gərayzadə A.P.,Gülalıyev Ç.G. 2006 200səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Adobe photoshop Gözəlova R. 2010 331səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXIV kitab (may,2001-iyun,2001) Heydər Əliyev 2011 488 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Mineral yapışdırıcı maddələr Hacılı R.Ə. 2008 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sement əhəng və gips texnologiyası.Monoqrafiya Hacılı R.Ə. 2009 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2012 608səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXV kitab (iyun,2001-avqust,2001) Heydər Əliyev 2011 520 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXVI kitab (sentyabr,2001-noyabr,2001) Heydər Əliyev 2011 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2005 462səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2007 566səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecementi Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 215səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemlərinin optimallaşdırılması Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 161səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ağır beton doldurucularının texnologiyası Haqverdiyeva T.A. 2006 102səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol şəraitləri və hərəkətin təhlükəsizliyi Həsənov ŞH.,Cəfərov R.M.,Bayramov R.P. 2013 348səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Oduncağın kəsmə nəzəriyyəsi,mexaniki emal texnologiyası və dəzgahları Həzrətov F.Z 2009 434səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Məmmədov K.,Mahmudov T.,İsmayılov F.,Zərbəliyev M. 2009 686səh Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXVIII kitab (mart,2002-may,2002) Heydər Əliyev 2011 480 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Elektronika. I hissə Hümbətov R.T. 2010 284səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materiallar müqaviməti 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXIX kitab (iyun,2002-iyul,2002) Heydər Əliyev 2012 486 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXX kitab (iyul,2002-sentyabr,2002) Heydər Əliyev 2012 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXXII kitab Heydər Əliyev 2012 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Kəngərli A.M. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Karbohidrogen xammalının kimyevi emalı Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R., Məmmədov İ.Q., Bayramova 2012 360səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir VII kitab (iyun,1996-noyabr,1996) Heydər Əliyev 1998 520 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Standartlaşmanın əsasları Kərimov N.S.,Abasov A.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir VIII kitab (noyabr,1997-mart,1997) Heydər Əliyev 1998 488 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnformatika Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2010 434səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompyuter elminin nəzəri əsasları. Kərimov S.,Sərdarov Y. 2009 290səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXXIII kitab (mart,2001-aprel,2001) Heydər Əliyev 2011 480 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008 676səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quliyev A.A.,Qurbanova R.A. 2007 146səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir I-IX cildlərinin köməkçi göstəricisi ) Heydər Əliyev 2008 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir Xkitab (may,1997-iyul,1997) Heydər Əliyev 2002 472 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Neft emalı və neft kimyasının əsas proseslərinin və aparatlarının hesablanması Ləmbəranski R.Ə.,Əmircanov R.T.,Qurbanəliyev T.H. 1988 184səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir X-XXIII cildlərinin köməkçi göstəricisi ) Heydər Əliyev 2010 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XI kitab (iyul,1997-avqust,1997) Heydər Əliyev 2003 452 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Leica TC (R) 303/305/307/ seriyalı elektron taxeometrinə dair təlimat Məmmədov Q.Ş.,Əhmədov İ.H. 2002 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XII kitab (avqust,1997-oktyabr,1997) Heydər Əliyev 2004 432 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XIII kitab (oktyabr,1997-dekabr,1997) Heydər Əliyev 2004 520 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Neft kimiyası və neft-kimyəvi sintez Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R. 2012 460səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XIV kitab (dekabr,1997-fevral,1998) Heydər Əliyev 2005 520 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Suqəbuledici qurğular Mahmudov R.S. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XV kitab (mart,1998-iyun,1998) Heydər Əliyev 2005 528 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XVI kitab (iyun,1998-iyul,1998) Heydər Əliyev 2005 552 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Yaşayış məntəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodiki vəsait Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XII kitab (iyul,1998-oktyabr,1998) Heydər Əliyev 2006 528 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XVIII kitab (oktyabr,1998-dekabr,1998) Heydər Əliyev 2006 552 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Şəhər yolları və küçələri Məmmədov A.H.,Məmmədov H.N. 2003 168səh Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXX kitab (sentyabr,2000-noyabr,2000) Heydər Əliyev 2010 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir VI kitab (mart,1996-iyun,1996) Heydər Əliyev 1998 512 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Şəhər infrastrukturunda alternativ enerji mənbələri Məmmədov H.S.,Məmmədov R.H. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir IX kitab (mart,1997-may,1997) Heydər Əliyev 2000 466 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir I kitab (iyun,1993-may,1994) Heydər Əliyev 1997 608 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir III kitab (dekabr,1994-iyun,1995) Heydər Əliyev 1997 488 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir IV kitab (iyun,1995-noyabr,1995) Heydər Əliyev 1997 528 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hidrotexniki qurğular Məmmədov K.,Musayev Z. 2006 405səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğular Məmmədov K.M.,Musayev Z.S.,Məmmədov M.K. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir V kitab (noyabr,1995-mart,1996) Heydər Əliyev 1998 500 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir XXIV kitab (dekabr,1999-fevral,2000) Heydər Əliyev 2008 504 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Şəxsi mövqe Heydər Əliyev 1994 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Şəxsi mövqe Heydər Əliyev 1994 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Yamacların dayanıqlığında mühəndis tədbirləri və eroziyalar Məmmədov K.M.,Qəhrəmanlı Y.V.,Musayev Z.S. 2008 126səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Heydər Əliyev Andryanov V.İ, Mirələmov H.F.. 2008 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan qadını naminə Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzi 2010 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2008 540səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bakı-Brüssel Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzi 2011 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
ESİ-Azerbijan-The country Haydar Aliyev built Yune 2011 Open Society İnstitute 2011 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Berlin-Brüssel İstanbul
Aqroekologiya Məmmədov Q.Xəlilov M.,Məmmədova S. 2010 552səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərov A. 2005 194səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası Məmmədova S.Z. 2003 116səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompleks məqsədli hidrodüyünlər Mansırov M.S., Zərbəliyev M.S. 2008 182səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Məlumat ölçmə texnikası və elektronika fənni üzrə laboratoriya işləri Mehdiyev B.Q.,Əliyev M.İ., Cavadova M.M. 2003 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ümumi informatikadan praktikium 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
ümumi İnformatikadan praktikum Mehdiyev M.M. 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 114səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Abşeron memarlığı Fiqarova Ş.F. 2013 476səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Zərbəliyev M.S.. 2009 376səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İqtisadi nəzəriyyə:Mikroiqtisadiyyat 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın iş adamlarının iqtisadi davranışında etikanın rolu 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Balıqburaxan və balıqoruyan hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Zərbəliyev M. 2006 142səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Heydər Əliyev və mətbuat 4 cilddə. I cild 2003 640 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Neftyığan,nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K.Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Heydər Əliyev və mətbuat 4 cilddə. II cild 2003 640 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Beton doldurucuları Osmanov N.N..İsmayılov İ.S. 2010 192səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Heydər Əliyev və mətbuat 4 cilddə.IV cild 2003 640 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri: Biblioqrafık göstərici 2009 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ovuntu metallurgiyasının əsasları Məmmədov A.T.,Namazov S.N.,Şərifov Z.Z.,Babayev A.İ. 1999 238səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Heydər Əliyev və mədəniyyət 3 cilddə. I cild 2008 472 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev və mədəniyyət 3 cilddə. II cild 2008 528 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev Andriyanov V.İ.,Mirələmov H.F. 2008 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismasr göstəricilərinin yüksəldilməsi Piriyev Y.M.,Həsənov Ş.H., Qaraisayev N.M. 2000 240səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Heydər Əliyev və mədəniyyət 3 cilddə. IIIcild 2008 536 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dəmir yollarının layihələndirilməsi Qabulzadə A.H. 2008 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu İradə Hüseynova 2004 472 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Yol təsərrüfatı və stansiyalar Qabulzadə A.H. 2006 388səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
HEYDƏR ƏLİYEV və Azərbaycanda Kitabxana işi Xələfov Abuzər 2006 312 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir I kitab (avqust 2003-oktyabr 2003) Əliyev İlham 2008 424 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ölçmə prosesləri və onların avtomatlaşdırılması Qafarov A.M. 2002 208səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir II kitab (oktyabr 2003-fevral 2004) Əliyev İlham 2009 432 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir III kitab (fevral 2004-aprel 2004) 2009 416 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Təbii proseslərin riyazi modellərinin əsasları Qəhramanlı Y.,Hacıyev A. 2011 140səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Üzən neft-qaz mədən qurğuları Qarayev R.N.,Mədətov M.İ. 2004 336səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir IV kitab (aprel 2004-iyun 2004) 2009 400 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları Qarayev S.F.,Mustafayev S.M. 2013 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir IX kitab (mart 2005-may 2005) 2012 411 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dənizdə neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili problemləri və tətbiqi istiqamətləri Qasımov S.M. 2002 144səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları Qasımova R. 2012 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Qədimov A.Q.,Sailov R.A. 2005 324səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnkişaf – məqsədimizdir XII kitab (noyabr 2004-yanvar 2004) 2011 408 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qeyri-qaya əsasında suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi 2004 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2003-2008) 2 cilddə (I cild) 2008 506 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Elektrotexnika Qurbanov T. 2005 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 9-cu kitab mart 2005- aprel 2005 Əliyev İlham 2012 411səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M,Musayev Z.S.,İbrahimova G.X.,Tağızadə X.Ə. və baş. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 3-cü kitab aprel 2004 -iyun 2004 Əliyev İlham 2009 400səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Təbii qaz-mədəndən istehlakçıyadək Rəsulov S.Y. 2007 206səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Rele mühafizəsi Sadıqov Q.S. 2004 108səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı Sadıqov Q.S.,Orucov N.İ. 2004 312səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
ilham Əliyev: “Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram” Heydər Əliyev irsini araşdırma mərkəzi 2010 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Materiallar müqaviməti I hissə Sadıqov İ.R. 2010 376səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti II hissə Sadıqov İ.R. 2013 640səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Dəmirbeton konstruksiyaları Salayeva H.N. 2001 148səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Firma üslubu metodik vəsait 2004 69 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sənaye elektronikası üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş 2001 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Açıklamalı Azerbaycan ve türtiye türkçeleri - rusca Mimarlık-İnşaat sözlügü Gelişdirilmiş 2.Baskı Abdülrahimov Ramiz 1998 Texniki elmlər Memarlıq Trabzon
Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,Abasova A.Ə.,İbrahimov C.Ş. 2012 380səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycan bəzək sənəti Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayev S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Azərbaycan dekorativ sənəti (XI-XVIII yüzilliklər) Əfəndi Rasim 1999 172 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İncə keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quvalov A.A. 2009 236səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Seyfullayev X.Q. 2010 622səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları Şirinzadə İ.,Şirinzadə N. 2006 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Metalşünaslıq Şükürov R.İ. 2002 484səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Su kimyası və mikrobiologiya praktikumu 2004 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq (tikinti biznesdə) Xəlilov A.İ.,Nəbiyev A.X. 2014 312səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri Əfəndiyev V. 2002 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Salahov M.Ə.,Bələgözov Ə.M.,Qarayev İ.M.,Qəhrəmanov C.Q.,Qədimov A.Q. 2006 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Meliorasiya sistemlərinin tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.H.,Rəsulov T.C. 2007 100səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin istismarında təmir işlərinin təşkili və texnologiyası Vəliyev A.H. 2000 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meşə təsərrüfatının əsasları Yəhyayev A.B. 2011 376səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yamacların dayanaqlıq məsələlərinin tədqiqi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M.Mürsəlov A.Ə. 2006 188səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meşə materiallarının tədarükü Yəhyayev A.B. 2012 222səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyası 2004 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikintidə idarəetmə Fərzəliyev Ş. 2015 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası III hissə Yusifov E.Ə. 2011 208səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat maşınları və avadanlıqları Yusubov F.N. 2005 532səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal konstruksiyalarının müayinəsi,gücləndirilməsi və etibarlılığı Zeynalov L.M. 2006 246səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İstilik generasiya qurğuları Zeynalov M.B. 2006 215səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrotexnika elminin tarixi və metodologiyası İbrahimova G.X. 2009 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat mexanikası İsayev Ə.M.,Məmmədsadıqov H.H. 2010 498sh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi İsmayılov A.İ. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kadastrin əsasları İsmayılov A. 2008 212səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Enerji ehtiyatları,elektrik enerıisi istehsalı və ətraf mühit Abdullayev K.M.,Lətifov Y.