Chemical technology. Binding materials


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
MODERN BIOTECHNOLOGY Nathan S. Mosier, Michael R. Ladisch 2009 462 p. Natural Sciences Chemical technology. Binding materials Canada
PERFORMANCE-BASED PLASTIC DESIGN OF SEISMIC RESISTANT SPECIAL TRUSS MOMENT FRAMES Shih-Ho Chao, Subhash C. Goel 2006 244 p. Arts Chemical technology. Binding materials USA
Fundamentals of Materials Science and Engineering William D. Callister, Jr 2008 911 p. Technical Sciences Chemical technology. Binding materials USA
Fundamentals of Materials Science and Engineering William D. Callister, Jr. 2001 921 p. Technical Sciences Chemical technology. Binding materials USA
MATERIALS SCIENCE 244 p. Technical Sciences Chemical technology. Binding materials
Materials Science and Engineering William D. Callister, Jr. 2010 1000 p. Technical Sciences Chemical technology. Binding materials USA