İ.,Abdullayeva G.K. 2005 448 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi Abdullayev T. 2004 494səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Zeynalov L.M. 2008 390səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülərin layihələndirilməsinə aid Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 1999 128səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tunellər və metropolitenlər Ihissə Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 402səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması III hissə Əliyev F.Q.,Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M. 2008 341səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğularının layihələndirilməsi Əliyev M.A.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 171səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərində enerji və ətraf mühit menecementi Əliyev M.A. 2008 196səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin optimallaşdırılması Əliyev M.A. 2008 198səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Asfaltbeton yol örtüklərinin tikintisi və təmiri Piriyev Y.M.,Kazımov X.İ.,Qaraisayev N.M. 2013 255səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Avtomobil yollarinin tikintisi və istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2000 364 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tikinti-quraşdırma işlərində və sənayedə istifadə olunan əsas materialların xarakterstikası.Məlumat kitabı Əzimova Z. 2010 184səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat məmulatları texnologiyasında istilik texniki avadanlıqlar Babayev A.B.,Nəsirov A.M., Ələsgərov G.A. 2007 146səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nəqliyyatın yükləmə-boşaltma avadanlığı Bəşirov A.A. 2002 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnşaat və yol maşınlarının layihələndirilməsinin əsasları Bayramov A.M.,Əsədova M.A.,Məcidova A.S. və başqaları 2000 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası 2003 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Çətinəriyən,qeyri-metal və silikat materiallarının texnolodiyasının əsasları Sərdarov B.S.,Osmanov N.N.,Qurbanova R.A.,Ağayeva S.İ. 2005 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Cəlilov M.F.,Feyziyeva G.H. 2001 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması 2 Dəryani Reza Talabi.,Fərhadov Vahid 2008 138səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Eyniyev T., Qeybullayev Q.Məmmədov M. .2001 682səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformatika Fərziyev T. 2011 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 358səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinə dair metodiki göstərişlər Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri II hissə HacıyevY.Z.,Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2010 455səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İqlim qurğularının layihələndirilməsi Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat istilik fizikası Hacıyev Y.Z. 2009 442səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası Heydərov Ş.H.,Bayramov R.P. 2009 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Materiallar müqaviməti Hüseynov Ə.M.,Həsənov F.Ə. 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat materialları texnologiyalarının proses və aparatları Zeynalova T.G. 2013 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ərazinin mühəndis hazırlığı Əliyev F.Q.,Əsədov N.Ş. 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
H.Ə.Əliyev.Biblioqrafiya.Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri 2002 128 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bina və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2006 222 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və iqtisadiyyatı (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2005 150 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatnın planlaşdırılması və rekonustruksiyası (dərs vəsaiti) Əliyevİ.Q.,Cəfərov N.N., Quliyev F.M. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası (dərslik Əliyev İ.Q. 2005 219 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İstilik texnikası,istilik təchizatı,ventilyasiya,havanın kondisiyalaşdırılması,ekolofiya, su və hava hövzələrinin qorunmasına aid terminlərin izahlı lüğəti Məmmədov N.Y. 2013 409səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lətif Kərimov həyat və yaradıcılığı (Azər. Rus, İngilis dillərində) Əliyev K.,İbrahimova E. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın mülki tikililərinin memarlığı (dərs vəsaiti) Allahverdiyeva S.İ.,Səlimova A.T.Həsənova Ə.A. 2006 72 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Arxitektor Əlibəy Novruzi 1993 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2005 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakalavr pilləsi ücün (interyer dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili fənnindən metodik göstəriş Ağayeva N.Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Çay kimi çağlayan ömür Budaqov B. 2002 192 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kənd təsərrüfatı su təchizatı və əraziyə su çıxarılması Kəngərli A.C. 2010 414səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı Kəngərli A.C.,Nəsənov R.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yükqaldıran maşınlar və liftlər Kərimov Ə.H. 2006 360səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xəzərin neft gəlirləri:qazanan kim olacaq? Tsalik S. 2003 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Liftlər Mirzəyev N. 2012 320səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik və iqlim qurğularında ölçmə və tənzimləmə texnikası Məlikov E.Ə. 2008 164 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimya məhsulları istehsalının genişləndirilməsi prespektivləri Məmmədəliyev H.Ə. 2010 301səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat maşınları Məmmədov F.C.,Talıbov T.A.,Bayramov A.M. 2010 428səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xətti elektrik dövrləri nəzəriyyəsi Məmmədov H.Ə.,Əliyev N.X. 2011 600səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şəhər ərazisinin yeraltı şəbəkələri Məmmədov H.S. 2008 406səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.I hissə Ventilyasiya Məmmədov N.Y.,Aslanzadə 2008 540səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycan şəhərlərinin bağ-park qurğulugunun formalaşdırılması Cəfərov N.N. 2011 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müasir isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Məhərrəmov R.Ə. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nəğməli xatirələr Çəmənli M. 2007 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı aqlomeriyası yaşayış məntəqələrinin struktur - planlaşma inkişafı Dadaşova S.X. 2007 148 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan təbiət elminin patriarxı Məmmədov Q. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Xidmət sahələrinin təşkilınin plan-məkan xüsusiyyətləri(1920-1999) Hacıyeva Y. 2001 108 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanda torpaq islahatı:hüquq və elmi-ekoloji məsələlər Məmmədov Q. 2002 412səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Torpağın eroziyası və mühafizəsi Məmmədov Q.Ş.,Məmmədova S.Z.,Şabanov C.Ə. 2009 340səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.,Quliyev V. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastri:hüquqi,elmi və praktili məsələlər. Məmmədov Q. 2003 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın meşələri Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2002 472səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları Məmmədov Q.Ş. 2002 132səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq islahatının həyata keçirilməsinə dair metodik tövsiyələr Məmmədov Q.S. 2001 60səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mühəndis sistem və qurğularının layihələndirilməsi,rekonstruksiyası və texniki istismarının əsasları Məmmədov H.S. 2002 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Su təsərrüfatı sistemlərinin layihələndirilməsi Mansırov M.,Musayev Z.,Məmmədov K. 2009 326səh. Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi:kurs layihəsi Kəngərli A.M.,Əliyev Ş.N.,Kərimov S.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın və mexanizmlərin struktur analizi və sintezi Səmidov X.S.,Həmzəyeva Q.R. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
İnşaat maşınları Muradağayev M.S.,İsrafilov N.Ə.,Əliyev Y.S. 2009 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dizaynın əsasları Hacıyeva Y.,Həsənov R. 2008 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Muradov V.H. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın landşaft memarlığı Həsənova A.Ə. 2006 252 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Döşəmə isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M.,Aslanzadə N.R. və baş. 2011 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2005 368səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Avtomobil yolları Piriyev Y.M. 1999 556 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xüsusi qurğular tikintisinin texnologiyası Qədimov A.Q. 1999 198səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2006 248səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Standartlaşdırmanın əsasları Qafarov A.M. 2002 160səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis meliorasiyası Qəhramanlı Y. 2004 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rəqəmli kommasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhramanzadə A.H. 2004 475səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası Qənbərov G.M. 2003 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qaz təsərrufatında texniki istismar qaydaları 2008 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat kompleksi Qeybullayev Q.R. 1998 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yerüstü su axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi Quliyev F.S. 2003 292səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2006 200səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Kiçik yaşayış məntəqələrinin istehsal zonaları (dərs vəsaiti) Həsənova-Fərəcova K.Ə. 2002 126 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tarixi şəhərin memarlıq irsi (dərs vəsaiti) Hüseynov E.,Həsənov Ə., Mikayılova M. 2006 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M.,Musayev Z.S., İbrahimova G.X. bə başqaları 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhərsalma nəzəriyyəsi (dərslik) Hüseynov F.M.,Ağazadə R.R., Mikayılova M.N. 2008 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yaşayış məntəqələri və binaların mühəndis sistemləri Kəngərli A.C. 2012 193 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı Rəhimov E.M. 2002 228səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üzrə keyfiyyət prinsipləri 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sistemlərin identifikasiyası. I hissə Statik rejimlərin identfikasiyası Rzayev T.H. 2007 520səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 200 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnformatikaya giriş Sadıkov P.M. 1999 58səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ümumdünya memarlıq tarixi. Dərs vəsaiti. Mikayılova M.N. 2006 300 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Pedaqogika.Dərslik. Qasımova L.,Mahmudova R. 2012 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaları Səlimova A., 2010 230səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yaşayış rayonlarının planlaşdırılması və tikintisi Dərs vəsaiti Muradxanova T.H.,Qəhrəmanova Ş.Ş. 2004 76 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Olimp 2003 252 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Beton doldurucularının texnologiyası Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.V. 2008 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhər mühitinin yenidənqurulması Dərs vəsaiti Qəhrəmanova Ş.Ş. 2003 100 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tovuz memarlığı Qarabağlı R.,Əlihüseynli S. 2009 96 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan kütləvi tikinti memarlığı Qasımov A.T. 2004 216 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beton və demir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.,Həsənzadə Ə.,Haqverdiyeva T. 2011 380səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası Qasımov A.T. 2009 250 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memar Ramiz Əbdülrəhimov həyat və yaradıcılığı Qiyasi Cəfər 2010 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Pedaqogika II cild. İbrahimov F.N.,Hüseyinzadə R.L. 2012 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Yığma dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A. 2000 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Rasim Səməd oğlu Əfəndi. Biblioqrqfiya. 1998 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn tarixi. Dərslik Bəkirova T.Ş. 2012 369 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işləri Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2010 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2011 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq layihələndirilməsində memarlıq qrafikasının kəmiyyəti və onun müasir təkmilləşdirilməsi (dərs vəsaiti) Nağıyev N.H.,Abbasova Ş.A.Ə., Məmmədxanova L.İ.,Yusubova F.F. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn mühitində erqonomika Tədris vəsaiti. Runqe V.F.,Manuseviç Y.P. 2008 Texniki elmlər Memarlıq Moskva
İosif Qoslavski.Bakı şəhərinin tarixindəki memar. Zapletin Georgi 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Daş konstruksiyaları və antiseysmik tədbirlər.İxtisas kursu. Seyfullayev X.Q.,Quliyev S.A.,Hüseynli E.Ə. 2000 122səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı.I hissə Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası (XVII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci qərinəsi) Budaqova S. 1995 96 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan fiziki coğrafiyası(ümumi hissə) Müseyibov M.A. 1998 400 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yaxın və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası (dərslik) Soltanov H., Məmmədov C. 2008 304 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Maşınların istismarı Şərifov A.R.,Qardaşov R.Q. 2010 196səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi,inteqrasiyalı idarə edilməsi və mühafizəsi Musayev Z.S.,Əsədov M.Y.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2008 244səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nəqliyyat maşınları Talıbov T.A. 2009 84səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərində tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2009 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı və meliorasiya tikinti işlərinin təşkili,planlaşdırılması və idarəedilməsi Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2006 288səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yanacaq və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.S. 2012 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayeva S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Qaz təchizatı fənnindən buraxılış işinə metodik göstərişlər Yusufov E.Ə. 2009 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İdarəetmə nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti) Abbaszadə M.M.,Bağırov M.H. 2004 420 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ekologiyadan konspekt Mustafayev Q. 1993 184 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ensklopedik ekoloji lüğət Məmmədov Q.Ş.,Xəlilov M.Y. 2008 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ventilyasiyanın əsasları Yusifov E.Ə.,Yusifova E.A. 2011 81səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ətraf mühitə nəzarət üçün cihazlar (dərs vəsaiti) Qəhrəmanlı Y.V.,Xəlilova A.Ə. 2008 130 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Xırdalayıb-ceşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi Yusubov F.,Bəşirov E. 2013 196səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları Zeynalov L.M. 1999 94səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təmir-tikinti işlərinin texnologiyası İbadullayev F.Y. 2007 267səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı İmaməliyeva C.N. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatı tikintiləri İsmayılov F.M.,İsmayılov F.F. 2009 560səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya Abdullayev M.N.,Quliyev K.H.,Zeynalov A. və başq. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Fiziki elektronikanın tarixi və metodologiyası Abdinov Ə.Ş.,Mehdiyev R.F.,Hüseynov T.X. 2008 165səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Xətti analizin üç prinsipi Əhmədov Ə.M. 2008 112səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
ACTUAL ISSUES AND PERSPECTIVES OF THE ECONOMIC MODEL DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IN PRESENT CONDITIONS Aliyev Shafa 2010 Humanitar elmlər İctimai elmlər
Metal ərintilərin maqnit xassələrinin elmi-tədqiqat metodları Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
DÜNYA İQTİSADİYYATI: MÜASİR DÖVRÜN PROBLEMLƏR Əliyev A.,Şəkərəliyev A.,Dadaşov İ. 2003 455 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ali riyaziyyatdan test bankı Mehdiyev Ə.Q.,Cəbiyev T.T.,Ağamalıyev N.C. və başqaları. 2010 197səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi (dərslik) Əliyev B.R. 2002 441 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ali riyaziyyat Əliyev Ə. 1999 484səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar. Əliyev Ə.M. 2001 269səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İqtisadi diplomatiya (dərs vəsaiti) Əliyev Ş.T. 2012 196 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq statistika Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ali riyaziyyata aid çalışmalar Əliyev Ə.,Ələkbərova F.,Cəfərova Q. 2003 370səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası (dərs vəsaiti) 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kimya Əliyev Ə.B. 2012 596səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Nəzəri mexanikadan mühazirələr Əliyev K. 2011 320səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
ENGLISH for ECONOMISTS Dərs vəsaiti Nəbiyeva S.M.,Kərimova Ş,H.,Əkbərova F.S. 2010 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanın yanacaqenerji kompleksinin inkişafının iqtisadi-ekoloji problemləri Nurəliyeva R.N. 2010 221 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi (dərslik) Nuruyev C.Q.,Əliyev A.Ə., Atakişiyev M.C. 2009 293 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Nəzəri mexanika mühazirələr və testlər (statika) Əliyev K.Ə.,Qafarov İ.M. 2003 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Metrologiyanın əsasları Əliyev M.A.,Abdullayev N.M.,Əsədov A.V. 2010 583səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Biznesdə əsasları fənni üzrə mühazirə mətnləri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası Hacızadə E.M.,Abdullayev Z.S. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Karbon emissiyaları azalmalarının potensialı-sərvətimizdir. Əliyev R. 2012 176səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsindən mühazirələrin konspekti Əliyev R.M.,Nərimanov A.X. 2007 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Analitik kimya Əliyev Ə.B.,Əhməd Ş.S. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi Aslanov H.Sərfəli S. 2008 191səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları,onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi Aslanov H.,Səfərli S. 2008 191səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nəzəri mexanikadan mühazirələr Axundov M.B.,Sadayev Ə.Ş. 2011 197səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ekologiya Əzizov A.M. 2008 350səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Hidravlika II hissə Bəşirov F.B.,Musayev Ə.M. 2006 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ozona təhlükə və ozon təhlükəsi .Bayramov Ş.,Zeynalov F. 2011 112səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Atmosferin çirklənməsi və ekoloji böhran Bayramov Ş.P.,Nəcəfquliyev N.A. 2011 281səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Böyük ədədlər qanunu haqqında Bernulli Ya. 2009 192səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli Hacızadə E.M. 2002 472 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Radiofizika Davıdov B., Daşdəmirov K. 2008 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ekologiyanın əsasları Əzizov A.,Abdullayev M.,Alışov R.,Əzizov A. 2002 168səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Diskret riyaziyyat Fərəcov R.H.,Şimiyev H.V. 1998 216səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilləri Feyziyev F.G. 2008 242səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Fizikadan laboratoriya praktikumu 2009 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Atom fizikası Hacıyev C.A. Məmmədov M.Ş. 2000 306səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri Hacızadə E.M.,Paşayev T.Ə. 2000 200 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosiallaşan iqtisadiyyat Hacızadə E.M. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tətbiqi mexanika-2 fənni üzrə sərbəst işlər və onların həlli nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 84səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi Hacızadə E.M.,Bağırzdə E. 2011 128 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Adi differensial tənliklər.Praktik kurs.Test bankı Hacıyev M.Ə. 2012 296səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Azərbaycanın quruda nefqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri Hacızadə E.M. 1998 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın təbii qaz potensialı : reallıqlar və virtual cizgilər Hacızadə E.M. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mikologiya İbrahimov A.Ş.,Abdulova Z.A.,Mehdiyeva L.N. 2008 324səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Müasir ekonomiks.Biznesə giriş və tələbələr üçün dərs vəsaiti Harvey J. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yerqruluşunun elmi əsasları Məmmədov Q.,Nizamzadə T.,Cəfərov A. 2012 112səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Hacıyev Ş. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə idarəetmə Fərzəliyev Ş. 2015 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Hacıyeva Ş. 2009 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Hacıyeva Ş. 2009 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialı) 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kimya Əliyev Ə.B. 2010 564səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialı) 2007 Heydər Əliyev İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Gömrük rəsmiləşdirilməsi (Dərslik) Heydər K.F.,Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., Mehdiyev S.M. 2006 324 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Üzvi kimya sual və cavablarda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə. 2008 124səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
İqtisadiyyat fəlsəfəsi (Dərslik) 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvi birləşmələrin adlandırılması Məhərrəmov A.M.,İsmiyev A.İ.,Məhərrəmov M.N. 2009 130səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Üzvü kimyada tədqiqat qsulları Məhərrəmov A.M.,Nəsibov Ş.S.,Allahverdiyev M.Ə. 2009 104səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Riyaziyyatın tədris metodikası.Metodik vəsait 1-ci hissə. Mahmudov M. 2004 189səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Müşahidə nəticələrinin riyazi araşdırılması Məlikov T.Q. 2006 308səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri.Biblioqrafiya Məmmədov Q. 2006 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Geodeziya Məmmədov Q.S., Əhmədov İ.H. 2002 520səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi,hüquqi,mənəvi aspektlər. Məmmədov Q.Ş. 2004 380səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri Məmmədov R. 2007 74səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Təqribi hesablamanın üsulları Məmmədov Y.C. 2008 288səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Atom fizikası Məsimov E.Ə.,Mürsəlov T.M. 2002 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Polimerlərin fiziki kimyası Məsimov E.Ə. 2010 416səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə. 2009 288səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2005 880səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Kvant mexanikası Muxtarov A.İ. 1999 608səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mühəndis qrafikası Quliyev Z.Q.,Şərifov K.T.,Hüseynova S.X. 2009 124səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ekoloqların məlumat kitabı Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2003 516səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ekologiya,ətraf mühit və insan Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2006 608səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasınin əsasları Məmmədov Q. 2007 660səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Riyazi fizika tənlikləri Namazov Q. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasınin əsasları Məmmədov Q. 2007 660səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Riyaziyat I hissə Nuriyev Z.V. 2002 266səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tətbiqi funksional analizin elementləri Orucov E.Q. 2008 234səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ümumi fizika kursu.Fizika-1 qısa mühazirə kursu Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2013 304səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Polimer materialları üçün antioksidantlar Zeynalov E.B. 2009 342səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Ətraf mühitə nəzarət üçün cihazlar Qəhrəmanlı Y.V.,Xəlilova A.Ə. 2008 130səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Hidrologiya Qəhrəmanlı Y.V.,Həsənov F.H.,Xəlilova A.Ə. 2008 172səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika Qəhrəmanov N. 2007 248səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Mühəndis geodeziyası Qəniyeva S.A. 2011 316səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu Qəribov Q.İ. 2003 131səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Qeyri-üzvi kimya Abbasov V.M.,Məhərrəmov A.M.,Abbasov M.M. 2001 560səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Molekulyar fizika və termodinamikanın əsasları Qocayev V.M. 2006 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları (dərs vəsaiti) Quliyev X., Ələkbərova F. 2001 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Pul.Kredit. Banklar. (metodik vəsait)Məlumat-sorğu kitabı Kaşiyeva F.Ş. 2011 154 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yerqurluşu.Yerqruluşunun elmi əsasları.I cild Quliyev R.M. 2007 224səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Yerqurluşu.Torpaq bazarı və torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsi.II cild. Quliyev R.M. 2008 316səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Elastiklik nəzəriyyəsi Quliyev S.Ə. 1998 210səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Anizotrop lövhələrin gərginlik vəziyyəti Quliyev S.Ə. 2002 254səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Nəzəri mexanika (qısa kurs) Quliyev S.Ə.,Eyvazov E.B. 2003 396səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Diferensial tənliklər.Məsələ və misallar həlləri ilə Quliyev X.M.,Həsənov K.Q. 2001 322səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Radiasiya kimyası(qısa kurs) Məmmədova L.,İlyaslı T.,Bağıyeva M. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri Ramazanov M.Ə.,Həsənov A.Q. 2008 224səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Təbiət elmləri Fizika Bakı
İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə (Nəzəriyyə,model proseslər) I hissə. Tağıyev N.F.,Quliyev R.M., Mirzəyev F.Ə. 2013 229səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tərsimi həndəsə Tağıyev A.Ə.,Məmmədova R.C., Məmmədov S.B. və baş. 2012 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Torpaq və şoxməqsədli kadastr İsmayılov M.M.,Qəniyeva S.A. 2006 345səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Üzvi və polimerlərkimyası Əliyev Ə.B.,Babayev N.M. 2010 475 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Fullerenlər.Məlumat toplusu: 1991-2006 Zeynalov E.B. 2007 521 səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Adi differensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli İbrahimov V.R.,Mehdiyeva Q.Y. 2010 171səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
İnşaat ekologiyası İsmayılov F.M.,Məmmədova V.V.,İsmayılov F.F. 2008 184 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları,neftin,qazın saxlanması və nəqli.Dərslik Abasov R.F.,Məmmədov K.M.,Musayev Z.M. 2010 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yollar kəsişmələrində mühəndisi qurğular Cəfərov F.M. 2004 264səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Elektrotexnika Abbasov H.A. 2002 154səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Abbasov H.A. 2008 116səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər (dərs vəsaiti) 2005 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kodlaşdırma nəzəriyyəsi Mənsimov K.B.,Feyziyev F.G.,Aslsnova N.X. 2009 226səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin monitorinqi və istismarının layihələndirilməsinə aid metodik vəsait. Qəhrəmanlı Y.V.,Rüstəmov Q.H.,Hacıyev A.İ.,vəliyeva S.A. 2012 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompüter texnikası və proqramlaşdırma Qurbanov A.T 2010 169səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı Qurbanov A.İ.,Abdullayeva R.A 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Riyazi proqramlar paketi Qurbanov İ.Ə.Qurbanov A.İ. 2005 168səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma (dərs vəsaiti) Bədəlov T.A.,Hacıyev A.M.,Atamov F.A. 2000 232cəh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyev M. 2012 140 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Müəssisənin maliyyə təhlili Liferenko Q.N. 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İxracatcılar ücün ücün təlimat kitabı 2013 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksi-inkişaf mərhələləri və prespektivləri Əliyev N.A.,Məmmədov M.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı Əhmədov Ə-C.İ.,Hüseynov A.Ə. 2010 370səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompüter lahiyələndirməsi fənni üzrə labaratoriya işləri Yusubov N.D.,Məmmədov A.M. 2012 288səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı (dərslik) Hüseynov T. 2005 560 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotunun mahiyyəti Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi(elektron kataloqlardan kəsən alətlərin avtomatlaşdırılmış seçilməsi) Yusubov N.D. 2012 53 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mühasibat ucotunun mahiyyəti , məqsədi və vəzifələri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Robot sistemlərində idarəetmə Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2004 328səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İqtisadi risq nəzəriyyəsinin əsasları (dərslik) Qeybullayev Q. 2003 210 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar (dərslik) Abbasov A.H. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat (dərs vəsaiti) Qradov A.P. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyat (dərs vəsaiti) Qradov A.P. 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu və audit (dərslik) Rzayev Q.R. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistika 2010 164 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pul.Kredit. Banklar. 100 suala imtahan cavabı Şvirdov O.Y. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ümumi menecment 2010 228 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2 .Mezoiqtisadiyyat. Dərslik. 2010 924 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva/Bakı
İnvestisiya fəaliyyətinin hüququ tənzimlənməsi Dərs vəsaiti İsayev S.Z. 2011 188 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Korroziya ilə bağlı terminlərin izahlı lüğəti Əhmədov T.M.,Abbasov Q. 2013 332 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Cəfər Əli Qiyasi.Biblioqrafik ğöstərici 2003 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Rusca-Azərbaycanca memarlıq-inşaat lüğəti 1998 472 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ensiklopedik texniki lüğət Şərifov A.R., Rəsulov T.C., Nurəliyev M.V. 2009 316 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Məntiq İsrafilov M. 2005 384 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İqtisadiyyat:düşüncələr baxışlar Əlirzayev Ə. 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadiyyat:düşüncələr baxışlar Əlirzayev Ə. 2002 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Quruçay və köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri İsmayılov Q. 1981 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnvestisiyaların analizi və idarə olunması Əliyev Ə.B.,Mehdiyev İ.Ə. 2013 128 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəki xanlığı İsmayıl Mahmud,Bağırova M. 1997 76səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekonometrika (dərslik) Əliyev Ə.B. 2010 380 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının \"Böyük ipək yolu\"nun bərpasında iştirakı (1991-2005-ci illər) İsakov H. 2011 284səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiya layihələrinin təhlili Dərs vəsaiti Əliyev N.S.,Daşdəmirov M.Ə., Mirzəyev B.S. 2003 182 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi \"Lək-Lək\" jurnalı 2008 149səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnvestisiya layihələrinin təhlili Əliyev N.S., Daşdəmirov M.A., Mirzəyev B.S. 2003 181 c. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Türkün (ilk) ruhaniyyat ocağı inam atanin (Asif Atanın) mütləqə inam ocağı İnam Ata (Asif Ata) 2010 184səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şərq və Qərb: Ortaq mənəvi dəyərlər,elmi-mədəni əlaqələr İmanquliyeva A. 2009 144səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Bakıda metalişləmə tarixi (IX-XVII əsərlər) İbrahimov F. 1995 88səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Pespublikası Atlası Azərbaycan Pespublikası Dövlət torpaq və xəritəçəkmə komitəsi 2011 29 səh. Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Şamaxı soyqırımı 1918 Zülfüqarlı M. 2011 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixinə yeni baxış Zülfüqarlı M. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Fəlsəfə Tarixi (Qərb fəlsəfəsi) Zeynalov M.B. 2001 544səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Həqiqət işığında Zeynaloğlu C. 2012 214səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bak?
Zaqafqaziya seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan milli şurası iclaslarının protokolları 1918-ci il 2006 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı Bahadurqızı Y. 2009 200səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Mən şahidəm ki...Qara yanvar:əvvəl və sonra Yaqubov Ş. 1992 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xocalı qırğını Yaqublu N. 1992 128səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan legionerləri Yaqublu N. 2005 336səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişafı problemləri Əliyeva M.L. 2012 140 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi Əşrəfova R.S. 2007 260 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi (dərslik) 2011 464 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə mexaniki normallaşdırma və əməyin ödənilməsi Eyniyev T.T.,Məlikova Ə.C. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintidə mexaniki normallaşdırma və əməyin ödənilməsi Eyniyev T.T.,Məlikova Ə.C. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Xaliq 2004 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Kiçik biznesin təşkili və idarə edilməsi Fərzəliyev S.A., Tağıyev A.H.,Ağayev A.Ş.,Şixəliyev F.İ. 2004 212 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kitabxana informatikası. II cild. Xəlilov M.S.,Qurbanov A.İ.,Musayeva N.N. 2002 162səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əsərləri.Qəzəllər I cild. Şah İsmayıl Xətai Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (Tarixi icmal) Xələfov A. 2001 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. Xələfov A..Qurbanov A. 2006 200səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaşünaslığa giriş.3 hissədə.I hissə Xələfov A. 2001 400səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Əsərləri Vidadi Molla Vəli 2004 128səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri Vəzirov Nəcəfbəy 2005 304səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Naxçıvan-ərəblərdən monqollaradək ( VII-XII əsərlər) Vəlixanlı N. 2005 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri Vaqif Molla Pənah 2004 264səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sosiologiya Vahidov F.Q.,Ağayev T.B. 2008 334səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Şahzadə və dilənçi.Xoşbəxt şahzadə Mark Tven.Oskar Uayld 2005 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türkiyənin istiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri Avşar A. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Paris məktubları.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sülh Nümayəndə heyəti sədrinin Azərbaycan hökümətinə məlumatları (mart 1919-niyabr 1919) Topçubaşov Ə. 1998 120səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixi yaddaş-kargüzarlıq sənədləri 2009 120səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Sosiologiya 2006 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Sosial-mənəvi tərəqqi və islam Əliyeva G. 2010. 180səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğənbərlik anlayışı və Həzarət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab Siracəddin Hacı 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğənbərlik anlayışı və Həzarət Məhəmməd (s.a.s.) 1-ci kitab Siracəddin Hacı 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fəlsəfə Şükürov A. 2008 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Əruz vəznin sadələşdirilmiş qəlibləri Ədilli Şirvani 2011 50səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik Səməndərov f.Y. 2009 286səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Hophopnamə 2 cilddə. Cild 1. Cabir Mirzə Ələkbər 2004 480səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası Allahverdiyev C.E.,Əhmədova H.M.,Hacıyev A.H. 2009 1191səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Qarabağın keçmişinə səyahət Göyüşov R. 1993 83səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türk xalqlarının tarixi II hissə Qurbanov R. 2011 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr.II hissə 1946-1999-cu illər) Qasımov M.,Abdullayev M. 1999 450səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı(dərslik) Mehdiyev İ.Ə.,Əliyev Ə.B.,Məmmədova L.A.,Əzizova M.Ə. 2012 430 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
"İnşaat materialları və məlmulatları" fənnindən laboratoriyaişləri.Dördüncü nəşr. Ağabəyli N.M. 2013 120səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil (I kitab) Mehdiyev X.O. 2015 113 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qlobal siyasi iqtisad Müasir nəzəriyyələr 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq maliyyə. Dərslik. Vəliyev D.,Rəhimov M. 2000 330 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı (dərslik) Yahudov X.M. 2005 504 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı-XX əsrin II yarısında Zeynalov İ.X. 2004 126 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təlimlər tarixi (dərslik) 2002 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr.II hissə 1946-1999-cu illər) Qasımov M.,Abdullayev M. 1999 450səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heyətin idarə edilməsi Dərslik İskəndərov R.Ə. 2005 404 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mehdiyev R.Ə.Biblioqrafiya 2009 376 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Zəka və xarakter Qəniyev H. 2011 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Dərslik. Abbasbəyli A.N., Yusifzadə S.Z. 2009 309 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nostradamusun möcüzəli aləmi Paşayev Q. 2007 760səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Abbas Mirzə və Azərbaycan Pakrəvan Ə. 2007 208səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Diplomatiya terminləri lüğəti Abbasbəyli A. Cəfərov V., Qafarov Z. 2000 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Ağdam ağrıları Abbasoğlu B. 2003 152 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Leyli və Məcnun Nizami Gəncəvi Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ekoloji menecemet.2 cildə.Cild 2. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 428 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
General Yadigarov qardaşları Nəzərli Ş. 2004 36səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
General Əliağa Şixlinski ömrü Nəzərli Ş. 2005 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi(e.ə.IX-e. XII əsərləri) I hissə. Nağıyev H.,Verdiyeva H. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçivan ensiklopediyası 2 cilddə. Cild 1. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
ABŞ və Böyük Britaniyanın ən yeni tarixi 1918-2007-ci illər 2009 350səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi( etnoqrafik materiallar əsasında tipoloji tədqiqat Mustafayev A. 2009 420səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Rübailər Məhsəti Gəncəvi 2004 144səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir Mehdiyev R. 2008 224səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Abşeron iqtisadi rayonunun pasportu 2011 63 s. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Milli məfkurə,dövlətçilik, müstəqillik yolu iləyanvar 2002-dekabr 2006 Cild 2. Mehdiyev R. 2006 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri Mehdiyev R. 2000 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan:Tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi Mehdiyev R. 2001 276səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan-2003-2008:Zaman haqqında düşünərkən Mehdiyev R. 2009 240səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Əbədiyyət. AN. Fəlsəfi esselər Abdulla Mahirə 2012 160 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması.Ali məktəblər üşün dərslik Ocaqov H.O. 2009 442səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Link yoxdur Humanitar elmlər İctimai elmlər
Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar Mehdiyev R. 2006 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən Mehdiyev R. 2008 792səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Fəlsəfə tarixində Fəlsəfə Mehdi N.,Mehdi D. 2005 276səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Əsərləri Dörd cilddə.Cild I. Məmmədquluzadə C. 2004 664səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Tarixin nezeri problemləri Məmmədova Ş. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Maliyyə hüququ Mirzəyeva A.Q. 2008 424səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı.Dərs vəsaiti Məlikov Y. 2009 265səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə Məmmədov T.M. 2006 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanlılar (etnik - siyasi tarixə ümumi baxış) Mahmudov Y. 2008 64səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Ağqoyunlu dövrü (XV əsrin II yarısı) Mahmudov Y. 2007 116səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri 6 cilddə. Cild I. Füzuli M. 2005 400səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi 2010 876səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Latın əsaslı yeni Türk əlifbası və Bakı türkoloji qurultayı. Biblioqrafiya. 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ulenşpigel və lamme qudzak əfsanəsi. Şarl de Koster 2005 656səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Kitabxanaşünaslıq dövlət proqramı Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qara yanvar şəhidləri Kəngərli Q. 1992 312səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dizayn terminlərinin izahlı lüğəti Həsənov R.M., Abdullayeva N.C.,Bəkirova T.Ş. 2005 252səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi Kazımi P. 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Albaniya tarixi.Alban salnaməsi Kalankatukiu M., Qoş M. 2006 296səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Məntiq kursu İsrafilov M.M. 2001 534səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanlıların II dünya müharibəsində iştirakı İsmayılov İ.Z. 2000 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İrəvan xanlığı 2010. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İrəvan əyalətinin icmal dəftəri 1996 184səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Nəsimi İmadəddin 2004 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Vətəndaş və tarix (tarixin olayları) İbrahimov İ. 2009 720səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Y.V.Çəmənzənlinin fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri. İbrahimov Ə. 2008 252səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Qədim dünya mədəniyyəti Hüseynov i., Əfəndiyeva N. 2009 432səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
"Qarabağnamələr" Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi Hüseynov Y.R. 2007 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qasım bəy Zakir Hüseynov S. 2010 344səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qədim dünya mədəniyyəti Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. 2009 432səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbsycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti Hüseynov İ. 2002 305səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır Abdillayev Ə. 2008 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Müstəqil Azərbaycan-20:İqtisadi inkişaf yolu Hüseynov A. 2011 328səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müstəqil Azərbaycan və fransa Abdillayev Ə. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti Hüseynov İ. 2002 305səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində Abdillayev E. 2004 216 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918) Abışov V. 2007 163 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan respublikasının milli inkişaf və tıhlükəsizlik siyasəti Həsənov Ə. 2011 440səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dönüşdən qurtuluşa Ağamirzəyev F. 2012 168 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İstiqlal yürüşü 1918 Ağayev Y.,Əhmədov S. 2009 416 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı Həsənli C. 2005 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekonometrika 2011 280 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Taraskonlu Tattarenin qeyri adi macəraları. Adamların planeti .Hərbci təyyarə. Balaca şahzadə Alfons Dode, Antuan De Sent-Ekzüperi 2005 448 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İqtisadi təhlilin əsasları Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər
Taraskonlu Tattarenin qeyri adi macəraları. Adamların planeti .Hərbci təyyarə. Balaca şahzadə Alfons Dode, Antuan De Sent-Ekzüperi 2005 448 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Güney Azərbaycan.Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945) Həsənli C. 1998 324səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Haqverdiyev Ə. 2005 504səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qaytaram tanrı sevgisin Hacıyeva F. 2006 254səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1919-cu illər) Hacıyev A. 2001 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan Muxtar Pespublikasının ictimai-siyasi həyatı,sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər) Hacıyev İ. 2011 272səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Naxçıvan
Vladimir Kazmirovun "Qarabağa sülh" arzusu və əsi niyyəti Hacıyev Q.,Nuriyev S. 2011 131səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Üzeyir Hacıbəyli 2005 408səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild 2. Hacıbəyli H. 2005 456səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sənətlərin şərəflisi."Çinar-çap" Aslanov B. 2008 208səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Əliyeva Gülnarə Fəxrəddinqızı 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk Qafqaz Islam ordusu və ermənilər (1918) Görüryılmaz Dr.Mustafa 2009 408səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Görkəmli ictimai-siyasi xadim,böyük ədib.Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilir. 2010 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İslam (sosial-iqtisadi münasibətlər) Feyzullabəyli H.İ.,Bayramov Ə. 2008 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Fəxrəddinqızı G. 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Fəxrəddinqızı G. 2010 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fətəli xan Xoyski Həyat və fəaliyyəti (sənəd və materiallar) 1998 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə.Cild 2. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə Fərzəliyev Ş. 1983 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Fars dilinin orfoqrafiyası 2011 232səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bir batalyonun tarixi:Hadisələr.İnsanlar. Faktlar.(Sənədli povest) Eyvazov Ə. 2010. 240səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan qədim türk torpağıdır.İkinci nəşr Eyvazlı Ə. 2006 154səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni-Daşnak faşizmi və Azərbaycan (bədii publisistika) Əroğlu Ə. 2007 412səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni xəyanəti:Terror,soyqırım və deportasiya siyasətii 2009 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni terroru-Armenian terror-Arмянский террор 2005 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Erməni cinayətləri (sənədlər əsasında) I cild 2004 164səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əməyin mühafizəsi 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Zəngəzur hadisələri Eloğlu S. 1992 58səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası Əlimirzəyev X. 2001 354səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan folklorşünaslığın problemləri B Əfəndiyev P. 2011 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Səfəvilər dövləti Əfəndiyev O. 2007 344səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. III cild Əfəndiyev İ. 2005 448səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. II cild Əfəndiyev İ. 2005 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. Cild I. Əfəndiyev İ. 2005 280səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müdriklik səlahiyyəti Əfəndiyev A. 1976 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Dövlət,Demokratiya,qanunçuluq haqqında ( çıxış və nitqlərdən sitatlar) Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
İnsan və vətandaş hüquqları,onların təminatı Dəmirov A.H.,İsmayılov Ş.N.,Hüseynov Q.E. 2010 80səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağda erməni terroru.Qaradağın faciəsi 17 fevral 1992-ci il 2010 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağ:hadisələrin xronikası (1988 - 1994-cü illər) 2005 108səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağ:Zəka qalib gələcək.Sənədlər və materiallar 1989 464səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Məhəmməd Həsən Hacınski Dadaşov A. 2004 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Folklorumuzun ilk doktoru (Məmmədhüseyn Təhmasib) Dadaşov A. 2007 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Rejissorluğun üslub problemləri (Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında) Dadaşov A. 2010 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Buğrut qalası Ciddi Hüseyn 1973 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanşünaslığın əsasları Cəfərov N. 2005 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Erməni alimləri və fəryad edən daşlar Çavaçadze İ.Q. 1995 80səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şimal-Qərbi Azərbaycan (tarixi-demoqrafik araşdırma) Cavadova Z.Ə. 1999 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mühacirət və klassik ədəbi irs Cabbarlı N. 2003 172 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan mühacirət nəşri Cabbarlı N. 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı Cabbarlı N. 2009 72səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 4 cilddə. Cild I. Cabbarlı C. 2005 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sənin oxşarın bənövşədi... (Seçilmiş əsərləri) Bünyadzadə Ü. 2005 269səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225-ci illər) Bünyadov Z. 2007 312səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925-ci illər) Bayramova R. 2007 196səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri Bayramov İ. 2002 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan arxeologiyası.Cild I. Baxşəliyeva V. 2007 239səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX əsərlər) Balayev X. 2002 199səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Gülüstani-İrəm Bakıxanov A. 2000 224səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nuh yurduna ziyarət Bağırov F. 2008 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Naxçıvan
Naxçıvanın təbii sərvətləri Bağırov F. 2008 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ədəbiyyatda lirik növ Babazadə B. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Təriqət ədəbiyyatı:sufizim,hürufizm. Babayev Y. 2007 128səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma Babaoğlu H. 2012 300səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar Osmanov F. 2006 164 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ədəbiyyat ömrü yaşayan ədəbiyyat memarı Ülvi Almaz 2004 80 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Akademik Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev Biblioqrafiya 2011 240 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu.(1920-ci ilə qədər) Məmmədli Şurəddin 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Tbilisi
Azərbaycan -özbək (cigatay) ədəbi əlaqələri Ülvi Almaz 2008 326 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
XVIII əsrin birinci yarsında Azərbaycanda ticarət Əliyev F.M. 1964 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müstəqilliyimiz əbədidir.XXV kitab.fevral,2000- mart,2000 Əliyev Heydər 2008 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanın gömrük tarixi Nuriyev C. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri Almas İldırım 2004 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Alman Azərbaycan dili lüğəti Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri ildırım Almas 2004 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.(dərs vəsaiti) Məmmədov F.F. 2011 204 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili Alməmmədova S. 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanın şərqi asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri (dərs vəsaiti) Manafova M. 2008 36 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qarabağ xanlığı Əmrahov M.İ.,Çingizoğlu U.Ə.,Həsənov H.İ. 2008 208səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bioloji müxtəliflik:Abşeron yarımadasının təbiət abidələri Yusifov E.,İsayeva N.,Əsgərov F. 2007 448 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tragedy of Garadaghly.Fevruary 17,1992 2010 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qədim türklər və ermənistan Qeybullayev Q. 1992 140 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
1918-ci il qırğınları Arzumanlı V.Həbiboğlu.,Muxtarov K. 1995 90səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan türklərinin təşəkkül tarixindən Qeybullayev Q. 1994 248 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
1918-ci il qırğınları Arzumanlı V.Həbiboğlu.,Muxtarov K. 1995 90səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixin qara səhifələri.Deportasiya.Soyqirim.Qaçqınıq. Arzumanlı V.,Mustafa N. 1998 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qanlı illər 1905-1906-ci illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi Ordubadi M.S. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Deportasiya III hissə Nəcəfov B. 2006 320 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nadir şah Əfşar Əsədov F.N. 2011 68səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ. Suallar və faktlar.Qismət 2005 156 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixımizin səhifələrində Makedoniyalı İskəndər Əsədov F.N. 2011 60səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mir Mustafa xan Nurullabəyli F. 2007 96səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
1918-ci il Şamaxı soyqırımı I kitab Qəniyev S. 2003 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Düşmənin iç üzü Nəcəfov B. 2006 436 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türkün Xocalı soyqırımı Aşırlı A. 2005 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şirvanşahlar dövləti Aşurbəyli S. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanın milli qəhrəmanları Əsgərov V. 2005 251səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əsərləri 3 cilddə.Cild 2. Axundzadə M.F. 2005 376səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 2004 728səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan ədəbiyyatının borçalı qolu (1920-ci ilə qədər) Məmmədli Ş. 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Tbilisi
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar 2007 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü 6 cilddə.Cild I. 2008 448səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan cümhuriyyəti (1918-1920) 1998 336səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə. Cild 1. 2007 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə. Cild 2. 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan mətbuat tarixi 2006 248səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan mətbuat tarixi Şahverdiyev A.B. 2006 248səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Paris Sülh Konfransında (1918-1920) 2008 244səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan respublikası 1991-2001 2001 280səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları Dəmirov A.H.,İsmayılov Ş.N.,Hüseynov Q.E. 2010 196səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi 2010-cu il iyulun 17-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi.Ən qədimdən bizim eranın III əsri.7cilddə,Cild I. 2007 520səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi günbəgün 2008 368səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi III-XIII əsrin I rübü 7cilddə.Cild II. 2007 608səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər.7 cilddə.Cild III. 2007 592səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi XIX əsr 7 cilddə.IV cild. 2007 504səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər.7cilddə.Cild V. 2008 696səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 7cilldə.Cild VI. 2008 568səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 7cilldə.Cild VI. 2008 568səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi 1941-2002-ci illər 7 cilddə. VII cild. 2008 608səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi atlası 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri 1998 64səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan və Avropa şurası (Avropa Şurasının 60 illik yubleyinə həsr olunur) 2009 240səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild I. 2006 744səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild II.. 2006 792səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild III.. 2006 772səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild IV. 2006 712səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild I. 2006 896səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild II. 2006 848səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild III. 2006 840səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX əsərlər) 2002 199səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild I. 2004 440səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild II. 2005 472səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Ermənilər və həqiqətlər (rəsmi sənədlərlə) I cild Qaraoğlu F. 2007 400 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz 2008 166səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz 2008 166səh. Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan xarici siyasəti (1918-1996) Nəsibzadə N. 1996 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Erməni məsələsi.Yalanlar gerçəklər. Qazıyev Y. 2009 344 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Naxçıvan bölgəsi.XIX-XX əsrin əvvəllərində Şahverdiyev Z. 2008 264səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Düşmənin iç üzü Nəcəfov B. 2007 440 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Xocalı soyqırımı.Şəhidlərinin dilindən Paşayeva Q.,Məmmədova H. 2011 288səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Vətən ağrısı,torpaq yanğısı Xocalı A. 1993 72səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəlarının şərhi Xəlilov Y. 2007 248səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Sığorta fəaliyyətinin əsasları Xankişiyev B.A 2006 274səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri. Xəlilov Q. 2009 300səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Təkmilətül-əxbar (Səfəvi dövrü - Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi) Şirazi Zeynalabdin Əli Əbədi bəy 1996 200səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan- ərəblərdən monqollaradək (VII - XII əsrlər) Vəlixanlı N. 2005 152səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qara gündəlik.1990-cı il yanvar hadisələri Vəliyev İ. (Öməroğlu) 1997 136səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Vandalizm: Tarixi adlara qarşı soyqırımı. 2006 92səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev 2011 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev 2011 168səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev 2011 168səh. Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Torpaq Hüququ Nuriyev C.Q.,Atakişiyev M.C.,Əsgərov Ə.T. 2009 247səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Bayramlar və tarixi günlər Qocayev Ə. 2006. 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və xalq cümhuriyyəti dövründə azəribaycançılıq ideyası Vəliyeva S. 2003 128səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikası 1991-2001-ci il. Şahverdiyev Z.,Zeynalov İ. 2002 168səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Şuşa-Qədim Azərbaycan diyarı 2009 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət: Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920) Məmmədova H. 2006 150səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Absurd teatrı mövsümü Mehdiyev R.Ə. 2010 96səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Gorus 2010:absurd teatrı mövsümü Mehdiyev R.Ə. 2010 96səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri Qlinka S.N. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
I dünya müharibəsində qafqaz cəbhəsində erməni amili Qəhrəmanov N. 2008 296səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qaydış 1990-1993. 2008 840cəh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Manna Dövləti Qaşqay Solmaz 1993 107səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə 2006 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə Məmmədov T.M. 2006 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə Məmmədov T.M. 2006 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ qan içində Pompeyev Y. 1996 160səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Numizmatikanın əsasları Pirquliyeva Q.Ə. 2009 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ahıska Türkləri Azərbaycanda Piriyeva Sevil 2005 264səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası Piriyev V. 2006 148səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Parşalanmış Borşalı... və ya ermənilər 1918-də Borçalının güney qismini işğal etmişlər Məmmədli Ş. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin əvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri Mustafazadə T. 2002 372səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi Orucov E. 2004 220səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Naxçıvana xoş gəlmisiniz! 2005 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Haxçıvan
Genosid.....esocid.I kitab Novruzoğlu R. 2006 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Siyasətnamə Nizamülmülk Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə 2007 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nərimanovun Kremldə qətli Aşırlı A. 2006 106səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Neft terminlərinin izahlı lüğəti 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı Dövləti ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarısı) Nəcəfli G.C. 2002 132səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan generalları Nəzərli Ş. 1991 208səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan tarixi atlası Talıbov V. 2010 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri 9 məhərəm 1140 (27 avqust 1727) 2001 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010. 240səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Qızılbaşlıq haqqında Nağıyev S.F. 1997 32səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxcıvan abidələri ensiklopediyası Talıbov V. 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxcıvan
Naxçıvan abidələri ensiklopediyası 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
Azərbaycan xalqının ənənəvi bilikləri Həkimova Nübar 2011 316 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu Dövlətlərinin tarixi müasir Türk tarixşünaslığında Nəcəfli T.H. 2000 198səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağ.Real tarix,faktlar,sənədlər Mahmudov Y.,Şükürov K. 2005 380səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
MTN: Tarixi-hüquqi mənbələr (1991-2004) 2005 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Zəfər yolu .ESSE Mirələmov H. 2003 66+4səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Zəfər yolu .ESSE Mirələmov H. 2003 66+4səh. Heydər Əliyev İctimai elmlər Bakı
XXI əsrdə milli dövlətçilik Mehdiyev R. 2003 248səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri Mərdanov M.,Quliyev Ə. 2001 272səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Xocalı soyqırımı Məmmədov S. 2010 16səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mart soyqırımı.Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım Məmmədiv S. 2010 16səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mədəniyyətşünaslıq Məmmədova S. 2001 202səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Xocalı :Şəhidlər,şəhidlər Məmmədova H. 2003 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Şamaxıda maarif və maarifçilik (XIX əsrin ortalarından mart 1918-ci ilə qədərki ədəbi mühit) Bayramoğlu A. 1997 240səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər Babaoğlu H. 2010 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu Babaoğlu H. 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Akdamardan Sarı Gəlinədək erməni yalanı. Babaoğlu H. 2011 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Biblioqrafiya Mehdiyev R.Ə. 2009 376səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qafqazda erməni-tatar qırğını erməni məsələsinin mərhələlərindən biri kimi .Mart 1906-ci il 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi 2007 424səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Bolonya prosesi və Azərbaycan.I hissə Mahmudov M. 2008 104səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Köçürülmə Paşayev A. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Köçürülmə Paşayev A. 1995 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalça sənətinin kamili Fuad Esmira 2006 128səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ədəbi Borcalı.Bədii ədəbiyyatda borcalı mövzusu (1920-ci illər) Məmmədli Ş. 2002 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq (IV-VIIIəsrlərdə) Orucov A.Ş. 1989 72səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) Məmmədova İ. 2011 216səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
III respublika:Milli inkişaf modeli və strategiyası Məmmədov M. 2008 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hirkan Biosfer rezervatı Yusifov E.F.,Hacıyev V.C. 2004 168səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Gürcüstan Azərbaycanlıları.Gürcüstanda Azər Türkləri məskunlaşan inzibati-ərazi vahidləri Məmmədli Ş. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Günəş energetikası terminləri lüğəti.7dildə Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan,və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
"Gülşəni-vəhdət" divan 2 cilddə.Cild I. Ordubadi Salik 2010 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Naxçıvan
Güllələnmiş uşaqlıq Əsli Xəlil qızı Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Nuriyev C.Q.,Əliyev A.Ə.,Atakişiyev M.C. 2012 332səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları Məmmədov F.F. 2011 204səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Etika Şahhüseynova S.A. 2009 160səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Ədəbi duyğularım (Portretlər,düçüncələr,qeydlər,söhbətlər) II kitab. Ülvi Almaz 2008 414səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ədəbi Borçalı Bədii ədəbiyyatda Borçalı mövzusu (1920-ci ilə qədər) Məmmədəli Ş. 2002 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu. Abbasova G.Ə. 2014 152 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dilimizinm ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi Ələkbərova E.N. 2007 240 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İrəvan xanlığı.Azərbaycan- Tarixi Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. 2007 144 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan xanlığı. Əliyev F., Əliyev M. 1996 106 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qanlı günlərimiz (1918—1920, Naxçıvan) A Əliyev M.B. 1993 142 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Zəngəzurda qalan izimiz Əliyev V.M.H. 2004 295 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları Allahverdiyeva H.B.,Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. 2006 834 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Füzulişünaslığın qaynaqlaqrı (Üç cilddə) I cild Əliyeva-Kəngərli G. 2011 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət Əhmədov S. 2006 359 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri. Əliyev İ.H., Məhərrəmov E.Ə 2008 56 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müstəqilliyə gedən yol:Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti:biblioqrafik göstərici (1918-2009) 2010 416 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Difai:XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi səbəbləri Əzizov E. 2009 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Parlamenti 2008 519 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müstəqillik yolu.Seçilmiş fikirlər Əliyev H. 1997 136 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Hidrometroloji lüğət Əliyeva N.Ə. 2005 246 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Orta əsr Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. Məmmədov F.Q. 2013 198 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Əsərləri. 5 cilddə. Birinci cild. Şerlər və poemalar Hüseyn Cavid 2006 300 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.(Monoqrafiya) İsrafilov H.A. 2010 452 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qarabağ tarixi. Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. 1959 29 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Fikirlər, düşüncələr məqalələr .I hissə. Mirzəzadə Xəyyam 2011 272 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Nəğmələr Mirzə Şəfi Vazeh 2004 96 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Practical gude to english for foreign students( The architekture and construction university) Məmmədova A., Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi I Hissə Mustafayeva S. 2010 388 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.I cild Paşayev Qəzənfər 2012 568 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.II cild Paşayev Qəzənfər 2012 536 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.III cild Paşayev Qəzənfər 2012 496 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.IV cild Paşayev Qəzənfər 2012 544 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.V cild Paşayev Qəzənfər 2012 624 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.VI cild Paşayev Qəzənfər 2012 680 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.VII cild Paşayev Qəzənfər 2012 608 Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Marketing.Management. Kotler Philip.Ketller Kevin Lane. 719 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycan XVIII əsr rus və qərbi Avropa səyyahlarınin təsvirində. Qarayev Elçin 2005 160 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr.I kitab Mirzə Adıgözəl Bəy, Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği, Əhməd Bəy cavanşir. 2006 216 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağnamələr.II kitab Mirzə Yusif Qarabaği, Mir Mehdi Xəzani 2006 288 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağnamələr.III kitab Mirzə Rəhim Fəna,Baharli, Həsən İxra Əlizadə və s. 2006 248 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol (1969-1987illər ) Qasımlı Musa 2006 608 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol (1969-1987illər ) Qasımlı Musa 2006 608 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Marketinqin əsasları. Dərs vəsaiti Məmmədov A.T. 2007 217 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın xarici işlər nazirləri Qasımlı Musa, Hüseynova Elmira 2003 112 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtat Respublikası ( XX əsrin 70-80-ci illəri) Qasımov Ədalət Qasım oğlu 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtat Respublikası ( XX əsrin 70-80-ci illəri) Qasımov Ədalət Qasım oğlu 2009 Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
ORTA ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ QASIMOV XEYİRBƏY 2008 448 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Etnogenez və yerin biosferi Qumilov Lev 2005 551 Humanitar elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Etnogenez və yerin biosferi Qumilov Lev 2005 551 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Bio Еkologiyа: аrеаlogiyаsı, dаyаnıqlı modеli Qurbаnzаdə А.А.,Həmzəyеv Ə.Ə. 2008 133 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Mübarizə burulğanlarında keçən ömür Seyid Cəfər Pişəvəri Rəhimli Əkrəm 2009 400 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri Rəhmanzadə Şamil 2008 376 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi Rəhimov Ə.C. 1962 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azerbaycan devlet personel yönetimi Rehimli Recep 2011 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Ankara
Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri 1995 13 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Life and works latif Kerimov 2007 248 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-İqtisadi problemləri(Azərbaycan Pespublikası materialları əsasında) Əliyev F, Əliyev F 2011 276cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-iqtisadi problemləri Əliyev F., Əliyev T. 2011 275 c. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq tədqiqatı praktikada:Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları. Neyq Pol,Neyq Nik, Morqan Kerol-Enn 2010 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müəssisənin iqtisadiyyatı Hüseynov H.R. 2006 334cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əliyev. Kərimova H.,Natiq Allahverdiyev 2006 120cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Mehdiyev İ.Ə., Məmmədova L.A.,Qasımov Q.Ə. 2011 528cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət satınalmalar.Monoqrafiya. Mehdiyev İ. 2008 708cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq. Mustafayev N.M. 2000 164cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maliyyə. Novruzov N.A., Hüseynov 2007 464cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pərakəndə bank xidmətləri:Dünya təcrübəsi və Azərbaycan. Orucov İ. 2008 212cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İşgüzar və zəngin olmanın yolları Qeybullayev Q. 2003 360cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əməyin iqtisadiyyatı Quliyev T.Ə. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Menecment. Şahbazov K.A.,Məmmədov M.H.,Həsənov H.S. 2007 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin təşkili və idarə edilməsi Tağıyev A.H., Fəzəliyev S.A. 2007 340cəh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Sumqayıt
İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti. 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilində parlamentin yeri və rolu. Gülarə Abbasova 2014 152səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Dilimizin ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi. Ələkbərova E.N. 2007 240cəh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İrəvan xanlığı Əliyev F.,Həsənov U. 2007 144səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan xanlığı(1747-1828) Əliyev F.,Əliyev M. 1996 106səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qanlı günlərimiz(1918-1920,Naxçıvan) Əliyev M.B. 1993 142səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Zəngəzurda qalan izimiz Əliyev Vilayət 2004 295səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. Allahverdiyev H.B.,Qafarov K.S.,Əhmədov Ə.M. 2006 835səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev.Bioqrafiya. 2011 240səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan füzulişünaslığın qaynaqları. Əliyeva-Kəngərli G. 2011 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 il. 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Təsviri sənət,dekoretiv-tətbiqi sənət memarlıq.Azərbaycan incəsənəti II-III cild. 2011. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti.təsviri sənət ,dekorativ-tətbiqi sənət ,memarlıq .II-III cild 2011il. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müstəqilliyə gedən yol:Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti:biblioqrafik göstərici(1918-2009). Əliyeva-Kəngərli A. 2010 426səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.Ümumi tarixi icmal. Əzizov T.Ə. 1997 256səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər. Əliyev H. 1997 136səh. Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Heydər Əliyevin dil siyasəti. Əliyev V. 2003 100səh. Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Əsərləri 5 ciliddə. Birinci cild.Şerlər və poema. Hüseyin Cavid Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.(monoqrafiya). İsrafilov H.A. 2010. 452səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Qarabağ tarixi Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir 1959 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Fikirlər,düşüncələr,məqalələr. I hissə. Mirzəzadə X. 2011 272səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Nəğmələr. Vazeh Mirzə Şəfi 2004 96səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Paşayev A.,Bəşirova A. 2011 340səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. Cild I. Paşayev Q. 2012 568səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Yeddi cilddə.Cild II. Paşayev Q. 2012 536səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild III. Pa.ayev Q. 2012 496səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. Cild IV . Paşayev Q. 2012 544səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild V. Paşayev Q. 2012 624səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild VI. Paşayev Q. 2012 680səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild VII. Paşayev Q. 2012 608səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Marketing Management Kotler P.,Keller K.L. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Azərbaycan XVIII əsr Rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində. Qarayev E. 2005il. 160səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qarabağnamələr.I kitab. 2006 il. 216səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr. II kitab. 2006 il. 288səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr. III kitab. 2006 il. 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Heydər Əliyev - İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) Qasımlı M.C. 2006 608səh. Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycanın baş nazirı Qasımlı M.,Hüseynov C. 2005 il. 134səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Qobustan dünyası Rüstəmov C. 1994 176cəh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Əcdadların izi ilə Rzayev N. 1992 103səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qloballaşma və xarici investisiyalar. 2006 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Naxcıvan Muxtar Respublikası tarixindən Sadıqov S. 1995 il. 144səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. Sadıqov S.H. 1995 il. 144səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Qədim Azərbaycan: nə bilirik Səfərov Y. 1989 157səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Yerli özünüidarəetmə:Anlayış,təcrübə,əməkdaşlıq,hüquqi əsaslar. Səlimzadə M.,Xəlilov Q. 2010 il. 132səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Yerli özünüidarəetmə hakimiyyətinin əsasları: nəzəri və praktik məsələlər. Səlimzadə M. 2010 il. 384səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz Sərdarov Z. 2008 166səh. Heydər Əliyev Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində:müstəqilliyə aparan yollar. Seyidzadə D. 1998. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Önemli politik yaşamdan esintiler Seyidzadə D. 1994 il. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Soyqırım cinayyəti(Beynəlxalq aktlar,normativ sənədlər,müraciətlər və şərhlər toplusu)r 2010 il. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli Süleymanlı N. 2011il. 280səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Riyaziyat I hissə Lətifov F.S.,Əliyev M.Q.,Rəsulov M.M. 2013 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Azərbaycan hərb tarixi:Sovet dövrü. I (1920-1922) Süleymanov M. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycanın hərb tarixi.Sovet dövrü II.(1923- 1990) Süleymanov M. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Nadir şah. Süleymanov M. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Azərbaycan milyonçuları:Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Süleymanov M. 1996 96səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.İki ciliddə. Cild 2.(Poemalar) Vahabzadə B. 2004 320səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Vahid Əlağa 2005 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.İki ciliddə. Cild 1.(Şeirlər) Vahabzadə B. 2004 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Vahid Əlağa 2005 il. 472səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bitkiçilik Yusifov M. 2011il. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Qədim Şərq tarixi. Yusifov Y. 2007 536səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanca rusca luğət. 4 ciliddə.cild 4. 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri 2008 188səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri 2008 188səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Pulun coğrafiyası. Benjamin J.Conen 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı.
Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. 2012. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Fəlsəfənin əsasları. Rüstəmov Y. 2004. 499səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
İqtisadi nəzəriyyə 2009 924səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2. 2009 924səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Moskva
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi üzrə suallar-cavablar və özünü yoxlama testləri Nəzirov Q.H., Bağırov S.M. 2010 312 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə.II cild.XX əsr uşaq şeri. Tərtib edən Namazov Q. 2004 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Su enerjisindən istifadə(Ali məktəblər üçün dərslik) Abdilov S.Ə.,Mahmudov T.M. 2007 304səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Ələkbərov Ə.H.,Vəliyev M.Ə.,Məmmədov S.M. 2010 652səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformatikanın və hesablama texnikasının əsasları. Əliyev R.Ə.,Əliyev T.N.,Salahli 1993 272səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qeyri-uzvi kimya.Dərslik. Əliyev Ə. 2007. 340səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Kompüter qrafikası(mühazirə materialları və testlər) Əlizadə M.N.,Qurbanov B.A.,Hacızadə S.M. 2010 il. 544səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Metalların möhkəmliyi və plastikliyi. Aslanov T.İ.,Əsgərov X.A.,Niftiyeva Z.Ə. 2010 il. 86səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Azərbaycan fiziklərinin Sankt-Peterburq fiztexi haqqında xatirələri. 2008 200səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı.Dövlət proqramı. 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatı. Bədəlov Ə.M.,Ağayev A.M.,Tağızadə S.C. 2007. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Afrikanın geologiyası Bağırov H.S.,Kərimov Ə.F. 1911 326səh. Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası.. Bayramov R.P.,Çobanzadə İ.M. 2005 il. 350səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Heydərov Ş.H. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Kimya sənayesi və inşaat materialları texnologiyasının proses və aparatları. Əliyev Ə.B.,Məhəmmədov İ.K.,İbatulova N.K.,Əhməd S.S. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsinin əsasları.Praktik kurs. Hacıyev M.Ə.,Nəcəfov A.M. 2012 256səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ümumi kimya texnologiyası.Dərslik. Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R.,Məmmədov İ.Q. 2011il. 308səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Ümumi kimya texnologiyası.Dərslik. Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R., Məmmədov. 2011il. 308səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Riyaziyyatın tədris metodikası.Metodik vəsait. 2-ci hissə. Mahmudov M. 2005 il. 128səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Yaşayış məhtəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodik vəsait. Mahmudov R.S. 2006 il. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ekonometrikadan tapşırıq və sullar.Dərs vəsaiti. Məmmədova L.A.,İbrahimli L.N. 2010 il. 110səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Coğrafi informasiya sistemləri. Mehdiyev A.S.,İsmayılov A.İ. 2011il. 232səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müqayisəli fiziologiya və biokimyanın müasir problemləri. 2002 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Hidravlika,hidravliki maşınlar və ötürücülər. Musayev Z.S.,Paşayev E.P.,Əliyev B.H.,Həziyev İ.H.Allahverdiyev T.M. 2006 il. 184səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası. Novruzov S.Ə. 2007. 240səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Normal fiziologiya İsmayılov O.B.,İsmayılov T.M.,Mahmudov R.M. 2002. 640səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İdarəçiliyin-Menecementin əsasları(Necə yaxşı rəhbər olmaq olar). Qeybullayev Q. 2000 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tərsimi həndəsə(dərs vəsaiti). Quliyev Z.Q.,Veysov S.H.,Məmmədov İ.M.,Ağayev R.A.,Şərifov K.T.,Hüseynov Ə.İ. 2002. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Kolloid kimya praktikumu(Yeni nəşr). Abbasov S.H.,Əliyev Ə.B.,Ağamalıyeva E.A.,Şamxalov R.M.,Abbasova L.S. 2003 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Təbiətin qadağan qanunları,ölümqabağı gümrahlaşmanın və canlı aləmdə müxtəlifliyin-difersifikasiyanın sirrinin açılması. Əliyev T.X. 2007 139səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi(Dərslik) Tağızadə Ə.H.,Bayramov R.P. 2002. 248səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Müəyyənliyin sonu.Zaman,Xaos və təbiətin yeni qanunları. Proqojin İlya 2003 224səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
İnşaat materialları və məmulatları Ağabəyli N.M 2011 543 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tuneller va metropolitenlar. ll hissə. .Əhmadov T. M.,QasimovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 205s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat infrastrukturunun inkishaf istiqamatlari Cumshudov S.,Asadov A 2008 77s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Hidravlika. l hissə Bashirov F.B.,Musayev A.M. 2004 299s Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qafqaz Arxeologiyası Avşarova İ. ,Pirquliyeva Q. 2010 248 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azadlıkdan tiranlığa Turqut ER 2010 440 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Ankara
Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi 2007 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azerbaycan Respublikasi Atlas 2011 29 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanda investisiyalar gəlirler investisiyalar sənayeləşdirmə məshgulluq Hüseynov T. 2010 380 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemlər Kərimov E.N. 2012 284 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Əli bəy Hüseynzadə Azər Turan 2008 280 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. I cild. 2007 472 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. III cild. 2007 544 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. IV cild. 2007 584 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası V cild. 2007 304 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə.III cild. 2007 568 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalq mahnıları II cild. 2005 128 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan xalq mahnıları I cild. 2005 168 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca -ingiliscə lüğət A-Z 2005 896 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ağsu şəhəri orta əsrlərdə Tarixi -arxeoloji araşdırma II buraxılış 2010-cu ilin tədqiqatları. 2012 400səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 511 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq nəqliyyat hüququ.Dərslik Əliyev ,E.Ə. 2009 868 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları.Dərslik Vəliyev Ş.Ə. 2012 38 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq Cəfərov C. 2012 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ermeniler ve 1915 tehcir olayı 1990 70 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Ankara
Mikrosoft Excel 2003 ders notları 2012 19 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Fəlsəfə elmləri ensiklopediyası.Məntiq elmi. I cild. Hegel Georq Vilhelm Fredrix 2005 450 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaveriici rolu Rzayev E. 2013 132 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Fiziki kəmiyyətlərə aid qısa ensiklopedik məlumatlar Nəsirov V. 2001 48 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Naxcıvan
Gəldim...gördüm...mənimsədim.(Azərbaycan mədəni ənənələrinin mənimsənilməsi erməni ənənəsi haqqında) 2009 26 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bərdə şəhəri .Coğrafi,siyasi və mədəni tarixi. Hacıyev Q.Ə. 2008 250 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Ekonometrika:nəzəriyyə və praktikum.Dərslik. Hacızalov Y.,Kərimova Y.,Hüseynova L. 2010 520 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 161 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları İsmayılov G.İ. 2006 251 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ekoloji menecement.Dərs vəsaiti (2 cilddə) I cild. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 384 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kompüter texnologiyalarının tətbiqi 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları.Dərs vəsaiti Mustafayeva S. 2007 136 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Herodot. Tarix (doqquz kitabda) I hissə. 1998 39 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Anam Xəzərim Hüseynova L.M. 2015 520 səh Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İncəsənət tarixi.Dərslik Mir-Bağırzadə S.A. 2012 147 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Birlikdə diabetə qarşı Dadaşova M.A. 2009 18 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Elektrotexniki materiallar Orucova A.O. Niftiyev S.N./ Ibrahimov B.Q. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycan VII-IX əsrlərdə Bünyadov Z. 2007 424 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Əməyin mühafizesi ve elektrik təhlükəsizliyi Abbasov Ə.Q. 2014 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Azərbaycanın siyasəti.Dərslik Həsənov Ə. 2015 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Audit.Ali mektebler ücün dərslik Abbasov İ.M. 2007 530 seh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azerbaycan dilinin əks əlifba lüğeti 2004 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin eks əlifba lüğeti 2004 524 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğeti 2007 424səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dövlətciliyi tarixində gömrük işi Quliyev R.M. 2015 360səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnnovasiya menecmenti fənni mövzularının təqdimatı.(Elektron tədris resursu)İxtisas 0540-Menecment. Bakalavr hazırlığı üzrə 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycanın geosiyaseti Həsənov Ə. 2015 1056 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Sərbəst iş ücün praktiki materiallar müqavimeti kursu:dərslik Bayramov Ə.R. 555 səh..üəkilli Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mikro Və Makroiqtisadiyyat Dərslik Atakişiyev M.C.,Abbasov H.M.,Abbasova N.H. 2010 508 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biologiya terminlerinin izahli lüğəti Məmmədli T. 2007 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Radiobiologiya Cəfərov E.S. 2014 324 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ekoloji menecemet.2 cildə.Cild1. Məmmədov V.,Yusifov E. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fizika Cəfərov E.S. 2013 298 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
İnsan ekologiyası:bioloji və sosioloji aspektlər Abbasov E.M. 2005 58 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Fəlsəfə terminlərinin izahli lügəti Nəzərova A. 2014 224 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Atom fizikası Məsimov E.Ə.,Mürsəlov T.M. 2002 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Termodinamika və statistik fizikadan məsələlər Fiqarova S.R. 2012 250 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Güneş energetiksaı terminləri lüğəti.Yeddi dildə-Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Geosiyasət:Derslik Həsənov Ə. 2010 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Kvant elektrodinamikası Hüseynov V.A. 2012 235 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
İnformasiya iqtisadiyyatı İsmayılov G.İ. 2010 332 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Klassik Azərbaycan ələbiyyatinda işkənən ərəb və fars sözleri lüğeti.2 cilddə. Cild l. 2005 416səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Klassik Azərbaycan ələbiyyatinda işkənən ərəb və fars sözleri lüğeti.2 cilddə. Cild 2. 2005 472 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabi Dədə Qoroud.Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. 2006 376 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Elektirik dövrlərinin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ.,Nəsirov E.V.,Səmədov S.A. 2015 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Kitabxana-İnformasiya xidmətində elektron kataloq Cəfərov C. 2012 224 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kommersiya fəaliyyətinin əsasları.Dərslik 2010 472 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Kopüter texnologiyalarının tətbiqi 2012 52 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Politologiya.İzahlı lüğət 2007 352səh. Humanitar elmlər İctimai elmlər Bakı
Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar Kərimov Z.H. 2002 376 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnteqral cevirmələr və onların bəzi tətbiqləri Quliyev M. 2008 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Əsərləri 2 cilddə.I cild Mikayıl Müşfiq 2005 383 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İqtisadiyyat Məmmədov M. 2008 93 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Atomun quruluşu və elementlərin dövri sistemi Quliyev T.N. 2004 198səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Klassik astronomiya Quluzadə 2007 250 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhrəmanzadə A.H. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Vətən tarixi.AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ DİPLOMATİYA TARİXİ DÖVLƏTLƏRARASI MÜQAVİLƏLƏR VƏ DİGƏR XARİCİ SİYASƏT AKTLARI 1639-1828 Mahmudov Y.M.,Şükürov K.K. 2009 512 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti. 2010 272 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Qaz boşalması və plazma fizikası praktikumu Qəribov Q.İ. 2003 131səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Maliyyə menecmenti.Dərslik Atakişiyev M.C., ŞıxəliyevN.M.,Nurəliyeva 2010 108 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fullerenlər Zeynalov E.B. 2007 Təbiət elmləri Kimya Bakı
Riyaziyyat ensiklopediyası Təbiət elmləri Riyaziyyat
Zəlzələlərin mexanikası,xəbərvericileri və tetonik dalğalar Ramazanov T.Q. 2005 il. 407səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexatronika Şələbi İ., Mirzəyev H. 2011 201 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Rəhimova E.H. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda . 2005 78 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Sənaye təhlükəsizliyi Səlimova N.Ə., Ayralova T.İ. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. Il hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Xızıi-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair(arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat) Mustafayev (Rəfail Oğuztürk Dağlı) 2001 275 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühasibat ucotu və audit (dərslik) 2012 185 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Fulerenlər Zeynalov E.B. 2007 521səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Həqiqi ədədlər çoxluğu Məlikov B. 2007 161 səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Fizika həyatımızda Qacar C., Cilovdarlı A. 2011il. 184səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Atmosferdənkənar astronomiya İsmayılov N.Z.. 2009 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ümumi fizika kursu Əliyev B.Z. 2010 il. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası 2002 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Tolunoğulları devleti(867-905) Ebülfez Elçibey 1997 235 seh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri İstanbul
Məntiq elmi,fəlsəfə elmleri ensiklopediyası.Cild 1. Hegel G.V.F. 2005 Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Dünyanın Kulturoloji Dərki Əbilov Aydın Xan 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kulturoloji - alternativ düşünçeler Əbiliov Aydın Xan 2006 324səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Aşıq musiqisi antologiyası 87 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Naxcıvan Dövlət Xalça Muzeyi. Qısa bələdçi kitabçası. 2004 14 səh. Texniki elmlər Memarlıq Naxcıvan
Kulturologiya.Postmodernizm elmi-kulturoloji,əbədi-tənqidi yazarlar toplusu Əbilov Aydın Xan Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat
Postmodernizm Əbilov Aydın Xan Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İşgüzar etika.Məqalə 1. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild1. Rəhimli İ. 2013 576səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild 2. Rəhimli İ. 608səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 3 cilddə.cild 3. Rəhimli İ. 600səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Muzeyi 2012 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Dövlət Muzeyi Hacıyeva Z. 2012 152səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan kitabxanaları modernləşmə yollarında 2012 76səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Biznes plan. Plan nə üçün lazımdır? Alan A. 2008 217 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan kitabxanaları XXl əsrin informasiya məkanında.cild lll 2010 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan kitabxanaları XXl əsrin informasiya məkanında.cild V. 2011il. 611səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Ərmən- Şuşanikin sevgisi Qabiloğlu Mahir 2014 448 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Bank əməliyyatları.Dərs vəsaiti Sadıqov Elnur 2010 212 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan miniatürleri Kərimov K. 2013 248səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan musiqi elmi Səfərova Z. 2006 il. 544səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan qayaüstü incəsənəti Fərəcova M. 2009 384səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan Respubliksının Mədəniyyət və turizm qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə.Cild 2. 2011il. 502 səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanaların yaranması və fəaliyyəti (1920-1941-ci illər Rüstəmova A. 2014 216səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizim qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə Cild 2.. 2011il. 502 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizim qanunvericiliyi toplusu. 2 cilddə Cild1.. 2011il. 522səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan tarixi.Oçerklər Qəzənfərli R. 2013 544səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tarixi anlayış və terminlərin izahlı lüğəti Qocayev Ə.,Quliyeva Ş., Əliyev S. 2002 47 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalcaları Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 il. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müstəqillik illəri Azərbaycan ailəsi Quliyeva N.M. 2006 86 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Türklere karşı haçlı seferleri (Yeni Edisyon) Raşid Erer 2002 100 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Üsküdar
Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları(tarixi-etnoqrafik tədqiqat) Rəcəbli Q. 2008 60 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan xalq musiqiciləri Şuşinski F. 1985 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri.(Geyimler) Əfəndiyev R. 1960 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
SEVR ve LOZANDA Ermeni sorunu (Yüksek lisans tezi) Dr.Ahmet Halalçoğlu 2002 95 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat İsparta
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri Məmmədov F.Q. 2013 196səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma Seyidzadə E. 2007 152 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Makine teknolojisi .Standatt makine elemanları 2006 79 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Seçilmiş əsərləri.5 cilddə.I cild Səməd Vurğun 2005 264 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı-tarixin səhifələri 2013 188səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Naxçıvan ensiklopediyası 2 cilddə.Cild 1. 2005 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Naxçıvan
İşgüzar etika .Azərbaycan biznesləri ücün vəsait. Səfərəliyeva R., Məmmədov S.,Qazıyev V. 2004 84 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (dərs vəsaiti) Əlirzayev Ə. 2010 326 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı 2003-2013:Hədəflər,inkişaf,nəticələr Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Tətbiqi mexanikadan mühazirələr konspekti.T.tbiqi mexanika -1 Mirzəyev H. 2013 108 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bakıda metalişləmə tarixi (IX-XVII əsərlər) İbrahimov F. 1995 il. 88səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Barat Şəkinskaya Axundov İ. 2014 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İşgüzar etika.Məqalə 2. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din
Bir xalcanın ilmələri 2008 288səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Universal onluq təsnifat cədvəli (Emumi təhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün qısaldılmış variant) AzRTN REPK 15 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Vergilər və vergitutma.Dərslik Musayev A.F.,Kəlbiyev Y.A.,Rzayev Z., 2005 361 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Ərəb xilafəti və Azərbaycan Vəlixanlı N. 1993 157 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Adam Smit. Xalqların sərvəti.Klassiklər filmi. Hasan Ali Yüsel 2010 827 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
İnfarmatika Məmmədov MəNə 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İqtisadi təhlilin məzmunu ,predmeti və vəzifələri 252 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat(Metodiki vəsait). Dərslik. 2007 243 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İqtisadi təlimlər tarixi (dərslik) 2006 537 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Şəmkir:Arxeoloji irsi tarixi və memarlığı 2008 496 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti Əfəndi Rasim 2007 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan maddi mədəniyyət nümunələri(geyimlə) Əfəndiyev Rasim 1960 36 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnsan resurslarının idarə edilməsi(Ali məktəblər ücün dərs vəsaiti) Əliyev M.,Həmidov H. 2002 203 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi fənni üzrə mühazirə mətnləri 2012 399 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti(tarixi etnoqrafik araşdırma) Əsgər Əhməd 2012 372 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Böyükağa Mirzazadə 1921 - 2007. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Burğut qalası Ciddi Hüseyin 1973 Texniki elmlər İctimai elmlər Bakı
Heyvanıstan Oruell Corc Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri
Tətbiqi funksional analizin elementləri Orucov A.Q. 2008 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Prostmodernist sənət Nikitina İ. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Kulturologiya (dünya mədəniyyəti tarixi) Həsənzadə N. 2005 il. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər Abbasov N. 2009 444səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər(Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu) 2014 Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Secilmiş əsərləri Yeddi cilddə.Cild III Paşayev Q. 2012 496səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.cild I. 2008 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.cild 2. 2008 568səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İnkişaf - məqsədimizdir. 3-cü kitab feral 2004- aprel 2004 Əliyev İlham 2009 416 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət(2008-2013).2 cilddə.cild I. 2013 952səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2 cilddə.cild 2. 2013 624səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Göz xəstəlikləri Quliyev Z.T.,Zairova P.H. 1987 284səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Rejsorluğun üslub problemleri Aydın Dadaşov 2010 240səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tağı Tağıyev 1917-1993.rəngkarlıq və qrafika 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tofiq Cavadov 1925-1963.rəngkarlıq və qrafika. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rəqəmləşdirmə:Avropa muzeləri,arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rəşid Behbudovun sənətkarlığı Babayeva M. 2012. 160səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Azərbaycan teatr tarixi Rəhimli İ. 2005 il. 864səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Üç əsirin yüz otuz ili Rəhimli İ. 2003 264səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Tarixin qan yaddaşı(birinci və ikinci kitab) Zeynaloğlu S. 2001 366səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi Axundov İ.A. 2014 100səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Ümumi ekologiya Əhmədov Ş. və başqaları 2005 100səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat materialları və məmulatları kursundan mühazirələr Ağabəyli N.M. 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nitq mədəniyyətinin əsasları Abdullayev N. 2013 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili 2011il. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Baytarlıq təbabəti genetikası.I hissə Mustafayev F.,Hüseynov E.,Salmanov M. 2013 Təbiət elmləri Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Stress Rel Yaxtivizm Psixonalizm Bəhram Eyvaz oğlu Şamilov 2004 32səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Cırtdan Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
Epidemologiya Ağayev İ.Ə.,Xələfli X.N.,Tağıyeva F.Ş. 2012 Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Əczaçılığın idarəolunması və iqtisadiyatı Vəliyeva M.,Cabbarova Ş. 2013 736səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Estetika,peşə etikası və psixologiya Hacıyeva N. 2012 128səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Plan nə üçün lazımdır Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Ətraf mühitin kimyası Mövsümov E,Quliyeva L. 2010 184səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Ginekologiya 2012 600səh. Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Aqrrar sahədə mülki müdafiə Link yoxdur Mahmudov S.,Hacıyev N. 2012. 148səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Aqrrar sahədə mülki müdafiə Mahmudov S.,Hacıyev N. 2012. 148səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ., İsayeva N. 2012 72səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ.,İsayeva N. 2012 96səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi İsmayılov X. 2009 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana menecmetinin əsasları İsmayılov X. 2007 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kitabxana xidməti Rzayev S. 2008 34səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası(Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında) Dənziyeva K. 2012 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Materialşünaslıq(Dülgər-xarrat işi üzrə) Əliyev S. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Materialşünaslıq və elektirik materialşünaslığı Ağayeva Z.,Babaşov Ə.,Binnətova G. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Fəlsəfə Mehdiyev R.Ə. 2010 il. 360səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Azərbaycan dialektologiyasının əsasları Şirəliyev M. 2008 416səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Radiasiya və həyat fəaliyyəti Qəhrəmanov N.F.,Barxalov B.Ş.,Nurullayev Y.Q. 2012 150səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Sumqayıt
Anaforik əlaqələr Əliyeva N.Ə. 2010 il. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili:Morfologiya Kazımov Q.Ş. 2010 il. 400səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qida kimyası Mövsümov E.Yusufov N. 2010 il. 276səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
fizika kursu.I hissə Qocayev E.M.Əliyev S.A. 2011il. 336səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Kvant elektronikası kursu üzrə məsələlər toplusu həlli ilə Qasımova R.C. 2008 65səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Beynəlxalq münasibətlər tarixi.(XX əsr II hissə,1946-1999) Dərslik. Qasımov M.,Abdullayev M. 1999 450 səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Diplomatiyanın əsasları 2005 40 səh. Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Statistikanin ümumi nəzəriyyəsi 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm qanunvericiliyi toplusu” 2 cilddə. I cild. 2011 Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
Sığorta.Straxovanie Xudiyev N.N. 2003 450səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bir xalçanın ilmələri 2008 288səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antalogiyasış3 ciliddə.cild I.XX əsrə qədərki uşaq şeri 2005 il. 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antalogiyasış3 ciliddə.cild III.Nəsr 2005 il. 240səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nüvə fizikası Abdullayev X.Ş. 2010 il. 312səh. Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Nüvə fizikasından laboratoriya işleri Abdullayev X.Ş. 2003 Təbiət elmləri Fizika Bakı
Ana dilli azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epık şerin inkişafı (XIII-XIV əsərlər) Babayev Y. 2008 128səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Yeyinti məhsullarinin laboratoriya müavinləri Mustafayev F.,Rüstəmov F. 2010 il. Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Nəqliyyat və rabitə statistikası Yusifov Y. 2012 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Aqrar iqtisadiyyatda sistem transformasiyaları və modernləşdirilmə şəraiti Xəlilov H.A. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Maşın hissələrinin uzunömürlüyü Kərimov Z. 2009 113səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Zülqədər eli Cingizoğlu Ə, Məmmədova N. 2011il. 156səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları Məhərrəmov A.M.,Nəsibov Ş.S.,Allahverdiyev M.Ə. 2009 Təbiət elmləri Kimya Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Vakuum texnikasının əsasları Əsgərov Ş.Q.,Ağayev M.N.,Sadıqzadə G.M. 2008 158səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şizofreni Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri
Müasir Azərbaycan dili Dəmircizadə Ə. 2007 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bankların inkişaf istiqamətləri Əliyev M. 2011il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ücün ingilis dili Hacıyeva Ə. 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Novruz bayramı ensiklopediyası 2008 208səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
NƏZƏRİYYƏ VƏ TƏCRÜBƏDƏ İNSAN HÜQUQLARI - Dərs vəsaiti - Dr. Fərhad Mehdiyev 2009 370 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Müəllif hüququ Tahirqızı Şəhla 2008 79 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əməliyyat- axtarış fəaliyyətinə nəzarət Bayramzadə X.Ə. 2007 131 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Avropa şurası hüququ Pan-avropa hüquqi məkanına doğru Florans Benua-Romer və Henrix Klebes 2006 272 səh Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Qara kəmər əməliyyatı Şükürov Vəkil 2009 288 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Əşya hüququ Süleymanlı Sərvər 2011 53 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Torpaq hüququ .Dərs vəsaiti Nuriyev C.Q.,Atakişiyev M.C.,Əsgərov Ə.T. 2009 159 səh. Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild II Əliyev Ə.M. 2014 316 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild III Əliyev Ə.M. 2014 324 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Əsərləri 6 cilddə I cild. Xəlil Zahid 2008 428 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə II cild. Xəlil Zahid 2008 411 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə III cild. Xəlil Zahid 2008 427 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.Azərbaycan 2007 419 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanşünaslığın əsasları Cəfərov Nizami 2005 133 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Sosiologiya.Ali məktəblər üçün dərslik Vahidov F.Q.,Ağayev T.B. 2008 131 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə Dərs vəsaiti Məmmədova S.D. 2009 292 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Psixologiya.Ali məktəblər üçün dərslik Bayramov Ə.S.,Əlizadə Ə.Ə. 2002 613 səh. Humanitar elmlər Fəlsəfə elmləri. Psixologiya. Din Bakı
Metodik vəsaitlər toplusu (Ümumi təhsil müəssisələri kitabxanaları üçün). 2013 96 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Üzvi kimya praktikumu Novruzov S. 2015 275səh. Təbiət elmləri İctimai elmlər Bakı
Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi I hissə: Xətti tənzimləmələr Rüstəmov Q.Ə. 2003 404 s. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Sığorta işi Xankişiyev B.A ,Abdullayev P.N. 2004. 186səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.Ə.,Şirəliyev V.M.,Məmmədov N.N. 2007 456səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə sistemi Nurpaşa N.,İbrahimov E. 2012 472səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.,Şirəliyev V.M. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Marketinq menecement.Ekspress-kurs.2-ci nəşr Kotler E. 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Tikintinin iqtisadiyyatı Mehdiyev İ.Ə.,Şirəliyev V.M. 2005 684səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan dili leksikasının əcnəbi tələbələrə öyrədilmə metodikası 2015 210səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı.
Azərbaycan Respublikası Atlas 2011 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tikinti müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili Şirəliyev V.M.,Məmmədova N.N. 2006 466səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnvestisiyanın təhlili və idarə edilməsi(dərs vəsaiti) Şirəliyev V. 2001 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kimya Əliyev Ə.B. 2014 538səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Otel 2008 Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Plan nə ücün lazımdır Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Marketinqin kommunkasiya sistemi.Dərs vəsaiti Aşurov A.S. 2008 81 səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Keyfiyyətin idarə edilməsi Mehdiyev M.İ. 2008 208səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Müxtəsər kristolloqrafiya və pyezoelastiklik Səfərov H.H. Qəhrəmanov K.İ. 2016 382 səh. Təbiət elmləri Fizika Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani. Əliyeva R. 2013 76 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ ƏN QƏDİM TAYFA İTTİFAQLARININ VƏ DÖVLƏTLƏRİN İNŞAAT SƏNƏTİ Kərimov V.I. 2013 322 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın qədim məskənləri Kərimov V.İ. 2013 292 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Əliyev Nəriman 2013 40 səh Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ali riyaziyyat I hissə Məmmədov R. 1978 570səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu İbrahimli Yusif Mahmud oğlu 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər(həlli ilə) - Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti - Sazairov Əmirxan 2015 19 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 352 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 344 səh. Texniki elmlər Memarlıq Baku
Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında V cild. 2011 611 səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Analitik kimyadan laboratoriya işləri Əliyev Ə.B.,Əhmədov Ş,S.,Zeynalov T.G. 2011il. 104səh. Təbiət elmləri Kimya Bakı
Asfalt-beton örtüklü avtomobil yolları ( yol inşaatçısı üçün əyani vəsait) Məmmədov S.Ə., Nemətli Azər 2017 270səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri.Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonna Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti Kərimov V.İ. 2013 320səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakıda şəhərsalma XIX və XX əsrin əvvəllərində Fətullayev Ş. 2013 352səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları Cəfərov N.,Sərdarov V., Cəfərov A. 2016 109 s. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Nazikdivarlı dəmirbeton fəza konstruksiyaları Seyfullayev X.Q. , Cəbrayılova G.X. 2009 779səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild IV. ƏliyevƏ.M. 2014 328səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı Bayramov R. 2013 136səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ali riyaziyyat I hissə Əliyev R.M. və Xuduyev A.İ. 2016 420 s. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat kursuna aid məsələ və misallar.I hissə Alməmmədov M.S., Mikayılov N.A.,Quluzadə T.H. 2006 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İqtisadiyyatın və ixracın Diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi Aslanlı K. və baş. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Qərbi Azərbaycan abidələri Ələkbərli Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti investiya layhələrinin idarə edilməsi Abdullayev T. 2009 248səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan arxeologiyası.Orta əsrlər.VI cild 2008 632səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (əcnəbi tələbələr üçün )fənninin proqramı 2015 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı.
Azərbaycan iqtisadiyyatı Osman Nuri Aras və Süleymanov E. 2010 il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi Hacızadə E. və Bağırzadə E. 2011il. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları. 2012 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti:islahatlar və nəticələr Musayev A.F,Hüseynov A.A. və Kəlbiyev 2002. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dair 555 sual-555 cavab Xəlilov Y. 2008 Humanitar elmlər Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri Bakı
Azərbaycan torpaq təsnifatının WBB sistemi ilə korrelyasiyası Məmmədov Q.S.,Babayev M.P. və İsmayılov A.İ. 2002 252səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin kömrük siyasəti Əsədov F.N. 2009 Humanitar elmlər Siyasət. Siyasi elmlər Bakı
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. Cild II. 2005 472səh. Humanitar elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiqi) Məmmədov R.M. 139səh. Texniki elmlər Memarlıq
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri 2009 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bakı şəhərinin tarixi Aşurbəyli S. 2006 416səh. Humanitar elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv .Dərs vəsaiti Bəşirov R.A. 2014 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bankların inkişaf istiqamətləri Əliyev M. 2011 120səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq iqtisadiyyat Hacıyev Ş.,Bayramov Ə. 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq maliyyə münasibətləri Quliyev N.R.,Mahmudov M.M. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi Rzayev İ. 2006 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Binaların enerji auditi 2014 2014səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bioekologiya:Arealogiyası,dayanaqlı modeli Qurbanzadə A.A.,Həmzəyev Ə.Ə. 2008 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Biznesdə kontrollinq.Təşkilatlarda kontrollinq qurulmasınin metodoloji və praktiki əsasları 2008 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Biznesin əsasları fənni üzrə mühazirə mətnləri Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Dövlət maliyyəsi Cihan Bulut Dr.,Süleymanov E. 2011 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bolonya prosesi və Azərbaycan.I hissə Mahmudov M.C. 2008 104səh. Humanitar elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər 2008
Büdcə sistemi(dərslik) 2003 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat.Dərslik Xankişiyev B.,Əliyev Ş. 2012 320səh. Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Büdcə və təhsil 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli İbadoğlu Q.,Mehtiyev A.,Ağayev R. 2004 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı (metodiki tövsiyə) 2005 Humanitar elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Mühəndis ekologiyası Əhmədov Ş. 2012 Təbiət elmləri Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Dayanaqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli